M1 - Umeå universitet

advertisement
Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden
Rektor
2016-10-14
Programanmälan Svenska
institutet 2017-18
www.umu.se
Programanmälan till Svenska institutets stipendier 2017-18
Umeå universitet har ombetts av Svenska institutet (Si) att anmäla masterprogram till Svenska institutets
stipendier, för läsår 2017-18, inom följande tre stipendieprogram:
 The Swedish Institute Study Scholarships (SISS) – ca 220 stipendier
 The Visby Programme – ca 50 stipendier
 The Swedish-Turkish Scholarship Programme – ca 12 stipendier
Följande av Sis allmänna riktlinjer, samt kvalitet på masterprogram bör vara vägledande.
 Anmälan gäller ett- och tvååriga masterprogram med start höstterminen (september) 2017, och
slut vårterminen (juni) 2018 respektive 2019
 Programmet ska vara registrerat i UHR:s centrala antagningssystem NyA
 Programmet ska ges på engelska
 Studierna vid programmet ska bedrivas som heltidsstudier
 Studierna ska bedrivas i Sverige och vid det angivna lärosätet; distansstudier accepteras inte
 Program med obligatorisk utlandstermin ska inte anmälas
 Program med inriktning på musik, språk-, litteratur- och filmvetenskap kommer inte att
prioriteras
 Program måste ge svar om antagning i urval 1 (24 mars 2017)
Utöver ovannämnda riktlinjer finns det tematiska begränsningar/prioriteringar som Si tillämpar.
Swedish Institute Study Scholarships
Det övergripande syftet med programmet är att bidra till kunskapsuppbyggnad och kvalificerad
kompetensförsörjning i låg- och medelinkomstländer genom att möjliggöra för studenter från dessa
länder att genomgå högskoleutbildning på avancerad nivå i Sverige.
Prioriterade studieområden:
Prioritet kommer att ges till utbildningar som bidrar till fattigdomsbekämpning, ökad jämställdhet,
ger kompetens för att motverka klimatförändringar och för att bidra till en hållbar global
utveckling, dvs. i linje med Agenda 2030.
The Visby Programme
Syftet med verksamheten inom Visbyprogrammet är att genom stöd till individuell mobilitet bidra till
ökade kontakter och samarbeten mellan aktörer i Sverige respektive i länderna inom EU:s Östliga
partnerskap, samt Ryssland. Visbyprogrammets yttersta mål är att främja utvecklingen av en integrerad,
kunskapsbaserad och innovativ Östersjöregion, baserad på en ekonomiskt, miljömässigt och socialt
hållbar tillväxt.
Prioriterade studieområden:
IT, kommunikation, informatik, mjukvara Miljö, hållbar utveckling, Energi, förnyelsebara
bränslen, transportlösningar, Ledarskap/organisation/management, Entreprenörskap,
innovationer, turism, design, Hälsa, bioteknik, Urbana studier, arkitektur, samhällsbyggnad
Regional utveckling, naturresurser, Förvaltningsfrågor, juridik, revision, Mänskliga rättigheter,
media/journalistik, välfärd, Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier
Page 2 (3)
Page 3 (3)
The Swedish-Turkish Scholarship Programme
Syftet med stipendieprogrammet är att bidra till landets EU-närmande genom stärkt demokrati och mer
pluralistiskt civilsamhälle. Stipendier kan endast sökas för studier inom samhällsvetenskap.
Prioriterade studieområden:
Prioritet kommer att ges till utbildningar som bidrar till stärkt demokrati och demokratiskt
ansvarsutkrävande, mer pluralistiskt civilsamhälle, ökad jämställdhet och respekt för mänskliga
rättigheter.
Umeå universitets anmälan
Utifrån de ovannämnda riktlinjer och hänsyn till Sis prioriterade studieområden, i samråd med vicerektor
Heidi Hansson, anmäler Umeå universitet följande masterprogram.
 Accounting
 Architecture and Urban Design
 Business Development and Internationalisation
 Crisis Management and Peacebuilding
 Economics
 Ecology
 Finance
 Geoecology
 Human-Computer Interaction and Social Media
 Human Geography with specialisation in Geographical Information Systems (GIS)
 IT Management
 Management
 Marketing
 Molecular Biology
 Plant and Forest Biotechnology
 Political Science
 Public Health
 Public Health (one-year)
 Public Health with a Specialization in Health Economics
 Robotics and Control
 Scandinavian Studies with a Focus on Northern Studies
 Spatial Planning and Development
 Tourism
Download