Stipendier för forskarstudier

advertisement
(Från Studera.nu)
Stipendier för forskarstudier
Doktorandstudierna kan helt eller delvis finansieras genom stipendier. Det är den
försörjningsform som ger sämst social trygghet, även om den disponibla inkomsten ofta är högre
än utbildningsbidraget.
På vissa lärosäten är det relativt vanligt att stipendier används som studiefinansiering i
forskarutbildningen, på andra lärosäten förekommer det inte alls. Stipendier inrättas ofta med
medel från privata fonder och forskningsstiftelser.
Lärosätenas donationsmedel är i allmänhet öronmärkta för stipendier och kan därför inte
användas för utbildningsbidrag eller anställningar. Några lärosäten använder stipendier för
grundutbildning i forskningsförberedande syfte.
Flera lärosäten har ändrat sina riktlinjer och inrättar inte längre stipendier som studiefinansiering
i forskarutbildningen. Att ersätta stipendier med utbildningsbidrag innebär inte någon större
kostnadsökning för lärosätet. För doktoranderna blir nettoinkomsten i allmänhet betydligt lägre
med utbildningsbidrag, men i gengäld får de en större social trygghet än stipendiater har.
År 2014 var åtta procent av de aktiva doktoranderna finansierade via stipendier. Stipendier är
vanligare bland utländska doktorander än svenska.
Inga sociala förmåner
Det sociala skyddsnätet är mycket svagt för doktorander som finansieras genom stipendier.
Stipendier ger inte några sociala förmåner över huvud taget utan alla försäkringar måste ordnas
på egen hand.
Stipendier ska normalt inte vara ersättning för ett arbete. I vissa fall kan stipendier vara ett
alternativ till lön och då ska det tas upp som inkomst av tjänst i deklarationen och beskattas.
Endast stipendier som kan tas upp som inkomst av tjänst och beskattas är pensionsgrundande.
För den som under utbildningstiden har en annan anställning utanför högskolan gäller
naturligtvis de socialförsäkringar som är kopplade till den anställningen.
SGI-skydd i vissa fall
Stipendier är inte sjukpenninggrundande. Men den som studerar utan att ha studiestöd eller
utbildningsbidrag för doktorander kan i vissa fall ändå omfattas av så kallat SGI-skydd, vilket
innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten är vilande under studietiden.
Är du ledig från din anställning för studier inom det egna yrkesområdet har du SGI-skydd under
hela studietiden. Är du inte ledig från en anställning, till exempel om du är arbetslös eller egen
företagare, men ändå studerar inom ditt eget yrkesområde, kan du få SGI-skydd under högst ett
år.
Sveriges Universitetslärarförbund, SULF, ger rådgivning till medlemmar om SGI-skydd och
rätten till ersättning vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet. SULF driver också i vissa fall
medlemmars ärenden mot Försäkringskassan eller a-kassan.
Download