Dags att söka pengar ut skolans fonder

advertisement
Familje- och utbildningsnämnden förvaltar några stipendier/fonder.
Detta innebär att familje- och utbildningsförvaltningens stipendienämnd varje år delar
ut pengar utifrån de prioriteringar och ansökningar som kommit in.
När skolklasser i kommunen söker pengar, finns en speciell blankett att fylla i och den
måste innehålla namn på ansvarig sökande, skola/skolor, ändamål (studieresa), resmål
och kostnader för t ex resa, logi, mat, entréavgifter och annat. Ansökan skall också
vara undertecknad av ansvarig/ansvariga.
Stipendierna/fonderna kan också tilldelas för fortsatt utbildning efter genomgången
obligatorisk grundskola eller som hjälp till elev för studier eller studieresa inom eller
utomlands. Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling,
förvärv av materiel eller andra saker.
För sökanden som avslutat sina grundskolestudier och fortsatt studera på gymnasium,
högskola eller annan utbildning gäller att ansökan styrks med betygskopia på
avslutade grundskolestudier i Smedjebackens kommun.
Det räcker om du skickar in en ansökan för att vara med och söka ut skolans samtliga
stipendier/fonder
Ansökan skall vara familje- och utbildningsförvaltningen tillhanda
senast den 15 februari 2016.
Edit Fridlunds Stipendiefond
Stipendier ska tillfalla i första hand de fem elever som inom årskurs 6 visat de
bästa kunskaperna i ämnena kristendom, matematik, sång, musik,
välskrivning, teckning. En elev kan endast få ett stipendium.
Klassföreståndarna eller respektive ämneslärare i årskurs 6 avger förslag till
berättigad elev.
Klassföreståndare/lärare nominerar eleven och överlämnar
nomineringen till Stipendienämnden. Stipendierna utdelas vid
vårterminens slut
Karl August Andersson-Fridlunds stipendiefond
Stipendier ska tillfalla i första hand de fem elever som inom årskurs 6 visat de
bästa kunskaperna i ämnena matematik, geografi och välskrivning och i andra
hand elever med högsta sammanlagda betygspoäng. En elev kan endast få
ett stipendium. Klassföreståndare i årskurs 6 avger förslag till berättigad elev.
Klassföreståndare/lärare nominerar eleven och överlämnar
nomineringen till Stipendienämnden. Stipendierna utdelas vid
vårterminens slut.
Hälsovårdsfonden
Utdelas till elev, lärare eller annan person som genom sitt eget föredöme,
genom goda förslag och på annat sätt har stimulerat till en ökad förståelse
bland skolungdomen för betydelsen av den enskilda människans aktiva
medverkan till en sund utveckling på hälsovårdens olika områden i en vidare
mening inom skolverksamheten, fritidsverksamheten, naturvården och
samhällslivet i övrigt och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett
gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika
av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt.
Förslag till lämplig kandidat kan lämnas av lärarkollegium,
samarbetsnämnd eller intresserad person
Logen Oceola IOGT/NTO har till grundskolan i Smedjebacken lämnat en
gåva där grundskolan kan söka pengar för:
 undervisning/utbildning i ANT-frågor för grundskoleelever
 projekt med syfte att öka kunskapen kring ANT-frågor
 projekt med värderingsövningar med syfte att stärka elever att stå
emot grupptryck och våga avstå alkohol/narkotika/tobak.
Ansökningar om bidrag kan göras till projekt i enskilda klasser/skolor
eller till gemensamma projekt.
I ansökan ska tydligt framgå kopplingen till ANT-frågor
Använd samma ansökningsblankett som till skolans fonder!
SENAST DEN 15 FEBRUARI
SKA ANSÖKNIGARNA VARA
FAMILJE- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDA.
Download