Værktøj til udarbejdelse af handlingsplaner

advertisement
Generationsskiften
Generationsskiften
Bakgrund
När ett företag skall byta ägare och det sker inom familjen uppkommer ofta många
frågor.
Sådana överlåtelser är ofta svårare att genomföra än om säljare och köpare inte känner
varandra, då det finns mer vedertagna regler att hålla sig till.
Vid ett generationsskifte inom familjen tillkommer helt nya frågeställningar. Till exempel,
hur kompenseras de barn som inte ”tar över” om övertagandet sker till reducerat pris?
En annan fråga som brukar överskugga viktigare frågor är, hur mycket skatt blir det ?
Ett generellt råd är att familjen först bör diskutera hur man vill ha det med framtida
ägande, drift osv och sedan diskutera skatten. Risken är annars att man låter den bästa
skattelösningen styra valet av lösning, och det är inte alla gånger så bra.
Förberedelser
Det är viktigt att hela familjen är så öppen som möjligt i detta läge och att man sitter ner
och pratar tillsammans några gånger. Att ha högt i tak är oerhört viktigt, alla måste få
komma till tals, ingen fråga är för dum. Tycker någon familjemedlem att man blivit
orättvist behandlad eller överkörd vid ägarskiftet så kan det splittra en familj under flera
år.
Därför är rådet, ta tid på er, gå lugnt tillvägs och låt varje person få fundera på vad
hon/han känner inför ett övertagande, alternativt broderns/systerns övertagande. Detta
första steg kommer aldrig igen utan det är här man lägger grunden till ett bra eller dåligt
generationsskifte. Skriv ner de frågeställningar som uppkommer till nästa gång osv.
Nedan är det listat några frågeställningar som är viktiga att beröra innan man
träffar ”sin rådgivare”
-
Bolagets framtid, vem skall äga och driva i framtiden ? Och när ?
Vad förväntar sig barnen ? Pengar, aktier, kompensation?
Vad förväntar sig nuvarande ägare (ofta föräldern) ?
Side 1
Generationsskiften
-
-
Vad är bolaget värt ? Har man gjort en värdering ? Berätta för barnen hur
verksamheten går, försök att vara så ärlig som möjligt, man tjänar inget på varken
svart- eller skönmålning
Är det viktigt att företaget behålls inom familjen? Och vad är värdet av detta ?
Den som tar över bör kanske få ett billigare pris för att inte riskera företaget. Tycker
alla det, eller tycker någon part att ett övertagande skall ske till marknadspris ?
Hur ser överlåtarens och övertagarens ekonomiska situation ut ?
Behöver man låna upp pengar ?
Nedan, något förenklat, finns tre exempel på hur ett övertagande skulle kunna gå till.
Generellt kan sägas att Gåva används när överlåtaren inte behöver pengar eller när
övertagaren inte får lån, annars används köp.
Förutsättningar
Företaget Trade är ett Aktiebolag . Mamman i familjen driver företaget och äger alla
aktier i bolaget. Hon har tre vuxna barn, en dotter som jobbar i verksamheten och vill ”ta
över” och två söner som inte är intresserade, och är bosatta på annan ort.
Bolaget som existerat i tio år har hela tiden ägts av mamman. Bolaget har värderats av
en utomstående värderare till 400 000 kr. Mamman har själv ett sparat kapital på banken
på 300 000 kr.
Exempel 1 Gåva samt pengar
Mamman skänker bort hela verksamheten som gåva till dottern, samt kompenserar de
övriga två barnen med 30 000 kr var. Gåva enligt den så kallade lättnadsregeln används,
vilket innebär att när ett värde på företaget tagits fram så gåvobeskattas mottagaren bara
för 30 % av värdet. Dock måste tre krav uppfyllas.
1 Gåvan måste ha lämnats utan förbehåll för gåvogivaren eller annan.
2 Hela näringsverksamheten måste överlåtas.
3 Den som mottar gåvan får inte ge bort en väsentlig del av den inom en
femårsperiod.
Bolaget är värt 400 000 kr, 30% av detta är 120 000 kr. 10 000 kr i grundavdrag ger 110
000 kr. Gåvoskattereglerna ger 11 000 kr i skatt för dottern.
Side 2
Generationsskiften
Kommentar
Fördelar: Låg total skatt (företaget behåller sina pengar), inga stora lån behövs. Dottern
känner att hon får ”något eget”.
Nackdelar: Mamman får ingen ersättning för företaget. Genom att mamman gav
bröderna 30 000 kr var, så värderade hon också företaget, vilket innebär att dottern fått
”ta över” till ett billigare pris än om det sålts på öppna marknaden. Är bröderna nöjda med
detta ?
Exempel 2 Intern aktieöverlåtelse
Dottern bildar ett nytt bolag som köper mammans alla aktier för marknadsvärdet 400 000
kr.
Mamman får här en reavinst på aktieförsäljningen och får skatta bort ca 40 % av
detta,160 000 kr.
Mamman kompenserar de övriga bröderna med 75 000 kr var.
Kommentar:
Fördelar: Mamman får en del pengar kvar på banken. Bröderna är nöjda med sin
ersättning.
Nackdelar:. Hög total skatt, företaget dräneras på pengar. En koncern har bildats med
mer administrativa kostnader som följd.
Dotterns nya bolag måste kanske låna upp pengar. Beviljas dottern/bolaget lån ?
Exempel 3 Gåva till alla barnen
Mamman ger bort 1/4 av aktierna till varje barn och behåller den sista delen själv, sk
succesiv överlåtelse. Lättnadsreglerna får här inte användas då inte hela verksamheten
skänkts, varje barn gåvobeskattas för gåvans värde som här är 100 000 kr. Total
gåvoskatt 30 000 kr.
Kommentar
Fördelar: Mamman känner att hon är ”kvar” i företaget och kan även få aktieutdelning.
Låg total skatt.
Nackdelar: Här har man komplicerat ägarbilden. Dottern har förutom mammans ägande
även fått med två ointresserade bröder. Dessa kan försvåra för dottern när så
småningom mamman lämnar verksamheten. De kanske har synpunkter på hur dottern
driver verksamheten och varför de exempelvis inte får årlig utdelning på sina aktier. Vad
Side 3
Generationsskiften
händer på längre sikt med aktierna inför nästa generationsskifte ? Överlåtes de till
brödernas barn?
Dottern känner att hon inte får bestämma, fastän hon har ansvaret och driver det själv.
Side 4
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards