Protokoll fört vid sammanträde med hälso

advertisement
Protokoll fört vid sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen
den 21 maj 2001, kl 17.00-19.45 och den 22 maj 2001, kl 09.00-14.40 i
Regionens Hus, Mariestad
Närvarande:
Ledamöter
Mikael Cederbratt, ordförande
Annelie Stark
Endrick Schubert, § 79-80
Phia Andersson
Jan-Åke Simonsson
Alva Hjärth
Gunnel Adler
Lars Bergsten
Ursula Johansson
Johan Holmdahl
Carina Åström
Margaretha Bjälkemo
Tjänstgörande
ersättare
Margaretha Sjöberg för Endrick Schubert, § 81-94
Ulla-Britt Ek för Reidar Josefsson
Anita Westling för Berndt Andersson
Ulrik Hammar för Eva Eriksson
Ersättare
Margaretha Sjöberg, § 79-80
Inga-Lill Börjesson
Uno Nilsson
Bengt Andersson, del av § 80, § 81-94
Tony Johansson, del av § 80, § 81-94
Lars-Arne Staxäng
Kerstin Fognell
Anne-Lie Sundling
Claes-Göran Borg, del av § 80, § 81-94
Övriga
Sven Ahlstrand
Jonas Andersson, delvis
Sylvi Andersson, delvis
Ingemar Bengtsson, delvis
Axel Bergh
Erik Berglund, delvis
Mats Brommels, del av § 80
Johan Calltorp
Hans Ekman, § 79, del av § 80
Hans-Bertil Fransson
Marianne Förars, del av § 80
Ulla Gustafson
Håkan Hilmér, del av § 80
Lisbeth Himmer
Henric Hultin, §§ 79, del av § 80
Mona Jönsson, delvis
Jan-Erik Lagärde, delvis
Lars-Göran Moberg
Ingemar Månsson, § 79, del av § 80
Agneta Nilsson, § 79, del av § 80
Conny Persson, § 79, del av § 80
Jan-Erik Spek, § 79, del av § 80
Åsa Sundell, del av § 80, § 81-94
Birgitta Svensson, del av § 80
Ulf Thörnborg, § 79, del av § 80
§ 79
Protokolljusterare
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att utse Annelie Stark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 80
Föredragningar av vissa ärenden och aktuella informationer
Föredragning av ärenden:
-
Referensgrupp för läkemedel, arbets- och tidplan, dnr HSS 57-1999.
- Remiss från Landstingsförbundet ”Statsbidrag för läkemedel – hur skall
det fördelas, dnr HSS 57-1999 (tillkommande ärende).
- Remiss från Landstingsförbundet ”Den framtida prissättningen och subventioneringen av läkemedel i öppenvården samt Apoteket AB´s marginal” (tillkommande ärende).
Därefter följer ett informationsavsnitt om ”Tema – FoU” med följande innehåll:
-
Johan Calltorp inleder avsnittet med en övergipande information om FoU.
- Ingemar Månsson ger en information om FoU i Västra Götalandsregionen idag –
i morgon.
- Henric Hultin redovisar erfarenheter av regionalt stöd för FoU i hälso- och sjukvården
1996-2000 inom Västra Götaland.
- Conny Persson redovisar FoU verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
*
Sammanträdet ajourneras kl 18.55--19.00
*
- Mats Brommels redovisar från teori till praktik – Centrum för hälso- och sjukvårdsanalys.
- Marianne Förars informerar om kunskapsbaserad sjukvård, samarbete med SBU
- Johan Calltorp avslutar avsnittet.
*
Sammanträdet ajourneras kl 19.45 och återupptas kl 09.00 på tisdagen den 22 maj.
*
Johan Calltorp informerar om Vårdalinstitutet.
Föredragning av ärende:
- Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och
sjukvården, dnr HSS 770-2000.
Johan Calltorp informerar om utsänt ärende om regiongemensamma prioriteringar. (Ärendet utgår som beslutsärende från föredragninglistan).
*
Sammanträdet ajourneras kl 10.05--10.20.
*
Birgitta Svensson informerar om ersättnings- och läkarvalssystem inom primärvården (Ärendet återkommer senare i protokollet som beslutsärende).
Håkan Hilmér informerar om planerna från Landstinget Värmland om verksamhetsförändring vid Säffle sjukhus.
Föredragning av ärende:
-
Delårsbokslut per april 2001, dnr HSS 14-2001.
Föredragande av ärendena framgår under respektive paragraf.
*
Sammanträdet ajourneras kl 12.10--14.00.
*
§ 81
Reviderad handläggningsordning för kurser och konferenser
dnr HSS 5-2001
Föreligger promemoria 2001-05-14 med förslag till beslut angående reviderad
handläggningsordning för kurser och konferenser för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att målet för utbildningsinsatser för förtroendevalda är att fördjupa kunskapen
om hälso- och sjukvårdspolitiska ämnesområden och rollen som befolkningsföreträdare och beställare och
att fastställa reviderad handläggningsordning för kurser och konferenser som
vägledning för ordförandens delegationsbeslut.
§ 82
Kurser och konferenser
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlar inkomna inbjudningar till kurser och
konferenser.
- Landstingsförbundet. Får kvinnor och män samma vård den 14 juni 2001 i
Stockholm.
- NYSAM. Konferens om nyckeltalssamarbetet den 21-22 augusti 2001 i
Stockholm.
- Arbetsgruppen för det politiska beställarnätverket i regionen. Seminariedag
den 1 juni 2001 i Vänersborg för hälso- och sjukvårdspolitiker i regionen.
- Landstinget i Östergötland m fl. Nationell konferens om principer och arbetsformer för prioritering inom vård och omsorg ”Perspektiv på prioritering” den
1-2 oktober 2001 i Linköping.
§ 83
Delårsbokslut per april 2001
dnr HSS 14-2001
Föreligger delårsbokslut per april 2001. I anslutning till delårsbokslutet ingår en
analys av kostnadsutvecklingen för smittskyddsverksamheten.
Hans-Bertil Fransson, Hans Ekman och Johan Calltorp gör en föredragning i
ärendet.
Under överläggningen justeras delårsbokslutet med nytt förslag till beslut från
Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet (bil § 83 a).
Annelie Stark yrkar bifall till det justerade förslaget.
Lars Bergsten, Ursula Johansson och Margaretha Bjälkemo meddelar att respektive
parti har för avsikt att lämna en protokollsanteckning.
Carina Åström meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar enligt det justerade förslaget.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har således beslutat
att fastställa redovisad rapport för hälso- och sjukvårdsstyrelsens område per
april 2001 samt helårsprognos för år 2001,
att överlämna delårsrapporten per april 2001 till regionstyrelsen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium att ta upp en diskussion
med regionstyrelsens presidium, som representanter för ägaren, om sjukhusens
produktivitetsutveckling,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att till nästa sammanträde göra en
fördjupad analys av produktionsdata från primärvård och sjukhus för att säkerställa kvaliteten i dessa, och delge styrelsen en bedömning av utförarnas möjligheter att uppnå överenskomna vårdvolymer för 2001,
att förnya uppdraget till hälso- och sjukvårdsdirektören om att presentera en
rapport kring orsakerna till smittskyddsverksamhetens kostnadsutveckling,
inkluderat utvecklingen under 2000 och 2001, för att bättre spegla bakgrunden
till den ökande kostnadsutvecklingen samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att analysera orsakerna till kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvårdsstyrelsens egen verksamhet, och komma
med förslag till åtgärder för att hålla de av hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade budgetramarna.
Ledamöterna i Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet
Folkets Vilja lämnar en protokollsanteckning (bil § 83 b).
§ 84
Referensgrupp för läkemedel – Förslag till arbets- och tidplan
dnr HSS 57-1999
Föreligger förslag till arbets- och tidplan för referensgruppen för läkemedel.
Hans Ekman gör en föredragning i ärendet.
Under överläggningen justeras arbets- och tidplanen med förslag till beslut.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar enligt det justerade förslaget
att godkänna upprättad arbets- och tidplan för referensgruppen för läkemedel
att gälla under 2001.
§ 85
Yttrande över motion om ”alternativ drift av Dalslands sjukhus”
dnr HSS 768-2000
Cecilia Widegren m fl (m) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige skall
utreda lämpliga driftsformer vid Dalslands sjukhus.
Regionstyrelsen har begärt hälso- och sjukvårdsstyrelsens yttrande över motionen.
Förslag till yttrande har upprättats.
Under överläggningen yrkar Annelie Stark bifall till upprättat förslag till yttrande.
Lars Bergsten, Ursula Johansson och Margaretha Bjälkemo yrkar bifall till motionen.
Vid framställda propositioner om bifall till upprättat förslag eller bifall till motionen
finner ordföranden det upprättade förslaget vara bifallet.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har således beslutat
att avge yttrande enligt det upprättade förslaget.
Ledamöterna i Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet
Folkets Vilja reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
§ 86
Ersättnings- och läkarvalssystem inom primärvården
dnr HSS 214-2001
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i budget för 2001 fått i uppdrag att utarbeta
förslag till ”riktlinjer m m för hur ett familje-/husläkarsystem kan utformas i
Västra Götaland”.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att inhämta hälso- och sjukvårdsnämndernas synpunkter på gemensamma utgångspunkter på ersättnings- och läkarvalssystem för primärvården så att styrelsen kan behandla ärendet vid sitt sammanträde den 28-29 augusti 2001 och
att uppdra till presidiet att godkänna remissunderlaget.
§ 87
Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och
sjukvården
dnr HSS 770-2000
Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut angående Landstingsförbundets
rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården.
Jan-Erik Spek gör en föredragning i ärendet.
Under överläggningen justeras andra och tredje att-satsen i förslaget till beslut.
Annelie Stark yrkar bifall till det justerade förslaget.
Lars Bergsten yrkar avslag.
Vid framställda propositioner om bifall eller avslag till det justerade förslaget
finner ordföranden det justerade förslaget vara bifallet.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har således beslutat
att godkänna och tillämpa Landstingsförbundets rekommendation A 00:56 om
valmöjligheter inom hälso- och sjukvården och tillhörande kommentarer med
giltighet fr o m 2001-07-01,
att aktivt sprida information om valmöjligheterna till befolkningen och i anslutning
till denna del återkomma till styrelsen i juni med en informationsplan,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att framlägga förslag till åtgärder enligt
detta tjänsteutlåtande och återkomma till styrelsen i september samt
att till Landstingsförbundet för kännedom tillställa sina beslut rörande rekommendationen.
Ledamöterna i Moderata Samlingspartiet lämnar en protokollsanteckning (bil § 87).
§ 88
Anmälningsärenden
En förteckning över anmälningsärenden har upprättats (bil § 88).
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att lägga anmälningslistan till protokollet.
Det antecknas att hälso- och sjukvårdsdirektören återkommer till styrelsen angående
hantering av anmälda revisionsrapporter.
§ 89
Delegationsärenden
En förteckning över beslut avgjorda av hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande och hälso- och sjukvårdsdirektören under tiden 2001-04-10 -2001-05-15 anmäls och läggs utan erinran till protokollet (bil § 89).
Tillkommande ärenden
§ 90
Fyllnadsval av adjungerad ledamot och ersättare i Sydvästra Värmlands
hälsonämnd
dnr HSS 10-2001
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland, har § 49/01, föreslagit att hälso- och
sjukvårdsstyrelsen skall utse Marianne Gälldin (m) till adjungerad ledamot och
Beryl Karlsson (kd) till ersättare i Sydvästra Värmlands hälsonämnd.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att utse Marianne Gälldin (m) till adjungerad ledamot och Beryl Karlsson (kd)
till ersättare i Sydvästra Värmlands hälsonämnd.
§ 91
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens junisammanträde
dnr HSS 1-2001
Föreslås att hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 19-20 juni 2001 utgår
och i stället äger rum den 26-27 juni 2001.
Annelie Stark yrkar bifall.
Lars Bergsten yrkar avslag.
Vid framställda propositioner om bifall till Annelie Starks yrkande eller Lars Bergstens
yrkande finner ordföranden Annelie Starks yrkande vara bifallet.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har således beslutat
att hälso- och sjukvårdsstyrelsens junisammanträde äger rum den 26-27 juni 2001.
§ 92
”Den framtida prissättningen och subventioneringen av läkemedel i öppenvården samt Apoteket AB´s marginal
dnr HSS 57-1999
Västra Götalandsregionen har fått förslaget ”Den framtida prissättningen och
subventioneringen av läkemedel i öppenvården samt Apoteket AB`s marginal”
för yttrande från Landstingsförbundet. Yttrandet skall vara inne den 21 juni 2001.
Hans Ekman gör en föredragning i ärendet.
Regionstyrelsen bör besluta om regionens yttrande vid sitt sammanträde den
19 juni 2001. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium föreslås få i uppdrag
att på delegation från hälso- och sjukvårdsstyrelsen lämna yttrande till regionstyrelsen. Inför det att presidiet avger yttrande skall synpunkterinhämtas från
referens gruppen för läkemedel samt från den genomförandegrupp som är tillskapad med tjänstemannarepresentanter från utförar- och beställarsidan.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att presidiet får i uppdrag att lämna yttrande till regionstyrelsen. Inför det att
presidiet avger yttrande skall synpunkter inhämtas från referensgruppen för
läkemedel samt från den genomförandegrupp som är tillskapad med tjänstemannarepresentanter från utförar- och beställarsidan och
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 93
”Statsbidrag för läkemedel – hur skall det fördelas?”
dnr HSS 57-1999
Västra Götalandsregionen kommer att få förslaget ”Statsbidrag för läkemedel –
hur skall det fördelas?” för yttrande från Landstingsförbundet. En preliminär
tidplan är att yttrande från regionstyrelsen skall vara Landstingsförbundet tillhanda omkring den 15 september 2001. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bör därför
ta ställning i frågan den 28-29 augusti 2001.
Hans Ekman gör en föredragning i ärendet.
För att inhämta synpunkter till hälso- och sjukvårdsstyrelsens yttrande föreslås
att ordföranden får delegation att skicka förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnderna samt till utförarstyrelserna med möjlighet att avge yttrande.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar
att delegera till ordföranden att skicka förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnderna
samt till utförarstyrelserna med möjlighet att avge yttrande och
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 94
Hemförlossning
dnr HSS 207-2001
Det antecknas att skrivelse om hemförlossning inkommit till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Presidiet kommer att hantera frågan.
Vid protokollet
Lars-Göran Moberg
Justerat i Vänersborg den 31 maj 2001
Mikael Cederbratt
Annelie Stark
Att tillkännagivande om de omedelbart justerade §§ 92 och 93 uppsatts på
regionens anslagstavla i Vänersborg 2001-05-23 samt tillkännagivande av
protokollets justering i övrigt denna dag uppsatts på regionens anslagstavla
i Vänersborg betygar
Skövde den 31 maj 2001
Lisbeth Himmer
Download