Mimosans-plan-mot-diskriminering och kränkande behandling 2016

advertisement
Montessoriförskolan Mimosans plan mot
diskriminering och kränkande behandling
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola
Ansvariga för planen: Förskolechefen
Vår vision: Att skapa en förskola fri från trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag
är en förutsättning för inlärning och utveckling. Varje barn skall känna sig trygg, unik och värdefull.
Våra värdeord är: Cosmic education, trygghet, utveckling och respekt.
Planen gäller från 2016-01-01
Planen gäller till 2016-12-31
Barnens delaktighet:
Vi arbetar med olika övningar samt litteratur som berör ämnet. Vi har dagligen samtal med barnen
om hur vi behandlar varandra, vi arbetar kontinuerligt med FN:s barnkonvention, samt med det
barnhem i Tanzania vi är vän med. Vi arbetar även med Jag-stärkande och trygghetslekar och
övningar.Vi arbetar ofta i små grupper för att varje barn ska känna sig sedd och viktig. På detta sätt
kan vi lättare vara lyhörda och tidigt fånga upp barnens tankar och idéer.
Vårdnadshavarnas delaktighet:
Under föräldramötet diskuterar vi runt likabehandlingsarbetet tillsammans med föräldrarna. Vi
bifogar även vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling i samband med första
veckobrevet för terminen och uppmuntrar föräldrarna till att komma med kommentarer och förslag
på förändring. Vi möter regelbundet föräldrarna i såväl hallen som via mail och telefon.
Personalens delaktighet:
Samtlig personal är delaktiga under tiden vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling
skrivs. Vi har även en gemensam uppföljning och regelbunden utvärdering av planen.
Förankring av planen:
Genom föräldramöten, information och delaktighet från föräldrarna. Den finns lättillgänglig att läsa
i förskolans hall, samt på hemsidan. Barnen blir delaktiga i den dagliga verksamheten.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats: Under våra personalmöten har vi utvärderat planen,
samt under föräldramöten.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Samtlig personal, förskolechefen, samt föräldrar.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: Vi uppdaterar vår plan i enighet med vårt arbetssätt.
Beskriv hur årets plan ska utvärderas: Vi går igenom planen punkt för punkt gemensamt i
arbetslaget under våra personalmöten.
Ansvarig för att årets plan utvärderas: Förskolechefen
Främjande insatser
Namn: Kränkande behandling,etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning.
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller
annan trosuppfattning
Mål och uppföljning: Ingen ska känna sig kränkt, alla barn ska känna sig trygga och behandlas och
bemötas med respekt.
Insats: I den dagliga verksamheten är vi noga med att uppfatta negativa signaler. Vi tar hand om
signalerna på ett respektfullt sätt, där vi pratar om känslorna och dagligen arbetar med att stärka
barnet. Om vi uppfattar ett destruktivt mönster i en eller flera relationer tar vi tag i det på en gång,
genom diskussion med både barn, pedagoger och föräldrar. Om personalgruppen anser att
kunskapen inte räcker till tar vi hjälp av Lidingö stads förskolepsykologer.
Vi tycker att ett gott samarbete mellan hem och förskola är viktigt för barnets trygghet, självkänsla,
fostran samt fortsatta utveckling.
På vår förskola arbetar vi aktivt med att stärka självkänslan hos varje individ. Blir barn sedda, blir
de emotionellt engagerade i varandra vilket på sikt förhindrar att man kränker varandra.
Vi har en öppen och tillåtande kommunikation. Vi vuxna ska i alla situationer under dagen vara
lyhörda och ge respons på barnens funderingar, åsikter och känslouttryck. Detta stärker det egna
jaget, samt främjar ett gott förhållningssätt. Exempel på arbetssätt är: Lyhörd och närvarande
pedagoger som finns där för barnen och lyssnar på deras tankar och funderingar. Jag-stärkande och
trygghetslekar, för ämnet anpassade sagor, rim och ramsor, dagliga samtal, observationer,
fadderbarn, samt utbildning av personal. Vi använder oss även av olika temaarbeten så som FN
dagen och barnkonventionen, ”Invisible friends”, jaget, känslor.
Ansvarig: Förskolechefen tillsammans med samtliga pedagoger.
Datum när det ska vara klart: December 2016
Namn: Kön och könsidentitet eller könsuttryck och ålder.
Områden som berörs av insatsen: Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Ålder
Mål och uppföljning: Skapa lika förutsättningar för alla barn, oavsett kön och ålder, vid samtliga
moment på förskolan. Alla ska få lika stor plats vid samlingar, lek, lunch, turtagning och dylikt.
Insats: Detta diskuteras kontinuerligt i personalgruppen.
Vi strävar efter att skapa en könsneutral förskola, genom att aktivt stärka barnen att välja aktivitet
framför kön på kamrater. Vi uppmuntrar barnen att bryta könstypiska mönster, samt att umgås med
kamrater i olika åldrar t.ex. genom att stödja barnen att utforska och prova olika aktiviteter och
uppgifter utan att låta sig hindras av vad som traditionellt förväntas av flickor respektive pojkar.
Vi arbetar ofta i mindre grupper med olika konstellationer för att stärka alla individer med olika
behov.
En av Montessoris grundstenar som vi anammat är att arbeta och umgås i åldersblandade grupper,
detta för att hjälpa och lära av varandra.
Ansvarig: Förskolechefen tillsammans med samtliga pedagoger.
Datum när det ska vara klart: December 2016
¨
Namn: Sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen: Sexuell läggning
Mål och uppföljning: Att ha ett likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning.
Insats: Vi diskuterar olika familjekonstellationer på ett naturligt sätt samt är kritiska i val av
böcker, teater med mera.
Ansvarig: Förskolechefen tillsammans med samtliga pedagoger.
Datum när det ska vara klart: December 2016
Namn: Funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning: Pedagogerna ska vara goda förebilder genom ett förhållningssätt som
uttrycker respekt för varje barns förmåga och förutsättning. Ge barnen information och kunskap och
på så sätt få dem att respektera alla och se allas lika värde.
Insats: Utbildning av personal. Vid behov anpassas lokaler och ute verksamhet. Skapa ett gott
samarbete med alla parter kring det berörda barnet. Vi går igenom böcker och material för att se att
ingenting uppfattas kränkande gällande funktionshinder.Vi pratar kontinuerligt och öppet med
barnen om vi kommer i kontakt med någon form av funktionsnedsättning.
Ansvarig: Förskolechefen tillsammans med samtliga pedagoger.
Datum när det ska vara klart: December 2016
Kartläggning
Kartläggningsmetoder: Vi diskuterar kontinuerligt tillsammans i personalgruppen miljön på
Mimosan, både inne och utomhus och kartlagt de områden vi naturligt har mindre uppsikt över. Vi
upplever att vi hela tiden förändrar och diskuterar detta.
Vi har planerade samtal, som barnintervjuer, gruppsamtal dels i grupper med barnen men även med
pedagogerna. Detta för att fånga upp varje individs känsla i vardagen.
Pedagogerna gör regelbundna observationer.
Inför varje terminsstart förs en diskussion kring den nya barngruppen och deras familjeförhållande.
Detta för att säkerställa att trots olikheter som etnisk tillhörighet och sexuell läggning ska alla
bemötas med respekt.
Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Sexuell läggning och Ålder
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen: Barnen har regelbundna samtal med
pedagogerna där de får berätta hur de upplever sin vardag på förskolan.
Föräldrarna informeras kontinuerligt om hur vi arbetar på våra föräldramöten.
Hur personalen har involverats i kartläggningen: Hela arbetslaget har tillsammans kartlagt hela
verksamheten. På verksamhetsnivå, på gruppnivå och individnivå. Genom regelbundna samtal och
personalmöten får pedagogerna komma till tals framföra önskemål och åsikter.
Resultat och analys: Vi har utrymmen där det lättare uppstår konflikter. Utomhus: Vid
klätterträdet, ”nya husen”, rutchkanan. Inomhus: I ”skrubben”.
Många barn använder frasen "Får jag vara med?" vilket ger utrymme att få ett "ja" eller "nej" som
svar. Detta försöker vi ändra på till vad leker ni ? Istället. Vi uppmuntrar barnen till ett vårdat och
respektfull språk.
Förebyggande åtgärder
Namn: Förebyggande åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling.
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck,
Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning
och Ålder
Mål och uppföljning: Alla barn och vuxna på Mimosan ska behandla alla, barn som vuxna, med
respekt och ödmjukhet. Alla individer ska känna sig uppskattade och trygga. Detta säkerställs via
barnintervjuer samt dagliga samtal och observationer.
Åtgärd: Vi har en öppen och tillåtande kommunikation. Vi vuxna ska i alla situationer under dagen
vara lyhörda och ge respons på barnens funderingar, åsikter och känslouttryck. Detta stärker det
egna jaget, samt främjar ett gott förhållningssätt.
Vid det förebyggande arbetet använder vi oss bland annat. av:
”Hur är man en god kamrat?”
Vi främjar ett interkulturellt förhållningssätt. Vi pratar om att ”bygga broar” med andra människor.
Sagor, rim och ramsor.
Jag stärkande - och trygghetslekar.
Utbildning av personal.
Dagliga samtal.
Observationer.
Fadderbarn.
Vi gör gruppindelningar och konstellationer i barngruppen för att bryta negativa mönster som kan
uppstå i olika relationer. Arbetslaget delar upp sig och "finns" på de platser där konflikter ofta
uppstår.
Vi pratar med barnen och ger de verktyg för att handskas med olika situationer som kan uppstå. Att
inte fråga "får jag vara med", utan istället fråga "vad kan jag vara i Er lek?" eller "vilken roll kan jag
ha?".
Vi pedagoger har nolltolerans mot utfrysning och alla former av negativt beteende. Vi arbetar
kontinuerligt med värderingar och förhållningssätt. Hur är vi goda kamrater, hur behandlar vi
varandra, hur vill jag bli bemött och sedd?
Ansvarig: Förskolechefen tillsammans med samtliga pedagoger.
Datum när det ska vara klart: December 2016 kontinuerligt.
Rutiner för akuta situationer
Policy: Vi accepterar ingen form av trakasserier eller kränkande behandling på vår förskola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Närvarande och lyhörd
personal över hela förskolan, såväl inomhus som utomhus.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till: Personalen har ansvarsbarn, den personalen
fungerar som en länk mellan hemmet och förskolan vilket ger en trygghet både för barn och
föräldrar. Självklart har föräldrar och barn möjlighet att vända sig till samtliga i personalgruppen då
all personal har ett övergripande ansvar för alla barn.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: Åtgärdstrappa vid
kränkning eller diskriminering
1. Alla vuxna reagerar på och markerar om ett barn blir utsatt för kränkning/diskriminering
Ansvar: Alla pedagoger runt barnen
2. Vi vuxna hjälper barnen att sätta ord på problem samt reda ut konflikter.
Ansvar: Alla pedagoger runt barnen.
3. Vi hjälper barnet som kränkt att ”göra” förlåt samt trösta de utsatta barnet.
Ansvar :Alla pedagoger runt barnet
4. De berörda föräldrarna informeras.
Ansvar: Alla pedagoger runt barnet
Om vi efter observationer märker att beteendet ej upphör tillkallas föräldrarna till ett möte på
förskolan.
Problemet diskuteras eventuell anmälan till kommunen samt behov av utomstående hjälp.
Ansvar: Förskolechef och styrelse.
5. Efter diskussion med föräldrar görs vid behov en anmälan till kommunen eller/och kontakt med
psykologer eller annan expertis.
Ansvar: Förskolechef och styrelse.
Ytterst ansvarig är förskolechefen tillsammans med styrelsen, alla pedagoger har ett medansvar.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Alla i personalen har ett ansvar att se
till att inget barn blir kränkt eller trakasserat. Skulle ett sådant fall ändå uppstå har vi skyldighet att
meddela förskolechefen och styrelsen som kallar till möte med berörd personal.
Om trakasserierna eller kränkningarna ändå fortsätter informeras inblandade föräldrar samt
förskolans styrelse. Vi gör även en anmälan till kommunen vid behov.
Styrelsen kallar till möte med inblandade föräldrar, förskolechef samt berörd personal. Fortsätter
beteendet efter detta vidtas andra åtgärder såsom anmälan och eventuell repressalier kring detta.
Rutiner för uppföljning Vid situationer som innebär trakasserier eller kränkande behandling vidtas
ovannämnda åtgärder, därefter görs uppföljning med regelbunden observation samt efterföljande
möten med förskolechefen.
Rutiner för dokumentation All observation samt alla möten dokumenteras med datum, inblandade
personer, händelseförlopp samt dokumentation från samtliga möten.
Ansvarsförhållande Förskolechefen och styrelsen är ytterst ansvariga, alla pedagoger har ett
medansvar.
Download