Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

advertisement
Likabehandlingsplan
och
plan mot kränkande behandling
2014-09-01 till 2015-08-31
Vår vision
Alla barn och vuxna har rätt att bli respekterade
och känna trygghet i vår förskola.
För att kunna förmedla till barnen, rätten till allas lika värde, måste vi
börja arbeta med våra egna och andras fördomar.
Charlotte Kansikas, förskolechef
Utvärdering av tidigare plan
Resultat
Vår tidigare jämställdhetsplan/likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling gällde hela rektorsområdet och var inte utarbetad eller befäst
bland oss pedagoger. Vår nya förskolechef har prioriterat detta som ett
viktigt arbetsområde. Vi kan inte utvärdera de tidigare planerna då målen
inte är utvärderingsbara.
Analys
Vi behöver diskutera begreppen mer för att få en mer gemensam syn på:
kränkning, diskriminering, jämställdhet, likabehandling, svaga och utsatta.
Vi känner också att vi pedagoger behöver mer kompetens runt
diskrimineringsgrunderna, lagar och förordningar. För att få en gemensam
syn på när en incidentrapport ska skrivas behöver vi även diskutera detta.
Åtgärder för utveckling
Vi ska under året omarbeta likabehandlingsarbetet utefter DO:s
anvisningar. Vi pedagoger har läst boken: Lika rättigheter i förskolan –
Handledning som vi ska arbeta vidare med. Vi känner att vi behöver mer
utbildning samt tid att diskutera och arbeta oss samman. Vi ska förbättra
hur vi skriver våra mål så att de kan uppnås och mätas. Detta är ett
arbete som hela huset gemensamt kommer att utveckla och utföra. Vi
behöver även mer utbildning inom till exempel andra religioner, olika
familjestrukturer, världens mångfald så att vi kan synliggöra andra
kulturer och levnadsstilar för barnen.
Vi ska se över våra pedagogiska miljöer när det gäller vilka normer de
visar. Inköp av litteratur och pedagogiskt material.
Kartläggning
Syftet med en kartläggning är att identifiera områden, aktiviteter och
normer där diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan
ske. Kartläggningen ska ligga som grund för planering och åtgärder.
Genomförande
Vi har genomfört enkäter med vårdnadshavare och haft utvecklingssamtal
där vi tagit upp och diskuterat likabehandlingsarbetet. Barnen har varit
med genom att svara på intervjufrågor samt i samtal. Dessa har
reviderats och är bifogade som bilaga 1 och bilaga 2.
Pedagogerna på förskolan är aktiva i olika grupper där vi diskuterar
likabehandling ur olika perspektiv.
Resultat
Utifrån vårdnadshavares enkäter: Allas lika värde är mycket viktigt. Vi ska
synliggöra likheter och olikheter. Pedagogernas förhållningssätt är viktigt.
Bra med integrerade avdelningar. Vi ska se hela barnet, inte delar.
Likabehandlingsarbetet är en självklarhet. Föräldrarna visar stort
förtroende för oss pedagoger. De känner sig trygga med att vi pedagoger
kan bedöma fall till fall beroende på hur situationen ser ut. Alla föräldrar
är trygga och nöjda enligt enkäten.
Utifrån barnens intervjuer: De flesta barnen kände sig glada när de kom
till förskolan men några tyckte det var pirrigt. Det fanns enstaka barn som
inte kände sig trygga eller uppskattade på förskolan. De flesta barnen
känner att de har kompisar att leka med och de är bra kompisar. De vågar
säga till både barn och vuxna om det är något som hänt.
Analys
Frågorna till enkäten och intervjuerna har redan omarbetats. (Se bilaga 1
och 2)
De avdelningar som har barn som inte känner sig trygga kommer att
arbeta vidare med detta. Detta sker inom det planerade Grön
Flaggområdet.
Det hade varit en fördel att träffas för att kunna återkoppla med varandra
efter våra givande diskussioner i grupperna på våra APT-träffar.
Främjande insatser
Det främjande arbetet utgår ifrån förskolans värdegrundsarbete. Det
viktiga i arbetet är de mänskliga rättigheterna, de demokratiska
värderingarna och respekten för allas lika värde.
Mål
Verksamheten på förskolan ska vara tillgänglig och utmanande för alla,
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.
Vi har tre grupper. Grön Flaggruppen som diskuterar
likabehandlingsfrågor utifrån hållbar utveckling. Miljögruppen som
diskuterar förskolans miljöer och material utifrån ett
likabehandlingsperspektiv. Evenemangsgruppen som diskuterar regler,
rutiner och förhållningssätt utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
Delmål
Pedagogerna ska planera och utföra aktiviteter inom Grön Flaggmålen.
Åtgärder
Pedagogerna har valt att arbeta inom området Livsstil och hälsa. Målen
berör Normer och värden, Barns inflytande samt Lärande och utveckling
utifrån Lpfö 98/10. Alla barnen involveras i detta arbete.
Delmål
Miljön ska utformas så att den är tillgänglig för alla barn i verksamheten.
Den ska utvärderas och utvecklas kontinuerligt av barn och pedagoger.
Åtgärd
Miljögruppen har fått fortbildning och ansvarar för att de olika
pedagogiska miljöerna utvärderas och utvecklas.
Delmål
Pedagogerna ska ha ett normkritiskt förhållningssätt till de pedagogiska
miljöerna, material, regler, rutiner och aktiviteter.
Åtgärd
Evenemangsgruppen driver frågor kring ett normkritiskt förhållningssätt till
regler, rutiner och aktiviteter.
För att alla ska vara delaktiga i dessa frågor diskuteras detta även i smågrupper
vid våra APT-träffar. Vi samlas efter diskussionerna för gemensam återkoppling
Förebyggande åtgärder
Det förebyggande arbetet ska motverka att diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling sker.
Mål
Verksamheten på förskolan ska vara tillgänglig och utmanande för alla,
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionhinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.
Delmål
Vi ska synliggöra för barnen att det finns olika trosuppfattningar, seder
och traditioner. Vi pedagoger ska kontinuerligt utvärdera de seder och
traditioner vi firar idag.
Åtgärder
Samtliga pedagoger behöver se över vad, hur och varför vi har de
traditioner som vi har idag. Det är viktigt att vi diskuterar och
dokumenterar våra förhållningssätt kring det här.
Delmål
Vi arbetar i ett homogent område och har därför ett behov av att visa
mångfald för barnen.
Åtgärder
Genom att se över vårt material, våra firanden samt föra in nya
perspektiv i samtalen vi för med barnen kan vi vidga våra perspektiv.
Spel, pussel, böcker och andra leksaker ska ses över och eventuellt
sorteras bort. Inför materialinköp måste mångfaldsperspektivet finnas
med.
Pedagogerna på förskolan behöver mer utbildning om de olika
diskrimineringsgrunderna utifrån olika perspektiv.
Ansvariga
Vi har en likabehandlingsgrupp som arbetar med planen. Den består utav
en pedagog från varje avdelning.
Förskolechefen är ansvarig för att planen skrivs, implementeras och
revideras.
Samtliga pedagoger på förskolan är ansvariga för att arbetet utförs och
att målen uppnås.
Det är allas gemensamma ansvar att delge förskolechefen information om
eventuella trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.
Akuta situationer
Vi har en nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår
förskola.
Rutiner
Steg 1. Ta reda på fakta och dokumentera det som hänt. Notera datum,
namn på de inblandade, vad som uppges ha hänt samt var, hur och när
det inträffade skett. Detta görs av den som fått kännedom om
kränkningen. Incidentrapporten som är bilaga 3 används för detta
ändamål. Vårdnadshavare informeras samma dag.
Steg 2. Anmäl det inträffade till förskolechefen och lämna den information
som finns.
Steg 3. Inom en månad hålls samtal med alla inblandade för att följa upp
och se hur situationen ser ut. Analysera vad som hände och varför samt
hur vi kan förebygga att det händer igen.
Personalen som fått kännedom om eventuell kränkning ansvarar för
dokumentationen i form av en incidentsrapport kring händelsen och ger
en kopia till förskolechefen. Detta samlas i en incidentrapportspärm.
All personal på avdelningen ansvarar för att analysera och utvärdera
händelsen samt att se till att eventuella åtgärder vidtas.
Förskolechefen anmäler det inträffade till Barn-och ungdomsnämnden, på
avsedd blankett. Denne ansvarar för att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i
framtiden.
Förskolechefen har ansvar för uppföljningen.
Lagar, riktlinjer och förordningar
-
FN:s konvention om barnets rättigheter
Skollagen (2010:800) 6 kap
Diskrimineringslagen (2008:567)
Läroplan för förskola (Lpfö 98/10)
Allmänna råd för förskolan
Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar
Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att
skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar
av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering,
trakasserier eller genom kränkande behandling.
Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder
diskriminering och kränkande behandling. De ställer krav på att
verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och
elever lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och
förhindra trakasserier och kränkande behandling.
Skollagen (2010:800 )
6 Kap 8 §
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Vi arbetar med hjulet för likabehandlingsarbete
Diskrimineringsgrunder
Nedanstående text är tagen ur Lika rättigheter i förskolan – handledning,
Diskrimineringsombudsmannen, 2012. Diskrimineringsgrunderna är tydligt
definierade i diskrimineringslagen och vilar på FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt EG-direktiven. De
diskrimineringsgrunder som skyddas i lag är:

Kön
Diskrimineringsgrunden kön avser enligt diskrimineringslagen att
någon är flicka eller pojke, kvinna eller man. Även transexuella,
alltså personer som har eller kommer att ändra sin juridiska
könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön.

Könsidentitet eller könsuttryck
Diskrimineringsombudsmannen menar med begreppet könsidentitet
eller könsuttryck en persons identitet eller uttryck i form av kläder,
kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med
avseende på kön.
Alla människor har könsidentitet eller könsuttryck. Skyddet blir
extra viktigt för personer med en könsidentitet eller könsuttryck
som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen.

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etisk ursprung, hudfärg
eller annat liknande förhållande.
En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk
och till exempel rom, same eller kurd. Var och en har rätt att
definiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin egen personliga
bakgrund.

Religion eller annan trosuppfattning
Religionsfriheten är skyddad såväl i internationella konventioner
som i svensk grundlag. Alla barn har rätt till kunskap och lärande,
tankefrihet och religionsfrihet. Föräldrar har också rätt att uppfostra
sina barn i enlighet med sin tro.
Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har
sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till
exempel ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara
jämförbara med religion.

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning beskriver en varaktig nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som till följd av en skada
eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan
förväntas uppstå. Funktionsförmågan varierar beroende på
situationen och miljön.

Sexuell läggning
Med begreppet sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller
heterosexuell läggning.

Ålder
Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla.
Det finns dock vissa undantag.
Det är tillåtet att särbehandla av skäl som har samband med ålder
 vid tillämpning av bestämmelser som har hänsyn till ålder i
förskolan. En sådan bestämmelse kan till exempel finnas i
skollagen eller annan förordning.
 om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bilaga 1
Intervjufrågor till barnen
Hur känner du dig när du kommer till förskolan?
Har du kompisar på förskolan?
Är alla bra kompisar?
Känner du dig omtyckt av alla?
Kan du leka med alla? Om nej, varför?
Tycker du om alla vuxna på förskolan?
Var tycker du om att leka ute?
Var tycker du inte om att leka ute? Varför?
Var tycker du om att leka inne?
Var tycker du inte om att leka inne? Varför?
Vågar du be om hjälp om någon gör något dumt mot dig? Vem frågar du?
Berättar du hemma vad som händer på förskolan?
Är det något annat du vill berätta om förskolan?
Bilaga 2
Enkät angående trivsel och inflytande 2014
1. Trivs ditt barn på Hässlegårdens förskola?
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
___________________________________________________________
2. Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan.
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
3. Tycker Du att förskolan erbjuder en meningsfull verksamhet?
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
___________________________________________________________
4. Tycker Du att vi ger ditt barn möjligheter att utvecklas
kunskapsmässigt?
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
5. Tycker Du att kommunikationen fungerar mellan dig som
vårdnadshavare och förskolan?
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
___________________________________________________________
6. Tycker Du att du får tillräckligt med information från förskolan?
Ja
Nej
Berätta____________________________________________________
7. Känner Du till förskolans likabehandlingsplan?
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
___________________________________________________________
8. Upplever du att okamratligt beteende förebyggs och åtgärdas
på förskolan?
Ja
Nej
Berätta_____________________________________________________
Övriga synpunkter.
Tack för ni svarade på enkäten!
Bilaga 3
Anmälan om kränkande behandling
Skollagen 6 kap 10 §
Enhetens diarienummer:
Klass
Förskola/skola/enhet
Vad har hänt?

Diskriminering

Trakasserier

Kränkande behandling

Utredning har påbörjats.
När beräknas den vara klar?
Annat som kan vara av vikt att redovisa.

Utredning har slutförts
När?
Annat som kan vara av vikt att redovisa
……………
………………………………………………….
Datum
Underskrift förskolechef/rektor
…………………………………………………..
Namnförtydligande
Download