Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

advertisement
Likabehandlingsplan och plan
mot kränkande behandling
Tullskolan
Läsåret 2013/14
Öppenhet
Ärlighet
Förtroende
Tydlighet
Dialog
Karlskrona i sept/okt 2013
1. Inledning
Lagen (Diskrimineringslagen 2008:567 och skollagen 2110:800) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde tidigare i kraft
2006-04-01. Lagen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att
motverka diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt annan kränkande behandling.
Rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och som sådan ingår den som en
fundamental del av den gemensamma värdegrund som skolan har att förmedla. Den
främsta orsaken till att kränkande behandling uppstår är bristen på goda sociala relationer,
trygghet och respekten för andras integritet. Också den fysiska skolmiljön, brist på
delaktighet och känsla av sammanhang inverkar negativt på klimatet och är grogrund för
konflikter.
På Tullskolan arbetar vi därför aktivt med att skapa goda förutsättningar för att vara en
skola som ä r fri från diskriminering och kränkande behandling. I viktigt led i detta arbete
är denna likabehandlingsplan som tydliggör våra intentioner och vårt arbete.
Vår plan skall omfatta:
1.




FRÄMJANDE ARBETE
som syftar till att förstärka respekten för lika värde,
omfattar alla diskrimineringsgrunderna,
riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning , samt
är en naturlig del i det vardagliga arbetet.
2. FÖREBYGGANDE ARBETE
 Som syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling och
 Omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifieras som
riskfaktorer.
3. ÅTGÄRDANDE ARBETET
 Kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling.
 Ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en elev känner sig
diskriminerad, trakasserad eller kränkt, samt
 Innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för
att förhindra att kränkningar upprepas.
2. Skolans vision
Vår vision är att Tullskolan ska vara en plats där alla elever och all personal kan trivas och
känna sig trygga. Skolan ska vara fri från diskriminering och annan kränkande
behandling.
Elever och personal ska aktivt, i ord och handling, visa att man tar avstånd från alla
former av diskriminering och kränkande behandling.
3. Upprättande, uppföljning och utvärdering av
likabehandlingsplanen
Skolan ska ha en likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision.
Likabehandlingsplanen ska vara aktuell och utvärderingsbar.
Upprättande
Denna likabehandlingsplan är upprättad sept/okt 2013 och gäller för läsåret 2013/14.
Ansvarig för upprättandet är rektor.
Nästa likabehandlingsplan ska fastställas i augusti 2014. Ansvarig för upprättande av
nästa likabehandlingsplan är rektor samt en arbetsgrupp bestående av skolpersonal.
Uppföljning och utvärdering
Arbetslagen arbetar under läsåret kontinuerligt, ca 1 gång/vecka som en stående punkt på
konferensen, med att utvärdera och följa upp likabehandlingsplanen. Att utvärdera och
följa upp kan exempelvis innebära en bedömning av hur effektiva och verkningsfulla
likabehandlingsplanens rutiner är när olika händelser i skolans verksamhet inträffar.
Elevråd och skolråd informeras fortlöpande i processen och ges därmed möjlighet att
påverka innehållet. Ett förslag till reviderad likabehandlingsplan presenteras för all
personal vid en arbetsplatsträff i slutet av maj. Rektor och arbetsgrupp tar hänsyn till
eventuella synpunkter som framförs vid träffen, innan slutversionen fastställs i aug/sept
2013.
4. Kartlägga och upptäcka
En kartläggning av skolans verksamhet är en viktig del i likabehandlingsarbetet.
Kartläggningen ska identifiera och ge viktig information om skolans styrkor och svagheter
inom likabehandlingsområdet och påvisa om det man satsar på ger önskat resultat, dvs. att
nå skolans vision.
Aktiviteter, tidpunkt och ansvar
I vår skola arbetar vi med följande allmänna aktiviteter som är kartläggande men också
viktiga för att upptäcka och förebygga enskilda fall av diskriminering och kränkning.












Vuxentillsyn under samtliga raster. Ansvarig: enligt rastvaktschema
Trivselråd med skolpersonal och elevrepresentanter varje månad. Ansvarig:
fritidspedagog och skolsköterska.
Elevrepresentanter finns i varje klass i år 2-6. Rådet träffas för att tillsammans arbeta
för trivsel och trygghet för alla elever på skolan.
Kontroll av elevers frånvaro för att upptäcka avvikelser. Ansvarig: klasslärare.
Utvecklingssamtal varje termin. Ansvarig: klasslärare. Fritidspedagoger deltar vid
behov.
Skol- och fritidspersonal har konferens en gång per vecka där man bl.a. tar upp
händelser som är relaterade till likabehandlingsarbetet. Ansvarig: rektor eller
arbetslagsledare.
Såväl skolråd, elevråd och trivselråd har vid sina möten en stående punkt som handlar
om stämningen på skolan. Ansvarig: rektor.
Elevhälsoteamet (EHT) träffas en gång i månaden och akut vid behov. Ansvarig:
rektor, skolsköterska och speciallärare.
Klassråd kontinuerligt. Ansvarig: klasslärare.
Elev-, personal- och föräldraenkät genomförs, utvärderas och följs upp en gång per
läsår. Ansvarig: rektor och klasslärare.
Hälsosamtal med elever i år F och 4. Ansvarig: skolsköterska.
Attitydundersökning genomförs i år 5. Följs upp av rektor och klasslärare/arbetslag.
Kontinuerliga elevsamtal och uppföljningar på fritids. Ansvarig: fritidspersonal
5. Mål och åtgärder
Lagen (2008:567) definierar diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning,
funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt annan
kränkande behandling. Vår skola ska vara fri från diskriminering och annan kränkande
behandling. I vårt arbete med att nå den visionen har vi formulerat ett antal mål.

Mål
Könsperspektivet ska genomsyra all verksamhet i vår skola. I vår skola ska flickor och
pojkar ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan
begränsningar i stereotypa könsroller. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på
grund av kön.

I vår skola ska verksamheten präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors
uppfattningar och levnadssätt. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av
sexuell läggning.

I vår skola ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Ingen
ska känna sig diskriminerad på grund av funktionshinder.

I vår skola ska alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha
samma rättigheter och möjligheter. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Alla ska utveckla tillit och självförtroende och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. I
vår skola ska ingen utsättas för någon form av kränkande behandli
Aktiviteter för att nå målen
Aktivitet
”Kill- och tjejsnack”i klassen
Tidpunkt/utvärdering/uppföljning
Kontinuerligt arbete som utvärderas
och följs upp regelbundet i EHT och
vid lärarkonferens.
Ansvar
Respektive klasslärare,
fritidspedagoger samt skolsköterska
Kompissamtal i mindre grupper
Kontinuerligt arbete som utvärderas
och följs upp regelbundet av
klasslärare.
Respektive klasslärare och
fritidspedagoger
Etiska samtal, hela klassen
Kontinuerligt arbete som utvärderas
och följs upp regelbundet av
klasslärare.
Respektive klasslärare
Fadderverksamhet, F-klass och år 5
Är under utveckling.
Respektive klasslärare
Gemensamma utflykter
Ett antal/läsår. Utvärderas och följs
upp efter varje genomförd aktivitet.
Berörd personal i resp. klasser
Skoljoggen
1 gång/läsår. Utvärderas och följs
upp efter varje genomförd aktivitet.
Idrottslärare
Kompisdag för hela skolan med
åldersblandade grupper
1-2 gånger/läsår. Utvärderas och
följs upp efter varje genomförd
aktivitet.
Samtliga lärare samt
fritidspedagoger
Årlig Lekfest för hela skolan
I maj varje år. Utvärderas och följs
upp efter genomförd aktivitet.
All personal
Trivselråd på skolan
Representanter från år 2-5
tillsammans med skolpersonal
träffas varje månad för att arbeta för
trivsel och trygghet på skolan.
Utvärderas efter varje läsår.
All personal
Temaveckor på hela skolan
1-2 ggr per läsår. Utvärderas och
följs upp efter genomförd aktivitet.
All personal
Genomgång av likabehandlingsplan
samt
trivseloch
ordningsregler i varje klass.
Vid terminsstart i varje klass och på
fritids.
All personal
En väl fungerande elevärendegång.
Utvärdering och revidering vid varje
läsårsslut.
EHT
Ett av skolans prioriterade mål för
läsåret är att skapa ett gemensamt
språk och förhållningssätt på
Utbildning av personal och elever
under vårterminen -14 i Ledaren i
mig och de sju goda vanorna
All personal
skolan.
Våra värdeord ”vilja, våga, växa”
ska genomsyra vår verksamhet.
Uppföljning på arbetsplatsträffar
och i slutet av läsåret.
All personal
Planerade rastaktiviteter för alla
elever på skolan.
En eller flera gånger i veckan.
Följs upp varje månad och
utvärdering vid läsårsslut.
Fritidspedagog
6. Rutiner för utredning och dokumentation
From 1 juli 2011 gäller ny skollag, som innehåller en rad nyheter samt skärpta krav för
alla som arbetar bland barn och elever.
Nytt i lagen är att för all personal, som arbetar i barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter, gäller att den som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn.
När någon i skolan får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för
diskriminering eller annan kränkande behandling finns en skyldighet att snarast utreda
uppgiften. Genom utredningen ska man få reda på kränkningens karaktär så man kan
bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Åtgärderna ska syfta till att avhjälpa akuta
situationer och till att finna mer långsiktiga lösningar. Det är viktigt att man under
utredningen visar den utsatte och övriga inblandade stor hänsyn. Utgångsläget är att den
som känner sig kränkt alltid ska tas på allvar.
Utredning och åtgärd
Inom Tullskolan utreder och åtgärdar vi en händelse i nedanstående steg.
1. Skolpersonal gör en kartläggning genom samtal med de inblandade. En bedömning
görs om en tillsägelse är tillräcklig, annars vidare till steg 2.
2. Klasslärare har enskilt samtal med den utsatte samt informerar vårdnadshavare.
Klasslärare har enskilt samtal med den/de som utövat kränkningen samt informerar
vårdnadshavare.
Klasslärare gör vid denna tidpunkt också en bedömning om ett nytt samtal med
samtliga involverade ska genomföras.
Om åtgärderna inte är tillräckliga sker följande:
3. Vårdnadshavare till de inblandade eleverna kallas till samtal med klasslärare. Vid
samtal görs en skriftlig överenskommelse om åtgärder.
Två veckor efter upprättad överenskommelse görs en uppföljning med den som varit
utsatt. Om problemen kvarstår sker följande:
4. Rektor kallar till samtal med elever, vårdnadshavare och klasslärare. I samtalet bör
övervägas om förändringar på grupp- och organisationsnivå behöver genomföras.
Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen skall rektor kontakta
skolans huvudman för ledning.
Rektorn eller var och en i personalen som misstänker att ett barn far illa eller på annat
sätt behöver stöd, hjälp och skydd är skyldig att anmäla detta till socialtjänsten
(anmälningsplikten).
Kränkande handlingar kan också utgöra brott. En bedömning av om en polisanmälan
ska göras bör ske i varje enskilt fall, men det finns ingen lagstadgad skyldighet för
skolan att polisanmäla en elev som har begått brott.
Dokumentation
Från och med steg 1 skall skriftlig dokumentation av varje steg ske. Klasslärare ansvarar
för dokumentation i steg 1-3 och rektor för dokumentation i steg 4 samt vid utredning där
vuxen är involverad.
Dokumentationen skall arkiveras enligt arkiveringsbestämmelserna.
.
Skolverkets allmänna råd/2009 –
För att främja likabehandling och
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Skollagen 6 kap
Diskrimineringslagen (2008:567)
7. Kommunikation och information
All personal, elever och vårdnadshavare ska känna till planens innehåll och årligen
beredas möjlighet att påverka dess innehåll.
Vid läsårsstart aktualiseras likabehandlingsplanen för all personal vid terminens första
arbetsplatsträff samt för vårdnadshavare vid terminens första skolråd. Rektor är ansvarig.
Varje mentor/klassföreståndare ansvarar för en genomgång av likabehandlingsplanen med
elever vid läsårets början och med vårdnadshavare vid höstens föräldramöte. Vid dessa
genomgångar informeras också om att likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans
hemsida www.karlskrona.se/Grundskolor/Tullskolan/, i varje klassrum och i
personalrummet.
Download