Likabehandlingsplan

advertisement
Stenåsens förskolas plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola
Läsår: 2016-2017
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola
Ansvariga för planen
Förskolechef Anette Sturk har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas samt
årligen revideras. Uppföljning, utvärdering och revidering ska ske varje år i slutet av terminen.
Förskolechefen har även ansvar för att likabehandlingsplanen förankras hos pedagogerna.
Vår vision
Alla barn är Allas, vårdnadshavare och barn ska känna trygghet och tillit på vår förskola.
Planen gäller från
2016-12-02
Planen gäller till
2017-12-30
Läsår
2016-2017
Barnens delaktighet
Med stigande ålder och mognad ökar barnens ansvar. Det ska genom pedagogernas och
vårdnadshavarnas försorg känna till och förstå hur viktigt det är att respektera andra, hjälpas åt, visa
hänsyn och uppträda trevligt mot varandra. Vid exempelvis varje måltid, påklädning i hallen skapas
situationer där barnen uppmuntras av pedagogerna att hjälpa varandra. Vid leksituationer
uppmuntras barnen att lära sig att ge och ta, att lyssna på vad kompisen har att säga.
Vårdnadshavarnas delaktighet
På föräldramöten beskrivs likabehandlingsplanen på ett konkret sätt hur man arbetar med den i det
dagliga arbetet i verksamheten.
Personalens delaktighet
Två pedagoger Ann-Charlotte Forsberg och Viktoria Fredriksson är tillsammans med förskolechef
Anette Sturk ansvariga att följa upp, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen.
På arbetsplatsträffar och på utvecklingsdagar informerar de ansvariga övriga pedagoger
om Likabehandlingsplanen. Övriga pedagoger lämnar synpunkter som omhändertas av de ansvariga.
På Stenåsens förskola tolererar vi inte diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det är
allas ansvar att delta i det förebyggande och åtgärdande arbetet. Vi arbetar för att motverka
traditionella könsmönster. Bland annat genom att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och
möjligheter till utveckling av förmågor och intressen, utan att begränsas av stereotypa könsroller.
Genom det dagliga arbetet ska barnens identitet och självkänsla stärkas. Alla barn är allas och det är
viktigt att de blir sedda av flera vuxna under dagen. Alla i förskolan är skyldiga att främja
likabehandling och att förebygga och motverka diskrimineringar och kränkningar. Alla är också
skyldiga att så fort som möjligt utreda sådana. Var och en ansvarar för att vara väl insatt i hur arbetet
mot kränkande behandling och trakasserier bedrivs på förskolan. Alla ska aktivt arbeta med att
förebygga all form av diskriminering och annan kränkande behandling.
Förankring av planen
På Förskolans Utvecklingsdagar förankras och utvärderas likabehandlingsplanen, vi samtalar även om
diskrimineringsgrunderna.
På höstens föräldramöte informerar förskolechef och pedagoger om likabehandlingsplanen, hur man
arbetar med den konkret och var man kan hitta den digitalt.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Två pedagoger är ansvariga att följa upp och utvärdera arbetet med likabehandlingsplanen
tillsammans med förskolechef. Det görs i slutet av året. Nöjdkundenkäten visade synpunkter som
förskolans pedagoger omhändertagit.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Ann-Charlotte Forsberg, Viktoria Fredriksson och Förskolechef Anette Sturk.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Det pågående arbetet med kompisgrupper på samtliga avdelningar kommer att
fortsätta. Utvärderingar visar att barnen får andra kompisrelationer än de själva skulle välja, när tid
har skapats för barnen att få tillfällen att fördjupa sig tillsammans med några kamrater så har leken
utvecklats i och med att den fördjupats. Det förstärker respekten för allas lika värde genom att
barnen får träna på samarbete och att umgås i olika konstellationer. Alla barn blir sedda av
pedagoger och kompisar. De äldre barnen på förskolan har varit stödjande för de nya barnen som
börjat.
I fjolårets utvärdering synliggjordes att barnen i inte varit tillräckligt delaktiga i
likabehandlingsarbetet. Åtgärder har planerats på följande sätt:
Pedagoger gör en kartläggning med stöd av barnintervjuer och observationer för att upptäcka och
utreda hur barnen trivs och uppfattar sin situation på förskolan.
En trygghetsvandring utomhus tillsammans med barnen ht.2016
Diskrimineringsgrunderna diskuteras på personalmöten.
Årets plan ska utvärderas senast
2017-12-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
På förskolans utvecklingsdag Juni 2017 ska tid till utvärdering ges.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef Anette Sturk
Främjande insatser
Namn
Främjande arbete
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Alla barn ska ha någon att leka med.
Alla barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och får därmed möjlighet att
påverka sin situation.
Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i
verksamheten.
Insats
Vi skapar kompisgrupper, dessa grupper bidrar till att skapa en trygg miljö och förstärker
respekten för allas lika värde genom att barnen får träna på samarbete och att umgås i olika
konstellationer.
Alla barn blir sedda av personal och kompisar.
Förskolans pedagoger arbetar med att barnen ska vara stödjande för varandra.
Det ska vara ett klimat på förskolan som är tillitsfullt och förtroendeingivande.
Vid övergångar mellan avdelningarna har förskolan inplanerade dagar så barnen får bekanta sig
med den nya miljön.
Ansvarig
Anette Sturk
Datum när det ska vara klart
2017-12-30
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggningar görs utifrån fjolårets utvärdering, barnintervjuer och pedagogernas
sammantagna observationer på hur miljö och organisation ska fungerar på bästa sätt. Pedagogerna
ser över materialet som erbjuds och vad rummen signalerar. Förskolan vill erbjuda mötesplatser i
olika former för barnen.
Storyline är ett exempel på en metod som används där barns inflytande blir tydligt. Barnen har fått
möjlighet att lämna sina åsikter och synpunkter på utemiljön. Pedagogerna har dokumenterat dessa.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
På föräldramötet har förskolechef och pedagogerna informerat vårdnadshavare om vikten av att
arbeta med likabehandlingsplanen. Konkreta exempel i vardagen beskrevs.
Förskolan har bloggar som beskriver vardagen i verksamheten. I bloggen kan vårdnadshavare lämna
kommentarer.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
På förskolans utvecklingsdag går man igenom likabehandlingsplanen. Alla får möjlighet att lämna
synpunkter.
Resultat och analys
På Solen där de yngsta barnen går observerar pedagogerna att det är mycket bredvid
lek. Pedagogerna ser hur barnen närmar sig varandra i leken. Pedagogerna stöttar barnen att hjälpa
varandra.
Avdelning Månen och Stjärnan arbetar med aktiviteter som tränar samspel. Ett exempel är
kompisgrupper där man får möjlighet att leka i mindre grupp och att bygga relationer med andra. Det
ger barnen fler möjligheter att leka med andra barn än de vanligtvis skulle välja.
Valstund varje dag betyder att barnen väljer aktivitet utifrån deras intresse. Syftet är att ge dem
möjlighet att leka fördjupat och längre stunder i mindre grupp. Det ger barnen fler utmaningar i olika
aktiviteter.
Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att barnen lär sig samspela med varandra. På föräldramötet
fick pedagogerna positiva synpunkter när de beskrev likabehandlingsarbetet.
Förebyggande åtgärder
Namn
Förebyggande arbete
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Stenåsens förskola ska vara en plats där alla barn ska känna sig välkomna och trygga.
Vårdnadshavarna ska känna trygghet och tillit när de lämnar barnen på förskolan.
Åtgärd
Personalen gör en kartläggning med stöd av barnintervjuer, observationer för att upptäcka och
utreda hur barnen trivs och uppfattar sin situation på förskolan.
En trygghetsvandring utomhus tillsammans med barnen är inplanerad.
Diskrimineringsgrunderna diskuteras på personalmöten.
Motivera åtgärd
Syftet är att utveckla barnens känsla av samhörighet.
Trygghetsvandringens syfte är att synliggöra platser utomhus barn inte vill vara på och varför.
Diskrimineringsgrunderna är ett sätt att levandegöra likabehandlingsplanen och de ska ge synliga
effekter i verksamheten.
Ansvarig
Anette Sturk
Datum när det ska vara klart
2017-06-31
Rutiner för akuta situationer
Policy
På Stenåsens förskola tolererar vi inte diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det är
allas ansvar att delta i det förebyggande och åtgärdande arbetet.
Alla barn är allas.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Pedagogerna arbetar nära barnen och har uppsikt över platser barnen där barnen befinner sig.
Pedagogerna är lyhörda över vilket språkbruk som finns i barngruppen.
Ett klimat ska finnas att alla barn är allas. Det betyder att pedagogerna hjälps åt över avdelningarna
vid behov.
Pedagogernas gemensamma ställningstagande är att vi inte tolererar diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling.
Hur frågor:
Hur kände du?
Hur tänkte du?
Hur tror du din kamrat kände sig?
Hur skulle du vilja att det var?
Hur kan du göra din kompis glad?
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Ansvariga för likabehandlingsplanen är:
Förskolechef Anette Sturk
Förskollärare Ann-Charlott Forsberg
Förskollärare Viktoria Fredriksson
Övrig personal kontaktas vid behov:
Förskollärare Malin Lundqvist, Åsa Pettersson, Ann-Christine Persson
Barnskötare Carina Berndts, Victoria Andersson
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Stöd till det utsatta barnet
Se till att hen har tillgång till en trygg zon
Ta reda på vad som hänt
Lyssna aktivt och empatiskt
Undvik motbeskyllningar
Dokumentera och följ upp alla åtgärder i samband med diskriminering/kränkning
Dokumentation ska ske på särskild blankett
Uppmärksamma och prata med barnen om vad som hänt
Använd "hur - frågorna"
Visa att beteende som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla.
Involvera alltid vårdnadshavare och förskolechef vid upprepade tillfällen av kränkningar eller vid
kränkningar riktade mot ett och samma barn.
Dokumentera alla åtgärder som görs.
Följ alltid upp det som hänt.
Seriesamtal med ett barn som utsatt någon för kränkande behandling. Seriesamtal är ett samtal med
hjälp av bilder, man ritar, skriver och förklarar det man pratar om.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Var rak genom att agera och säga till om någon vuxen (personal, vårdnadshavare) beter sig
kränkande mot barn.
Se till att få ett samtal med den vuxne och fråga hur denne tänkte
Lyssna in situationen
För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna när barnen är närvarande
Informera förskolechef
Förskolechef kan vid behov vända sig till andra instanser
Rutiner för uppföljning
Förskolechef har det yttersta ansvaret att uppföljning, utvärdering och revidering sker varje år i slutet
av terminen.
Rutiner för dokumentation
Dokumentation vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling:
Datum
Plats
Inblandade
Händelseförlopp
Åtgärder
Ansvarig
Kontakt
Uppföljning - När? Var? Vilka?
En pärm för likabehandlingsarbete finns där dokumenten vid diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling ska samlas.
En mapp på det gemensamma T: skapas.
Ansvarsförhållande
En tydlig ansvarsfördelning finns:
Förskolechef
Förskolechef Anette Sturk har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, samt
årligen utvärderas och revideras. Uppföljning, utvärdering och revidering ska ske varje år i slutet av
terminen. Förskolechefen har även ansvar för att likabehandlingsplanen förankras hos pedagogerna.
Pedagoger
Alla i förskolan är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och motverka diskrimineringar
och kränkningar. Alla är också skyldiga att så fort som möjligt utreda sådana. Var och en har ansvar
för att vara väl insatt i hur arbetet mot kränkande behandling och trakasserier bedrivs på förskolan.
Alla ska aktivt arbeta med att förebygga all form av diskriminering och annan kränkande behandling.
Barn
Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska genom pedagogerna och
vårdnadshavarnas försorg känna till och förstå hur viktigt det är att respektera andra, hjälpas åt, visa
hänsyn och uppträda trevligt mot varandra.
Vårdnadshavare
Om förskola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv påverkan på
barnen. Om du som vårdnadshavare misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för
kränkande behandling vill vi att du kontaktar någon av pedagogerna eller förskolechefen. Det kan
vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Om det är så, är du den som bäst kan göra
något åt det. Vi ber dig att göra helt klart för barnet att du ser mycket allvarligt på beteendet och att
du inte accepterar det. Även i sådana fall är det bra att kontakta någon av pedagogerna eller
förskolechefen.
Download