Lär dig göra enkla, roliga kemiexperiment tillsammans med

advertisement
Lär dig göra enkla, roliga kemiexperiment
tillsammans med barnen på förskolan
Experimentell kurs i kemi för förskollärare
FÖRSKOLAN
Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, ska förskolan sträva
efterattvarjebarn:
Läroplan för förskolan Lpfö 98
Reviderad 2010
”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom
sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska
fenomen”
VIS,VetenskapiSkolan,ärettnätverkavforskarutbildadeläraresomarbetarmedskolutveckling.I
vårtarbeteharvimöttförskolläraresombådeuttrycktbehovochintresseförriktadfortbildningi
kemi.Förskollärarnaharframföralltefterfrågatkonkretaexempelpåexperimentsomkan
genomförastillsammansmedbarnenochsomäranpassadeefterdeolikaåldersgrupperna.Några
förskollärareharsagt:
”Behovethososspedagogerärattfåenbrainspirationsdagdärvigesförslagpåhurvimerkan
introducerakemiivår‘undervisning’.”
”Detkundevaravärdefulltattfåkunnautbytaerfarenheterförskoloremellan.Önskarnågonformav
fortbildning.”
”Pedagogernainomförskolanharförlitekunskap.Kemifinnsjuöveralltmenviharförlitekunskap
förattkunnaförklara.”
Vierbjuderdärförenexperimentellkursikemiförförskollärare,ochbjuderintilltvåträffar.
AntingengeskursenpåenplatsnärakursdeltagarnaellerpåVattenhallenScienceCenteriLund.
Förskollärare:
Väldigt inspirerande, kul och
intressant.
Förskollärare:
Lärorikt, bra nivå och
engagerade kursledare som fick
experiment och förskola att
framstå som väldigt riktigt!
Kurseninnehåller:
allmän introduktion med förankring i läroplan och forskning
• demonstrationermedförklaringaravenklaexperimentsomkangenomförastillsammansmed
barnpåförskolan(ingaförkunskaperikemikrävs)
• tillfällenatttränapåattutförafleraolikaenklaexperimentismågrupperochattdiskuteravad
somhänderochvarför
• tillfällenattdelamedsigavegnaerfarenheterochtadelavandraförskollärareserfarenheter
• kursmaterial,blandannatboken”Amanda,LovisaochTageexperimenterar”avMarianne
Almström(kursledare),EvaMartinssonochCamillaChristensson(kursledare)medbeskrivningav
25experimentanpassadeförbarniförskoleåldern
• tvåtillfällen(3,5timmarpergång)
• fika
• intygpågenomgångenkurs
Förskollärare:
Mycket givande kurs som man
kan omsätta direkt i praktiken!
Lätt att delge sina kollegor.
Plats:
VattenhallenScienceCenter,JohnEricssonsväg1,Lund
Datumförträffar: 2halvdagar: 20marskl.8.30–12.00
8majkl.8.30–12.00
Kostnad:
1980kr/person(exkl.moms)
OBS:Antaletplatserärbegränsattill20.Deltagareantasidenordningdeanmältsig.
Anmälan:
senastden28februaritillMariaBrännström,VISverksamhetsledare,på
[email protected]älanärbindandemenomdusomanmäler
diginteharmöjlighetattdeltakanenkollegaersättadig.
Förmerinformationkontaktakursledarna
MarianneAlmström,lektorikemi,författaretillfleraläroböckerikemifrånförskolatillgymnasium,
erfarenhetavexperimenttillsammansmedförskolebarn,[email protected]
CamillaChristensson,lärareikemi,erfarenhetavlärarutbildningochlärarfortbildning,
[email protected]
Download