Genombrott för Innate Pharmaceuticals

advertisement
PRESSMEDDELANDE
__________________________________________________________________________________________
2008-07-30
Genombrott för Innate Pharmaceuticals får särläkemedelsstatus för preparat mot brännskador
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har klassificerat Innate
Pharmaceuticals läkemedelskandidat INP 341 som särläkemedel för att behandla
svåra brännskador. Det är Innate Pharmaceuticals första substans att beviljas status
som särläkemedel.
Olycksfall med svåra brännskador är ett av de värsta tillstånd man kan råka ut för med långvariga
sjukhusvistelser som följd. Infektioner som kan tillstöta under sjukhusvistelserna är en livshotande
komplikation. Den allvarligaste sjukhusinfektionen beror på pseudomonasbakterier. Dessa är i princip
resistenta mot de flesta antibiotika.
INP 341 är en av Innate Pharmaceuticals virulensblockerande substanser. INP 341 oskadliggör
pseudomonas genom att inaktivera flera av bakteriernas sjukdomsframkallande faktorer. På detta sätt
oskadliggörs bakterien och kan inte längre infektera brännskadan.
Det kan ta upp till 10-20 år att ta fram ett läkemedel. Utvecklingskostnaderna är mycket höga och kan
uppgå till 15 miljarder kronor. Vissa ovanliga sjukdomar har en så begränsad marknad att
utvecklingskostnaderna inte kan täckas. För att stimulera utvecklingen av läkemedel till ovanliga
sjukdomar införde Europaparlamentet år 2000 en förordning för särläkemedel. Klassificering som
särläkemedel kan sägas vara en genväg till registrering och försäljning. Utvecklingstiderna liksom
utvecklingskostnaderna reduceras radikalt.
Särläkemedel klassificeras av en särskild kommitté vid EMEA. Klassificeringen som särläkemedel
gäller inom hela Europeiska Gemenskapen. Klassificering sker tidigt i utvecklingsfasen som en garanti
för tillverkaren. Om läkemedlet sedan registreras för försäljning erhåller tillverkaren tio års ensamrätt
på marknaden för den indikation som det registrerats för. Om läkemedlet registrerats för ytterligare en
ovanlig indikation kan det få tio års ensamrätt även för den indikationen.
Efter fem år görs en utvärdering av läkemedlet. Om fördelarna då inte anses tillräckliga längre kan
ensamrättsperioden avkortas till sex år. Exklusiviteten kan även brytas om läkemedlet anses ha tjänat
in tillräckligt mycket pengar.
”Klassificeringen av INP 341 som särläkemedel medför att vi kan minska våra utvecklingskostnader
drastiskt och snabbare komma ut på marknaden. Det ger oss också möjlighet att bredda
produktutvecklingen” säger Sune Rosell, VD för Innate Pharmaceuticals.
För mer information, vänligen kontakta Sune Rosell, MD, VD Innate Pharmaceuticals AB, på telefon
090-13 66 50 eller 070-557 22 00. E-post: [email protected] Hemsida: www.innate.se.
Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid
Umeå universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal
kemiska substanser mot bakteriella infektioner, så kallade virulensblockerande medel. Substanserna
blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Om bakterier avväpnas
på detta sätt istället för att förgöras minskar risken för att bakterier utvecklar motståndskraft mot
läkemedel.
Download