INTRODUC

advertisement
Picture isbn.gif
Introduktion
Introduction
Den moderna fysiken så som den
utvecklats under detta århundrade, har
misslyckats med att lösa den
kunskapsteoretiska kris som uppstod bl.a
genom tillkomsten av relativitetsteorin och
kvantmekaniken i början av detta
århundrade.
The modern physics, in the way it has been
developed during this century, has failed to
clear up the epistemological crisis which
was initiated by the rise of the theory of
relativity and the quantum mechanics in
the beginning of this century.
During a period of more than half a
Under mer än ett halvt århundrade har man century, scientists in a desperate way have
på ett desperat sätt klamrat sig fast vid
accepted ideas and conceptions to a great
föreställningar som till stor del saknat
extent lacking support in the reality. The
förankring i verkligheten. Den teoretiska
theoretical physics has degenerated to an
fysiken som den idag set ut har degeneretat exhausted state of chaos and confusion.
till ett uppgivet tillstånd av kaos och
In attempts to explain Cosmos and the
förvirring.
inherent structure of matter one have been
I sina försök att förklara kosmos och
forced to permanent retreats. The theories
materiens innersta natur har man tvingats
used mostly have produced empty and
till ständiga reträtter. De använda teorierna meaningless results with no chance of a
har mest producerat intetsägande och
deeper insight and understanding. And in
meninglösa resultat utan möjlighet till
the extension of this trend the conception
djupare insikt och förståelse. Och i
of GOD has been used as an extreme way
förlängningen har man måst tillgripa GUD out.
som den yttersta av möjliga utvägar.
Many speculations of the modern physics
Många av den moderna fysikens
are so remarkable that they best would fit
spekulationer är så märkliga att de bättre
in the literature of science fiction. The
hör hemma i science fiction litteraturen.
theories live their own lives and their
Teorierna lever sitt eget liv och dess
patricians have developed themselves to
utövare har utvecklats till drömmare och
dreamers who have lost their foothold in
mystiker som förlorat fotfäste i
reality. More and more have removed from
verkligheten. Man har mer och mer fjärmat this reality they try to describe.
sig från den verklighet man försöker
beskriva.
I brist på alternativ har denna mentalitet
legaliserats. Att ställa konkreta frågor och
begära konkreta svar betraktas
understundom som en ovärdig
sysselsättning och som bemöts med
överlägsenhet och
förakt.Grundinställningen är att naturen ej
kan förklaras, endast nödtorftigt beskrivas.
Detta har gjort att många problem av
grundläggande natur fortfarande saknar
svar. Teoriernas skönhet, mystik och magi
värderas högre än deras användbarhet.
En av de mest kända figurerna inom
fysiken är Einstein med sin
relativitetsteori. Under de mer än 90 år
som gått sedan denna teoris tillkomst har
den inte bidragit med någonting som fört
vetenskapen frammåt, utan har enbart
förorsakat en mängd förspilld forskarmöda som kunnat användas till något
bättre. Därför är förutsättningen för
framsteg bl.a att denna teori överges till
förmån för mera konstruktiva och
fruktbärande ide'er.
For want of alternatives this mentality has
been legalized. To put concrete questions
and claiming for concrete answers is
regarded as a suspect activity which is
treated with superiority and disdain. The
basic meaning is that nature not can be
explained, just be scanty described. As a
consequence of that mentality, many
problems of very fundamental nature still
lack answers. The beauty of the theories,
their mystery and magic is more praised
than its usefulness.
One of the most known figures in the
history of the modern science is Einstein
with his theory of relativity. During a
period of more than 90 years from now,
this theory has contributed to nothing, but
caused much sweat and troubles which
could have been used for something much
better. Of that reason, one condition of a
further progress is that this theory is given
up in the favour to more constructive and
fruitful ideas.
Fortunately, not everyone have been
Lyckligtvis har inte alla låtit sig påverkas
influenced by these destructive trends. In
av denna destruktiva utveckling. Vårt
fact, our century is characterized by an
århundrade kännetecknas ju också av en
enormous force of creativity within the
enorm skaparkraft inom de tekniska och
technical and applied science. The rational
tillämpade vetenskaperna. Den rationella
science, which of all others was suggested
vetenskapliga metoden, som framför allt
and applied by Newton and fully practiced
förordades av Newton och till fullo
by engineer and technicians, over and over
utnyttjats av ingenjörer och tekniker har
again have proved its power and
gång på gång visat sin styrka och
usefulness. In spite of that, the advocates
användbarhet. Trots detta har den moderna of the modern physics have turned one's
fysikens företrädare i mycket vänt dessa
back to these simple and evident
självklara och enkla principer ryggen och
principles, replacing it by a barren
ägnat sig åt en spekulativ verksamhet som speculative activity which only has offered
enbart kunnat erbjuda oss okunnighet och us ignorance and confusion. A new way of
förvirring. Ett nytt tänkande som bryter
thinking, breaking with these destructive
med dessa destruktiva trender måste
trends must be created for making further
skapas för att vi skall komma vidare. Alla
sunt tänkande människor med intresse för
sanning och rätt bör uppmanas att aktivt
medverka i en sådan utveckling.
progress in physics. Everyone having a
sound thinking and being interested in
truth are exhorted to cooperate and work
for such a new evolution.
DEN NYA TEORIN
THE NEW THEORY
FYSIKEN FÖRENAD är en teori som
grundar sig på nya hypoteser om materiens
och vakuums grundläggande beskaffenhet.
Teorins syfte är att påvisa nya vägar till att
uppnå en förenad fysik, omfattande en ny
syn på relativitetsteori, atomfysik,
kvantmekanik, de elementära partiklarna,
elektromagnetismen, gravitationen, ljusets
natur, kosmologi m.fl. fundamentala ting.
Teorin kommer att visa att det är fullt
möjligt att uppnå detta genom tillämpning
av sunt logiska och rationellla principer.
MATTER UNIFIED is a theory founded
on new hypotheses about the matter and
the vacuum fundamental properties. The
aim of the theory is to demonstrate new
ways for achieving a united physics
including a new sight on the theory of
relativity, the quantum mechanics, atomic
physics, the elementary particles, the
gravitation, the basic nature of light,
cosmology and many other fundamental
things. The theory shows that it is fully
possible to achieve it by using sound
logical rational principles.
GRUNDERNA FÖR TEORIN
Teorin grundar sig på Newtons masströghetslagar, tillämpade på alla nivåer av
materien, exempelvis inom elektromagnetism, gravitation, partikelteori mm. Inom
den moderna fysiken har klara avsteg
gjorts från dessa fundamentala principer.
BASIS OF THE THEORY
The theory is founded on Newton's mass
inertial laws, applied on all levels of
matter, for example in electromagnetism,
gravitation, particle theory and so on. In
the modern physics clear steps aside these
basic principles have been done.
Besides these principles, new hypotheses
and ideas of properties of the vacua and
Utöver dessa principer tillämpas nya
the space room have been put forward. It is
hypoteser och ide'er för vakuum och
supposed that vacuum contains a high
rummets egenskaper. Vakuum innehåller
dense material field, constituting a preett pseudo materiellt fält utgörande ett
förstadium till det vi i dagligt tal benämner stage of what we commonly name
"elementary particles".
materia.
Materiella partiklar är kondensat av detta
fält, som dessutom är upphov och källa till
alla elementära kraftverkningar i naturen.
Materiella partiklar växelverkar med detta
These particles are condensed cores of this
field, which constitutes the source and
reason to all known elementary forces in
nature. Elementary particles interact with
fält genom att byta ut sin materia med
fältet kontinuerligt. Denna växelverkande
process manifesterar sig, för att nämna
några exempel, i de elektromagnetiska
fenomenen och i gravitationen.
this field continuously by exchanging
matter with it. As to give some examples,
this process is manifested in the
electromagnetic phenomena and in the
gravitation.
NÅGRA ALLMÄNNA
KOMMENTARER
SOME COMMON
COMMENTS
Denna teori publicerades första gången
1981 under namnet "Absolute Space
Theory" och har sedan dess varit föremål
för ett flertal omarbetningar. Den
konceptuella grunden för teorin är
emellertid oförändrad. Teorins tillämpade
delar har utvecklats och gjorts mera
framträdande och tydliga.
This theory was for the first time published
in year 1981 by name "Absolute Space
Theory". Since then it have been subject
for a number of reworks. However, the
conceptual kernel of the theory has been
remained unchanged, but special parts
have been more developed and been done
more clear and apparent.
Newtons "Principia" kom ut för ca 300 år
sedan, ett mästerstycke i strukturerat och
systematiserat tänkande som radikalt
förändrade vår världsbild. Men verket var
även en protest över den tidens andliga
förfall inom konst och vetenskap. 300 år
efter Newton behöver vi en ny "Principia"
som så långt möjligt återställer ordningen
och som rensar bort en mängd ansamlat
tankeskräp inom fysiken. Mycket ny
kunskap och många nya insikter har
tillkommit och andra problemställningar är
idag aktuella än på Newtons tid. Dock
måste en ny "Princi- pia" vara en
fortsättning i den anda som Newton så
framgångsrikt lade grunden till.
Newton's "Principia" was issued for about
300 years ago, a masterpiece of structured
and systemized thinking which in a radical
way changed our conceptions of the world.
But the work also was a protest against the
intellectual decadence in art and science of
that time. 300 years after Newton we need
a new "Principia" which as far as possible
will restore order and clear away a lot of
gathered rubbish in physics. Much new
knowledge's and many new insights have
come about and other types of problems
are actual today than at Newton's time. For
all that, a new "Principia" must be a
continuation of this spirit and work which
Newton so successfully founded.
Newtons filosofi och arbete måste därför
vara den bas varpå varje ny och
omdanande fysikaliskt teori måste vara
grundad.
Therefore, Newton's philosophy and work
must be the leading star for developing
every new theory in physics.
KORT SAMMANFATTNING
THE THEORY IN BRIEF
Vacuum, or empty space are those
Vakuum eller "tomrum" är de begrepp som concepts used for describing a void in total
användes för att beskriva ett rumsligt
lack of matter. However, ever since
tillstånd i avsaknad av materia. Dock,
alltsedan Maxwells dagar har tomrummet
tilldelats fysikaliska egenskaper, bl.a i
form av en konstant, , för vars
fysikaliska innebörd man ännu idag har
liten uppfattning om.
Då en elektrisk spänning anslutes till två
metallplattor som ej är i galvanisk kontakt
med varandra, uppstår en s.k. förskjutningsström genom det tomrum som
skiljer plattorna åt.
Om rummet mellan plattorna skulle sakna
fysikaliska egenskaper vore detta fenomen
mycket svårt att förklara. Det är därför
sannolikt att rummet mellan plattorna
innehåller en dold egenskap som skulle
kunna motivera detta fenomen. I en
anordning av detta slag upplagras energi
och sätet för denna energi kan lokaliseras
till det tomrum som omslutes av de
metalliska plattorna. Då en elektrisk ström
genomflyter en metalltråd uppstår ett s.k.
magnetiskt fält runt tråden. Även i denna
anordning upplagras energi vars säte kan
hänföras till rummet utanför ledaren.
Maxwell’s days, this empty void has been
allotted physical properties. One thing is
the physical constant, , for which there
still lacks physical signification and
understanding.
When an electric voltage is connected to
two metal platens, not being in galvanic
contact with each other, a displacement
current arises through that "empty void"
separating the two platens. If that void
should lack physical properties, that
phenomenon would be very difficult to
explain. Therefore, it is probable that the
space between the two platens contains a
hidden property which could give
motivation to this phenomenon. In an
arrangement of this kind, energy is stored
and the seat for it can be related to this
space encircled between the two platens.
When an electric current flows through a
metallic wire, a magnetic field arises
around it. Even here energy is stored and
the seat for it is outside the conductor.
In a careful study of these two well known
physical phenomena, we will come to the
conclusion that vacua must be allotted pure
Vid ett noggrannt studium av bl.a dessa två physical properties. Therefore, for
kända fysikaliska fenomen kommer man
achieving a full understanding of matter
fram till slutsatsen att vakuum måste
and the mechanics of the Creation, it is
tilldelas rent fysikaliska egenskaper. För
necessary to learn and understand the
att förstå materiens och skapelsens
properties of this "empty" void" and which
mekanismer i sin helhet är det därför
rule it play in physical processes.
nödvändigt att lära känna egenskaperna
hos detta "tomrum" och vilken roll det
During a long period of time science has
spelar i olika fysikaliska processer.
avoided to investigate phenomena of this
character. The reasons for it is obscure, but
Naturvetenskapen har under lång tid
one reason may be the predominant
försummat att undersöka fenomen av
mentality of judging everything not
denna karaktär. Anledningen är dunkel,
directly being touchable or perceptible by
men en orsak kan vara att finna i en
our normal senses, as nonexistent, hence
förhärskande föreställning att allt som inte being of no or negligible interest for
syns eller direkt kan förnimmas med våra
sinnen ur fysikalisk synpunkt är "icke
existent" och därför ointressant för
vetenskapen.
science.
The theory which here will be presented
solely is built on the assumption that
vacuum has physical properties which are
meaningful and can be expressed in
quantitative terms. We designate this
"something" filling space by using a
common concept, a mass field.
Teorin bygger uteslutande på antagandet
att vakuum har egenskaper som är
fysikaliskt meningsfulla, dvs har
egenskaper som kan uttryckas i
kvantitatiiva termer. Vi benämner detta
"något" som fyller vakuum med ett allmänt
However, it must here strongly be
begrepp, ett s.k fält.
accentuated that this field has nothing to
Dock måste här starkt poängteras att detta do with this the old "ether" concept which
fält ej på något sätt får förväxlas med
was used in the past century as a
"eter-begreppet" som framför allt under
hypothetical medium carrying light waves
senare delen av förra århundradet
in accordance with the light wave ether
användes som ett hypotetiskt medium för
theory hypothesis.
transport av ljusvågor enligt ljusvåg eterHere we plead for a field which constitutes
teorin.
a pre-stage to ordinary matter and material
Det fält i vakuum som här åberopas utgör particles in that way we usually apprehend
ett förstadium till materia och materiella
them as those touchable and perceptible
partiklar såsom vi uppfattar den
entities which surround us. The field as
beröringsbara och förnimbara världen
postulated is not directly sensible by
omkring oss. Det fält som postulerats kan touching but is mainly manifested in
ej direkt förnimmas genom beröring utan
interactions on very elementary level of
manifesterar sig uteslutande genom
matter.
växelverkan på elementär nivå av
The field constitutes a pre-stage to matter
materien.
and material particles, which are
Förutom i de elektromagnetiska
spontaneously created in an eternal and
fenomenen, gravitationen, de starka
continuous process. On these grounds, the
sammanhållande krafterna i atomkärnan
theory supports the idea of a universe
mm har alla våra kända naturkrafter sitt
where creation of new matter not is located
ursprung i verkningarna från detta fält
to any remote occasion in the distant past
liksom även upprätthållandet och
"The Big Bang".
skapandet av ny materia i universum.
Besides the electromagnetic phenomena,
Fältet utgör ett förstadium till materia och the gravitation, the strong attracting forces
de materiella partiklarna, vilka spontant
in the atomic nucleus etc., all known
skapas ur fältet i en evig och kontinuerlig
forces in nature have their origin in this
process. Teorin stöder på dessa grunder ett field as well as even the maintenance and
universum där skapandet av ny materia är creation of new matter in Universe.
en process som ej kan förläggas till en
In the theory is shown, that the density of
avlägsen händelse långt tillbaka i
Universums historia, "The Big Bang".
I teorin visas, att densiteten hos detta fält i
vakuum utgöres av inversen av den kända
naturkonstanten, , den s.k.
dielektricitetskonstanten i vakuum, känd
och uppmätt i samband med ett flertal
elektromagnetiska experiment. Av orsak
att en grundläggande kunskap om vakuum
saknas, har  getts en ganska underlig
dimension av elektromagnetiska
grundenheter. Teorin visar emellertid att
inversen på denna konstant har
dimensionen massadensitet, dvs kilogram
per volymenhet ...
En elementär partikel är uppbyggd av
fältets massa men skiljer sig från detta
genom en annorlunda massdensitet, ett
mera ordnat och regelbundet
rörelsemönster och en mera ordnad inre
struktur. Energidensiteten i partikel och
fält är densamma, en egenskap som ger
materien vissa speciella egenskaper varav
en del är redan kända från annan teori.
this vacuum field constitutes the inverse
value of the nature constant, , the well
known permittivity of vacuum constant,
known and measured in a lot of
electromagnetic experiments. Of reason
that basic knowledge's of vacuum space is
lacking, the constant of  has been
allotted strange dimension. The here given
theory will show, that the reciprocal value
of  has the dimension of mass density,
which means kilogram per volume unit ...
An elementary particle is composed by
mass of the field but differ from it by a
different mass density, a more ordered and
regularly pattern of movement and a more
well arranged internal structure. The
energy density of particle and field is the
same, a property which give rise to some
special properties were some of them are
known from other theory.
An elementary particle is a different state
of the field and as a separate entity such a
particle interacts continuously with it. The
En elementär partikel är ett annorlunda
interaction goes on by exchanging mass
tillstånd hos fältet och som separat entitet
and energy, in this way being in permanent
växelverkar en sådan partikel kontinuerligt balance with the environment space.
med fältet. I denna växelverkan av massa
och energi är partikeln i ständig balans
Some of the rules valid for interaction are
med omgivningen.
1) mass flowing in and out from the
Några av de regler för växelverkan som
gäller är 1) inströmmande och
utströmmande massa från partikeln är lika
över samma tid 2) energitätheten i partikel
och fält är i balans
3) yttre krafter mot partikelns
begränsningsyta är i balans med de inre
particle are equal over same time 2) the
energy density in particle and field are in
balance 3) external forces directed against
the limiting surface of the particle and
internal forces of the particle are in
balance.
The electromagnetic properties of matter
emanates from processes were the
elementary particles interact with the
krafterna skapade av partikelns inre
massrörelser. Materiens elektromagnetiska
egenskaper härstammar från de elementära
partiklarnas växelverkan med det
omgivande rummet och är associerat till
partiklarnas spin eller rotation. I denna
växelverkande process upplöses och
förnyas ständigt partikeln genom att massa
avgår och ny massa tillföres.
Enkelt kan processen beskrivas som ett
skeende där massa med låg densitet och
hög hastighet flödar in till partikeln och
massa med hög täthet och låg hastighet
strömmar ut från densamma.
Elektrisk laddning är ett begrepp som
användes inom elektrofysiken och är en
egenskap som man anser elementära
partiklar innehar. Det finns två sorters
aktiva laddningar, positiva och negativa. I
teorin associeras dessa laddningar till två
frihetsgrader i spinnet hos de elementära
partiklarna.
Materiens magnetiska egenskaper har
också med de elementära laddningarnas
egenskaper att göra. Magnetiska fält
uppstår då en elektrisk laddning rör sig i
relation till fältet, varvid en
förskjutningsvektor uppstår bildat av
inflödande materiaimpuls och utflödande
materiaimpuls, vilket blir en
vridningsvektor i rummet utanför ledaren.
Vektorn uppstår primärt beroende på att in
och utflödes-hastighet hos fältet är olika.
environment field and are associated with
spin properties of the particle. In this
process particles are resolved and recreated by a process where matter is
leaving the particle and new matter is
supplied.
In a simple way it can be described in a
way where mass with low density and high
velocity flows in to the particle and mass
with high density and low velocity flows
out from it.
Electric charge is a concept used in
electrophysics as which one consider is a
specific property of elementary particles.
There are two kinds of active charges,
positive and negative. In this theory they
are associated to two degrees of freedom
in the spin movement of elementary
particles.
The magnetic properties of matter also are
associated with the electrical charge
properties of matter. The magnetic field is
created when an electric charge moves in
relation to the field where a torsion vector
between in-flowing mass impulse and outflowing mass impulse to the particle is
created. The created vector primarily is
risen by reason that the inflow velocity and
the outflow velocity of the field differ
from each other.
The question of the basic nature of light
has been allotted large space, that by two
reasons 1) light is a well known physical
Frågan om ljusets grundläggande natur har phenomenon 2) the propagation velocity of
getts stort utrymme av två anledningar 1)
light in vacuum is used by Einstein in his
ljus är en välkänd fysikalisk företeelse i
theory of relativity as a universal cosmic
naturen 2) ljusets utbredningshastighet i
reference to which all other physical
vakuum användes i Einsteins
events can be related. The base for the
relativitetsteori som en universell konstant theory of relativity has been subject for
och en referens vartill alla andra
many controversies during the latest 80-90
fysikaliska förlopp relateras.
years form now.
Grunderna för denna relativitetsteori har
varit föremål för många kontroverser
under de senaste 80 till 90 åren.
Light is in this theory regarded as particles
streaming out from a light emitting source.
The inherent properties of the light source
determine the velocity of the light
Ljus betraktas i vår teori som partiklar som particles, which are constantly related to it.
utströmmar från en emitterande ljuskälla.
The wave character of light arises because
Ljuskällans inre egenskaper bestämmer
the light particles are emitted by
partiklarnas hastighet, som är konstant i
fluctuations in the out-flowing particle
relation till källpunkten. Ljusets
stream, which arises by internal
vågkaraktär uppstår genom att
oscillations of the source, usually
ljuspartiklarna avges genom fluktuationer i constituting an atomic system. By this
den avgående partikelströmmen, vilket
approach many problems and unsolved
uppstår genom inre oscillationer hos
controverts still not solved, will disappear.
källan, vanligtvis ett atomiskt system. Med
detta synsätt som bas bortfaller många av
Some problems in the quantum theory
de problem och olösta kontroverser som
have been remained unsolved ever since
fortfarande kvarstår i detta sammanhang.
this theory was introduced from the
beginning of this century. It concerns the
Vissa problem inom kvantum teorin har
basic mechanisms of the atom's quantum
förblivit olösta alltsedan denna teori
mechanical behaviour and the existence of
skapades. Det gäller framför allt den
the atomic constants, which not have got
grundläggande mekanismen för atomens
any satisfactory explanation.
kvantummekaniska beteende samt
förekomsten av de atomära konstanterna
It has been shown possible to on one hand
som inte fått någon ordentlig förklaring.
give motivation, on the other hand
Det har visat sig möjligt att dels motivera
computing values of these atomic
förekomsten av, dels beräkna värdet på
constants.
dessa atomiska konstanter.
The atomic core is supposed to be built up
Atomkärnan antas vara uppbyggd av
by regularly structures where the building
regelbundna strukturer där byggblocken är blocks mainly are alpha particles. These
s.k. alfapartiklar. Partiklarna sammanhålls particles are held together by the strong
av starka krafter som bildas genom
forces actuated by the mass impulse
impulstrycket från det postulerade
pressure from the postulated universal
universella massfältet.
mass field.
Det periodiska systemet av våra grundämnen kan på basis härav förklaras.
The periodic system of the atoms can be
explained.
Gravitationen befinnes vara en ganska
komplex fysikalisk process. Det visar sig
att gravitationen är aktuerad av en inflödesprocess av materia från den om-
The gravitation turns out to be a rather
complex physical process. It turns out that
the gravitation is actuated by an inflow
process of matter from the environment
givande rymden. En effekt av en sådan
process kan vara 1) en
temperaturförhöjning hos den graviterande
massan 2) en tillväxt eller kondensation av
ny materia. Enligt den senare tolkningen
skulle gravitationen då vara det synliga
tecknet på att ny materia kontinuerligt
skapas i universum.
I en ny partikelteori ger ett embryo till en
ny partikelfysik. En annan klassifisering av
partiklar införes där man skiljer på framför
allt enkla eller singulära partikelformer,
dels sammansatta former. De elementära
partiklarna beskrives som resonanser
mellan olika rörelser inom den egna
partikelmassan. Goda teoretiska värden har
på denna grund kunnat beräknas på
partiklar funna i experiment tillsammans
med predikterade massor ännu ej
registrerade.
Etablerade begrepp av kvarkar och gluoner
mm. , hypotetiska begrepp avvisas med
bestämdhet. Alla sannt elementära
partiklar innehar elektrisk laddning som
inneboende primär fysikalisk egenskap.
Oladdade partiklar är sammansatta
partiklar av två eller flera laddningar av
motsatt polaritet. Exempelvis är neutronen
en sammansatt partikel, bestående av en
proton och en elektron. Elektronen roterar
runt protonen med en så hög hastighet att
dess massa ökar ca 2.53 gånger jämfört
med vilotillståndet.
För framgång i en ny teori måste gamla
inrotade teorier och föreställningar
bemötas, och i de fall de är felaktiga,
bekämpas. Av denna anledning tas
Einsteins relativitetsteori upp till en kort
granskning liksom även i någon mån
space. One effect of this process may be 1)
arise in temperature of the gravitating body
2) a growth or condensation of new matter
into a body.
According to the latter interpretation the
gravitation should be the visible sign on
that new matter all the time is created in
the universe.
In a new particle theory an embryo is
given to a new particle physics. A different
classification of particles is introduced
where it is distinguished between simple or
singular particles and plural or complex
particle forms. The singular particles are
described in terms of inherent resonance's
in the particle mass. Good theoretical
values have been calculated on particles
found in experiments as well as particle
masses predicted.
Established concepts of quarks and gluons
and other pure hypothetical concepts are
prompt rejected. All elementary particles
possess electric charge as an inherent
property. Un-charged particles are
compound particles of two or more even
number of opposite polarity. For instance,
a neutron is a compound particle
consisting of a proton and an electron. The
electron rotates around the proton core
with such a furious velocity that the
electron's mass increases about 2.53 times
in comparison with the rest state.
For success in a new theory old and deeply
seated theories and ideas must be
examined, and if erroneous, they have to
be rejected. Of that reason Einstein's
theory of relativity is brought up for a brief
examination as well as in some extent
Maxwell's electromagnetic theory.
Maxwells elektromagnetiska teori.
Vidare kommenteras existerande
uppfattningar inom partikelfysik och
kosmologi liksom även kvantumteori där
en mängd inrotade föreställningar står i
vägen för en sund och naturlig utveckling.
Ett viktigt syfte med teorin är att visa på
det faktum, att alla fysikaliska lagar kan
uttryckas med Newtons ursprungliga
teorem som bas tillsammans med de
grundläggande begreppen av massa, tid
och distans (de elektriska enheterna är ej
helt nödvändiga).
Detta innebär i princip att alla de
elektromagnetiska enheterna av ampere,
volt osv kan omvandlas i mer
grundläggande enheter. Ur praktisk
synpunkt är kanske detta ej motiverat,
dock är det nödvändigt vid ren
grundforskning att söka finna de
egenskaper i naturens lagar som är
gemensamma och de mest fundamentala.
Newtons grundläggande lagar kan
tillämpas på alla nivåer av materien,
sålunda även på fältnivå. Alla
kraftverkningar som förekommer i naturen
härstammar från dessa grundläggande
principer, vilket visar att alla
förekommande krafter är av enbart
dynamisk natur, dvs associerade till
förändring. Speciellt är det viktigt att
påpeka, att Newtons andra lag är den
bärande princip på vilken hela naturen är
uppbyggd.
Inga fysikaliska lagar finns där Newtons
grundläggande mass inertiala principer ej
kan tillämpas. Detta återför fysiken till ett
tillstånd där sunt förnuft och rationella
Furthermore, current ideas in particle
physics and cosmology are commented as
well as the quantum theory were a lot of
deep seated ideas stand in the way for a
sound and natural evolution.
An important aim of the theory is to point
on the fact that all physical laws can be
expressed by use of Newton's original
theorems as a base, together with the old
conceptions of mass, time and distance.
That means that all the electromagnetic
units of ampere, volt and other electric
units can be converted into more
fundamental units. In a practical point of
view that is not motivated, but in a
research when searching for fundamental
rules and relations in nature, it is necessary
to dissect things into pieces for finding
common rules and laws.
Newton's fundamental mass inertial laws
can be used on all levels of matter, even on
field level. All known forces in nature
emanates from these fundamental and
simple principles, showing that all forces
in nature are of dynamic nature.
Particularly it is important to accentuate
that Newton's second law of force is that
basic principle on which all fundamental
processes in nature are founded.
No physical law exists where Newton's
fundamental mass inertial principles not
can be used. That brings physics back to a
state where common sense and rational
thinking once again can be used. That will
give us a solid ground to stand on.
metoder åter kan användas. Det ger oss en
fast grund att stå på.
EINSTEIN STATED THAT THE FASTEST WAY FOR LIGHT TO TRAVEL
THROUGH THE EMPTY VOID NOT
EINSTEIN HäVDADE, ATT DET
WAS A STRAIGHT LINE BUT A
SNABBASTE SÄTTET FöR LJUS ATT
CURVED LINE IN THE "SPACE TIME
FäRDAS GENOM TOM RYMD INTE
CONTINUUM". EINSTEIN'S IDEAS
VAR UTMED EN RÄT LINJE UTAN
HAVE TO A GREAT EXTENT
ISTÄLLET UTMED EN KRÖKT LINJE I INFLUENCED THE THINKING IN
"RUMTIDEN". EINSTEINS TANKAR
PHILOSOPHY AND SCIENCE DURING
HAR I STOR UTSTRäCKNING
THIS CENTURY, BUT SORRY TO
INFLUERAT TÄNKANDET INOM
SAY, HIS IDEAS TO A GREAT
FILOSOFI OCH VETENSKAP UNDER
EXTENT ARE EQUAL DISTORTED AS
VÅRT ÅRHUNDRADE.
THIS ROOM-TIME HE TRIES TO
DESCRIBE. HIS IDEAS HAVE NOT
TYVÄRR ÄR HANS IDE'ER TILL STOR LEAD TO THAT BREAK THROUGH IN
DEL LIKA FöRVRIDNA SOM DEN
UNDERSTANDING OF NATURE
RUMTID HAN FöRSöKER BESKRIVA. WHICH FROM THE BEGINNING WAS
AWAITED.
HANS IDE'ER HAR INTE LETT FRAM
TILL DET GENOMBROTT AV
INSTEAD OF SOLVING PROBLEMS
FöRSTÅELSE AV NATUREN MAN EN HIS THEORIES HAVE CREATED
GåNG HADE HOPPATS PÅ.
MUCH CHAOS AND CONFUSION IN
PHYSICS DURING THE LAST
ISTÄLLET HAR HANS TEORIER
CENTURY AND HAS DESTROYED
SKAPAT KAOS OCH FÖRVIRRING
THE POSSIBILITIES TO GET
INOM FYSIKEN I MÅNGA
SOLUTIONS OF THE MANY
DECENNIER OCH FÖRSTÖRT
PROBLEMS WHICH STILL LACK
MÖJLIGHETERNA TILL EN LÖSNING ANSWER.
AV NATURENS MÅNGA GÅTOR.
FOR MAKING PROGRESS IN PHYSICS
FöR ATT KOMMA VIDARE MÅSTE VI WE THEREFORE ARE FORCED TO
DÄRFÖR ÖVERGE DETTA
GIVE UP ALL THAT DESTRUCTIVE
DESTRUKTIVA OCH MENINGSLÖSA AND MEANINGLESS SORT OF
SÄTT ATT TÄNKA OCH ISTÄLLET I
THINKING, INSTEAD ONCE AGAIN
NEWTONSK ANDA LÅTA SUNT
GIVING CREDIT TO COMMON SENSE
FÖRNUFT OCH RATIONELLT
AND RATIONAL THINKING.
TÄNKANDE ÅTER KOMMA TILL
HEDERS.
4
Picture isbn.gif
Download