Visualisering av statistik i Linköping

advertisement
Visualisering av statistik i Linköping
Jimmy Lindahl i november 2009
http://app.linkoping.se/statdok/explorer/index.html
Variabler ingående i vyerna ”Stadsdelar i Linköping” (NYKO3) och ”Detaljer om
Linköping” (NYKO4)
•
Invånare; Antal invånare i stadsdelen (2008)
•
0-5 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 0-5 år. (2008)
•
6-15 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 6-15 år. (2008)
•
16-19 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 16-19 år. (2008)
•
20-24 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-24 år. (2008)
•
55-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 55-64 år. (2008)
•
65-79 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 65-79 år. (2008)
•
80- år; Andel av den totala befolkningen som är 80 år eller äldre. (2008)
•
Utländsk bakgrund; Andel av den totala befolkningen som har utländsk bakgrund.
(dvs utrikes födda och personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda
utomlands) (2008)
•
Utländsk bakgrund kvinnor: Andel av den kvinnliga befolkningen som har utländsk
bakgrund (2008)
•
Utländsk bakgrund män: Andel av den manliga befolkningen som har utländsk
bakgrund (2008)
•
Bakgrund skolbarn: Andel av befolkningen 6-15 år som har utländsk bakgrund (2008)
•
Utrikes födda; Andel av den totala befolkningen som är födda utomlands (2008)
•
Utländska medborgare: Andel av den totala befolkningen som är medborgare i ett
annat land än Sverige (2008)
•
Förgymnasial utb; Andel av befolkningen 20-64 år som har förgymnasial utbildning
som sin högsta utbildningsnivå. (2008)
•
Eftergymnasial utb; Andel av befolkningen 20-64 år som har eftergymnasial
utbildning som sin högsta utbildningsnivå (kort- och lång högskole/universitetsutbildning, samt inkluderande personer med forskarutbildning). (2008)
•
Förvärvsfrekvens; Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetar. (2007)
•
Förvärvsfrekvens utrikes födda; Andel av de personer som är födda utomlands i åldern
20-64 år som förvärvsarbetar (2007)
•
Utpendling kommungräns; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (16- år)
som förvärvsarbetar i en annan kommun (2007)
•
Arbetslösa/I program; Andel av befolkningen 18-64 år som är öppet arbetslösa eller
personer som deltar i program med aktivitetsstöd. (mars 2009)
•
Ohälsotal; Ohälsotal för befolkningen i åldern 20-64 år, genomsnittligt antal dagar per
person (2008)
•
Småhus; Andel av befolkningen 20 år eller äldre som är boende i småhus (fastigheter
typkodade som småhus) (2008)
•
Disponibel inkomst; Disponibel inkomst per hushåll, tkr. (avser individer 20-64 år).
(2007)
•
Förvärvsinkomst; Förvärvsinkomst per individ 20-64, tkr. (2007)
•
Socialbidrag; Andel av befolkningen 20-64 år som under minst en månad tagit emot
ekonomiskt bistånd. (2007)
•
Valdeltagande: Andel röstande av de röstberättigade i valet till kommunfullmäktige
(2006).
•
Tillgång bil; Andel av befolkningen 20-64 år som har tillgång till bil i hushållet
(2007).
•
Högskolstuderande; Andel av befolkningen 20-64 år som i första hand ägnar sig åt
aktiviteten högskolestudier (2007)
•
Inflyttning; Antal inflyttade per 1000 invånare (2008)
•
Inflyttning kommun; Antal inflyttade från annan stadsdel per 1000 invånare (2008)
•
Inflyttning länet; Antal inflyttade från annan kommun i länet per 1000 invånare (2008)
•
Inflyttning andra län; Antal inflyttade från kommun utom länet per 1000 invånare
(2008)
•
Inflyttning utrikes; Antal inflyttade från annat land per 1000 invånare (2008)
•
Utflyttning; Antal inflyttade per 1000 invånare (2008)
•
Utflyttning kommun; Antal utflyttade till annan stadsdel per 1000 invånare (2008)
•
Utflyttning länet; Antal utflyttade till annan kommun i länet per 1000 invånare (2008)
•
Utflyttning andra län; Antal utflyttade till kommun utom länet per 1000 invånare
(2008)
•
Utflyttning utrikes; Antal utflyttade till annat land per 1000 invånare (2008)
•
Födda; Antal födda barn per 1000 invånare (2008)
•
Snittålder; Genomsnittlig ålder (2008)
•
Snittålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för kvinnor (2008)
•
Snittålder män; Genomsnittlig ålder för män (2008)
•
Snittålder utrikes födda; Genomsnittlig ålder för utrikes födda personer (2008)
•
Andel kvinnor: Andel av den totala befolkningen som är kvinnor (2008)
•
Andel män: Andel av den totala befolkningen som är män (2008)
•
Befolkningsförändring 5 år; Procentuell förändring av antalet invånare under de
senaste fem åren, dvs folkmängdens förändring mellan 2003 och 2008. (I de fall
folkmängden har mer än fördubblats i ett område har den procentuella förändringen
manuellt justerats till siffran 100).
•
20-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-64 år. (2008)
(med eftersom flera av variablerna avser förhållandena för dem som är i åldern 20-64
år)
Oktober 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Variabler ingående i vyn ”Utveckling i Linköping” (NYKO3)
•
Invånare; Antal invånare i stadsdelen/tätorten (1999-2008)
•
0-6 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 0-6 år. (1999-2008)
•
7-15 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 7-15 år. (1999-2008)
•
16-19 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 16-19 år. (1999-2008)
•
20-24 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-24 år. (1999-2008)
•
25-44 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 25-44 år. (1999-2008)
•
45-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 45-64 år. (1999-2008)
•
65-79 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 65-79 år. (1999-2008)
•
80- år; Andel av den totala befolkningen som är 80 år eller äldre. (1999-2008)
•
Snittålder män; Genomsnittlig ålder för män. (1999-2008)
•
Snittålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för kvinnor. (1999-2008)
•
Snittålder samtliga; Genomsnittlig ålder för samtliga personer boende i stadsdelen.
(1999-2008)
•
Födda per kvinna; Antal födda barn per 1000 kvinnor i ålder 15-49 år. (1999-2008)
•
Kvinnor; Andel kvinnor av den totala befolkningen. (1999-2008)
•
Utrikes födda; Andel av den totala befolkningen som är födda utomlands (1999-2008)
•
Förgymnasial utb; Andel av befolkningen 20-64 år som har förgymnasial utbildning
som sin högsta utbildningsnivå. (1999-2008)
•
Eftergymnasial utb; Andel av befolkningen 20-64 år som har eftergymnasial
utbildning som sin högsta utbildningsnivå (kort- och lång högskole/universitetsutbildning, samt inkluderande personer med forskarutbildning). (19992008)
•
Förvärvsfrekvens; Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetar. (1999-2007)
•
Tillverkningsindustri; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 20-64 år (de
som är bosatta i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen
tillverkningsindustri. (1999-2007)
•
Privata tjänster; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 20-64 år (de som är
bosatta i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen finansiell verksamhet och
företagstjänster. (1999-2007)
•
Utpendling kommungräns; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (16- år)
som förvärvsarbetar i en annan kommun (1999-2007)
•
Utpendling totalt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (16- år) som
förvärvsarbetar i en annan kommun eller i en annan stadsdel än den de är bosatta i
(1999-2007)
•
Öppet arbetslösa; Andel av befolkningen 18-64 år som är öppet arbetslösa (19992008)
•
Ungdomsarbetslöshet; Andel av befolkningen 18-24 år som är öppet arbetslösa (19992008)
•
Arbetslösa utrikes födda; Andel av den utrikes födda befolkningen 18-64 år som är
öppet arbetslösa (1999-2008)
Oktober 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Variabler ingående i vyn ”Förvärvsarbetande i Linköping” (NYKO3)
•
Nattbefolkning; Antal förvärvsarbetande (16-år) boende i stadsdelen (1995-2007)
•
Dagbefolkning; Antal förvärvsarbetande (16-år) sysselsatta i stadsdelen (1995-2007)
•
Förvärvsfrekvens män; Andel av män i åldern 20-64 år som förvärvsarbetar. (19952007)
•
Förvärvsfrekvens kvinnor; Andel av kvinnor i åldern 20-64 år som förvärvsarbetar.
(1995-2007)
•
Förvärvsfrekvens totalt; Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetar. (19952007)
•
Förvärvsfrekvens utrikes födda; Andel av utrikes födda i åldern 20-64 år som
förvärvsarbetar. (1995-2007)
•
Utpendling kommungräns; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (16- år)
som förvärvsarbetar i en annan kommun (1995-2007)
•
Utpendling totalt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (16- år) som
förvärvsarbetar i en annan kommun eller i en annan stadsdel än den de är bosatta i
(1995-2007)
•
Inpendling kommungräns; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16- år)
som är bosatt i en annan kommun (1995-2007)
•
Inpendling totalt; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16- år) som är
bosatta i en annan kommun eller i en annan stadsdel än den de förvärsarbetar i (19952007)
•
Andel kvinnor; Kvinnors andel av de förvärvsarbetande i stadsdelen (dagbefolkning
1995-2007)
•
Andel utrikes födda dag; Andel av de förvärvsarbetande i stadsdelen som är födda
utomlands (dagbefolkning 2000-2007)
•
Snittålder män; Genomsnittlig ålder för förvärvsarbetande män i stadsdelen.
(dagbefolkning 2000-2007)
•
Snittålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för förvärvsarbetande kvinnor i stadsdelen.
(dagbefolkning 2000-2007)
•
Snittålder totalt; Genomsnittlig ålder för personer förvärvserbatande i stadsdelen.
(dagbefolkning 2000-2007)
•
Tillverkningsindustri natt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 16- år (de
som är bosatta i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen
Tillverkningsindustri och utvinning. (1995-2007)
•
Privata tjänster natt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 16- år (de som
är bosatta i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Finansiell verksamhet
och företagstjänster. (1995-2007)
•
Handel natt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 16- år (de som är
bosatta i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Handel och
kommunikationer. (1995-2007)
•
Utbildning natt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 16- år (de som är
bosatta i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Utbildning och forskning.
(1995-2007)
•
Vård natt; Andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen 16- år (de som är bosatta i
stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Vård och omsorg. (1995-2007)
•
Tillverkningsindustri dag; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 16- år (de
som är förvärvsarbetar i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen
Tillverkningsindustri och utvinning. (1995-2007)
•
Privata tjänster dag; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 16- år (de som
är förvärvsarbetar i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Finansiell
verksamhet och företagstjänster. (1995-2007)
•
Handel dag; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 16- år (de som är
förvärvsarbetar i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Handel och
kommunikationer. (1995-2007)
•
Utbildning dag; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 16- år (de som är
förvärvsarbetar i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Utbildning och
forskning. (1995-2007)
•
Vård natt; Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 16- år (de som är
förvärvsarbetar i stadsdelen) som är verksamma inom näringsgrenen Vård och
omsorg. (1995-2007)
Oktober 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Variabler ingående i vyn ”Prognos för Linköping” (Prognosområden)
•
Invånare; Antal invånare i stadsdelen (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
0-5 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 0-5 år. (1988-2008, 09-18)
•
6-12 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 6-12 år. (1988-2008, 09-18)
•
13-15 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 13-15 år. (1988-2008, 09-18)
•
16-18 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 16-18 år. (1988-2008, 09-18)
•
19-24 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 19-24 år. (1988-2008, 09-18)
•
25-44 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 25-44 år. (1988-2008, 09-18)
•
45-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 45-64 år. (1988-2008, 09-18)
•
65-79 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 65-79 år. (1988-2008, 09-18)
•
80- år; Andel av den totala befolkningen som är 80 år eller äldre. (1988-2008, 09-18)
•
Födda; Antal födda barn per 1000 invånare. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Födda per kvinna; Antal födda barn per 1000 kvinnor i åldern 15-49 år. (1988-2008,
prognos 2009-2018)
•
Döda; Antal döda personer per 1000 invånare. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Födelsenetto; Födelsenetto per 1000 invånare. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Inflyttning; Antal inflyttade personer per 1000 invånare. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Utflyttning; Antal utflyttade personer per 1000 invånare. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Flyttningsnetto; Flyttningsnetto per 1000 invånare. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Män snittålder; Genomsnittlig ålder för män. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Kvinnor snittålder; Genomsnittlig ålder för kvinnor. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Snittålder samtliga; Genomsnittlig ålder för hela befolkningen. (1988-2008, prognos
2009-2018)
•
Andel kvinnor; Andel kvinnor av den totala befolkningen. (1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Andel kvinnor 15-49 år; Andel kvinnor i åldern 15-49 år av den totala befolkningen.
(1988-2008, prognos 2009-2018)
•
Andel män; Andel män av den totala befolkningen. (1988-2008 och prognos 2009-2018)
Oktober 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Variabler ingående i vyn ”Könsuppdelad statistik” (NYKO3)
•
Invånare; Antal invånare i stadsdelen (2008)
•
Kvinnor; Antal kvinnor i stadsdelen/tätorten (2008)
•
Män; Antal män i stadsdelen/tätorten (2008)
•
Andel kvinnor: Andel av den totala befolkningen som är kvinnor (2008)
•
Andel män: Andel av den totala befolkningen som är män (2008)
•
Utländsk bakgrund kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen som har utländsk
bakgrund. (dvs utrikes födda och personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda
utomlands) (2008)
•
Utländsk bakgrund män; Andel av den manliga befolkningen som har utländsk
bakgrund. (dvs utrikes födda och personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda
utomlands) (2008)
•
Bakgrund skolbarn flickor; Andel av den kvinnliga befolkningen 6-15 år som har
utländsk bakgrund (2008)
•
Bakgrund skolbarn pojkar; Andel av den manliga befolkningen 6-15 år som har
utländsk bakgrund (2008)
•
Utrikes födda kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen som är födda utomlands
(2008)
•
Utrikes födda män; Andel av den manliga befolkningen som är födda utomlands
(2008)
•
Utländska medborgare kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen som är
medborgare i ett annat land än Sverige (2008)
•
Utländska medborgare män; Andel av den manliga befolkningen som är medborgare i
ett annat land än Sverige (2008)
•
Förgymnasial utbildning kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som
har förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå. (2008)
•
Förgymnasial utbildning män; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som har
förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå. (2008)
•
Eftergymnasial utbildning kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som
har eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå (kort- och lång
högskole-/universitetsutbildning, samt inkluderande personer med forskarutbildning).
(2008)
•
Eftergymnasial utbildning män; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som har
eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå (kort- och lång högskole/universitetsutbildning, samt inkluderande personer med forskarutbildning). (2008)
•
Förvärvsfrekvens kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som
förvärvsarbetar. (2007)
•
Förvärvsfrekvens män; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som
förvärvsarbetar (2007)
•
Utpendling kommungräns kvinnor; Andel av den kvinnliga förvärvsarbetande
nattbefolkningen (20-64 år) som förvärvsarbetar i en annan kommun (2007)
•
Utpendling kommungräns män; Andel av den manliga förvärvsarbetande
nattbefolkningen (20-64 år) som förvärvsarbetar i en annan kommun (2007)
•
Förvärvsinkomst kvinnor; Förvärvsinkomst per kvinnlig individ 20-64 år (2007)
•
Förvärvsinkomst män; Förvärvsinkomst per manlig individ 20-64 år (2007)
•
Förvärvsinkomst kvinnors andel av männens nivå; Förvärvsinkomst för individer 2064 år, andel för kvinnors förvärvsinkomst av männens dito (2007)
•
Förvärvsinkomst kvinnor arbete Linköping; Förvärvsinkomst per kvinnlig individ 2064 år som är bosatt i och förvärvsarbetar i Linköping (2007)
•
Förvärvsinkomst män arbete Linköping; Förvärvsinkomst per manlig individ 20-64 år
som är bosatt i och förvärvsarbetar i Linköping (2007)
•
Förvärvsinkomst kvinnor arbete annan kommun; Förvärvsinkomst per kvinnlig individ
20-64 år som är bosatt i Linköping och förvärvsarbetar i annan kommun (2007)
•
Förvärvsinkomst män arbete annan kommun; Förvärvsinkomst per manlig individ 2064 år som är bosatt i Linköping och förvärvsarbetar i annan kommun (2007)
•
Arbetslösa och i program kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 18-64 år som
är öppet arbetslösa eller personer som deltar i program med aktivitetsstöd. (mars 2009)
•
Arbetslösa och i program män; Andel av den manliga befolkningen 18-64 år som är
öppet arbetslösa eller personer som deltar i program med aktivitetsstöd. (mars 2009)
•
Ungdomsarbetslöshet kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 18-24 år som är
öppet arbetslösa eller personer som deltar i program med aktivitetsstöd. (mars 2009)
•
Ungdomsarbetslöshet män; Andel av den manliga befolkningen 18-24 år som är öppet
arbetslösa eller personer som deltar i program med aktivitetsstöd. (mars 2009)
•
Ohälsotal kvinnor; Ohälsotal för den kvinnliga befolkningen i åldern 20-64 år,
genomsnittligt antal dagar per person (2008)
•
Ohälsotal män; Ohälsotal för den manliga befolkningen i åldern 20-64 år,
genomsnittligt antal dagar per person (2008)
•
Socialbidrag kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som under minst
en månad tagit emot ekonomiskt bistånd. (2007)
•
Socialbidrag män; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som under minst en
månad tagit emot ekonomiskt bistånd. (2007)
•
Ensamstående kvinnor med barn; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som
är ensamstående med barn (2008)
•
Ensamstående män med barn; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som är
ensamstående med barn (2008)
•
Tillgång bil kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som har tillgång
till bil i hushållet (2007).
•
Tillgång bil män; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som har tillgång till bil
i hushållet (2007).
•
Högskolstuderande kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20-64 år som i
första hand ägnar sig åt aktiviteten högskolestudier (2007)
•
Högskolstuderande män; Andel av den manliga befolkningen 20-64 år som i första
hand ägnar sig åt aktiviteten högskolestudier (2007)
•
Hyresrätt kvinnor; Andel av den kvinnliga befolkningen 20 år eller äldre som är
boende i hyresrätt (2008)
•
Hyresrätt män; Andel av den manliga befolkningen 20 år eller äldre som är boende i
hyresrätt (2008)
•
Snittålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för kvinnor (2008)
•
Snittålder män; Genomsnittlig ålder för män (2008)
•
0-5 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 0-5 år. (2008)
•
6-15 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 6-15 år. (2008)
•
16-19 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 16-19 år. (2008)
•
20-24 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-24 år. (2008)
•
20-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-64 år. (2008)
•
55-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 55-64 år. (2008)
•
65-79 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 65-79 år. (2008)
•
80- år; Andel av den totala befolkningen som är 80 år eller äldre. (2008)
•
Födda; Antal födda barn per 1000 invånare (2008)
•
Mödrar ålder; Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn (2008)
•
Mödrar under 25 år; Andel av nyblivna mödrar som är under 25 år (2008)
•
Summerad fruktsamhet; Summerad fruktsamhet (2008)
•
Disponibel hushållsinkomst; Disponibel inkomst per hushåll (individer 20-64 år)
(2007)
•
Ginikoefficient; Ginikoefficient för hushållens disponibla inkomst, individer 20-64 år
(2007)
•
Valdeltagande: Andel röstande av de röstberättigade i valet till kommunfullmäktige
(2006).
November 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Variabler ingående i vyn ”Utveckling i Östergötland”
•
Invånare; Antal invånare i kommunen (1968-2008)
•
0-5 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 0-5 år. (1968-2008)
•
6-12 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 6-12 år. (1968-2008)
•
13-15 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 13-15 år. (1968-2008)
•
16-19 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 16-19 år. (1968-2008)
•
20-24 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-24 år. (1968-2008)
•
25-29 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 25-29 år. (1968-2008)
•
20-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-64 år. (1968-2008)
•
65-79 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 65-79 år. (1968-2008)
•
80-w år; Andel av den totala befolkningen som är 80 år eller äldre. (1999-2008)
•
Födda; Antal födda barn per 1000 invånare. (1968-2008)
•
Födda per kvinna; Antal födda barn per 1000 kvinnor i åldern 15-49 år. (1968-2008)
•
Döda; Antal döda personer per 1000 invånare. (1968-2008)
•
Födelsenetto; Födelsenetto per 1000 invånare. (1968-2008)
•
Inflyttning; Antal inflyttade personer per 1000 invånare. (1968-2008)
•
Utflyttning; Antal utflyttade personer per 1000 invånare. (1968-2008)
•
Flyttningsnetto; Flyttningsnetto per 1000 invånare. (1968-2008)
•
Män snittålder; Genomsnittlig ålder för män. (1968-2008)
•
Kvinnor snittålder; Genomsnittlig ålder för kvinnor. (1968-2008)
•
Snittålder samtliga; Genomsnittlig ålder för hela befolkningen. (1968-2008)
•
Döda ålder män; Genomsnittlig ålder för avlidna män. (1968-2008)
•
Döda ålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för avlidna kvinnor. (1968-2008)
•
Döda ålder män; Genomsnittlig ålder för samtliga avlidna personer. (1968-2008)
•
Mödrar ålder; Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn. (1968-2008)
•
Mödrar ålder första barnet; Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött sitt första barn.
(1968-2008, beräknade värden 1968 och 1969)
•
Mödrar under 25 år; Andel av nyblivna mödrar som är under 25 år. (1968-2008)
•
Summerad fruktsamhet; Summerad fruktsamhet. (1968-2008)
•
Fäder ålder första barnet; Genomsnittlig ålder för män som blivit pappa för första
gången. (1968-2008, beräknade värden 1968 och 1969)
•
Döda ålder män; Genomsnittlig ålder för avlidna män. (1968-2008)
•
Döda ålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för avlidna kvinnor. (1968-2008)
•
Döda ålder samtliga; Genomsnittlig ålder för samtliga avlidna personer. (1968-2008)
•
Inflyttade ålder män; Genomsnittlig ålder för inflyttade män. (1968-2008)
•
Inflyttade ålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för inflyttade kvinnor. (1968-2008)
•
Inflyttade ålder samtliga; Genomsnittlig ålder för samtliga inflyttade personer. (19682008)
•
Inflyttade ålder utrikes; Genomsnittlig ålder för från andra länder inflyttade personer.
(1968-2008)
•
Utflyttade ålder män; Genomsnittlig ålder för utflyttade män. (1968-2008)
•
Utflyttade ålder kvinnor; Genomsnittlig ålder för utflyttade kvinnor. (1968-2008)
•
Utflyttade ålder samtliga; Genomsnittlig ålder för samtliga utflyttade personer. (19682008)
•
Inflyttning andel 20-29 år; Andel av de inflyttade som är i åldern 20-29 år. (19682008)
•
Utflyttning andel 20-29 år; Andel av de utflyttade som är i åldern 20-29 år. (19682008)
•
Inflyttning andel män; Andel av de inflyttade som är män. (1968-2008)
•
Utflyttning andel män; Andel av de utflyttade som är män. (1968-2008)
•
Inflyttning andel utrikes; Andel av de inflyttade som flyttat in från ett annat land.
(1968-2008)
•
Utflyttning andel utrikes; Andel av de utflyttade som flyttat ut till ett annat land.
(1968-2008)
•
Andel kvinnor; Andel kvinnor av den totala befolkningen. (1968-2008)
•
Andel kvinnor 15-49 år; Andel kvinnor i åldern 15-49 år av den totala befolkningen.
(1968-2008)
•
Andel män; Andel män av den totala befolkningen. (1968-2008)
•
Förvärvsfrekvens män; Förvärvsfrekvens för män 20-64 år. (1968-2007, omräknade
och därefter delvis interpolerade värden före 1985)
•
Förvärvsfrekvens kvinnor; Förvärvsfrekvens för kvinnor 20-64 år. (1968-2007,
omräknade och därefter delvis interpolerade värden före 1985)
•
Förvärvsfrekvens totalt; Förvärvsfrekvens för hela befolkningen 20-64 år. (1968-2007,
omräknade och därefter delvis interpolerade värden före 1985)
•
Skattesats; Skattesats - summerat till kommun och landsting. (1968-2008, avser
centralort i kommunblock före kommunsammanslagning)
•
Skattekraft; Antal skattekronor per invånare. (1968-2008, avser centralort i
kommunblock före kommunsammanslagning)
•
Skattekraft; Antal skattekronor per invånare, Fasta priser 2008 års prisnivå. (19682008, avser centralort i kommunblock före kommunsammanslagning)
•
Förgymnasial utbildning; Andel av befolkningen 20-64 år som har förgymnasial
utbildning som sin högsta utbildningsnivå. (1985-2008)
•
Eftergymnasialutbildning; Andel av befolkningen 20-64 år som har eftergymnasial
utbildning som sin högsta utbildningsnivå. (1985-2008)
•
Befolkningsutveckling; Procentuell förändring av folkmängden per år. (1968-2008 och
prognos 2009-2020)
•
Försörjningskvot; Försörjningskvot (yngre och äldre / befolkningen 20-64 år). (19682008)
Oktober 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Variabler ingående i vyn ”Prognos för Östergötland”
•
Invånare; Antal invånare i kommunen (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
0-4 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 0-4 år. (1968-2008, 09-20)
•
5-9 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 5-9 år. (1968-2008, 09-20)
•
10-14 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 10-14 år. (1968-2008, 09-20)
•
15-19 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 15-19 år. (1968-2008, 09-20)
•
20-24 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 20-24 år. (1968-2008, 09-20)
•
25-29 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 25-29 år. (1968-2008, 09-20)
•
30-34 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 30-34 år. (1968-2008, 09-20)
•
35-39 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 35-39 år. (1968-2008, 09-20)
•
40-44 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 40-44 år. (1968-2008, 09-20)
•
45-49 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 45-49 år. (1968-2008, 09-20)
•
50-54 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 50-54 år. (1968-2008, 09-20)
•
55-59 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 55-59 år. (1968-2008, 09-20)
•
60-64 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 60-64 år. (1968-2008, 09-20)
•
65-69 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 65-69 år. (1968-2008, 09-20)
•
70-74 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 70-74 år. (1968-2008, 09-20)
•
75-79 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 75-79 år. (1968-2008, 09-20)
•
80-84 år; Andel av den totala befolkningen som är i åldern 80-84 år. (1968-2008, 09-20)
•
85-w år; Andel av den totala befolkningen som är 85 år eller äldre. (1999-2008. 09-20)
•
Födda; Antal födda barn per 1000 invånare. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Födda per kvinna; Antal födda barn per 1000 kvinnor i åldern 15-49 år. (1968-2008,
prognos 2009-2020)
•
Döda; Antal döda personer per 1000 invånare. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Födelsenetto; Födelsenetto per 1000 invånare. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Inflyttning; Antal inflyttade personer per 1000 invånare. (1968-2008, prognos 20092020)
•
Utflyttning; Antal utflyttade personer per 1000 invånare. (1968-2008, prognos 20092020)
•
Flyttningsnetto; Flyttningsnetto per 1000 invånare. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Män snittålder; Genomsnittlig ålder för män. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Kvinnor snittålder; Genomsnittlig ålder för kvinnor. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Snittålder samtliga; Genomsnittlig ålder för hela befolkningen. (1968-2008, prognos
2009-2020)
•
Andel kvinnor; Andel kvinnor av den totala befolkningen. (1968-2008, prognos 20092020)
•
Andel kvinnor 15-49 år; Andel kvinnor i åldern 15-49 år av den totala befolkningen.
(1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Andel män; Andel män av den totala befolkningen. (1968-2008, prognos 2009-2020)
•
Befolkningsutveckling; Procentuell förändring av folkmängden per år. (1968-2008 och
prognos 2009-2020)
•
Försörjningskvot; Försörjningskvot (yngre och äldre / befolkningen 20-64 år). (19682008 och prognos 2009-2020)
Oktober 2009
Jimmy Lindahl
Linköpings kommun
Statistik & Utredningar
Download