Kursens namn Svenska och matematik i ett didaktiskt perspektiv SMID

advertisement
Kursens namn Svenska och
matematik i ett didaktiskt
perspektiv SMID
(svenskdelen)
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
22,5 högskolepoäng
Enskild skriftlig tentamen 5 svenska SMID vt 11
Studenter på Lärarprogrammet inriktningen GSME T2
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
12-02-10
09:00-13:00
Hjälpmedel:
-
Totalt antal poäng på tentamen:
30 p/30 p
För att få respektive betyg krävs: 18 p 18 p / del
Allmänna anvisningar:
Rättningstiden är som längst tre veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Gunilla Elber
033-435-59-14
HÖGSKOLAN I BORÅS
Institutionen för Pedagogik
Gunilla Elber, Jörgen Larsson
Skriftlig salstentamen SMID 5 vt 11 Svenska 22,5 hp 2012-02-10
Tänk på att skriva ditt kodnummer, datum och kurs på alla papper.
Två uppgifter får inte föras samman på samma papper.
Tentan rättas i två separata delar. Man tenterar om den del/ de delar som inte är
godkänd.
Max 5 poäng per fråga
1.Förklara begreppen logografisk ordbild samt ortografisk ordbild. Du ska också
beskriva skillnaden i elevers läsutveckling utifrån begreppen.
2. Vad innebär det att ett barn är fonologiskt medvetet? Förklara så utförligt som du
kan.
3. Olika delar av språket ger elever förutsättning för att utveckla sin läsning och sin
skrivning. Beskriv vilka delar av språket som påverkar elevers läs- och
skrivutveckling. Förklara också hur du kan arbeta med dessa språkdelar för att
stödja eleven sin läs - och skrivutveckling.
4. Beskriv dina tankar gällande läsning och skrivning utifrån begreppet att de är två
sidor på samma mynt. Hur ser du på detta?
5. Förklara begreppen formell språkkunskap samt funktionell språkkunskap.
Diskutera dessa begrepp utifrån skrivundervisning i år 3.
6. Du ska arbeta med de fyra olika texttyperna som står angivet i Mål år 3. Du har
bestämt dig för att arbeta utifrån temat varg för ni läser om djur i Sverige. Redogör
för vilka texttyperna är, texternas typiska drag samt textens syfte och funktion.
Beskriv också hur du ska arbeta med eleverna utifrån de fyra texttyperna.
G = 18 p
LYCKA TILL!
SMID Vt11: Språkkunskap
Max 5p per fråga; ca 18p krävs för godkänt resultat.
1. a) Vad menas med att vi alla har en "inre grammatik"? b) När och hur
skaffar vi oss den? c) Varför är det så viktigt att ha och använda en sådan
inre grammatik? d) Hur märks det att vi faktiskt har en inre grammatik?
2. Hur stämmer fonemen med grafemen/bokstäverna i svenskan; dvs. i
vilken utsträckning gäller den "alfabetiska grundprincipen"?
3. a) Vilka är de s.k. öppna innehållsordklasserna? Vilken funktion i språket
fyller de? På vilket sätt är de ”öppna”? b) Vilka är de s.k. slutna
formordklasserna? Vilken funktion i språket fyller de? På vilket sätt är de
”slutna”?
4. Svenskan är ett ”sammansättande språk”, dvs. vi har lätt för att bilda
sammansatta ord i svenskan. a) Ange tre utmärkande drag för sammansatta
ord b) Vad finns det för fördelar med att det är så lätt att sätta samman ord i
svenskan? c) Finns det några nackdelar med denna typ av ord?
5. Ange tre kännetecken för en nominalfras. Exemplifiera med tre utbyggda
(flerordiga) nominalfraser ur exempeltexten nedan. Du skall alltså dels
plocka ut och skriva ner tre nominalfraser ur detta textstycke, dels koppla
vart och ett av dina exempel till ett av de tre kännetecken / kriterier för
nominalfraser som du angett (se till att exemplifiera alla tre kännetecknen,
inte bara ett eller två).
Exempeltext:
Astrid Lindgren var en svensk barnboksförfattare. Hon föddes år 1907 på en
bondgård utanför den lilla staden Vimmerby i Småland. Där växte hon upp och hade
en lycklig barndom med tre syskon. Hon har delvis fått idéer till böckerna Barnen i
Bullerbyn och Emil i Lönneberga från sin egen barndom i Vimmerby.
6. Ange tre goda didaktiska grundprinciper för undervisningen i grammatik,
eller bredare: språkkunskap / lingvistik i skolans svenskämne.
Download