CVK läkemedelshantering
Byte av trevägskranar, infusionsslangar och backventiler ska ske var
tredje dygn. Aseptiskt!! Förutom efter iv. nutrition då kastas allt fram
till injektionsventilen på CVK-skänkeln när infusionen avslutas för
dagen, efter blodtransfusion när infusionen är avslutad.
Injektion och Infusion i CVK
Bärare används alltid med vasoaktiva läkemedel. Läkemedel som infunderas med låg hastighet = <2 ml/tim, och där jämn tillförsel är viktigt, kombineras med bärare. I övrigt behövs inte bärare.
Bärare kan vara NaCl 9 mg/ml eller Glucos 50 mg/ml. Hastighet 5 –
10 ml/tim.
Även Glucos 50 – 300 mg/ml för nutrition kan användas som bärare,
ges då med ordinerad hastighet i pump.
Olämpliga som bärare är: Övriga nutritionslösningar, buffrad lösning
som Buffrad Glucos, Ringer-Acetat, Rehydrex, Volymersättning.
Fett i propofol och fett i nutrition har olika sammansättning och ska
inte gå i samma skänkel, blandningen kan ´skära´ sig.
Propofol infunderas i den alkaliska skänkeln.
Nutrition, Structokabiven eller Structolipid och Glavamin ska gå i en
egen CVK-skänkel, får inte blandas med andra lösningar eller läkemedel.
Fyra - lumen CVK
Försök att redan vid starten fördela infusionerna och använda skänklarna enligt följande:
1. Blå skänkel, 18G. Läkemedel med pH 2.5-7, sur skänkel.
Inf av vasoaktiva/inotropa läkemedel: Dobutrex, Noradrenalin,
Fenylefrin, Dopamin, Corotrop, Adrenalin, Nitroglycerin, Isoprenalin,
Xylocard.
Övriga: Catapressan, Kaliumklorid, Nimbex.
Bärare med jämn hastighet.
Vasoaktva läkemedel har sådana effekter att det är mycket olämpligt
att ge bolusdoser, de får därför inte kombineras med läkemedel som
ges i bolusdoser.
Använd: 3/5-vägs kranblock. Inj.ventil/ propp på kran där kontinuerlig
inf ej går.
Huvudprocess
Ansvarig
Birgitta Forsberg
Processledare
Vårdrutin
Einar Lantz
1 av 4
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
Sida
1
2. Vit skänkel, 18G. Läkemedel med pH >7, alkalisk skänkel.
Inf av läkemedel: Actrapid, Furosemid, Solu-Cortef, Zantac, Heparin,
Diprivan/ Propofol.
Vid inj/inf Diprivan, Propofol sätt injektionsventil på CVK-skänkeln
och på den en trevägskran utan slang med injektionsventil på sidoporten, här placeras Propofol. När denna kran inte används för Propofol
kan den användas för intermittent inj.
På 3-vägskranens andra port/direkt på CVK: 3/5-vägs kranblock för
övriga läkemedel.
3. Brun skänkel, 16G. Nutrition, intermittent inf./inj.
Snabb infusion.
Struktokabiven, Struktolipid/Intralipid, Glucos, Aminosyralösning
(Glavamin) och Dipeptiven, eller för intermittenta inf. ex antibiotika,
Natriumbikarbonat, Tribonat.
Medelgrov skänkel, möjliggör relativt snabb inf av volym.
Använd injektionsventil på CVK-skänkeln, på den två trevägskranar
utan slang efter varandra. På den första sidokranen en injektionsventil
för intermittent användning. Den andra 3-vägskranen används för nutritionslösningar.
När nutritionslösning inte går hela dygnet: spola med NaCl och ta bort
trevägskranarna men spara injektionsventilen. Betraktas då som
skänkel som inte används kontinuerligt.
4. Grå skänkel, 14G. CVP-mätning, sedering, intermittent infusion, snabb infusion, provtagning.
Detta är den grövsta skänkeln, lämplig för snabb infusion, även för
blodprodukter och provtagning. Sederande läkemedel, ex Morfin/ Ketogan och Dormicum kan utan olägenhet stoppas tillfälligt vid CVPmätning (för att inte påverka värdet), intermittent inf, provtagning
mm. Om du använder denna skänkel för inf av antibiotika så får
Zinacef inte infunderas tillsammans med Dormicum.
Använd trevägskran utan slang på CVK-porten. På första sidokranen
kopplas CVP, på den raka kranen ett 3-vägs kranblock. På detta förses
den första kranen med backventil för provtagning, inf, inj. På de två
sista kopplas sedering.
För få skänklar på CVK!!!
Om det trots flerlumen-CVK uppstår problem att fördela läkemedel på
ett bra sätt kan man lösa det som följer. Sätt en trevägskran direkt på
CVK-skänkeln, därefter ett kranblock på varje kran där man sen för-
Huvudprocess
Ansvarig
Birgitta Forsberg
Processledare
Vårdrutin
Einar Lantz
2 av 4
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
Sida
1
delar läkemedel enligt rutinen. På detta sätt minskas den tid eventuellt
inkompatibla läkemedel går tillsammans.
Enkellumen-CVK: Sätt två - tre trevägskranar efter varandra på
CVK´n. På den första sidokranen en injektionsventil för intermittenta
inj. På de följande 3/5-vägs kranblock för kontinuerlig inf. Detta får
betraktas som en tillfällig lösning.
Övriga läkemedel.
Vissa läkemedel får inte blandas med några andra, eller kan blandas
bara med enstaka andra varför patienten även kan behöva en eller flera
PVK till dessa om det inte finns vilande CVK-skänkel.
Några läkemedel som vi använder mer eller mindre ofta är: Nexium,
Solu-Medrol, Iktorivil, Pro-Epanutin, Simdax, Teofyllamin, Actilyse,
Mannitol, Natriumbikarbonat, Tribonat, Geavir.
Diflucan är inkompatibelt med många andra antibiotika.
Kontrollera alltid med FASS.
Blodprodukter ges i första hand i perifer kanyl eftersom de lämnar
fibrin på kateterns väggar vilket kan orsaka ocklusion.
Hållbarhet för blandade läkemedel/infusioner 12 tim.
Undantag - Struktokabiven som har hållbarhet 24 tim efter tillsats av
vitaminer, spårämnen och elektrolyter (dokumenterat).
Propofol innehåller ej konserveringsmedel, hållbarhet i öppnad förpackning 12 tim.
Blandbarhet:
Buffrad Glukos, Ringer-Fundin och Rehydrex som har buffertkapacitet skall inte gå i samma skänkel som läkemedel - blå och vit - pga.
risk för utfällning.
Volulyte och Gelofusine ges i egen skänkel, ska ej blandas med läkemedel.
Natriumbikarbonat och Tribonat får inte gå tillsammans med några
läkemedel pga. sitt höga pH och buffertkapacitet.
Morfin får inte gå i samma kanal som fettlösning.
Huvudprocess
Ansvarig
Birgitta Forsberg
Processledare
Vårdrutin
Einar Lantz
3 av 4
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
Sida
1
Blå 18G
Dobutrex
Kcl
Vit 18G
Actrapid
Furosemid
Noradrenalin
Adrenalin
Brun 16G
Vasolipid
Intralipid
Grå 14G
CVP
Actilyse
Bricanyl
Glavamin
Structokabiven
Iktorivil
Nexium
Propofol
Morfin
Dormicum
Proepanutin
Seloken
Simdax
Snabba
infusioner
Intermittenta
infusioner
Solumedrol
Teofyllamin
Catapressan
Corotrop
Dopamin
Fenylefrin
Isoprenalin
Nitroglycerin
Rapifen
Trandate
Tracrium
Kan ej gå med
andra läkemedel
Ge i egen
CVK-kanal eller
perifert
Solucortef
Zantac
Intermittenta
injektioner
och infusioner
Heparin
Antibiotika?
Nabik
Tribonat
Mannitol
Blodprodukter
Blodprodukter
Xylocard
Huvudprocess
Ansvarig
Birgitta Forsberg
Processledare
Vårdrutin
Einar Lantz
4 av 4
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
Sida
1