2. Ramavtals villkor område: 2A Boende med HVB tillstånd

advertisement
Förfrågningsunderlag
2011-02-14
Upphandlingsansvarig
Upphandling
Botkyrka kommun
Upphandling av vuxna missbrukare från 21
år- Område 2A Behandlingshem med HVB
tillstånd - behandlingshem med kognitiv och
/eller terapeutisk inrktning samt social
färdighetsträning
2010:73
Zina Norin
Sista anbudsdag:
2011-03-17
Symbolförklaring:
Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas
Texten kommer att ingå i avtalet
Texten ingår i kvalificeringen
Texten innehåller sekretessbelagd information
Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen
Frågan besvaras av köparen
2. Ramavtals villkor område: 2A Boende med HVB tillstånd:
Behandlingshem med kognitiv och /eller terapeutisk inriktning
samt social färdighetsträning
2.1. Förutsättningar
2.1.1. Allmänt
Detta avtal utgör de villkor som gäller generellt för avtalet i sin helhet men även de
förutsättningar och villkor som rör den enskilda tjänsten som regleras i placeringsavtalet.
Villkoren i detta avtal samt i placeringsavtalet skall i oförändrat skick gälla vid utförandet av
tjänsterna.
2.2. Handlingars inbördes rangordning
2.2.1. Allmänt
Nedanstående handlingar utgör underlag för avtalet. Om kontraktshandlingarna skulle visa
sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder till annat, i följande ordning:
1.Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal med ev. tillhörande bilagor
2. Bilaga 1 Placeringavtal
3.Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor samt tillhörande kompletteringar
4.Anbud inkl. ev. förtydliganden.
Uppgifter i anbudet som inte har efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som
avtalsinnehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse att det skall gälla
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 1 av 9
Refnr.: 2010:73
2.3. Avtalstid
2.3.1. Avtalet och eventuell förlängning
Avtalet gäller i två år från och med dagen för undertecknat avtal. Köparen har rätt att
förlänga avtalet med ytterligare 2 år med oförändrade villkor. Sådan förlängning skall
påkallas senast 3 månader av köparen innan avtalets utgång. Förlängningen skall ske
skriftligen och skrivas under av bägge parter.
För de Utföraren som bedriver tillståndspliktig verksamhet kommer en kontroll
av Utförarens tillstånd att ske innan avtalsförlängning från behörig tillståndsgivande
myndighet för den verksamhet och målgrupp som verksamheten sökt för att se
att Utföraren fortfarande uppfyller vårdvillkoren.
2.4. Uppdraget
2.4.1. Allmänt
Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget.
Utföraren svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet med god
sedvänja i branschen.
2.4.2. Skyldigheter
I uppdraget ingår att inhämta eventuella yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs
för att uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar.
Utföraren får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka för i
sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för köparens verksamhet.
2.4.3. Kontroll
Botkyrka kommun har rätt att kontrollera löpande under avtalsperioden och inför eventuell
avtalsförlängning att Utföraren fortfarande betalar föreskrivna skatter och sociala avgifter i
enlighet med kap. 10 2 § LOU. Detta sker bland annat med hjälp av samarbete med
Skatteverket där en kontroll av SKV 4820 begärs ut.
2.4.4. För Utförare som bedriver tillståndspliktig verksamhet
Botkyrka kommun har rätt att kontrollera löpande under avtalsperioden och inför eventuell
förlängning (se ovan) att Utföraren fortfarande uppfyller avtalade vårdvillkor.
Utföraren skall under anbudstiden omedelbart meddela kommunen om eventuell kritik från
tillståndsgivande myndighet eller om myndigheten påbörjat diskussioner om att dra
in Utförarens tillstånd eller tillståndet faktiskt dras in. Botkyrka kommun kommer även att
fortlöpande kontrollera att vårdvillkoren uppfylls för det fall att verksamheten får allvarlig
kritik och detta inte åtgärdas inom föreskriven tid.
Om det förekommer något missförhållande hos Utföraren så får tillståndsgivande
myndighet förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett
föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som tillståndsgivande myndigheten
anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet skall kunna avhjälpas. Om
verksamheten inte uppfyller vårdvillkoren eller att verksamheten får allvarlig kritik kommer
avtalet att sägas upp med omedelbar verkan.
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 2 av 9
Refnr.: 2010:73
2.4.5. Ansvar för utfört uppdrag
Köparens granskning och godkännande av Utföraren förslag, åtgärder eller handlingar befriar
inte Utföraren från ansvar för fel i behandlingen.
2.4.6. Underleverantörer
Utföraren får inte anlita Underleverantör utan Köparens medgivande. Utföraren svarar för
underleverantör såsom för eget utfört arbete.
Köparen äger rätt att kontrollera att underleverantör har fullgjort sina förpliktelser gällande
skatter och sociala avgifter.
Utbyte av underleverantör får endast ske i de fall Lagen 2007.1091 om offentlig upphandling
tillåter det och att underleverantör uppfyller samma ställda krav på Utföraren avseende
tillståndspliktig verksamhet i upphandlingen samt att båda parter godkänner detta.
2.5. Boendeportal
2.5.1. Boendeportal
Om Köparen under avtalsperioden utvecklar en boendeportal skall utföraren dagligen före ett
visst klockslag via webben anmäla lediga platser vid tidpunkten.
2.6. Uppdragets genomförande
2.6.1. Omfattning
Utföraren skall utföra tjänst i enlighet med detta avtal samt i enlighet med biståndsbeslutet
och placeringsavtalet.
2.6.2. Avropsrutiner
Stor hänsyn kommer att tas till den enskildes bedömda behov av behandling/boende och
delaktighet till hur verksamheten ska bedrivas. Botkyrka kommuns avsikt är att teckna avtal
med det antal Utförare som motsvarar kommunens behov av platser och efter den
enskildes behov och önskan samt enligt upphandlingens utfall.
För att tillgodose kommunens behov avseende urval av insats och efter den enskildes behov
, kan antalet Utförare komma att utökas inom varje område. Om det även uppstår en
situation att inkomna anbud inom något område och/eller målgrupp är likvärdiga kan antalet
Utförare komma att utökas inom varje område och målgrupp.
2.6.3. Genomförandeplan
Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.
Innehållet i stödet ska utformas efter den enskildes förutsättningar, önskemål och behov
enligt en individuell genomförandeplan.
Utföraren skall utifrån beslutat biståndsbeslut och uppdrag från kommunens handläggare
tillsammans uprätta en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska skrivas under av bägge
parter inom 30 dagar från det att placering har skett.
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 3 av 9
Refnr.: 2010:73
Av genomförandeplanen skall det klart framgå mål och delmål för planerad insats. Utföraren
skall skicka skrifliga rapporter gällande den enskilda utifrån genomförandeplan och enligt
överenskommelse med kommunens handläggare i varje enskilt fall.
2.6.4. Samarbete
Utföraren åtar sig att aktivt samarbeta med socialtjänsten på ett sådant sätt att
kommunen får tillgång till material om Utföraren som kommunen anser sig behöva för att få
tillräcklig insyn i verksamheten samt informera om den verksamhet som bedrivs.
2.6.5. Rapporter
Utföraren skall när Beställaren begär det, lämna skriftliga rapporter som upprättats om den
enskildes personliga förhållanden utifrån det uppdrag som givits.
2.6.6. Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård är ej den placerade kommunens ansvar vid placering. Om den placerade
inte kan ta ansvar för egna läkemedel får ej personal hos utföraren ta över något moment i
läkemedelshanteringen utan skriftlig delegering av legitimerad sjuksköterska. Den enskilde
ska om behov uppstår erbjudas stöd av utövaren för att hitta adekvat hälso- och sjukvård.
2.6.7. Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
Utföraren skall medverka till att ett bra uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i
samverkan med socialnämnden. Uppföljningen av kvalitet skall säkerställa dels att de
tjänster utförts som Utföraren åtagit sig att utföra, dels att beställande enhet är nöjd med
det uppdrag som genomförts. Löpande skriftlig uppföljning gällande arbetet med klienten ska
skickas till Beställaren. Utföraren skall aktivt medverka i planeringen inför återkomst från
inneliggande sjukhusvård tillbaka till verksamheten.
2.6.8. Dokumentation och arkivering
Utföraren svarar för att dokumentation och arkivering sker i enlighet med gällande
lagstiftning. Utföraren ansvarar för att handlingarna som rör en enskild boende förvaras så
att inga obehöriga får tillgång till dem. Utföraren ska efter avslutad insats, om inget annat
följer av lag, lämna all dokumentation om den enskilde till beställaren. Dokumentationen
överlämnas i original eller som kopia enligt gällande lagstiftning. Dokumentationen ska ske på
ett sådant sätt att revision kan ske vid behov.
2.7. Placeringsavtalet
2.7.1. Uppdragets omfattning
Syftet med placeringen skall framgå på ett särskild upprättat uppdrag som biläggs avtalet.
Uppdraget ska utformas efter den enskildes egna förutsättningar, önskemål och behov.
Ansvarig för uppdragets upprättande är placerande kommuns handläggare.
2.7.2. Villkor för förläningen i placeringen
Avtalet kan förlängas. Parterna skall vara överens om villkoren senast 14 dagar innan
avtalet förlängs. Förlängningen ska ske skriftligen skrivas under av bägge parter.
2.7.3. Uppsägning
Placeringsavtalet kan skriftligen sägas upp i förtid av båda parter. Uppsägningstiden är
ömsesidigt på 14 dagar. Om beställaren säger upp platsen avseende stödboende är
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 4 av 9
Refnr.: 2010:73
uppsägningstiden 0 dagar.
I de fall då planerad placering inte blir aktuell på grund av omständigheter som
uppdragsgivaren inte kan råda över, är uppsägningstiden 0 dagar och ingen kostnad
debiteras beställaren.
2.7.4. Uteblir eller avvikelse
Om den placerade inte återkommer efter planerad frånvaro eller uteblir av annan anledning
,exempelvis avviker, upphör avtalet att gälla dagen för avvikelsen, om inte annat har
avtalats. Utföraren ska omgående meddela kommunens kontaktperson vid sådana
händelser. Placeringsavtalet upphör att gälla omedelbart om utföraren skriver ut den
placerade.
2.7.5. Missförhållanden
Den placerade måste få den vård och omsorg som krävs utifrån den placerades behov.
Utföraren ansvarar för att inga missförhållanden uppstår för den placerade. Köparen har rätt
att omedelbart avbryta insatsen om något av nedanstående missförhållande föreligger:
· Allvarliga missförhållanden som råder hos Utföraren
· Omständigheter som försvårar den placerades förutsättningar till god vård och behandling
hos utförare.
· Allvarlig risk att vistelsen kan vara till skada för den placerade
Köparen avgör om någon av ovanstående situationer föreligger.
2.8. Ekonomi
2.8.1. Ersättning
Samtliga kostnader för utförarens åtaganden i enlighet med förfrågningsunderlaget och
placeringsavtalet ingår i dygnspriset. Exempel på kostnader som ska ingå är: Resor och
aktiviteter som ingår i verksamhetens ordinarie arbetssätt, fritidsverksamhet och utrustning
för denna som ingår i verksamhetens ordinarie arbetssätt.
Beställaren är inte betalningsansvarig för kostnader som uppstår efter att placeringsavtalet
har upphört.
Beställaren erlägger för uppdraget ersättning enligt överenskommelse i ramavtal med
kostnad per dygn. Eventuella tillkommande kostnader som överenskommits, och som inte
ingår i dygnskostnadet/ordinarie kostnader för insatsen, ska dokumenteras
såsom ”specifika villkor”.
Det utgår ingen ersättning den planerade utskrivningdagen vid dygnet runt vård.
2.8.2. Egenavgifter
I de fall beslut om egenavgifter skall tas ut enligt kap.8 1§ SoL, skall den enskildes egenavgift
tas upp av utföraren. Egenavgift tas ut av Utföraren och erläggs som en del av den avtalade
vård/dygnsavgiften. Om den enskilde vistas på sjukhus under den avtalade placeringstiden
ska denne inte erlägga beslutad egenavgift.
2.8.3. Ekonomisk ersättning vid frånvaro
Planerad frånvaro ska alltid planeras i samråd med beställarens kontaktperson.
Om den boende är planerat frånvarande mer än sju (7) dagar ska avtalad dygnskostnad
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 5 av 9
Refnr.: 2010:73
minska med 30 % från och med dag åtta (8) och varje ytterligare dag.
Om den boende är planerat frånvarande mindre än sju dagar får den boende 80 kr/dygn till
mat, i de fall de ingår matkostnad i vårdavgiften, av Utföraren alternativt att Beställaren får
reducerad vårdkostnad med 80 kr och i sin tur reducerar med motsvarande belopp på den
boendes nästkommande faktura.
2.8.4. Prisjusteringar
Ersättningen skall vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till 2012-12-31. Från
2013-01-01 justeras ersättning årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av
Sveriges Kommuner och Landsting. Helårsersättningen år 2013 räknas om med det
fastställda procenttalet för år 2012 enligt formeln:
A (1+ p x 0,80/100) = B
där A är helårsersättningen för år 2012, p är det fastställda procenttalet för år 2013 och B är
helårsersättningen 2013.
Helårsersättningen räknas upp med 80% av det fastställda procenttalet, p x 0,80.
Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast en
preliminär omräkningsfaktor finns publicerad skall denna användas fram till dess en definitiv
omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning skall göras av skillnaden mellan den
preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt.
Om avtalet löper ut under året ska omräkningsfaktorn ur särskild tabell för användande
under slutåret användas. Om förlängningsoptionen träder i kraft, ska ersättningen under året
i sin helhet uppräknas enligt omräkningsfaktorn för helåret.
Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas.
Retroaktiv prisjustering godkänns ej. Ev.prissänkningar skall omedelbart träda i kraft.
Kan inte överenskommelse träffas, äger båda parter rätt att skriftligen säga upp gällande
avtal med en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. Under uppsägningstiden gäller de
gamla priserna.
2.8.5. Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning har Utföraren rätt till dröjsmålsränta med vid varje tid gällande
referensränta med som mest + 8 procent.
2.8.6. Fakturering
Följande uppgifter uppges på fakturan som skickas till beställaren i två exemplar
Förnamn och initial på efternamn
Födelsenummer (Sex första siffrorna i personnummer på den person det avser)
Lokalkostnadens andel av priset i procent
Vidare ska fakturan innehålla:
Om företaget
Bolagets firma, adress, styrelsen säte. Registreringsnummer för moms eller om företaget ej
är momsregistrerat, person- eller organisationsnummer, PUBL i firmanamnet om publikt
aktiebolag, uppgift om F-skattesedel.
Kontaktuppgifter
Namn på socialsekreterare, enhet och sektion i Botkyrka och namn på kontaktpersonen hos
utföraren
Om ersättningen
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 6 av 9
Refnr.: 2010:73
Fakturanummer, Ersättningens storlek, antal vårddagar och tidsperiod som fakturan avser.
Observera att felaktig faktura återsändes utan åtgärd. Ersättningen betalas månadsvis i
efterskott med 30 dagars betalningstid.
2.8.7. Kravrutiner
Påminnelser och krav sänds av Utföraren direkt till respektive faktureringsadress med
bifogad obetald fakturakopia.
2.8.8. Räntefaktura
Räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (från och med/ till
och med) då ränta beräknats samt antalet räntedagar. Räntefaktura kan avse flera fakturor
på samma förvaltning. Räntefaktura som avser flera förvaltningar returneras utan utgård.
Räntefaktura understigande 100 kronor betalas ej.
2.8.9. Betalningsmottagare/Factoringbolag
Faktura får ej överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt
medgivande från upphandlingsenheten. Information om sådan betalningsmottagare skall
finnas i avtalet eller som ett senare skriftligt tillägg till avtalet.
2.9. Försäkringar
2.9.1. Ansvar och försäkringar
ANSVAR
Utföraren ansvarar för samtliga person- och sakskador som han, eller annan för vilken han
ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om kommunen gentemot tredje man görs
ansvarig för inträffad skada, skall Utföraren hålla kommunen skadeslös. Detta inkluderar
skada genom brott som anställd hos eller annan person anlitad av Utföraren orsakar.
Utförarens ansvar för skada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle.
Ovan angivna begränsningar gäller inte om Utföraren har orsakat skadan genom grov
vårdslöshet eller uppsåt.
FÖRSÄKRING
Utföraren ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett
erforderligt sätt. Utföraren förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla
erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Utförarens ansvar enligt detta avtal.
Utförarens ansvarsförsäkring skall omfatta försäkringsbelopp för person- och sakkada om
minst 10 miljoner kronor.
Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall kunna visas upp på begäran av
beställaren före uppdragets påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall
överlämnas till kommunen senast en vecka före det att försäkringen går ut.
Om Utföraren brister i någon av ovanstående förutsättningar, har kommunen rätt att
antingen teckna sådan försäkring på Utförarens bekostnad eller att häva avtalet."
2.10. Sekretess
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 7 av 9
Refnr.: 2010:73
2.10.1. Allmänt
Utföraren skall se till att samtlig personal undertecknar förbindelse om tystnadsplikt i enlighet
med 15 kap 1 § Socialtjänstlagen samt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400). Utföraren är skyldig att informera alla berörda om tystnadspliktens
bestämmelser och tillse att tystnadsplikten efterlevs.
Utföraren ansvarar för att personal inom verksamheten iakttar anmälningsskyldighet enligt
14 kap 1 § SoL (2001:453)
2.11. Hävning
2.11.1. Hävning
Köparen har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om:
Det finns omständigheter som skall medföra uteslutning enligt lag (2007:1091)om offentlig
upphandling 10 kap 1 §
Det finns omständigheter som får medföra uteslutning enligt lag (2007:1091)om offentlig
upphandling 10 kap 2 §
Köparen har även rätt att häva avtalet helt eller delvis utan rätt till ersättning
för Utföraren:
Om Utföraren inte kan fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.
utan medgivande från Köparen överlåter avtalet på annan Utförare eller underleverantör
Om Utföraren väsentligt misskött uppdraget genom felaktigt stöd och behandling
eller missförhållanden utifrån kommunens önskemål om uppnått syfte och resultat avseende
placeringen i enlighet med upprättad placeringsavtal
Ägarförhållanden hos Utföraren eller hos dess moderbolag väsentligen förändrats och detta
skriftligen inte har meddelats kommunen
Om verksamheten som omfattas av tillståndsplikten hos utförare eller hos dess moderbolag
väsentligen förändrats för tidigare meddelade tillstånd hos Socialstyrelsen för den
verksamhet och målgrupp som upphandlats
Om Utföraren underlåter att fullgöra annat villkor i detta avtal och placeringsavtalet och
detta kan anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott .
Om fullgörandet hindrats på grund av omständigheter som utgör Force majeure i detta avtal
I händelse av att Utföraren inte visar sig uppfylla de angivna krav på genomförande av
uppdraget samt om eventuellt angivna brister inte åtgärdas på godtagbart sätt efter skriftlig
erinran vid två tillfällen inom 30 dagar , ska avtalet kunna sägas upp i förtid.
2.12. Överlåtelse av avtal
2.12.1. Allmänt
Detta avtal får ej överlåtas utan Botkyrka kommuns skriftliga medgivande. Sker överlåtelse
utan sådant medgivande har kommunen rätt att utan föregående uppsägning omedelbart
avbryta placeringen.
2.13. Ändringar och tillägg
2.13.1. Allmänt
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 8 av 9
Refnr.: 2010:73
Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftligen undertecknad av behörig företrädare
för kommunen och Utförare för att vara bindande.
2.14. Befrielsegrunder (Force Majeure)
2.14.1. Allmänt
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som
förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av
berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte
åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger
omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
2.15. Tvist
2.15.1. Allmänt
Tvist mellan Botkyrka kommun och Utföraren med anledning av ingånget avtal skall i första
hand lösas genom förhandling. I andra hand ska eventuell tvist avgöras av svensk allmän
domstol med tillämpning av svensk rätt. Tvister rörande detta avtal skall avgöras av
Södertörns Tingsrätt.
2.16. Särskilda förbehåll
2.16.1. Allmänt
Tillkommande kontraktsvillkor gäller enligt bilaga 3 och 4. Detta avtal träder i kraft tidigast
10 dagar efter meddelande om tilldelningsbeslut under förutsättning att ingen juridisk talan
har väckts under dennna tid.
Utskrivet: 2011-02-14 10:06
Sida 9 av 9
Refnr.: 2010:73
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards