Kontaktperson Eductus i Bollnäs - Vård

advertisement
Lokal ansökan
Vård- och omsorgscollege
Lokal ansökan för VO-college Bollnäs.
2014-10-22
1
Innehåll
Presentation av Eductus .............................................................................. 3
1.Varför Vård- och Omsorgscollege? ............................................................. 3
2. Samverkan ............................................................................................ 4
3. Lokalt perspektiv .................................................................................... 4
4. Infrastruktur för utbildningen ................................................................... 5
5. Hälsoperspektiv ...................................................................................... 6
6. Kreativ och stimulerande arbetsmiljö ........................................................ 5
7. Lärformer och arbetssätt ......................................................................... 6
8. Lärande i arbete ................................................................................... 14
9. Kvalitetsarbete/uppföljning .................................................................... 18
10. Avtal och överenskommelser ................................................................ 18
Kontaktperson Eductus i Bollnäs:
Cecilia Falk [email protected]
Tel: 0243-213193
Kontaktperson Eductus nationellt:
Björn Strandell, [email protected]
Tel: 0500-38 16 87
Faktureringsadress:
Academedia Eductus AB
BGC-id: HTG4062
FE 143
10569 Stockholm
Märk fakturan: Plats: 5009, Projekt:3672
2
Presentation av Eductus
Övergripande beskrivning
Eductus ingår i AcadeMedia-koncernen som är Sveriges största privata
utbildningsföretag. Eductus är delad i två verksamhetsområden, skola och
arbetsmarknad. Vår kärnverksamhet är vuxenutbildning. Eductus ingår i samma
organisation som AcadeMedia NTI AB och Didaktus Utbildningar AB med
gemensam ledning. Tillsammans är vi cirka 800 anställda, vi finns på cirka 60
orter och vi har f.n. cirka 10000 deltagare i våra verksamheter.
Vår mission
Vi ger människor utveckling och jobb genom utbildning, coachning och
matchning. Därmed bidrar vi till ett bättre Sverige.
Vår filosofi
Kvalitet lönar sig.
Eductus i Bollnäs
Nu under hösten 2014 startade vi en utbildning inom Vård- och Omsorg på
uppdrag av arbetsförmedlingen. Då vår betygsrätt inte innefattar
gymnasiearbetet kommer vi därför att lösa det genom att samarbeta med
Bollnäs Kommun (Komvux).
Eductus har en Platschef, en rektor, en huvudlärare och lärare i karaktärsämnen
utifrån uppdragets krav samt en administratör och coacher för de uppdrag vi
genomför.
1. Varför Vård- och Omsorgscollege?
Eductus har ett starkt fokus på området ”kvalitet” och i olika processer
kvalitetssäkras vår verksamhet. Ett av dessa sätt är att bli medlemmar i Vårdoch Omsorgs College. För Eductus är det viktigt att vara en del i att tillsammans
med arbetsgivare och andra aktörer forma en kvalitetssäkrad utbildning. Genom
detta kan vi bidra till att efterfrågad arbetskraft har den kompetens som
efterfrågas såväl som i regionen som lokalt.
För oss som arbetar i Bollnäs är det viktigt att vara med i VO-college dels för att
säkerställa vår kvalitet på utbildningen genom att delta i lokala kursråd så att
innehållet i utbildningen matchar de lokala krav som ställs av arbetsgivare,
landsting och kommun. Dels är det viktigt för oss att vi har praktikplatser för
våra deltagares APL-perioder så att dessa är kvalitetssäkrade och att handledare
på arbetsplatserna är väl insatta i vad våra utbildningar innebär.
3
Vi som arbetar med vård- och omsorgsutbildningen i Bollnäs har höga ambitioner
med vår utbildning och vill att alla våra deltagare ska få den kunskap som krävs
för att kunna arbeta inom yrkesområdet/-inriktningar.
Vi är övertygade om att detta kan vi ge deltagarna genom en utbildning som
både är väl förankrad inom vård- och omsorg och som överensstämmer med
arbetsmarknadens behov.
Syfte och vision
Syftet med att vi ansöker till VO-college är ett led i att kvalitetssäkra
utbildningen och för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår tjänst.
Mål
Eductus i Bollnäs har mål som syftar till att utveckla, förbättra och effektivisera
våra insatser.
Varje år sätter vi upp kvalitetsmål för verksamheten som utgår från följande:



Upplevd kvalitet – hur upplever våra deltagare/elever oss
Ändamålsenlig kvalitet – hur väl lyckas våra elever efter avslutad
utbildning
Funktionell kvalitet – hur lyckas deltagarna/eleven nå sina mål under
pågående utbildning
2. Samverkan
Till denna ansökan bifogas ett samarbetsavtal där vi accepterar att samverka
med lokala Vård- och Omsorgs College Bollnäs (se bifogat acceptansavtal).
Samverkan arbetsgivare
Inom koncernen där Eductus ingår har vi i Bollnäs ett samarbete mellan flera
olika skolor och verksamheter gällande vård- och omsorg. Detta innebär bl.a.
samverkan avseende bevakning av utvecklingen inom området, arbetsförlagt
lärande, APL, och arbetsgivare samt rådande rekryteringsbehov.
Vi har ett gediget kontaktnät lokalt i Bollnäs, såväl som nationellt, med
arbetsgivare inom många yrkesinriktningar och branscher och kan därför snabbt
anpassa vår samverkan utifrån uppkomna behov.
I samarbetet med VoC i Bollnäs kommer Eductus huvudlärare i Bollnäs att ha ett
nära samarbete med kommunens praktiksamordnare, som ansvarar för att
samordna APL-platser för vård- och omsorgsutbildningen.
Internt inom vuxenutbildningen i koncernen har vi även möjlighet till samverkan
med de som jobbar med olika åtgärdsprogram inom arbetsmarknad. I Bollnäs
arbetar vi med flertalet insatser för arbetssökande som innebär nära samarbete
med arbetsgivare lokalt och regionalt med arbetskraftbehov.
4
Samverkan kan ske avseende information, rekryteringsbehov och likande eller
nationella samarbetsavtal med stora arbetsgivare inom vård- och omsorg.
3. Lokalt perspektiv
Eductus i Bollnäs har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att genomföra Vårdoch omsorgsutbildning i Bollnäs. Vi erbjuder deltagarna att läsa kurser ur vårdoch omsorgsprogrammet motsvarande 1500 gp. Utöver detta erbjuds deltagarna
gymnasiearbete och svenska 1/svenska som andraspråk 1. Gymnasiearbetet
genomförs i samarbete med Bollnäs Kommun där vi har påbörjat ett
samarbetsavtal eftersom detta inte ingår i vår betygsrätt. Deltagarna kommer
att handledas av lärare som arbetar på Komvux samt SFI-lärare. Ansvarig lärare
stöder deltagaren inom de vanligt förekommande arbetsuppgifterna. Stödet
innebär dokumentation av processen samt en samordning med APL-platsen där
deltagaren får möjlighet att visa upp sina kunskaper. Under den sista APLperioden genomförs bedömningen på plats med dokumentationen av den tidigare
processen som grund och demonstrationen av "arbetsuppgiften/erna" som
"kvitto".
Bedömningen avslutas med en muntlig reflektion / utvärdering tillsammans med
bedömare från oss, handledare/medbedömare samt student.
Gymnasiearbetet kommer även att ske under deltagarnas sista studie halvår.
Eftersom deltagarna har mycket skiftande bakgrund och tidigare
yrkeslivserfarenhet är upplägget på utbildningen flexibelt och innehållet styrs
utifrån individuella behov.
4. Infrastruktur för utbildningen
Vår syn på utbildningen
Eductus utbildning erbjuder arbetssökande möjligheter att läsa in ämnen på
gymnasial nivå inom vård och omsorgsprogrammet. Utbildningen är
betygsgrundande och bedrivs som arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Vi i Bollnäs ser vår utbildning som en mycket viktig utbildningsväg då vi arbetar
med många arbetssökande som av olika anledningar inte har möjlighet att läsa
utbildningen via Komvux.
Genom Arbetsförmedlingen erbjuds arbetssökande en arbetsmarknadsutbildning
vilket möjliggör för många att vidareutbilda sig utan att behöva ta ett studielån.
Vi arbetar främst med vuxna/unga vuxna som både kan och vill arbeta inom
vård- och omsorgsyrken. Vi på Eductus ser därför detta uppdrag som mycket
viktigt ur ett samhällsperspektiv då vi utbildar kompetent framtida arbetskraft.
5
Vi har många nyanlända arbetssökande med god kompetens som kan ta del av
utbildningen, därmed kan vi berika arbetsplatserna inom vård- och omsorg med
både kulturell och flerspråkig kompetens. Vi vet att en god svenska är viktig för
professionen. I Bollnäs så kommer vi att arbeta tillsammans med en SFI-lärare,
vilken även kommer att finnas ute på plats under utbildningen. Vi har också
utbildare som har erfarenhet av yrkessvenska inom vården, och arbetar därmed
med att skapa en tydlighet gällande förståelsen samt dess innebörd.Deltagaren
får därmed möjlighet att utveckla språket i kombination med att de erhåller en
utbildning. Efter avslutad SFI-utbildning har deltagarna möjlighet att studera
grundläggande SVA samt svenska 1.
Kompetensutveckling av medarbetare
En viktig del för att bedriva en utbildning med hög kvalitet är våra lärares
kompetens. I Bollnäs strävar vi efter att främst ha behöriga yrkeslärare med
adekvat utbildning. I de fall medarbetare har lång yrkeserfarenhet men saknar
viss utbildning, arbetar vi med att aktivt motivera till vidare kompletterande
studier på t.ex. distans, parallellt med arbetet. Individuella insatser utgår från
medarbetarens behov och intressen i kombination med vår verksamhets behov i
Bollnäs. Det kan innebära allt från kortare föreläsningar till längre utbildningar.
Kompetensutvecklingsinsatser kan ske i enklare former både i grupp och
individuellt. De satsningar vi genomför i grupp, anser vi att det är viktigt att våra
medarbetare delar samma förhållningssätt och metodik. Exempelvis kan det röra
sig om att avsätta tid för ett tema där ett lärarlag arbetar tillsammans genom att
diskutera och reflektera kring ett valt ämne, t.ex. likabehandling, kvalitet eller
undervisningsmetod. Under hösten och våren kommer vi att påbörja ett projekt
för att skapa samsyn gällande bedömning. Detta projekt är också en fortbildning
gällande bedömning och betyg. I detta kompetensutvecklings-projekt används
Skolverkets kurser och material.
Våra medarbetare kan även ta del av våra olika utvecklingsprojekt och deltar i
olika samverkansgrupper/nätverk, både externt och internt, där
erfarenhetsutbyte sker och därmed även kompetensutveckling. Här kan vi ge vår
personal möjlighet att dela erfarenheter, diskutera utvecklingsområden och delta
i olika intressegrupper.
5. Hälsoperspektiv
Att arbeta med hälsofrågor bland deltagare och personal är ett ständigt
pågående arbete inom Eductus. I Bollnäs anser vi det vara av yttersta vikt att de
studerande får en helhetssyn på sin egen hälsa och den egna livsstilen för att
kunna hjälpa andra i behov av vård- och omsorg. Vi arbetar med frågor kring
kost och motion. Vår ambition är balans mellan arbete och fritid samt kunskap
och förståelse för den egna hälsan. Det egna fysiska och psykiska välmåendet
påverkar möjligheten till att arbeta inom vård- och omsorg.
6
I syfte att skapa ett optimalt utbildningsklimat lutar vi oss mot Antonovskys teori
om Känslan av sammanhang, KASAM. Genom att använda oss av KASAM skapas
förutsättningar för social trygghet (sedd, hörd, bekräftad och behövd),
ömsesidiga normer och delaktighet/medinflytande och ett salutogent perspektiv
där vi fokuserar på det friska.
6. Kreativ och stimulerande arbetsmiljö
Coachande förhållningssätt
Ett coachande förhållningssätt ska genomsyra all pedagogisk verksamhet. Ett
coachande förhållningssätt som bygger på det entreprenöriella lärandet som
innebär att träna och stimulera förmågor hos deltagaren så som kreativitet,
initiativtagande, ansvarsfullhet, att kunna omsätta idéer till handling,
problemlösning samt kommunikation och samarbete. Kunskaper och färdigheter
sätts in i ett sammanhang som ger eleven förutsättningar att lära genom livet.
Eductus personal arbetar alltid utifrån ett coachande förhållningssätt. I det
coachande förhållningssättet har vår personal en ödmjuk attityd gentemot
deltagaren, nämligen att de själva är experter på sitt eget liv, sin situation och
sina utmaningar. Coachande förhållningssätt medför att deltagare får egna
insikter, förstår komplexa sammanhang och gör framsteg som leder till konkreta
resultat i vardagen. Individen kan då ta eget ansvar och av egen kraft hitta
lösningar som leder mot uppsatta mål.
Genom ett coachande förhållningssätt skapar vi en gedigen och god relation med
deltagaren, mellan deltagare, i grupper och Eductus utbildare ges förutsättningar
för detta.
Det coachande förhållningssättet har även som syfte att skapa delaktighet och
anpassa utbildningen utifrån deltagarnas förutsättningar och behov och vi
använder vi oss av organiserad reflektion, enskilt eller i grupp.
Hela reflektionsprocessen genomsyras av begreppen SEDD – HÖRD BEKRÄFTAD.
Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella
kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det
handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.
Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut,
kommunicera och samarbeta.
Som utbildningsanordnare har vi ett ansvar att ta tillvara på våra deltagares
förmågor, egenskaper och talanger inom entreprenörskap. Vi stimulerar
7
deltagaren till kreativitet tänkande och skapande, och vi uppmuntrar detta för att
skapa entreprenörsandan hos deltagarna.
Det entreprenöriella lärandet går som en röd tråd genom hela utbildningen och
det finns inslag av detta i alla kurser.
Vi bygger vårt arbete med entreprenöriellt lärande på Skolverket och deras
samverkan med ”forskning.se – den nationella forskningsportalen”,
www.forskning.se
Länk till Tema Entreprenörskap i skolan:
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/entreprenorskapiskolan.4.493d
5181128f2a1e8798000876.html
Studiehall
Med studiehall avser vi plats där deltagen kan använda våra lokaler för egna
studier. Här erbjuder vi även tillgång till arbetsdatorer.
Deltagarna har tillgång till denna studiehall samt en datorsal när denna inte
används för lektioner.
I Bollnäs har vi en stor studiehall med 20 arbetsdatorer. Dessutom har vi mindre
rum och bärbara datorer för de som vill studera i avskildhet eller i mindre
grupper.
7. Lärformer och arbetssätt
Allmänt om vårt genomförande
Utgångspunkten i vår modell är individens förkunskaper och erfarenheter vilket
speglar av sig i den individuella studieplanen, IS. IS bygger också på individens
mål, behov och förutsättningar. Vi erbjuder undervisning dagtid mellan kl. 8-17
och utgår utifrån individens förutsättningar. Undervisningen bedrivs utifrån
deltagarens arbetsutbud på hel-, halv- eller kvartstid.
Undervisningen kan kombineras med andra aktiviteter såsom Svenska för
invandrare(SFI) eller Yrkessvenska(YSV).
I våra utbildningar erbjuder vi ett flertal olika metoder och våra lärare arbetar
med olika metoder för att kunna möta varje enskild individ och ge denne allt stöd
som krävs för en effektiv utbildning med hög kvalitet.
Vi kan kombinera vår gruppundervisning med t.ex. handledning, workshops,
arbetsplatsförlagt lärande och arbete i ”studiehall”.
Utifrån den studerandes utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter, personliga
förmågor och egenskaper, samt lärstil, styrkor/svagheter, behov av stöd och
framtida mål formar vi individuella upplägg, detta är vår individualisering av
8
utbildningen. För att tillgodose den studerandes individuella behov erbjuder vi
olika utbildningsmöjligheter med flexibel anpassning.
Exempel på varierande arbetsmetoder vi har möjlighet att erbjuda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lärarledda lektioner
Föreläsningar
Genomgångar
Handledning med pedagogisk personal
Workshops
Lärplattform – där den studerande kan kommunicera, ta del av
information och organisera sitt studerande
Studiebesök
Validering
Praktisk tillämpning
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Eget arbete/uppgifter
Grupparbete/uppgifter
Fördjupningsuppgifter
Projektorienterat arbete
Digitalt lärande
Internet – informationssökning
Vi skapar undervisningssituationer som intresserar och tilltalar deltagarna, vilket
skapar motivation, en mycket viktig framgångsfaktor för snabb genomströmning.
Tillsammans med den studerande planerar vi och organiserar lärprocessen så att
den studerande på effektivaste sätt når sina delmål och mål.
I våra utbildningar har vi jobbfokus där vi även erbjuder våra studerande stöd
för vidare studier och jobbsökeri (CV, personligt brev, anställningsintervju,
rekrytering m.m.) För oss är det viktigt med ett nära samarbete med
arbetsgivare och vård- och omsorgsbranschen.
Vi stimulerar de studerande till vidare studier och jobb genom att kontinuerligt i
samverkan med vår egen och kommunens studie- och yrkesvägledare informera
om utbildningsmöjligheter och arbetsmarknadens rekryteringsbehov och
kompetenskrav.
Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka studerandes
möjligheter till effektivt studerande där individualisering och flexibilitet är viktigt.
I vår utbildning i Bollnäs har vi regelbundna utvärderingar samt kursråd där
deltagare i utbildningen, uppdragsgivare och personal finns representerade samt
arbetsgivare. Detta är en mycket viktig del för vårt arbete med att utveckla
utbildningen och att arbeta med ständiga förbättringar.
9
Övrigt gällande modeller, metoder och pedagogiska
förhållningssätt
Introduktion
Då en deltagare är anmäld och registrerad till en kurs, ett kurspaket eller en
utbildning hos oss får den en kallelse till introduktion. Beroende på sökt
kurs/utbildning eller uppdragsgivare varar introduktionen under olika lång tid och
genomförs på olika sätt.
Upplägget för introduktionen kan alltså variera vad gäller tid och form. Skolan
säkerställer dock att all aktuell information om kursen, kurspaketet eller
utbildningen ges och tas emot av samtliga deltagare. För arbetet med
säkerställandet finns en planering av innehåll och en checklista där läraren
markerar att introduktionen genomförts enligt skolans rutiner. För deltagare som
studerar flexibelt finns all information som berör den aktuella kursen eller
utbildningen, och introduktion till studierna och skolans rutiner, tydligt angivet
digitalt på lärplattformen. Deltagaren markerar att den tagit del av den digitala
informationen innan den kan gå vidare till nästa steg med sina studier.
Vid all introduktion informeras deltagarna om ämnets syfte och mål, centralt
innehåll, kunskapskrav och grund för betyg enligt skolverkets riktlinjer.
Information ges kring den individuella studieplanen som deltagarna tillsammans
med sin lärare tar fram vid introduktionens slut. Deltagarna får veta antalet
studietimmar för sin kurs, vad som är obligatoriskt, vad som händer om
måluppfyllelse inte nås samt deras rättigheter och skyldigheter samt policy om
fusk. Planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom och vi
beskriver skolans arbete med likabehandling, klassråd och kursråd.
Klagomålshantering och ordningsregler beskrivs och även kursens pedagogiska
modell. Kurslitteratur och annat aktuellt material för kursen och utbildningarna
presenteras. Likaså rutiner för studier.
Samtliga deltagare, oavsett kurs eller utbildning får schema, kursplanering,
skolans öppettider, kontaktuppgifter till skolledning och lärare samt vetskap om
hur de meddelar eventuell frånvaro. För närvarande deltagare tar vi tillsammans
en rundvandring i skolans lokaler.
Under introduktionen skapar vi förtroende, trygghet och gemenskap, vilket i sin
tur skapar motivation och eget ansvarstagande för deltagaren.
Individuell studieplan
Mot slutet av introduktionen upprättas en individuell studieplan. Där framgår
personuppgifter, kursnamn, kurskod, studieform, poäng, mål med studierna och
annan fakta kring kursen eller utbildningen samt om deltagaren är i behov av
något stöd för att klara sin utbildning.
10
Syftet med den individuella studieplanen är att läraren kontinuerligt ska följa upp
deltagarens studieframgångar, studieresultat och utvecklingsbehov. Våra lärare
har också som mål att handleda deltagarna så de själva kan bedöma sina
kunskaper, studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för
utbildningen.
Den individuella studieplanen innehåller en kartläggning av deltagarens
bakgrund, nuläge samt framtidsplaner. Start och sluttid för kursen eller
utbildningen anges och planen kan upprättas både i pappersform och digitalt. I
deltagarens individuella studieplan dokumenteras även tidigare studier,
arbetslivserfarenhet, övriga kompetenser, målet med kursen och vägen dit. All
information om deltagaren, som eventuellt behov av extra stöd, validerade
kunskaper och/eller flexibel studietakt ska framgå i planen.
Lärare planerar tillsammans med deltagaren in löpande samtal för uppföljning
och utvärdering av deltagarens progression under kursens gång. Tidigare mål
omformuleras utifrån den utvärdering som gjort med tanke på deltagarens
progression i förhållande till kunskapskrav, kursmål och betygskriterier. Har
deltagaren en digital IS sker dialogen även i vår lärplattform. Deltagararbeten
samlas i deltagarens mapp eller dokumenteras i lärplattformen. Alla deltagare på
Eductus har en digital IS.
Förutom de planerade samtalen förs en kontinuerlig, och ibland daglig, dialog
mellan deltagare och lärare kring deltagarens progression och hur den kan
arbeta vidare för att nå sina mål. För deltagare som inte befinner sig i skolan
kommuniceras deras progression via både lärplattformen, e-post och telefon.
Eductus använder även Skype för möten med en enskild deltagare eller med en
hel grupp.
Handledning
Handledningen har en central roll i undervisningen och vi erbjuder våra deltagare
handledning av pedagogisk personal. Handledningens omfattning och
genomförande är individuellt. Hos Eductus kan handledning ges enskilt, i grupp
eller i vår ”studiehall”. Handledning kan ges genom fysiska träffar, telefon, mail
och via vår lärplattform samt genom digitala kommunikativa medier som t.ex.
Skype.
Lärplattform
Vi använder oss av vår lärplattform som ett stöd i undervisningen. Genom denna
lärplattform kan deltagaren ta del av undervisningsmaterial, information,
schema, aktiviteter m.m. samt kommunicera med lärare och andra deltagare.
Via lärplattformen kan deltagaren länkas till olika hemsidor som innehåller
information, material och annat som kan ingå i undervisningen.
Lärplattformen har en central betydelse i alla undervisningsformer, även den
som läser i grupp utgår från lärplattformen.
11
Validerande förhållningssätt
All vår personal har ett validerande förhållningssätt och är alltid uppmärksamma
på den studerandes tidigare kunskaper, erfarenheter och styrkor.
Det är inte alltid detta kommer fram i samband med kartläggningen i
utbildningens början, utan det utkristalliseras under utbildningens gång.
Personalen är uppmärksam på allt som kan vara intressant för individens
utveckling. Det kan t.ex. gälla tidigare arbetslivserfarenheter, förmågor eller
liknande som kan vara av stor betydelse för framtida yrkes- och studieval.
Validering
I förekommande fall kan det vara lämpligt att validera den studerandes
kunskaper. Vissa studerande har erfarenheter och kunskaper som de tillägnat sig
på olika sätt t.ex. genom tidigare studier, arbete m.m. För att genomföra en
validering så sker först en fördjupad kartläggning, både gällande kompetensen
samt den språkliga förmågan. Därefter skapas en individuell valideringsplan ,
vilken skapas i samråd med läraren.
Validering genomförs inför kursstart utifrån valideringsstrukturen för VO-C
Gävleborg, för att den studerande skall kunna starta sin utbildning på rätt
kunskapsnivå. Valideringen kan vara praktisk och teoretisk, dock är båda dessa
kopplade till checklistor samt de aktuella betygskriterierna. När det gäller den
praktiska valideringen så kommer den att ske ute i verksamheten med två
stycken medbedömare. Dessa medbedömare har genomgått
handledarutbildningen, vilken är speciellt utformad för medbedömare inom VO-C
Gävlebord. När det gäller den teoretiska valideringen så sker den utifrån
gemensamt utvecklade checklistor kopplade till betygskriterierna i ett digitalt
verktyg. Även den teoretiska valideringen genomförs av två lärare, vilka även
samverkar i bedömningen.
Validering ligger också till grund för vilka kurser som omfattas i den individuella
studieplanen.
Vi uppmärksammar även om det finns andra kunskaper som är valideringsbara
hos den studerande, än de utbildningsområden vi arbetar med, och vi har då
möjlighet att meddela detta till uppdragsgivaren om så önskas.
Samverka med andra aktörer
För att skapa en bra logistik för deltagaren har vi kontakt med andra aktörer,
som genomför aktiviteter för deltagaren som t.ex. Svenska för invandrare,
valideringstjänster. Detta för att samordna insatserna och skapa en genomförbar
situation för deltagarens studier. Vissa aktiviteter kan vara av likartad karaktär
och deltagaren kan då ta med sig kunskaper och färdigheter från annan
verksamhet till oss eller tvärt om för att effektivisera sin utveckling.
Kursutbud
Vi erbjuder våra deltagare att läsa kurser motsvarande 1500 gp inom ramen för
vård- och omsorgsprogrammet. Vid behov kan deltagarna erbjudas att läsa
svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1. Kurserna är indelade i moduler
och utgår ifrån karaktärsämnena inom det nationella vård- och
12
omsorgsprogrammet. Gymnasiearbetet erbjuds samtliga deltagare och
genomförs i samarbete med Bollnäs kommun.
Modul 1, 950 p
Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
Hälsopedagogik, 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Medicin 1, 150 p
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Psykiatri 1, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Modul 2, förslag på fördjupningar, 550 p
Äldreomsorg
Psykiatri
Akutsjukvård
Funktionshinder
Studieformer
Eductus arbetar med tre olika studieformer
 Klassrumsundervisning
 Flexibelt lärande
Klassrumsundervisning
Klassrumsundervisning innebär att merparten av undervisningen sker i grupp och
i klassrum eller liknande studiemiljö. Klassrumsundervisningen kompletteras med
flera av våra andra olika pedagogiska arbetssätt och metoder.
Metodrummet
I våra lokaler kommer vi också att tillhanda hålla ett metodrum, vilket kommer
att användas i den dagliga undervisningen. Metodrummet kommer att vara
utrustat med följande utrustning:
BLODTRYCK
Till exempel blodtrycksmanschetter och stetoskop.
ERGONOMI, FÖRFLYTTNING
Exempelvis höj- och sänkbar säng, glidmatta, draglakan, gåbälte, glidbräda och
vridplatta, rullstol m.m.
13
HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING (HLR)
Till exempel träningsdockor för HLR- utbildning, utbildningsfilmer, planscher,
mobilapplikation för första hjälpen m.m.
INKONTINENS
T.ex. blöjor, urinflaska, uridom, urinblåsekatetrar (KAD), urinuppsamlingspåsar,
klämmor, sprutor för spolning, kateteromläggningsset m.m.
KAPILLÄRPROVTAGNING
Till exempel blodsockermätare, blodvärdesmätare, kuvetter för
blodvärdesmätning, stickor, spritsudd, plåster, blodsockerstickor och handskar.
MATERIAL FÖR ALLMÄNNA OMVÅRDNADSÖVNINGAR
Till exempel tvättfat, rondskålar, rullstol, förkläden, bäcken, lakan för bäddning,
tallrik och sked för matning.
MUNVÅRDSMATERIAL
Exempel på utrustning: tandborstar av olika slag, rundtork, citronswabbs,
tandprotes och proteskopp m.m.
PLANSCHER
Exempelvis muskulatur, skelettet, nervsystemet, hjärnan, hjärtsjukdomar,
åtgärder vid andningsstopp, hjärtats anatomi, urinvägarnas anatomi, de inre
organens anatomi m.m.
SÅRVÅRD
Exempelvis sårvårdsmaterial, bandage och lindor för kompression, sårtvätt m.m.
UTRUSTNING FÖRSTA HJÄLPEN:
Exempelvis bandage för kompression av blödning, ögondusch, andningsmask,
räddningsfilt, olika typer av kuddar, liggunderlag, kylpåsar m.m.
VENPROVTAGNING
Exempelvis stasband, kanyler, spritsuddar och klorhexidinsprit, vaccutainerrör,
vaccutainerhållare, provtagningsarmar, injektionstork och handskar.
ÖVRIG PROVTAGNING
Exempelvis odlingsrör för blododling och biopsier, odlingspinnar, F-Hb test,
urinstickor m.m. Utrustningen inkluderar även i förekommande fall deltagarnas
personliga arbetskläder såsom t ex arbetskläder, gummi och
engångshandskar, hygienkläder, m.m. samt relevant skyddsutrustning för den
arbetsplatsförlagda utbildningen. Personlig utrustning av den art att den inte kan
överlåtas till annan deltagare får behållas.
De arbetsplatser där arbetsplatsförlagda moment genomförs, kommer att
uppfylla kraven på en modern arbetsplats utifrån ergonomisk anpassning och i
14
övrigt god arbetsmiljö. Detta säkerställs genom Eductus kvalitetssäkring av
arbetsplatsen och i samråd med ansvarig handledare för arbetsplatsförlagt
moment.
Utrustningen kan under utbildningstiden komma att ersättas av annat material
utifrån branschens ev. förändringar av specifikationer och krav.
Flexibelt lärande
Flexibelt lärande innebär att deltagaren tillsammans med en handledare, som
tillika är deltagarens lärare, planerar ett flexibelt upplägg med individuell
handledning. Här utgår vi alltid från deltagarens kunskaper, förutsättningar och
behov för att uppnå kursmål. Deltagaren kan t.ex. på egen hand med stöd av
lärare arbeta mer självständigt utifrån vår lärplattform och studiehandledningar.
Omvärldsbevakning
Eductus, tillsammans med andra utbildningsanordnare av vuxenutbildning inom
koncernen, har en gemensam organisation där vi tillsammans har en nationell
omvärldsbevakning. I Bollnäs sker omvärldsbevakning genom våra
arbetsgivarkontakter, branschkontakter, kontakt med fackliga organisationer och
intresseorganisationer, pressbevakning, facktidskrifter, bevakning av regelverk
och politik, deltagande i konferenser och i samhällsdebatten m.m.
Den nationella omvärldsbevakningen är organiserad så att information snabbt
och enkelt förs vidare ut i organisationen, regionalt och lokalt.
Genusperspektiv
Eductus strävar efter att alltid ta hänsyn till genusperspektivet och att detta skall
genomsyra all vår verksamhet, både internt och externt. Vi utgår ifrån vår
värdegrund och våra policydokument för att uppnå bästa möjliga balans mellan
könen. Genusperspektivet går som en röd tråd genom hela utbildningen.
Vi strävar efter att bland vår personal, såväl ledningspersonal, administrativ
personal och lärare, finns en balans mellan män och kvinnor, utan att ge avkall
på kompetens. När vi själva rekryterar deltagare till våra utbildningar är vi noga
att komma ut med informationen till alla grupper och att speciellt vända oss till
den grupp som är underrepresenterad. Vi kan därför göra riktade insatser mot
valda grupper. I befintliga utbildningar där det trots allt är obalans i fördelningen
av män och kvinnor bland deltagarna har vi genomgående ett genusperspektiv.
15
Mångfald
Mångfald är en av grundstenarna för utveckling. Därför strävar vi efter att ha en
mångfald i alla led för att öka möjligheten till ökad kunskapsutveckling, kulturella
utbyten som bygger på tolerans, respekt och samförstånd.
Hos oss ska alla behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Mångfald i arbetslivet är viktigt. Våra arbetsplatser bör i största möjliga mån
spegla samhället i övrigt. Vid rekryteringen av deltagare är det viktigt att belysa
detta och visa vilket värde det har för verksamheten.
8. Lärande i arbete
Eductus kommer att arbeta enligt VO-college gällande avtal för
verksamhetsförlagd utbildning och handledarutbildning som ligger till grund för
APL.
APL, Arbetsplatsförlagt lärande
APL genomförs inom ramen för fastställda kursplaner, eller efter
överenskommelse utanför kursplanen, och anpassas till individens bakgrund,
förutsättningar, behov och framtida mål.
På den arbetsplats där APL genomförs utses en handledare och denna skall vara
väl förtrogen med sin roll och ge deltagaren en positiv utveckling utifrån en
fastställd planering. Vår personal följer kontinuerligt upp praktiken genom
samtal/träff med både handledare och deltagare.
Deltagare, lärare och handledare kan under praktiken kommunicera med
varandra via mejl och telefon.
För varje APL-plats upprättas en överenskommelse. APL-platsen förses med
bedömningsunderlag som baseras på Skolverkets riktlinjer och kunskapskrav.
Betyg sätts av läraren utifrån samtlig tillgänglig data som finns, bl.a.
bedömningsunderlag, samtal med handledare/deltagare.
För varje kurs finns bedömningsunderlag för APL. Både deltagare och handledare
använder detta underlag för vidare diskussioner och bedömning.
I samarbetet med Bollnäs kommun och Landsting samordnas APL genom deras
praktiksamordnare. VO-college har huvudansvar för APL-platser för sina
medlemmar.
Validering
Validering är ett sätt att ta tillvara kursdeltagarnas erfarenheter och kompetens.
”En strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och
kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet”
(SOU 200.78, dir 1999:86).
16
I uppdraget gentemot Arbetsförmedlingen finns valideringstjänster genom
separat upphandlade leverantörer. Vi samarbetar med dessa och tar hänsyn till
varje elevs behov av validering och/eller tidigare kunskaper/betyg.
Det är av vikt att ge deltagare, som på olika sätt genom livs - och
arbetserfarenhet skaffat sig kunskap, möjlighet att få dessa kunskaper
bekräftade och validerade. Det är angeläget att dessa kunskaper tas tillvara och
valideras för att sedan ge möjlighet till komplettering av kunskaper inom sitt
utbildningsområde. Deltagare som söker en utbildning har ofta kunskaper och
färdigheter som motsvarar vissa av målen i de olika nationella kurserna. Inför
utbildningen diskuteras om den studerande har kunskaper och färdigheter som
är möjliga att validera. Deltagaren kan validera delar av en kurs eller hela
kurser. Behovsanalys och kompetenskartläggning utförs i samband med
introduktionen och valideringsfrågor ingår i dessa samtal. Vi individanpassar
utbildningen utifrån varje studerandes behov och förutsättningar. Kursbetyg
sätts vid uppnådda mål enligt Skolverkets nationella kursplaner för respektive
kurs. För del av kurs ges intyg.
Valideringsmodellen
Vi utgår från vedertagen nationell modell för validering som innefattar fyra delar:
översiktlig kompetenskartläggning, fördjupad kompetenskartläggning,
kompetensbedömning/yrkesbedömning, kompetensbedömning för betyg.
1. Översiktlig kompetenskartläggning
Kartläggningen gör vi inför start av utbildning. Här kartläggs deltagarna som är
aktuella för utbildningen utifrån deras tidigare yrkeserfarenheter,
studiebakgrund, förutsättningar och intresse för att klara en utbildning inom
vård- och omsorg. Detta sker genom enskilda samtal med deltagaren.
2. Fördjupad kompetenskartläggning
Vidare görs en fördjupad kompetenskartläggning av deltagare som har
förutsättningar att studera och vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken. Här
intervjuas deltagaren utifrån kunskaper och erfarenheter för att få en klar bild
över delar som kan vara aktuella att prövas praktiskt och teoretiskt.
Denna kartläggning genomförs av vård- och omsorgslärare och vid behov även
ämneslärare i språk (svenska). Efter denna kartläggning gör läraren en samlad
bedömning av deltagarens kunskaper och kompetenser.
3. Kompetensbedömning/yrkesprövning för intyg
För de personer som bedömts ha yrkeskompetenser inom ett område kan
deltagaren få sin reella kompetens styrkt genom en praktisk prövning av dessa
under en prövotid. Prövningen sker på uppdrag av läraren och utförs av
handledare (medbedömare) på en arbetsplats för att få en opartisk bedömning.
17
Bedömningen mynnar ut i ett intyg över de kompetenser och kunskaper som
deltagaren uppvisat.
4. Kompetensbedömning för betyg
Deltagare som fått kompetensen bekräftad, av medbedömare samt lärare och
som bedöms ha tillräckliga kunskaper, prövas gentemot betyg. Det kan innefatta
både teoretisk prövning och praktisk bedömning av förmågor. Bedömningen
utgår från Skolverkets kunskapskrav och riktlinjer för betyg och bedömning.
Teoretisk prövning
En muntlig eller skriftlig prövning görs av lärare för att erhålla betyg (minst E).
Praktisk prövning
Praktiska moment som ingår i vissa kurser valideras i samarbete med en
arbetsgivare/arbetsplats, alternativt kan praktisk validering ske hos oss i t.ex.
metodrum.
Betyg
Betyg sätts vid uppnådda kunskapskrav enligt Skolverkets nationella kursplaner
för respektive kurs/delkurs.
Kompletterande utbildning efter genomförd validering
Vi erbjuder kompletterande kurser/utbildning efter önskemål för att erhålla
fullständig kompetens. Utifrån valideringsdokumentation erbjuds deltagaren att
läsa de kurser/delkurser som krävs för att arbeta inom vård- och omsorgen.
Den kompletterande utbildningstiden varierar beroende på vilka kurser som är
validerade och klara.
9. Kvalitet och uppföljning
För Eductus vård- och omsorgsutbildning i Bollnäs ansvarar Rektor för att
skolverkets riktlinjer följs och borgar för pedagogisk kvalitet. Utöver detta finns
Eductus ledningssystem för kvalitet bygger på principen för ISO 9000,
standarden för kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring. Som grund för vår
kvalitetsstyrning har vi en dokumenterad och väl förankrad
kvalitetspolicy. Kvalitetssäkring av verksamheten innebär att vi använder oss av
olika aktiviteter för att säkra att de tjänster som organisationen skall leverera
uppfyller de krav som kunderna har rätt att förvänta sig.
Detta görs bl. a via:
- Anbudsarbetet där olika personalkategorier deltar för riskanalys,
säkerställande av innehåll, genomförande samt att metodik/pedagogik är
förankrat i genomförandeorganisationen
- Genomgång innan projektstart med ledning, projektledning,
genomförandepersonal avseende innehåll, metod för genomförande,
pedagogik mm
- Regelbunden projektuppföljning på projektgruppsmöten
18
-
Regelbunden uppföljning av genomförandepersonal under projektets gång
Med utgångspunkt från resultat av projektuppföljning löpande utvecklig av
verksamheten
Utvärdering vid projektavslut
Slutrapportering i enlighet med kundens krav och önskemål
Regelbunden kompetensutveckling
Med utgångspunkt från resultat av projektuppföljning löpande utvecklig av
verksamheten
Regelbunden kompetensutveckling
Värdegrund; Att kvalitetssäkra vår verksamhet ingår som en naturlig och
självklar del i vårt interna värdegrundsarbete, ett arbete som bygger på
våra gemensamma värdeord, Engagemang; Professionalism; Utveckling;
Glädje; Resultat.
Vår kvalitetspolicy bygger vidare på följande rubriker ur fyra perspektiv:
DELTAGARNA
- Introduktion
- Kontinuerlig uppföljning
- Muntlig och skriftlig utvärdering
- Slutrapport
UPPDRAGSGIVAREN
- Informera om och ge insyn i verksamheten
- Kundens synpunkter och önskemål om förbättringar
ARBETSGIVAREN
- Samarbetet med Eductus
- Urvalsprocessen vid praktik/anställning
- Introduktionen
- Uppföljning under praktik
EDUCTUS INTERNT
- Utveckling av vår produkt i förhållande till tjänsten
- Uppsatt målbild
- Personalsamtal och enkäter
Eductus har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrningen av vår verksamhet
vilket syftar till att systematiskt utvärdera verksamheten för att mäta och
analysera önskvärda och uppnådda resultat och för att identifiera både
framgångs- som förbättringsområden. Arbetet ligger till grund för
vidareutveckling av verksamheten; för tillvaratagande, utveckling och ständig
förbättring. Kvalitetsarbete är för oss något som även integreras i det dagliga
arbetet där eventuella klagomål och kvalitetsbrister snabbt fångas upp och
åtgärdas omgående. Eductus jobbar med resultatuppföljning utifrån fastlagda
mål, i form av mätbara önskvärda resultat i enlighet med avtal och med
avseende på kvalitet. Målen är styrande för verksamhetens genomförande och
satta så att resultat kan mätas såväl på individnivå som ur ett helhetsperspektiv.
KVALITETSUTVECKLING: utgörs av en systematisk översyn av det löpande
arbetet, regelbunden dokumentation, analys samt framtagning av konkreta mål
19
och förbättringsåtgärder. Processflödet i kvalitetsarbetet finns en upparbetad,
dokumenterad och kvalitetssäkrad plan för flödet i kvalitetsarbetet.
KVALITETSMÅL: Eductus har fastställda dokumenterade kvalitetsmål på alla
nivåer i företaget. Arbetet med att ta fram och säkra dessa mål leds av VD.
KVALITETSUPPFÖLJNING: är regelbundet återkommande punkt på agendan för
projektledningsmöten.
KLAGOMÅL/REKLAMATION: Vi har en fastlagd beslutsordning dokumenterad i vår
kvalitetspolicy gällande hantering och prövning av klagomål/reklamationer.
SLUTRAPPORT: Slutredovisning av uppdraget till kunden och för intern analys.
10. Avtal och överenskommelser
Vi hänvisar under detta kriterium till de avtal som finns att tillgå via Vård- och
Omsorgs College gällande verksamhetsförlagd utbildning och handledarutbildning
(se bifogat acceptansavtal). Eductus kommer att arbeta enligt dessa och i
enighet med gällande certifieringsunderlag.
20
Download