Vi ger hjälp att komma vidare. Rehabiliteringsprogrammet ger

advertisement
Vi ger hjälp
att komma vidare.
Rehabiliteringsprogrammet ger möjlighet till att öka
motivationen, bearbeta och bli aktivare för att på sikt nå
arbetsmarknaden. I veckoschemat ingår olika aktiviteter för att
stärka deltagarna, både psykiskt och fysiskt.
Coachprocessen, baserad på individer i grupp, är den röda tråden och består både av
individuella samtal och gruppträning. Målet för deltagarna är att finna vägar för att
återfå arbetsförmågan och återgång till arbetslivet. Målet är också att de skall må bättre,
känna sig starkare och uppleva livsglädje. De ska få stöd i att förändra sin livsstil och sitt
förhållningssätt så att de klarar av att kunna arbeta och undvika nya
sjukskrivningsperioder. Sammantaget gör detta att deltagarna är väl motiverade för
fortsatta rehabiliteringsinsatser.
Programmet vänder sig till de individer som upplever att de behöver förnyad
orientering om arbetslivets allmänna villkor och krav. Kanske behöver man också stärka
sitt självförtroende och sin självkänsla. En del kan behöva struktur i sin vardag och/eller
har behov att komma in i sociala sammanhang.
Empowerment
Olika handlingsalternativ presenteras
för deltagaren som också coachas i att
föra sin egen rehabilitering framåt.
Aktiviteterna ger redskap för
empowerment vilket syftar till att såväl
den upplevda förmågan att kunna
påverka sin egen situation ska öka.
Programmet formas tillsammans med
respektive deltagare och efter de behov
och önskemål som identifieras av
gruppen.
Coachning
Grundläggande för varje deltagare är
coachprocessen. Coachen arbetar med
att stärka deltagaren i ett mer aktivt
ansvarstagande. Och att ge individen bra
förutsättningar för delaktighet i
åtgärderna och i förlängningen också för
arbetslivet.
I projektet skapas ett forum och en
lärande miljö för att mentalt förbereda
deltagaren för att kunna vara aktiv och
drivande. Samtidigt stimulerar
innehållet och metodiken i projektet
deltagaren till att ta eget ansvar.
Utvärdering görs löpande och
tillsammans med deltagaren, ansvarig
handläggare och coach. Här diskuterar
man den fortsatta processen och
eventuella förändringar i den
individuella planeringen i sin fortsatta
planering.
Projektledare: Anna Jonsson
Regementsgatan 7
541 46 Skövde
Mobil 073 707 65 65
[email protected]
1
Måndag
Nya livsmönster ”Beredskapsbod”
Tisdag
Skapande verksamhet
Onsdag
Hälsa både teoretiskt och praktiskt.
Torsdag
Nya livsmönster ”Beredskapsbod”
Fredag
Coachning i grupp
Programmets upplägg
Deltagaren har under programmet ett
individuellt schema. Det är deltagarens
preferenser och målsättningar som
definierar arbetets riktning och
resulterar i ett veckoschema. Det kan
vara gruppaktiviteter 2 – 4 timmar per
dag. Aktiviteterna består av en
blandning av olika fysiska aktiviteter
som anpassas efter individens
förutsättningar och önskemål.
Helhetligt angreppssätt
Vi betraktar deltagaren som en hel
person, där vikten inte enbart ligger på
att få ett jobb utan även på personlig
utveckling och tillfredställelse. För att få
en tydligare bild av deltagaren görs en
SASSAM-kartläggning, en
sammanställning hur individens hela
livssammanhang ser ut.
Tydligare självbild
Målsättningen är att aktiviteterna ska ge
deltagaren en tydligare självbild. Denne
ska också lära sig att kunna se och
övervinna sina hinder och identifiera
sina styrkor och förbättringsområden.
Målsättningen är att hon/han ska få
kunskap och redskap för att få förnyad
kraft och livslust, bygga upp sin
självkänsla och lära sig ha tillit till sin
egen förmåga att hantera livet.
Dagbok
För att kunna tillgodogöra sig ny kunskap,
nya insikter krävs tid till reflektion. Att
reflektera över sin situation kan göras mer
eller mindre medvetet men för att göra
reflektionen till en process där nya
upplevelser läggs till gamla och på sikt
skapar nya sätt att tänka, krävs verktyg.
Deltagarens dagbok är ett viktigt redskap
för självkännedom och ett redskap för
den fortsatta planeringen.
Efter programmet
Under de 8 alternativt 12 veckor som
programmet pågår, får deltagarna
tillgång till ett urval av de verktyg som
beskrivits ovan. Målet är att finna vägar
för att återfå arbetsförmågan och
återgång till arbetslivet. Målet för
deltagarna är också att de skall må
bättre, känna sig starkare och ha
livsglädje. De ska ha fått stöd i att
förändra sin livsstil och sitt
förhållningssätt så att de klarar av att
kunna arbeta och undvika nya
sjukskrivningsperioden. Sammantaget
gör detta att deltagarna är väl
motiverade för fortsatta
rehabiliteringsinsatser.
Projektledare: Anna Jonsson
Regementsgatan 7
541 46 Skövde
Mobil 073 707 65 65
[email protected]
2
Download