Slutdokument

advertisement
ISAKMODELLEN
Checklista yrkesvärdering
Arbetsområde Administration/kontor
(Namn praktikant)
Arbetsmiljö och
säkerhet
Ergonomi
Hygien
Arbetsuppgifter
Kontor/dator
Kundtjänst
Ja
Kommentar
Deltagaren har fått introduktion om arbetsmiljö
och säkerhet enligt de bestämmelser som finns
inom yrkesområdet
Deltagaren har fått en introduktion om vad
systematiska och säkra arbetsrutiner inom
yrkesområdet innebär.
Deltagaren har fått introduktion om vilka
hygienrutiner som gäller inom yrkesområdet.
Klarar arbetsmoment så som:
Kunskaper om olika programvaror som används i
administrativt arbete (ordbehandlings-och
registerprogram, samt mail och internet)
Förmåga att planera, utföra och utvärdera
administrativt arbete, som diarieföring, arkivering,
registrering, minnesanteckningar och protokoll.
Förmåga att använda teknik, material och
arbetsmetoder för administrativt arbete såsom
materialförvaltning, personal, information och
kommunikation
Kunskap om organisation i företag, offentlig
förvaltning och andra organisationer.
Kunskap om dokument som order, faktura,
dokument för inköp och lagerhantering.
Kunna begrepp inom området t.ex blankett, mall
och brev.
Utföra administrativa uppgifter inför möten och
konferenser, t.ex kopiering, utdelning av material
och namnskyltar.
Ha minst grundläggande kunskap om lager och
bestämmelser inom det administrativa området.
T.ex arbetsrätt-, arkiv- och sekretesslagen.
Svara i telefon och ta emot besökare
1(2)
Fungerar
Kommentar
Förmåga
Eget ansvar
Arbetets
utförande
Fungerar
Uthållighet att utföra arbetsuppgifterna
Förmåga att utföra arbetsuppgifterna effektivt ( i det
tempo och med den noggrannhet som krävs)
Närvaro
Meddelar eventuellt frånvaro
Förmåga att arbeta självständigt
Förmåga att arbeta tillsammans med andra
Förmåga att ta egna initiativ
Förmåga att ta emot instruktioner och genomföra
dem
Förmåga att be om hjälp när situationen kräver det
Förhållningssätt Kontakten med kunder
Kontakten med medarbetare
Kontakten med chefer
Deltagit i den sociala samverkan på arbetsplatsen
(Ort), (Datum)
_________________
(Namn)
(Befattning), (Företag)
2(2)
Kommentar
Download