Syn- och hörsel- instruktören

advertisement
Syn- och hörselinstruktören
Syn- och
hörselinstrukt
örens
uppdrag riktar
sig till:
- alla Borlängeb
or
- i alla åldrar
- i alla boendefo
rmer
…som behöve
r råd och stöd
i hemmet kring
syn- och/eller
hörselproblemat
ik.
i Borlänge kommun
Kontakta syn- och hörselinstruktören
Åsa Nordin
Syn- och hörselinstruktör/
Legitimerad arbetsterapeut
Borlänge KommunRehab
Telefon: 0243 660 12
E-post: [email protected]
Borlänge kommun
Sociala sektorn
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
Fax: 0243-745 50
www.borlange.se
Detta kan du få hjälp med
Välkommen
till syn- och
hörselinstruktören
i Borlänge kommun!
Åsa Nordin är syn- och hörselintruktör i Borlänge
kommun. Hon jobbar med råd och stöd genom
hembesök till Borlängebor som har nedsatt syn och/
eller hörsel. Borlänge kommun har valt att ha en
legitimerad arbetsterapeut på tjänsten som synoch hörselinstruktör. Syftet med detta är att
instruktörens fokus ska ligga på rehabilitering,
med förhållningssättet hjälp till självhjälp.
Självständighet är målet
Motiverande i vardagen
Målet med syn- och hörselinstruktörens jobb är att göra människor så
självständiga som möjligt. Det uppnås
genom att vi tillsammans försöker
hitta nya sätt att agera i vardagen och
ser över vad som behöver ändras i
hemmet, samt genom hjälpmedel från
landstingets syn- och hörcentraler. Om
du behöver extra träning för att hantera ditt hjälpmedel, t.ex. hörapparat,
kan du också få hjälp med detta.
Rådgivande och stödjande, det är
syn- och hörselinstruktörens viktigaste
funktioner. Det gäller de flesta sidor
av vardagslivet, såväl praktiska som
mentala. Inte minst handlar det om
frågor kring omgivningens bemötande. En person med nedsatt syn eller
hörsel kan uppleva hur vårdpersonal, anhöriga och andra i det sociala
nätverket beter sig annorlunda och
kanske särbehandlande mot en själv.
Det är en företeelse som kan undvikas
genom goda råd från syn- och hörsel­
instruktören, både till den drabbade
och till personer i omgivningen.
Praktiskt arbete i hemmet
En vanlig åtgärd för syn- och hörsel­
instruktören är att gå igenom boende­
miljön hos klienten. Genom att
tillsammans med klienten markera
ut knappar på radio, fjärrkontroll,
hiss och liknande kan den synsvaga
enklare hitta rätt med fingrarna. För
personer med hörselnedsättning finns
ett flertal hjälpmedel för hemmet,
exempelvis varseblivningssystem för
telefon och dörrklocka, förstärkning till
tv och radio, med mera. Till synes enkla ingrepp kan göra stor skillnad
i vardagen.
!
Bilderna är tagna på Landstinget
Dalarnas hjälpmedelsshop i Borlänge, där Åsa tillsammans med
en klient tittar på produkter som
kan underlätta i vardagen.
Råd och stöd
• Råd och stöd till personer med
syn- och/eller hörselnedsättning.
• Information till anhöriga, omvårdnadspersonal och andra i det
sociala nätverket om hur de kan
underlätta vardagen.
• Information om kommunens och
andras service som talböcker,
radiotaltidning, lokaler med hörselslinga, föreningar, kurser,
handikappförbund, mm.
• Vägledning i att hitta rätt i vårdkedjan.
Utredning och bedömning
• Hur din syn- eller hörselnedsättning
påverkar dina vardagliga aktiviteter
• Behovet av träning, anpassning
eller andra kompensatoriska
åtgärder för att utföra en aktivitet
mer självständigt eller med större
delaktighet.
Träning
• Stöd i att träna in nya sätt att utföra
aktiviteter för att öka självständigheten i hemmiljö och närmiljö.
Miljöanpassning
• Tillsammans anpassa hemmiljön
genom struktur, uppmärkning,
framkomlighet och liknande,
för att underlätta vardagen.
• Förebygga fall och andra risker.
Hjälpmedel
• Ge specifik träning/instruktion ang.
förskrivna hjälpmedel från landstingets syn- och hörcentraler.
• Vara behjälplig med installation
och felsökning, mm.
• Ge tips och råd kring enklare hjälpmedel på den öppna marknaden.
• Råd och träning vid handhavande
av ny vardagsteknik.
Syn- och hörselinstruktören samverkar med:
Kommunrehab och Hemsjukvården • Syncentralen • Hörcentralen
Pedagogiska hörselvården • Synskadades Förening Borlänge (SRF)
Hörselskadades Förening Borlänge (HRF) • Handläggare på Bostadsanpassningen
Väntjänsten m.fl. i Borlänge kommun • Hjälpmedelsshopen, LD Hjälpmedel, Borlänge
Download