Zikavirus Aktuell information om Zikavirus

advertisement
2016-03-18
Pressinformation – och 1177 Vårdguiden Halland
Zikavirus
Aktuell information om Zikavirus
Rekommendation till gravida kvinnor avseende risk för infektion med Zikavirus
Gravida kvinnor och de som planerar graviditet avråds av smittskyddsläkaren och
mödrahälsovårdsöverläkaren i Region Halland att resa till länder med spridning av
Zikavirus i Syd- och Mellanamerika. Det är en regional rekommendation baserad på
information från Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen, Europeiska
Smittskyddsmyndigheten och Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
(INFPREG).
Det tillkommer fortfarande ny kunskap, men risk för neurologisk skada på barnet som
mikrocephali föreligger. Risken kan vara störst under den första tredjedelen av
graviditeten. Provtagning rekommenderas gravida som insjuknat med feber inom 14
dagar efter att ha varit i ett område med spridning av Zikavirus. Symtomfria gravida
kvinnor som vistats i område med pågående utbrott kan provtas efter läkarkontakt.
Mer information om reserekommendationer och diagnostik av Zikavirus finns på
www.regionhalland.se/smittskydd.
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Region Halland
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Smittskydd Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Ann Johansson
Mödrahälsovårdsöverläkare
Region Halland
Tel. 035-13 16 07
Fax: 035-13 06 08
[email protected]
[email protected]
www.regionhalland.se/smittskydd
2016-03-18
Hemsidan
Zikavirus
Aktuell information om Zikavirus 2016-03-18
Rekommendation till gravida kvinnor om risken för infektion med Zikavirus
Gravida kvinnor och de som planerar graviditet avråds av smittskyddsläkaren och
mödrahälsovårdsöverläkaren i Region Halland från att resa till länder med spridning
av Zikavirus i Syd- och Mellanamerika. Det är en regional rekommendation baserad
på information från Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen, Europeiska
Smittskyddsmyndigheten och Kunskapscentrum för infektioner under graviditet,
INFPREG.
Det tillkommer fortfarande ny kunskap, men att risk för mikrocephali föreligger blir allt
tydligare. Risken kan vara störst under den första tredjedelen av graviditeten.
Provtagning rekommenderas gravida som insjuknat med feber inom 14 dagar efter
att ha varit i ett område med spridning av Zikavirus. Symtomfria gravida kvinnor som
vistats i område med pågående utbrott kan provtas efter läkarkontakt.
Råd inför resa
Virusets utbredning ändras kontinuerligt. En uppdaterad lista över de aktuella
länderna finns på europeiska smittskyddsmyndighetens hemsida:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zikaoutbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx
Myggskydd!
Smittan sprids via dagbitande myggor. Resenärer till områden där Zikaviruset sprids,
rekommenderas att skydda sig mot myggstick under hela dygnet. Myggmedel
skyddar mot både Zikavirus och andra myggburna infektioner i dessa områden, som
denguefeber och malaria. Bäst skydd fås med täckande klädsel, myggstift på bar hud
och genom att använda myggnät eller luftkonditionerat rum. Personer med svåra
kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar rekommenderas vara noggranna vid
användningen av myggskydd, men avråds inte från resa.
Gravida
Gravida kvinnor och de som planerar graviditet avråds från icke nödvändiga resor till
länder med spridning av Zikavirus. Detta är en regional rekommendation baserad på
information från internationella och nationella myndigheter samt INFPREG.
Gravida kvinnor som trots allt måste resa, uppmanas att vara noggranna med att
använda myggskydd enligt ovan. Att bli gravid efter hemkomst från länder med
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Smittskydd Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Tel. 035-13 16 07
Fax: 035-13 06 08
[email protected]
[email protected]
www.regionhalland.se/smittskydd
2016-03-18
spridning av Zikavirus är troligen inte farligt. Men som en extra försiktighetsåtgärd
kan man vänta 28 dagar efter hemkomsten med att försöka bli gravid.
Sexuell smitta av Zikavirus från man till kvinna, har påvisats i världen, men
smittrisken anses liten. Gener från viruset har påvisats i sädesvätska upp till 62
dagar. Betydelsen av detta är dock fortfarande oklar. Kartlagda smittfall till kvinna har
haft en skillnad i sjukdomsdebut på 4 till 19 dagar mellan mannens insjuknande och
kvinnans.
Män som rest i område med spridning av Zikavirus uppmanas att skydda partner
med kondom i 28 dagar efter resan. Man med diagnosticerad Zikavirus infektion bör
minska risken för att överföra smitta under sex månader genom att undvika oskyddat
samlag med gravid partner eller den som försöker bli gravid.
Sjukdomsinformation
För de flesta är infektion med Zikavirus ofarligt och ger milda eller inga symtom.
Sjukdomsförloppet är oftast lindrigt med spontant tillfrisknande inom en vecka. De
vanligaste symtomen är feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation. Men helt
symtomfri infektion är också vanligt. Symtomen debuterar vanligen 2-7 dagar efter
smittillfället, men inkubationstiden kan vara upp till 12 dagar.
Infektionen har särskilt uppmärksammats sedan hösten 2015 på grund av den
snabba ökningen av fosterskadan mikrocephali i Sydamerika och den neurologiska
komplikationen, Guillain-Barrés syndrom, hos insjuknade.
Smittan sprids via dagbitande myggor, men det finns också enstaka rapporter om
smitta via blodtransfusion och sexuella kontakter. Zikavirus är ett flavivirus, känt från
Afrika och Sydostasien. Det har under det senaste året spridits snabbt i Syd- och
Mellanamerika, sannolikt beroende på att virus nyligen förts in och att befolkningen
saknar immunitet.
Folkhälsomyndighetens Frågor och svar:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/
Provtagning och diagnostik
Provtagning rekommenderas då en gravid kvinna insjuknat med feber inom 14 dagar
efter att ha varit i område med spridning av Zikavirus.
Laboratorieanalys för Zikavirus infektion görs av Folkhälsomyndigheten. Den
säkraste diagnostiska metoden, som används under de första 10 dagarna efter
feberdebut, påvisar virus i blod och urin med PCR, genteknik. Därefter kan
antikroppar påvisas i blod.
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Smittskydd Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Tel. 035-13 16 07
Fax: 035-13 06 08
[email protected]
[email protected]
www.regionhalland.se/smittskydd
2016-03-18
Gravida kvinnor som varit i område drabbat av zikavirus bör informera om detta på
mödravårdcentralen. Hos gravida kan provtagning med antikroppsbestämning
övervägas även i frånvaro av symtom, men upprepad provtagning kan krävas för
definitiv diagnos. För ett tillförlitligt provsvar på en symtomfri individ är det viktigt att
antikroppsprovet, serologin, tas tidigast 12 dagar efter avresa från område där
Zikavirus sprids.
På grund av korsreaktivitet med andra virus kan det ibland uppstå tolkningssvårigheter, därför ingår också att testa för dengue- och chikungunyainfektion.
Uppgifter om genomgången infektion eller vaccination mot TBE, Denguefeber, West
Nile fever, Gula febern eller Japansk encefalit skall därför anges i remissen.
Provtagning: Kan genomföras på de flesta mottagningar, men gärna efter kontakt
med Infektionskliniken, Smittskyddet eller Mödrahälsovården.
Provmaterial: serum respektive urin till Folkhälsomyndigheten för PCR alternativt
serum för serologi. Kostnad PCR 1900 SEK, serologi 1150 SEK.
Behandling
Specifik behandling eller förebyggande vaccin saknas. Vid påvisad infektion är abort
en ofrånkomlig fråga att ta ställning till.
För utförligare information om Zikavirus:
Folkhälsomyndigheten:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/
INFPREG: http://www.medscinet.se/infpreg/news.aspx?lang=2
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Smittskydd Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Ann Johansson
Mödrahälsovårdsöverläkare
Tel. 035-13 16 07
Fax: 035-13 06 08
[email protected]
[email protected]
www.regionhalland.se/smittskydd
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards