Information med anledning av spridningen av Zikavirus

advertisement
2016-02-11
Dnr 3.8 - 4162/2016
Avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Helena Ström
[email protected]
Information med anledning av spridningen av
Zikavirus
Karens vid blodgivning
Med anledning av den pågående spridningen av Zikavirus har Socialstyrelsen påbörjat ett
arbete med att införa särskilda bestämmelser om karens för blodgivare som vistats i drabbade
områden. Den bestämmelse som myndigheten planerar att införa innebär att en person som har
vistats i ett område som är ett riskområde för lokalt förvärvad Zika-virusinfektion endast får
godkännas som blodgivare om minst 28 dagar har gått från det att han eller hon lämnat området.
Enligt gällande bedömningar och rekommendationer från Europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar (ECDC) kan en person som smittats med Zikavirus godkännas som
blodgivare tidigast 28 dagar efter fullt tillfrisknande från infektionen.
Observera dock att de områden där utbrottet av Zikavirus nu pågår är i stor utsträckning också
endemiska för malaria och en person får godkännas som givare tidigast sex månader efter
vistelse i malariaendemiskt område, om han eller hon inte har eller har haft några symptom, se
avsnitt B. 2.2 bilaga 5 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.
Karens vid donation av vävnader, celler och organ
Vid donation av vävnader och celler samt organ förordas en 28 dagars karensperiod efter
vistelse i drabbade områden. Detta enligt gällande bedömningar och rekommendationer från
ECDC. Det framgår också av rekommendationerna att personer som smittats med Zika-virus
kan bli godkända att donera vävnader eller organ tidigast 28 dagar efter fullt tillfrisknande från
infektionen, men vid donation av könsceller förordas en längre karensperiod på 6 månader.
Ovanstående är något som behöver beaktas vid tillämpningen av avsnitt A. 6 bilaga 2, avsnitt
B. 6 och C.3 bilaga 4 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler samt avsnitt B. 6 bilaga 3 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
Planerad ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om
blodverksamhet
Enligt avsnitt A. 1.2 bilaga 5 SOSFS 2009:28 får en person som har vistats i ett område där
infektionssjukdomar som kan överföras genom blodtransfusion förekommer i hög utsträckning
godkännas tidigast sex månader efter det att han eller hon har lämnat området. ECDC och
Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsunderlag gällande Zikaviruset. Enligt underlaget
kan en person som varit i ett område där Zikaviruset sprids godkännas som blodgivare om
minst 28 dagar har gått från det att personen lämnade området. Med anledning av det underlag
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
1(3)
SOCIALSTYRELSEN
2016-02-11
som expertmyndigheterna tagit fram finns det anledning att göra avsteg från 6 månaders karens
i de situationer där personer har varit i områden som utgör riskområden för lokalt förvärvad
Zika-virusinfektion så att föreskrifterna korresponderar med rådande kunskap på området.
Socialstyrelsen har därför påbörjat ett arbete med att införa en ny bestämmelse i SOSFS
2009:28. Den bestämmelse som myndigheten planerar att införa innebär att en person som har
vistats i ett område som enbart är ett riskområde för lokalt förvärvad Zika-virusinfektion får
godkännas som blodgivare om minst 28 dagar har gått från det att han eller hon lämnat området. Förslaget kommer att remitteras och bestämmelserna beräknas börja gälla om ungefär en
månad.
Information med anledning av spridningen av Zikavirus
Sedan 2015 pågår ett utbrott i Syd- och Centralamerika samt Karibien av Zikavirus, en febersjukdom som sprids genom Aedesmyggor. Zikavirus finns sedan tidigare beskrivet i Afrika och
Sydostasien men sprids nu till områden i västra hemisfären, där sjukdomen tidigare inte funnits
och befolkningen därför är allmänt mottaglig, vilket lett till det nuvarande stora utbrottet. WHO
har klassificerat utbrottet som ett globalt hot mot folkhälsan. För de flesta är Zika en mycket
lindrig infektion och 80 % av de smittade blir inte sjuka alls. På senare tid har dock allt fler
rapporter kommit som ger misstanke om att utveckling av Guillain-Barré syndrom kan associeras med Zika-virusinfektion samt att infektion under gravididet kan leda till fosterskada med
utveckling av mikrocefali. Det har visats att Zikavirus tidigt efter infektion kan förekomma i
blodet hos smittade människor även om de inte har några symptom av infektionen och smitta
kan därför vara möjligt att överföra genom blodgivning.
I nuläget förekommer snabbt ökande utbrott eller redan utbredd spridning av Zikavirus i
Barbados, Brasilien, Cape Verde, Colombia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador,
Franska Guinea, Haiti, Honduras, Guadeloupe, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Puerto Rico, Martinique, Mexiko, Surinam, Tonga och Venezuela. Zikavirus har nyligen också
introducerats och enstaka fall rapporterats från Amerikanska Samoa, Bolivia, Costa Rica,
Curacao, Guyana, Jamaica, Saint Martin, Samoa, Thailand och Jungfruöarna medan fall
rapporterats senaste 9 men inte senaste 2 månaderna från Fiji, Nya Kaledonien, Maldiverna,
Solomonöarna och Vanuatu.
Omfattningen av det pågående utbrottet väntas fortsätta öka eftersom de flesta människor i
områden där Zikavirus nu har etablerats är mottagliga för infektion. Zikavirus har dessutom
förutsättningar att fortsätta spridas till alla områden där Aedesmyggor förekommer och en
utbredning, som för Denguevirus som överförs med samma typ av mygga, kan därför komma
att ske.
Kunskap om smittrisken för Zika är ofullständig
Kunskapsläget är fortfarande ofullständigt och ECDC rekommenderar att en donator som
utvecklar Zika-liknande sjukdomsbild inom 2 veckor från donation kontaktar donationsinrättningen och informerar om detta. NAT-analys för påvisning av Zika har föreslagits för att i
speciella situationer ytterligare kunna reducera risk för Zikasmitta och ännu mer tillförlitliga
antikroppstester förväntas att etableras. Dessutom kommer att klarläggas om de multipla steg,
för elimination av eventuellt förekommande virus, som används vid plasmafraktionering
innebär att risken för Zikasmitta genom plasma helt kan elimineras. Därför kan rekommendationer för att undvika risk för Zikasmitta vid donation komma att förändras framöver som följd
av ökad kunskap.
SOCIALSTYRELSEN
2016-02-11
Mer information
Utvecklingen och vilka nya områden som tillkommer kan följas genom ECDC:s rapportering
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zikainformation-travellers.aspx
Folkhälsomyndigheten publicerar kontinuerligt information om Zika:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
Download