Uppgifter om förändringar i en pågående kompletterande utbildning

advertisement
Datum
Uppgifter om förändringar i pågående utbildning
Med denna blankett skickar ni in uppgifter om eventuella förändringar som rör er redan beviljade
kompletterande utbildning. Myndigheten bedömer underlaget och lämnar svar per post till ansvarig
huvudman.
Om ändringarna innebär att de kostnader som skolan har förändras behöver en bedömning göras av
om elevavgiften kan anses som skälig med hänsyn till om kostnaderna för utbildningen är rimliga.
Detta innebär att ytterligare kompletteringar i ärendet kan behöva göras.
Uppgifter om utbildningen
Utbildningens namn
KU-nummer (studievägskod)
Beskriv de förändringar som ni avser att genomföra
Motivera förändringen
Postadress
Besöksadress
Telefon/Fax
Internet/E-post
Box 145
721 05 VÄSTERÅS
Ingenjör Bååths gata 19, Västerås
010-209 01 00 (vx)
021-13 20 16 (fax)
www.myh.se
[email protected]
2 (2)
Påverkas utbildningens kostnader av förändringen? (Ja/Nej)
Ange datum från och med när förändringen gäller
Den underskrivna blanketten skickas via e-post ([email protected]) samt post till myndigheten.
----------------------------------------------------------Underskrift
----------------------------------------------------------Namnförtydligande
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Telefon
E-post
Postadress
Besöksadress
Telefon/Fax
Internet/E-post
Box 145
721 05 VÄSTERÅS
Ingenjör Bååths gata 19, Västerås
010-209 01 00 (vx)
021-13 20 16 (fax)
www.myh.se
[email protected]
Download