Björktjära skolas plan mot diskriminering och

advertisement
Björktjära skolas plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6
Läsår: 2016/2017
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola F-6
Ansvariga för planen
Rektor
Vår vision
Björktjära skolas ambition är att rusta eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och
färdigheter utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering,
trakasserier och kränkningar. Det skall vara roligt, spännande, lärorikt och tryggt att gå till skolan.
Detta förutsätter att vi har ett väl förankrat och ständigt pågående värdegrundsarbete, att regler och
normer är kända av alla och att det finns en medveten strävan att etablera ett gott samarbete med
hemmen. På Björktjära skola strävar vi efter ett arbetsklimat som gör att alla känner sig accepterade
för sin egen skull. Ambitionen är att vår skola skall genomsyras av en positiv anda. Här har alla ett
ansvar!
Läsåret 2016/17
Planen gäller 2016-10-30--2017-10-30
Elevernas delaktighet
Eleverna har kontinuerligt under året arbetat med frågor runt likabehandling. Skolans
kompisgrupp elevråd och personal har fått olika olika uppdrag där man jobbar med frågor som berör
vår plan. Uppdragen förankras sen ute i klasser. Eleverna har varit delaktiga i kartläggningen av
otrygga områden på skolan och kommit med förslag på förändringar.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vid föräldramöte i början av hösten har lärare informerat om skolans likabehandlingsplan så
att vårdnadshavare blir delaktiga och kan få lämna synpunkter. Vid utvecklingssamtal tas trivselfrågor
upp.
Personalens delaktighet
Rektor och personal från skolans elevhälsa har på APT informerat om den lagstiftning som gäller och
skolans krav på att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande med
likabehandlingsarbete. Se till att alla vet hur de förväntas agera vid till exempel ett misstänkt fall av
trakasserier eller andra kränkningar. På planeringsdagar har personal fått komma med förslag på hur
vi kan arbeta främjande samt utifrån kartläggningar som gjorts se hur vi kan arbeta för att
förebygga diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Personalen kommer sedan under året att
arbeta med sina elever i frågor som rör vår plan.
Förankring av planen
Skolans plan ska göras känd och förankras hos elever, personal och vårdnadshavare på olika sätt. Se
ovan. Planen finns på skolans hemsida.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Planen har utvärderats i skolans arbetslag i september. Personalen har gått igenom åtgärd för åtgärd
och kommit med förslag på både främjande och förebyggande arbete som ska bedrivas under nästa
år. Eleverna har kommit med förslag på hur vi kan arbeta för att förebygga de risker vi sett på skolan
genom de olika kartläggningar vi gjort omkring otrygga platser. Kompisstödjarna har varit delaktiga i
detta arbete.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Skolledning, personal och elever. Vårdnadshavare har informeratas på föräldramöten och getts
möjlighet att ge synpunkter på planen.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
När det gäller insatsen vardagsinsatser så ser vi att klasserna har arbetat lite olika.
Ett pågående värdegrundsarbete sker bland annat via kompisstödjarna. Detta arbete är viktigt men
det kan förbättras genom att vi jobbar mer med värdegrundsfrågor, normer och trivselfrågor i
gruppen. Viktigt att ALLA ser det som ett viktigt arbete. Kompisstödjarna har inte varit ut och besökt
de yngre klasserna men en planering finns för det under nästa år.
Enkäterna behöver följas upp mer. Enkätsvaren presenteras men sedan behöver vi göra bättre
analyser för att se hur vi kan jobba med det förebyggande arbetet. Vi har genomfört
trygghetsvandringar och ser att det finns otrygga miljöer där vi bör arbeta med skapa trygghet.
Vi har fortfarande utmaningar när det gäller att få en bättre miljö i matsalen.
Vi behöver bli bättre att få eleverna delaktiga i trivsel- och trygghetsfrågor i skolan. Ett sätt att få
elevmedverkan är att alla arbetar med klassråd.
Årets plan ska utvärderas senast
2017-10-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärdering av planen sker dels genom diskussioner i arbetslagen och på planeringsdagar där vi ska
gå igenom vad vi gjort, vad blev resultatet och vad behöver vi jobba vidare med. Eleverna är med i
utvärderingen genom elevrådet och via kompisstödjarna. Vi behöver också arbeta med att få
vårdnadshavarna mer delaktiga varför det är viktigt att vi tar upp planen på föräldramöten och att
föräldrar då ges möjlighet att komma med synpunkter.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor
Främjande insatser
Namn
Vardagsinsatser
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Arbetet i vår vardag syftar till att förstärka respekten för allas lika värde. Vi arbetar så att alla
diskrimineringsgrunderna berörs. Arbetet riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning.
Det ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet
Vi pratar kontinuerligt med eleverna om allas lika värde. I den mån vi kan stöttar vi alla elever som
har behov av det. Vi arbetar för att ha en god kontakt med hemmen. Vi försöker hitta olika vägar
till elevers inlärning och vi har god kunskap om elevers inlärningssituation.
Insats
- Ett pågående värdegrundsarbete bland annat genom kompisstödjarnas arbete,
värderingövningar t ex Charlie, värdegrundsdiskussioner i klasserna.
- Regler, normer och åtgärder ska vara väl förankrade hos alla på skolan och hos föräldrarna.
- Alltid vuxna ute på rasterna med västar på så att eleverna lätt kan nå en vuxen.
- Vid speciella tillfällen har vi förstärkning av rastvakter.
- Utvecklingssamtal
- Klasskonferenser en gång per läsår där samtliga elever noggrant gås igenom. Uppföljning under
året.
Ansvarig
Personalen
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Kompisstödjare
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Skolans kompisstödjare arbetar med att få en god stämning på skolan. Gruppen jobbar med
insatser mot att alla har lika värde.
Insats
Kurator och en pedagog träffar kompisstödjarna som består av en flicka och en pojke från klass 3
till 6. Gruppen ses ca en gång i månaden under hela läsåret. Vi arbetar med
likabehandlingsplanen och med förebyggande insatser. Vid träffarna görs en runda där vi kollar av
läget i respektive klass och hur eleverna upplever stämningen på skolan i stort. Vi gör olika
värderingsövningar som sedan kompisstödjarna tar med ut till respektive klass. Kompisgruppen
kommer att besöka f - 2 med ett material som berör likabehandling. På detta sätt tror vi att alla
elever på Björktjära arbetar med våra viktiga frågor som rör likabehandlingen. Vid slutet av
träffarna får var och en skriva en hemligt brev där man kan ta upp saker som man inte vågar ta
upp i stora gruppen. Kompisstödjarna har en brevlåda där alla elever ges möjlighet att skriva om
man känt sig utsatt eller om man har förslag på trivselskapande aktiviteter.
Ansvarig
Kurator och utsedd pedagog
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Klassråd
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Målet är att främja delaktighet och inflytande. Läroplanen säger att elever ska kunna påverka, ta
ansvar och vara delaktig i utbildningen.
Insats
Klassläraren i varje klass ser till att ha klassråd. Rektor och personal tar exempelvis fram frågor
som rör arbetsmiljö, värdegrund, regler, normer och trivselfrågor som diskuteras i klassrådet.
Eleverna själva får ta fram aktuella frågor som de sedan kan återkoppla till berörd personal och
som elevrådsrepresentanterna kan ta med till elevrådsmöten. Det är viktigt att ta fram
frågeställningar som engagerar.
Ansvarig
Klasslärare
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Föräldraråd
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Enl kap 4, 13 § ska skolan ha forum där frågor som är viktiga för verksamheten behandlas
tillsammans med vårdnadshavare.
Insats
Här ges tillfälle för föräldrar att komma med synpunkter samt ta del av viktig information från
skolan. Föräldrarådets synpunkter återkopplas alltid till övrig personal.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Elevhälsa
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Elevhälsan ska finnas för alla elever på skolan. Den jobbar förebyggande och hälsofrämjande och
stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån elevhälsans olika kompetenser.
Insats
Elevhälsoteamet, bestående av rektor, skolsköterska, speciallärare, skolpsykolog och skolkurator.
Teamet träffas var tredje vecka i syfte att få helhetssyn kring hur våra elever mår. Skolsköterskan
erbjuder hälsosamtal/hälsokontroller elever i förskoleklass, år 2, år 4 och 6.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Gemensamma projekt
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Personalen på skolan arbetar i olika projekt under läsåret. Det gör att man får en sammanhållning
mellan eleverna och målet är att eleverna blir mer trygga med
varandra.
Insats
Skolan har temadagar med olika teman, t.ex friskvårdsvecka, trafikvecka, mattevecka,
svenskavecka, fadderaktiviteter inom skolämnena. De äldre läser för yngre. Detta görs för att
stärka vi-känslan och det gör att man lär känna varandra över klassgränserna. Faddersystem 1-6,
samt F-3. Dessutom besöker ettorna f-klassen.
Personal diskuterar och tar fram ett årshjul för att styra upp arbetet med olika insatser för att
säkerställa att aktuella områden tas upp i klasserna under läsåret. Följs upp med diskussioner i
personalgruppen.
Ansvarig
Rektor och klasslärarna
Datum när det ska vara klart: Hela läsåret
Namn
Morgonmöte och elevkvart
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Personalen på skolan träffas varje morgon innan skolstart och ser över dagens arbete. På
onsdagseftermiddagar träffas man och pratar över klassgränser om läget på skolan.
Insats
Träffarna är till för att personal ska kunna fånga upp bekymmer och sen kunna göra något åt det
hela. När alla personalkategorier deltar är det möjligt att dra upp riktlinjer och prioritera i vad
som är viktigt för dagen. Det är också lättare att vid behov agera snabbt och gemensamt om det
behövs.
Att kontinuerligt göra avstämningar av det sociala klimatet är viktigt då vi mäter skolans mående.
Lärare tar med information de har från sina respektive klasser, från både elever och deras
föräldrar. Viktigt för att vi ska kunna prioritera skolans insatser.
En lagd organisation finns, men med möjlighet till en viss flexibilitet för att möta eventuella behov.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Elevråd
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att främja delaktighet och inflytande. Målet är att skapa ett engagemang hos eleverna så att de
verkligen känner att de kan vara med och påverka, känna sig delaktiga och ta ansvar utifrån
läroplanens krav.
Insats
Årskurs 1-3 väljer en representant och 4-6 har två representanter som går på möten. Möten hålls
en gång i månaden. Rektor och personal tar fram frågor som rör arbetsmiljö, värdegrund, regler,
normer och trivselfrågor som diskuteras i elevråd och som sen kan tas med till
klassrådet. Eleverna själva får ta fram aktuella frågor som sen återkopplas till elever och
personal. Mötena ska protokollföras.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Ordnings- och trivselregler
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Skolan har gemensamma tydliga ordningsregler.
Vid höstterminens skolstart gås reglerna igenom både i elevrådet och med kompisstödjarna.
Elever och personal enas om gällande regler.
För att få ett lugnt klimat på skolan är det viktigt att ordningsreglerna är kända för alla både vuxna
och elever.
Insats
Våra ordningsregler:
1. Frisk luft är bra för inlärningen. Därför vill vi att alla elever luftar hjärnan mellan lektionerna. Det
finns alltid vuxna ute på rasterna.
2. Om man cyklar på skolgården kan det lätt hända påkörningsolyckor. Parkera cykeln i cykelstället
och låt den stå där under skoldagen. Det finns ett avgränsat område för kickbike. Hjälmen ska vara
på!
3. Sparkar boll gör vi där det passar d.v.s på fotbollsplanen.
4. Vi vuxna har ansvar för alla elever under hela skoldagen. Inga elever får lämna skolans område
utan fått tillåtelse av klasslärare.
5. Ingen vill äta i oväsen så i matsalen tänker vi extra mycket på ljudnivån. Självklart springer vi
inte där inne eller knuffar varandra i matkön.
6. Skall man vara på isen bör man skydda det bästa man har: HJÄRNAN. På med hjälm om du är på
skridskoisen.
7. När isen är spolad så är det skridskor på fötterna som gäller om man vill vara på isen annars kan
den bli förstörd av grus och sand som följer med skor.
8. En snygg keps eller mössa kan vara pricken över i när man klär sig för utomhusbruk. Inne har vi
det varmt nog så då tar vi av det vi har på huvudet.
9. För allas trevnad bär du inte kläder som kan uppfattas som kränkande.
10. På Björktjära skola är det alltid tillåtet att ha ett gott humör, en positiv inställning och att säga
Hej! och Tack!
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Skolan har följande metoder:
- Kontinuerliga elevhälsoteam var tredje vecka
- Kompisstödjarnas möten varje månad
- Friendsbrevlåda
- Vi korta avstämningsmöten varje morgon och vid elevkvarten en eftermiddag/vecka stämmer
personalen av med varandra
- Centralenkät för elever i klasserna 3-9 varje år om arbetsro och förnöjsamhet
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Kompisgruppen och elevrådet har varit remissinstanser i arbetet med vår plan. Flera klasser på
skolan har gått igenom delar av planen. När det gäller kartläggningen har elevgrupperna hjälpt till att
identifierat våra riskområden.
Föräldrar informeras vid föräldramöte som är förlagd till september månad för hela skolan. Här får
man information om vårt likabehandlingsarbete samt möjlighet att lämna synpunkter.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Björktjäraskolans personal har diskuterat fram olika riskfaktorer som är aktuella på vår skola. Skolan
har ett årshjul för systematiska kvalitetsarbetet. I detta arbete finns avstämningar och utvärderingar.
Vid personalens elevkvart tas också upp riskfaktorer.
Resultat och analys
I den årliga kommunenkäten angående trivsel och studiero framkom det att eleverna på vår skola var
mycket nöjda. Skolinspektionens enkät pekade på samma resultat. Arbetet med klimatet på skolan
visar att vi arbetar i rätt riktning. Att fortsätta jobba för att det ska vara en trygg och lugn arbetsmiljö
är något vi kommer prioritera.
Följande är riskområde som vi kommer att prioritera:
-
Trygghet
-
Skolgården
Förebyggande åtgärder
Namn
Trygghet
Områden som berörs av åtgärden
Mål och uppföljning
Alla, vuxna och elever ska känna sig trygga i vår skola. Skolan har återkommande gemensamma
aktiviteter för att höja trivseln.
Åtgärd
- Aktiviteter bland barnen ordnas t ex friluftsdagar, temadagar, elevens val, aktiviteter knutna till
de större högtiderna och lägeraktiviteter.
- När det gäller matsalen jobbar vi aktivt för att få bättre miljö där. Under året fick skolan nya
ljuddämpande bord och i ordningsreglerna finns inlagt att man ska tänka på ljudnivå och att inte
springa omkring och knuffa varandra i matkön.
- Trots att lokalytan utökats genom nybyggnationen är det idag återigen trångt i många klassrum,
kapprum, matsal, idrottshall osv. Detta beror på att elevtillströmning ökat mer än planerat och
enhetens ledning påtalar detta för fastighetsägaren och förvaltningsledningen.
- Klassråd och kompisstödjarna samverkar i början av terminen kring frågor om skolans trygghet.
- Skolan har tydliga gemensamma ordnings- och trivselregler som ses över varje läsår.
Motivera åtgärd
Det är aktuellt att vi ser över trivsel och tryggheten på skolan då vi har trånga lokaler. Skolan vill
fortsätta jobba för att vara en positiv och välfungerande skola där alla har det bra.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Namn
Skolgården
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Eleverna vill ha en roligare skolgård.
Åtgärd
Eleverna önskar att de får mer att göra på rasterna. Förslag finns på större klätterställning, större
kingrutor och bättre hopp och railar för kickbikes. Det är också tydligt att det finns behov av
ytterligare en lekplats vid nybyggnaden med bl a flera gungor.
Motivera åtgärd
Den höga belastningen på skolgården i och med att set kommit med än 10% fler elever på ett läsår
förstärker behovet av arbete med att göra skolgården mer innehållsrik. Arbete pågår med en ny
gungställning, och kontakten med fastighetägaren kommer att intensifieras.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Hela läsåret
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling vid Björktjära skola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Björktjäraskolan är organiserad så att personal tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande
behandling. Ledningen och personalen skall vara uppmärksamma på om elever upplever sig kränkta
av någon. Eleverna och deras vårdnadshavare ska få information om hur de gör om de upplever eller
får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Personalen har god
uppsikt över alla utrymmen och platser där våra elever befinner sig och rastvakter finns ute på
rasterna.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
I första hand ska elev eller vårdnadshavare vända sig till sin klasslärare, men man ska alltid kunna
vända sig till den på skolan som eleven känner störst förtroende för t ex annan lärare, skolkurator,
skolsköterskan, rektor eller annan vuxen som eleven har förtroende för.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Enligt skollagen är lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldig att anmäla detta till rektor. Rektor är i sin
tur alltid skyldig att göra en skriftlig rapport till huvudman. I Bollnäs kommun sänds rapporten till
elevhälsochef Annica Lindberg som i sin tur rapporterar till ordförande i Barn och
utbildningsnämnden. Anmälan ska göras skyndsamt och senast inom de närmsta dagarna.
Om skolan får kännedom om att en elev kan ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande
behandling av andra elever följs nedanstående plan.
1. Personal som upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa. Då den akuta
situationen åtgärdats meddelas elevernas lärare samt rektor. Dokumentera vad som gjorts.
2. Personal som på annat sätt får kännedom om att någon elev anser sig ha blivit utsatt
för trakasserier/kränkande behandling informerar elevens lärare samt rektor. Dokumentera vad som
framkommit.
3. Överläggning tillsammans med rektor om hur vi handlägger ärendet – vem gör vad. Rektor fattar
beslut om fortsättning.
4. Samtal med den som känner sig utsatt och klargör vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara
att kränkningar inte får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Dokumentera
5. Samtal med den/de som kan ha utfört trakasserier eller kränkande behandling av annan elev. Om
flera elever deltagit talar de vuxna med dem var för sig. Förklara att kränkningar inte accepteras och
inte får förekomma enligt lag och genast ska upphöra. Dokumentera samtalen.
6. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta vad som hänt och vad som nu
beslutats. Dokumentera samtalen
7. Meddela rektor och överlämna den skriftliga dokumentationen som visar vad som skett och vad
som gjorts.
8. Eventuella andra åtgärder som anpassas efter ärendets art.
9. I vissa fall kallas till möte med inblandade elever och föräldrar.
10. Dokumentation och eventuella åtgärdsprogram upprättas.
11. Uppföljningssamtal för att se att trakasserier/kränkningar upphört.
12. Om kränkningarna upphört avslutas ärendet.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Björktjära skolas plan för om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av
kränkande behandling av en vuxen.
1. Händelsen anmäls direkt till rektor
2. Rektor i sin tur anmäler direkt till huvudmannen.
3. Rektor samråder med sin chef om upplägg av hur utredning av anmälan ska ske. Utredningen
kommer att göras av tjänsteman från förvaltningen om så bedöms lämpligt.
4. Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor.
5. Rektor tillsammans med huvudman ansvarar skyndsamt för att utredning sker:
* Enskilda samtal förs med berörda parter
* Samtalen dokumenteras
6. Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas.
* Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också
ska vidtas i syfta att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå.
* I fall av allvarliga kränkningar/trakasserier avgör rektor, ev tillsammans med sin chef, om ärendet
kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektor informerar den anställde
om rätten till fackligt stöd.
* Åtgärderna dokumenteras.
7. Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare.
8. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet.
9. Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras. Uppföljningen dokumenteras.
Om åtgärderna inte upplevs som tillräckliga av elev och vårdnadshavare kan man vända sig till Barnoch Elevombudsmannen (www. skolinspektionen.se/BEO) eller diskrimineringsombudsmannen
(www.do.se)
Rutiner för uppföljning
Rektor tillsammans med den som utrett kränkningen ansvarar för att åtgärderna följs upp
kontinuerligt under ärendets gång, tills man har försäkrat sig om att eleven som har känt sig kränkt
tycker att situationen känns bra och att hen känner sig trygg.
Rutiner för dokumentation
Blankett "Anmälan kränkande behandling" (se bilaga), utredningsdokumentation samt protokoll från
möten. Rektor ansvarar.
Ansvarsförhållande
Det är rektors ansvar att:
- se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan
- se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att
motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller
könsöverskridande identitet eller uttryck
- årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och
trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en
Likabehandlingsplan
- om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering
förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
- se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits
- kontakta andra myndigheter vid behov
Det är lärares och annan skolpersonalsansvar att:
- följa skolans likabehandlingsplan
- ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin
undervisning och sträva efter likabehandling
- se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks,
anmäls eller upptäcks
- dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering och de åtgärder som vidtas
- bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda
läraren eller annan personal är berörd, följs upp
- bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:
- påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan
- bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt
Download