Bilaga 1 Anställningsvillkor för arbetstagare som utför arbete som

advertisement
2017-05-23
Bilaga 1
Anställningsvillkor för arbetstagare som utför arbete som omfattas av Installationsavtalet
Särskild arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende elinstallationer
Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för starkströmsmontörer,
svagströmsmontörer, hissmontörer och hissmörjare som utför arbete under kontraktet.
1 Arbetstid.
1.1 Ordinarie arbetstid
1. Den ordinarie veckoarbetstiden är 40 timmar och fördelas under måndag – fredag med 8
timmar per dag.
2. Vid sådant underjordsarbete som anläggningsarbete i bergrum under byggnad eller
servicearbete i gruvor eller liknande ska den ordinarie veckoarbetstiden vara 36 timmar.
Förkortad ordinarie arbetstid vid underjordsarbete ska endast tillämpas vid arbete under en
eller flera hela dagar.
3. Arbetstiden börjar tidigast kl 07.00 och slutar senast kl 17.00.Vid byggarbetsplats där
arbetstiden börjar tidigare, ska de anställda dock följa byggarbetstiden. De anställdas arbetstid
på byggarbetsplatser får tidigast börja kl 06.00.
4. Nyårsafton, midsommarafton och julafton är fridagar då arbetstagaren har rätt till ledighet.
1.2 Förskjuten arbetstid
Om arbete, som tar minst fem arbetsdagar i anspråk, av särskilda skäl till betydande del måste
utföras på annan tid än ordinarie arbetstid får arbetsgivare och arbetstagare komma överens
om förskjutning av den ordinarie arbetstiden. Ersättning för sådan obekväm arbetstid betalas
enligt 2.3 nedan.
Hur arbetstiden förskjuts skall dokumenteras skriftligt innan arbetet påbörjas.
1.3 Övertid
1. Arbetstid utöver den i p. 1.1 eller p. 1.2 fastställda ordinarie arbetstiden är övertid. Lön för
övertidsarbete betalas enligt 2.4 nedan.
2. Övertidsersättning utbetalas endast för övertidsarbete som arbetsgivaren har beordrat.
2 Lön
2.1 Lägsta lön
2017-05-23
Bilaga 1
Anställningsvillkor för arbetstagare som utför arbete som omfattas av Installationsavtalet
Varje arbetstagare får en individuellt fastställd månadslön eller timlön. Om arbetsgivaren
betalar reseersättning och traktamente ska dessa betalas utöver lönen.
Vid utbetalning av lön ska arbetstagaren få en skriftlig lönespecifikation.
Månadslön
Timlön
1:a året i yrket
17 184 kr
98,75 kr
2:a året i yrket
21 376 kr
122,85 kr
3:e året i yrket o därefter 24 222 kr
139,21 kr
Servicemontörer
25 775 kr
148,13 kr
Tekniker
26 359 kr
151,48 kr
Definitioner av kategorier
Med tekniker avses arbetstagare med för företaget särskilt värdefull utbildning och kompetens, som
huvudsakligen utför självständigt arbete inom specialområde.
Med servicemontör avses arbetstagare som huvudsakligen och självständigt planerar och utför reparationer,
översyn och mindre utbyggnader av befintliga anläggningar och därvid ansvarar för kundkontakter.
2.2 Lön vid underjordsarbete
När veckoarbetstiden vid underjordsarbete förkortats till 36 timmar enligt 1.1.2 ovan, betalas
samma lön som för en normal arbetsvecka om 40 timmar. Månadsavlönade får därför
oförändrad lön. För timanställda höjs utgående timlön med 11 procent.
2.3 Ersättning för arbete på obekväm arbetstid
För arbetstagare som har sin tjänstgöring förlagd till s k obekväm arbetstid, som inte är
övertidsarbete, utbetalas ett tillägg per arbetad timme (OB-tillägg) enligt nedan.
1. För arbete på kvälls-och nattetid utanför ordinarie arbetstid betalas OB-tillägg med 35 kr
per timme om inte högre belopp ska betalas enligt 2 eller 3 nedan.
2. Från kl 06.00 på lördag och från kl 18.00 dag före helgdag betalas OB-tillägg med 99 kr per
timme för arbete på sön-och helgdagar till ordinarie arbetstids början dag efter sön- respektive
helgdag, om inte högre belopp ska betalas enligt nedan.
3. För arbete under storhelger betalas OB-tillägg med 170 kr per timme


från kl 06.00 Nyårsafton till kl 06.00 den 2 januari
från kl 18.00 Skärtorsdag till kl 06.00 dagen efter Annandag Påsk
2017-05-23
Bilaga 1
Anställningsvillkor för arbetstagare som utför arbete som omfattas av Installationsavtalet





från kl.18.00 Valborgsmässoafton till kl. 06.00 den 2 maj.
från kl 06.00 Pingstafton till kl 06.00 dagen efter Pingstdagen
från kl 06.00 Nationaldagen till kl 06.00 den 7 juni
från kl 06.00 Midsommarafton till kl 06.00 dagen efter Midsommardagen
från kl 06.00 Julafton till kl 06.00 dagen efter Annandag Jul utbetalas per arbetad
timme.
2.4 Ersättning vid övertidsarbete
Beordrat eller i efterhand godkänt övertidsarbete kompenseras antingen med pengar
(övertidsersättning) eller – efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren –i
form av ledig tid (kompensationsledighet).
För varje övertidstimme betalas




för de två första arbetstimmarna efter ordinarie arbetstid på vardagar:
månadslönen/111
för övertidsarbete därefter till kl 24 på vardagar: månadslönen/98
för övertidsarbete på vardagar från kl 24 till den ordinarie arbetstidens början samt
på lördagar och söndagar: månadslönen/87. I det senare fallet ska denna ersättning
redan från kl 18 på fredagen.
för övertidsarbete på, nyårsafton, påskafton, midsommarafton, julafton och
allmänna helgdagar som inte infaller på en lördag eller söndag, lag (1989:253) om
allmänna helgdagar, månadslönen/72.
3 Semester
3.1 Semesterledighet
Semesterledighet utgår enligt semesterlagen (1977:480).
3.2 Semesterlön
3.2. 1 Timavlönade
Semesterlön för timavlönade uppgår till 12 procent av semesterlöneunderlaget. Vad som ingår
i semesterlöneunderlaget framgår av semesterlagen (1977:480).
3.2.2 Månadsavlönade
Semesterlönen utgörs av den aktuella månadslönen när semesterledigheten tas ut plus
semestertillägg för varje betald semesterdag. Semestertillägget är


0,8 procent av månadslönen plus
0,5 procent av den OB-ersättning som har betalats ut under intjänandeåret för arbete
inom ramen för kontraktet.
2017-05-23
Bilaga 1
Anställningsvillkor för arbetstagare som utför arbete som omfattas av Installationsavtalet
3.3 Semesterersättning
Om arbetstagaren har outtagna semesterdagar när anställningen upphör betalas
semesterersättning. Semesterersättningen är 4,6 procent av månadslönen per outtagen
semesterdag plus semestertillägg enlig 3.2 ovan.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards