1(2) PM Ögonundersökning av prematura barn Bakgrund ROP

advertisement
1(2)
PM
Ögonundersökning av prematura barn
Bakgrund
ROP (=retinopaty of prematurity) är ögonförändringar som orsakas av en patologisk utmognad av
blodkärlen i näthinnan. Framför allt drabbas underburna barn men även barn som varit svårt sjuka i
neonatalperioden (ex. asfyxi, sepsis, hjärnblödning, svår lungsjukdom, långvarig respiratorbehandling)
har en ökad risk att drabbas av ROP.
Man graderar förändringarna i fem stadier där stadium 1 är lindriga förändringar och stadium 5 är en
total näthinneavlossning. Behandling är som regel indicerad från stadium 3 där man ser en tillväxt av
onormala kärl in i glaskroppen som riskerar att orsaka näthinneavlossning. Behandlingen syftar i första
hand till att förebygga vidare skador. Om en näthinneavlossning väl utvecklats är prognosen oftast
dålig. Stadium 1 och 2 går oftast i regress spontant.
ROP är sällsynt före vecka 31 och stadium 3 debuterar oftast i vecka 33-42.
Prematura barn med gestationsålder ≤32+0 veckor har även en ökad risk för brytningsfel och
skelning. Kontroller sker därför via ögonmottagningen under de första levnadsåren. Det är viktigt att
informera föräldrar vid hemgång om denna ökade risk och att man om något verkar avvikande ska
kontakta ögonkliniken för en bedömning.
Ögonkontroller av prematura barn:







Alla prematurfödda barn med gestationsålder ≤31+0 veckor screenas första gången för
ROP vid 5 veckors ålder.
Barn födda före vecka 27+0 undersöks första gången i vecka 31.
Vid andra riskfaktorer för ROP (se ovan) kan det vara aktuellt att screena barn med högre
gestationsålder. Rådgör med neonatolog och ögonläkare i dessa fall.
Ögonläkare bedömer tidpunkter för fortsatt undersökningar utifrån fynden. Normalt sker
kontroller med 3 veckors intervall tills näthinnan är helt vaskulariserad. Vid ROP stadium 3
kan tätare kontroller (upp till 2 gånger per vecka) behövas.
Kontroller avseende brytningsfel och skelning sker via ögonmottagningen. Alla barn kallas för
synundersökning senast vid 2-2,5 års ålder.
Remiss till ögonmottagningen för ROP-screening skrivs så tidigt som möjligt, helst redan
första levnadsveckan, alternativt när barnet kommer tillbaka från regionvård!
Om det finns omvårdnadsmässiga eller medicinska undersökningshinder måste detta värderas
tillsammans med ögonläkare då det är av stor vikt att screeningprogrammet följs.
2(2)
Föreberedelser inför undersökning:





Barnet ska i möjligaste mån undersökas på ögonmottagningen. Om barnet har CPAPbehandling, ligger i kuvös eller värmesäng genomförs undersökningen alltid på
neoavdelningen. Andra tillstånd kan föreligga som gör barnet känsligt för förflyttning och
påfrestning. I dessa fall är det ansvarig barnläkares uppgift att bedöma var barnet ska
undersökas och meddela vederbörande ögonläkare detta.
ROP förändringarna sitter ofta i de perifera delarna av näthinnan. För att kunna undersöka hela
näthinnan är det därför av stor vikt att pupillerna är väldilaterade.
Läkemedel för dilatation: Cyklopentolat 0,5% + fenylefrin 0,5% ”babydroppar”
(Apoteksbolaget). Barnavdelningen rekvirerar själva från apoteket. (Cyclogyl® 0,5%,
Neosynephrine® 0,5%)
Dosering/administrering: 1 babydroppe droppas i varje öga 45 minuter och 30 minuter före
undersökningstillfället. Håll isär ögonlocken ordentligt. För att undvika systembiverkningar
av att dropparna rinner ner till nässlemhinnan via tårkanalerna kan barnets huvud lutas vid
droppning så att överskottet istället rinner ut mot tinningen (dvs. luta huvudet åt höger vid
droppning av höger öga och tvärtom). Torka av överskottet.
Biverkningar: Vanliga biverkningar är takycardi och blodtrycksstegring samt CNS-påverkan
(excitation, oro). Biverkningarna kan i svårare fall behandlas symtomatiskt med betablockad
och diazepam, var god se FASS.
Referenser:


”ROP-Retinopathy of prematurity och ögonundersökning av nyfödda” PM Barnkliniken
Linköping 2011
”Neonatologi” Red Lagercrantz Studentlitteratur 2008
Anders Palm
Överläkare
Barn- och ungdomskliniken
Tomasz Marczuk
Verksamhetschef/överläkare
Ögonkliniken
Marie Törnlöf
Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken
Jan-Åke Hammersjö
Överläkare/Medicinskt ledningsansvarig
Barn- och ungdomskliniken
________________________________________________________________________
Barn- och ungdomskliniken
Skapat
2011-05-23
Västerviks sjukhus
Reviderat: 2012-09-07
593 81 Västervik
Gäller tom: 2015-09-07
Download