SUNDERBY SJUKHUS
Ögonmottagning
Ansvarig: Åsa Persson
Uppdaterad Januari 2008
Gäller från Januari 2008
Information om ögonscreening hos för tidigt födda
Varför?
För tidigt födda barn kan drabbas av näthinne
förändringar, sk prematuritets retinopati-ROP
Ögats inre utklädes av näthinnan, som hos
fullgångna barn är helt kärlförsedd Bild 1 och 2.
Hos det för tidigt födda barnet är varken näthinnan
eller dess blodärl färdigutvecklade och den främre
delen av näthinnan saknar ännu kärl. Bild 3. Först då
barnet skulle ha varit fullgånget räknar man med att
kärlen vuxit färdigt och näthinnan är fullt utvecklad.
Vid avvikelser från denna normala utveckling
uppstår sjukdomen ROP.
Förlopp
Milda former av ROP går i regress utan behandling.
Svårare former kräver lasebehandling av näthinnan,
för att inte sjukdomen skall progrediera till en
näthinneavlossning och till följd av detta grav
synnedsättning
Sunderby sjukhus, 971 80 LULEÅ • Telefon: 0920-28 20 00 •
E-post: [email protected] • www.nll.se
Orsak
Många riskfaktorer har beskrivits, men man känner
trots detta inte till den exakta uppkomstmekanismen.
Graden av omognad hos det nyfödda barnet är idag
den enda faktorn man vet säkert har betydelse för
uppkomsten av ROP.
Undersökningsmetoden
Syftet är att hitta de barn som behöver behandling.
Alla barn födda i v31 eller tidigare undersöks från 5
veckors ålder.
Före undersökningen får Ditt barn ögondroppar som
vidgar pupillerna.
Ögonläkaren bär en lampa på huvudet, och en
förstoringslins, för att titta in genom pupillen och
bedöma näthinnan . Ditt barn får också
bedövningsdroppar föra att vi skall kunna hålla
undan ögonlocken utan obehag. Undersökningen tar
ca 5 -10 min.
Kom ihåg
Innan ditt barn får åka hem eller flytta till annan
avdelning el sjukhus, är det viktigt att man ordnar en
kontrolltid på den nya avdelningen eller på
ögonmottagningen dit ditt barn hör!
Bild 1. Ögat i genomskärning.
Bild 2. Ögats centrala del, bakre del, sedd via
ögonspegling genom pupillen.
Bild 3. Schematisk bild av omogen näthinna hos för tidigt
fött barn.