Inför ställningstagande av validering i det Arbetsplatsförlagda lärandet

advertisement
Inför ställningstagande av validering i det Arbetsplatsförlagda lärandet (APL) i kursen
Vård och omsorgsarbete l skall nedanstående områden bedömas
Krav: Minst 6 månaders arbete (75% arbetstid) inom äldreomsorgen (ej personlig assistent eller
omsorgsassistent). Tjänstgöringsintyg skall skickas med.
Bedömning av
medarbetaren/ elevens
kompetens får validering av
den arbetsplatsfårlagda delen i
kursen Vård och omsorgsarbete
l.
Klarar inte
attutföra
uppgiften
Utfår uppgiften
i samrådmed
kollegalchef
Utfår uppgiften
efter samråd med
kollega/chef.
Klarar
arbetsuppgiften
självständigt
Förmåga att planera och
stödjaomsorgstagarens i
hennes/hans personliga vård;
personlig hygien
munvård
måltidssituation inklusive
förebygga undernäring
vila och sömn
klädsel
förebygga fallrisk och
komplikationer vid långvarigt
sängläge
psykiska behov
sociala behov
Förmåga att planera och
genomlora serviceuppgifter i
omsorgstagarens hushåll;
inköp
matlagning
livsmedelshantering
städning
tvätthantering
Förmåga att använda teknisk
utrustning och tekniska
hjälpmedel
Förmåga att använda
informationsteknik för
information, kommunikation
och dokumentation
Förmåga att anpassa sin
kommunikation och sitt
samarbete med
andra(omsorgstagare,
kollegor m fl.)
Förmåga att genomföra
sociala och socialpedagogiska
uppgifter till exempel.
i form av samtal, kontakt,
aktivering.
..
Utfåruppgiften efter
samrådmed
kollegalchef samt
anpassar vi behov
utförandet.
Klarar arbetsuppgiften
självständigt
Bedörrming av
medarbetaren/ elevens
kompetens for validering av
den arbetsplatsfårlagda delen i
kursen Vård och omsorgsarbete
l.
Klarar inte
attutfara
uppgiften
Utfor uppgiften
i samrådmed
kollegalchef
Utfor uppgiften
efter samråd med
kollega/chef .
Klarar
arbetsupp giften
självständigt
Utforuppgiften efter
samråd med
kollega/chef samt
anpassar vi behov
utfårandet.
Klarar arbetsuppgiften
självständigt
Förmåga att utföra vård och
omsorgsuppgifter på ett;
etiskt sätt
estetiskt sätt
hygieniskt sätt
ergonomiskt sätt
Förmåga att utföra
administrativa uppgifter, som
beställningar och
schemaplanering
Förmåga att utvärdera den
egna förmågan att utföra
arbetsuppgifter utifrån
omsor ssituationens krav
Motivering till bedömningen:
Personnummer
Deltagarens namn
Bedömning är gjord av:
Namn
Titel
Arbetsplats
Telefonnummer
Mejladres s
Datum
Kontaktperson: Barbro Wallgren 0176 74784 / [email protected]
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards