Elevens förutsättningar står i centrum

advertisement
Kvalitetsarbete Emanuelskolan
2012-01-26—01-27
Kommunfullmäktiges mål och familjenämndens
verksamhetsplan – anpassat till Emanuelskolans åtgärder för
2012
Mål
Indikator
Åtgärd
Utvärdering
Ett gott liv varje dag
och en aktiv fritid
Nöjd kund index ska
förbättras
Alla elever ska varje dag ha
minst 30 minuters fysisk
aktivitet
Årligen genom nationell
enkät
Årligen genom
kvalitetscykeln
Tillgänglighet och
delaktighet
Andelen brukare som uppger
att det förs en
dialog/upplever delaktighet
med verksamheten ska öka
Varje enhet ska ha skolråd
Genom brukarenkät
Alla skolor ska ha elevråd
I budgetuppföljningen
Alla enheter ska bygga upp
en bra information via
lärplattformen.
Elevens förutsättningar Elevernas inflytande över det Alla skolor ska för sin
egna lärande ska öka
undervisning ha en
står i centrum
dokumenterad pedagogisk
planering.
Hög kvalitet på den
pedagogiska
utbildningen
Elevenkät
Analys av LPP
Andelen elever som anger att Alla ska arbeta aktivt med
Elevenkät
det känns bra att gå till
likabehandlingsarbete genom
skolan ska öka
t ex KRAFT
KRAFT-enkät
Andelen elever som är
behöriga till
gymnasieskolans nationella
program ska öka
Prognos och måluppfyllelse Sammanställning prognos
ska följas upp och analyseras lämnas till förvaltningen
terminsvis
varje termin
Samverkan med
forskning och
utbildning
Antalet kommunala projekt
Bibehålla och utveckla redan
med universitet/högskola ska befintliga projekt; Maöka
projekt i Blentarp,
Tankesmedjan, FoU samt
SMART
I budgetuppföljningen
Övergripande åtgärder
Alla elever ska varje dag ha minst 30
minuters fysisk aktivitet
Emanuelskolans övergripande
åtgärder
Schemaläggs i respektive arbetslag
Arbetslagens åtgärder (hur gör vi i
vårt arbetslag?)
 morgonpromenader
 idrott
 utedagar
 rastaktiviteter
 pausrörelser
 lek och drama
Rektor ansvarar
Varje enhet ska ha skolråd
Rektor leder skolråd och bjuder in
alla intresserade föräldrar minst två
gånger per termin
Alla skolor ska ha elevråd
Elevstödsamordnare leder elevråden Elevstödsamordnare ansvarar
och återkopplar till rektor. Elevråd 69 träffas en gång per månad och
elevråd F-5 träffas minst två gånger
per termin
Alla enheter ska bygga upp en bra
information via lärplattformen.
Projektgrupp är utsedd som skall
leda och organisera implementering
av ny lärplattform.
Resp arbetslag arbetar med Fronter
som lärplattform tills ny är
implementerad
 Föräldrasida där veckoinfo
mm läggs ut i resp
SMEdjerum
 Digital IUP
 Dokumentera elevernas
dagliga arbete samt
informera genom
lärplattformen.
Alla skolor ska för sin undervisning ha en
dokumenterad pedagogisk planering.
Planering i tre delar skall användas i
sin helhet. Fokus på utvärdering och
analys.
Emanuelskolan har en
nyckelpersonsgrupp som leder
pedagogiska diskussioner i
arbetslagen en gång per månad.
 Dokumentera och reflektera
arbetet under tiden.
 Vi behöver hitta tid för
individuell reflektion och
dokumentation.
Alla ska arbeta aktivt med
likabehandlingsarbete genom t ex KRAFT
Emanuelskolan har en
Hämtas från likabehandlingsplanen
nyckelpersonsgrupp som leder
pedagogiska diskussioner i
arbetslagen en gång per månad Vid
varje tillfälle görs praktiska övningar
med frågeställningar kring
diskriminering
Varje vecka har alla
undervisningsgrupper
dokumenterade övningar enligt
likabehandlingsarbetet.
Elevernas arbetsmiljö skall mätas
regelbundet
Prognos och måluppfyllelse ska följas upp
och analyseras terminsvis
Åtgärdsplaner upprättas i januari då
prognoserna och betygen analyseras
för att åtgärderna skall förbättra
meritvärdet i betygen.
I juni vid uppföljning av arbetslagens
åtgärdsplaner.
Bild, slöjd, musik idrott och hemoch konsumentkunskap:
schemalagda pass med
ämnesansvarig pedagog för mer
fokus.
NO- och SO-ämnena: vi ska skapa
en långsiktig planering för att se till
att alla mål kommer med under en
treårsperiod. Organisera No- och So
grupper för temaplanering.
Ma, Sv och Eng: vi ska skapa en
långsiktig planering med LPP för att
se till att alla färdigheter kommer
med under en treårsperiod.
Organisera oss i ämnesgrupper.
Ämnesvis skapa en strukturerad
planering med röd tråd F-9.
Eleverna ska göra sina uppgifter
till fler mottagare än läraren.
Vi pedagoger måste bli bättre på
att delge varandra positiva och
negativa lektioner. Vi startar upp
våra ALM med positivarundan.
Bibehålla och utveckla redan befintliga
projekt; Ma-projekt i Blentarp,
Tankesmedjan, FoU samt SMART
Alla pedagoger med
undervisningsansvar skall formulera
individuell plan för undervisningen.
Rektor deltar i Tankesmedjan
Bedömning för lärande med start i
januari 2012
Varje samordnings-möte tar vi
fram åtgärdsplanen för att
uppdatera oss och kolla av hur vi
arbetar mot den.
På individnivå
IT skall utvecklas på Emanuelskolan.
Vi ska boka in oss i 6-9 eftersom vi
inte har tillgång till IT-utrustning.
Vi ska bli bättre på att utnyttja lokaler
med IT.
Delta i utbildningar kring
SmartBoard.
Som ett led skall alla pedagoger
formulera mål kring IT i sitt
medarbetarsamtal.
All personal skall ha ett
entreprenöriellt synsätt i sin
undervisning
På individnivå
Genom att använda oss av Planering i
tre delar, där eleverna får vara med att
påverka arbetssätt och innehåll.
Hitta drivkrafter hos eleverna genom
att hitta mottagare till det som
produceras.
Individuella mål för entreprenöriellt
lärande formuleras i
medarbetarsamtal.
Regelbundna pedagogiska
diskussioner, för att lyfta upp vårt
entrepenöriella synsätt på eleverna.
På individnivå
Download