BVC- 4 år

advertisement
Syn och synprövning
Marie Fällmar
Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS
Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård
29 och 30 november 2007
Skelprocessen
Bild 1
Bild 2
1-2 Mask för strabism hos barn,
konvergent (1) och divergent (2).
Ur ”Augendienst” av Georg Bartisch, 1593.
Ögats anatomi
Brytningsfel
Synskärpa
Skelning
Ögats muskler
r.medialis
r.laterialis
r.inferior
r.superior
r.obliquus inferior
r.obliquus superior
A. Esotropi
B. Exotropi
C. Höjdskelning
Ögonmuskler och Anatomi
Pseudostrabism
Synpröving 4 år -HVOT
•
•
•
•
•
•
Synskärpa
0,8 eller bättre på vardera ögat
0,65 på båda ögonen
0,65 på ena ögat, 0,8 på andra ögat
Sämre än 0,65 eller 0,65 ena ögat – 1,0
andra ögat
Omkontroll efter en-två månader
•
•
•
•
•
Efter omkontroll
Om barnet ser 0,65
Kontroll vid fem-fem½ år
Om barnet ser sämre än 0,65 med
ena ögat eller ser 0,65 –1,0 bästa ögat
Åtgärd
Ingen åtgärd
Ny kontroll vid fem-fem½ år
Ny kontroll vid fem-fem½ år
Remiss till ögonkliniken
BVC- 4 år
•
•
•
•
•
•
– Synprövning vid fem-fem½ år
Samma metod som vid fyra år. De barn som vid omtest ser sämre än 0,8 på något öga
remitteras till ögonkliniken.
– Oavsett ålder
Om barnet vägrar göra visusprövning, gör två försök. Om det ej lyckas skicka remiss till
ögonkliniken.
En omkontroll görs alltid efter en-två månader. Börja alltid med det sämsta ögat.
Remiss till ögonkliniken skall också skickas om föräldrarna påtalar skelögdhet.
Remiss till ögonkliniken skrivs om barnet ej klarar kraven ovan. Observera att barnets
ovilja kan bero på att hon/han inte har förmågan att förstå instruktionerna eller faktiskt
ser dåligt, men vill ej visa det. BVC får aldrig släppa ett sådant barn med anteckningen
”vill ej” i BVC-journalen, utan måste försöka ta reda på orsaken.
Ange på remissen, förutom synskärpa, om barnet verkar ha synproblem, har andra
sjukdomar, hereditet för ögonsjukdomar och annat som kan vara av värde vid
remissbedömningen.
BVC- 4 år
•
Observera att barn med utvecklingsförsening ofta har svårt att förstå instruktionerna.
Eftersom många av dessa barn även har synnedsättning är det viktigt att man ej väntar
tills de eventuellt klarar synprövning med HVOT, utan remitterar till ögonkliniken för
undersökning med andra metoder.
• Dyslexi beror inte på synfel, dålig ögonrörlighet eller nedsatt samsyn. Om barnet har
ögon/synproblem, kan det ändå vara motiverat med en undersökning på
ögonmottagningen, för att utesluta annat som kan försvåra läsningen.
• Optiker har enligt Socialstyrelsen, SOSFS 1995:4, inte rätt att självständigt ordinera och
genomföra träning av syn, samsyn och
ögonmotilitet.
Att tänka på vid testet:
• Vardera ögat skall testas för sig. Ena ögat skall täckas med ”sjörövarlapp”med
tejp bit vid näsan eller med klisterlapp (Opticlude) direkt på huden. Detta för
att förhindra barnet att kika förbi förbandet om det har dålig syn.
• Testa alltid höger öga först.
• Testet skall utföras i lugn avskild miljö, alltså inte i till exempel ett stökigt
väntrum.
• Notera om barnet vill vrida på huvudet.
• Testa mitt på raden och gå relativt snabbt ner på tavlan. Barn med dålig syn
utveckling ser ofta första och sista bokstaven på en rad, men har svårare att
uppfatta övriga tecken på raden.
Synprövning
Syn kontroll skolhälsovård
Synskärpa 0,8 E i rad eller bokstäver är godkänd.
Om synen på något öga är sämre, görs i första hand en omkontroll efter någon månad.
Börja då med sämsta ögat.
Test genomförande
•
•
•
•
•
•
•
Testet skall utföras i lugn miljö.
Använd bokstavstavla eller E i rad i belysningsskåp, helst för fem meter avstånd.
KM-tavla är en bokstavstavla med endast sju bokstäver och tillhörande pektavla. Det
kan vara lättare för en del barn att peka ”lika för lika”. KM finns för olika avstånd om
det är svårt att få plats med en fem meters tavla.
Observera att testavståndet hålls. Barn vill gärna krypa närmare om de ser dåligt.
Testa varje öga för sig. Ena ögat täcks med ”sjörövarlapp” med tejp bit vid nästan eller
med klisterlapp (Opticlude) på huden, för att förhindra att barnet kikar förbi lappen. Om
barnet vrider på huvudet vid undersökningen, misstänkt att det kikar vid sidan av
lappen.
Testa höger öga först (vid omtest dock sämsta ögat först).
Testa mitt på raden och gå relativt snabbt ned på tavlan till en nivå där barnet blir
mindre säker. Fyra/fem bokstäver mitt på raden skall klaras av.
Skolhälsovård
•
•
Barn som inte uppfyller visus gränsen remitteras. Även barn med bra visus kan förstås
remitteras, om uppenbara synproblem föreligger. Barn med skelning remitteras till
ögonklinik. Barn under åtta år remitteras till ögonklinik, övriga hänvisas i första hand
till optiker.
Ange på remissen om barnet har några ögonproblem, övriga sjukdomar, hereditet och
annat som kan vara av intresse.
Dyslexi
•
Läs – och skrivsvårigheter beror oftast inte på ögonen. Ibland kan ögonproblem bidra till
barnens svårigheter och det kan i många fall vara bra att får en ögonbedömning,
speciellt om barnet har något av nedanstående symptom:
• - ser suddigt
• - ser dubbelt
• - kisar
• - håller huvudet snett
• - får huvudvärk vid läsning
Beställa syntavlor
Här kommer det att finnas
Skandinaviens största samling av alla
typer av syntester, syntavlor,
textskalor, synprövningstavlor för
olika patientkategorier.
Tillsvidare kan ni besöka
ORTHOKM
Besök vår diskussionsforum för folk inom ögonsjukvård
www.syntavlor.se
Telefon: 046-172386, Konstantin Moutakis
Min andra hobby….
Tack för er uppmärksamhet
Download