BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
A8-0344/2015
30.11.2015
BETÄNKANDE
om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och
Europeiska unionens politik på området
(2015/2229(INI))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Cristian Dan Preda
RR\1080184SV.doc
SV
PE567.654v02-00
Förenade i mångfalden
SV
PR_INI
INNEHÅLL
Sida
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................. 3
YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING ..................................................... 37
YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN .......................................................... 42
BILAGA I ................................................................................................................................ 51
BILAGA II ............................................................................................................................... 69
RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET ................ 72
PE567.654v02-00
SV
2/72
RR\1080184SV.doc
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och
Europeiska unionens politik på området
(2015/2229(INI))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s
övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter, särskilt den
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilka
antogs i New York den 16 december 1966,
–
med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter och Europaparlamentets
resolution av den 27 november 2014 om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets
rättigheter1,
–
med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,
–
med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna,
–
med beaktande av artiklarna 2, 3, 8, 21 och 23 i fördraget om Europeiska unionen (EUfördraget),
–
med beaktande av EU:s strategiska ram och EU:s handlingsplan för mänskliga
rättigheter och demokrati, som antogs av rådet (utrikes frågor) den 25 juni 20122,
–
med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om mänskliga rättigheter,
–
med beaktande av EU:s riktlinjer för yttrandefrihet både online och offline, vilka antogs
av rådet (utrikes frågor) den 12 maj 20143,
–
med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- eller
trosfriheten4,
–
med beaktande av riktlinjerna för Europaparlamentets interparlamentariska delegationer
om främjande av mänskliga rättigheter och demokrati i samband med deras besök
utanför Europeiska unionen5,
–
med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen
2014, som antogs av rådet den 22 juni 20151,
1
Antagna texter, P8_TA(2014)0070.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/sv/pdf
3
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf
2
5
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.p
df
RR\1080184SV.doc
3/72
PE567.654v02-00
SV
–
med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–
2019, som antogs av rådet den 20 juli 20152,
–
med beaktande av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i
utvecklingssamarbetet: Transforming the Lives of Girls and Women through EU
External Relations 2016–2020 (GAP II), som antogs av rådet den 26 oktober 20153,
–
med beaktande av rådets slutsatser av den 14 maj 2012 Att göra EU:s utvecklingspolitik
mer effektiv: en agenda för förändring4,
–
med beaktande av rådets slutsatser av den 5 december 2014 om främjande och skydd av
barnets rättigheter5,
–
med beaktande av rådets beslut 2015/260/Gusp av den 17 februari 2015 om förlängning
av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter6,
–
med beaktande av rådets slutsatser av den 26 maj 2015 om jämställdhet i
utvecklingssamarbetet7,
–
med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 av den 31 oktober 2000 om
kvinnor och fred och säkerhet8,
–
med beaktande av sina brådskande resolutioner om fall av kränkningar av de mänskliga
rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen,
–
med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om EU:s politik till stöd för
människorättsförsvarare9,
–
med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2011 om EU:s utrikespolitik till stöd för
demokratisering10,
–
med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om en strategi för digital
frihet i EU:s utrikespolitik11,
–
med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om press- och mediefrihet i
världen12,
–
med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2013 om korruption inom den
offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer1,
1
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/st10152-en15_pdf/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf
3
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/
4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
5
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%2015559%202014%20INIT
6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
7
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf
8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
9
Antagna texter, P7_TA(2010)0226.
10
Antagna texter, P7_TA(2011)0334.
11
Antagna texter, P7_TA(2012)0470.
12
Antagna texter, P7_TA(2013)0274.
2
PE567.654v02-00
SV
4/72
RR\1080184SV.doc
–
med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om diskriminering baserad på
kasttillhörighet2,
–
med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det
25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter3,
–
med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s
råd för mänskliga rättigheter under 20154,
–
med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om FN:s
generalförsamlings 69:e session5,
–
med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2014 om utrotande av tortyr i hela
världen6,
–
med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga
rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området7,
–
med beaktande av sin resolution av den 18 juni 2015 om översynen av den europeiska
grannskapspolitiken8,
–
med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om mänskliga rättigheter och
teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och
övervakning9,
–
med beaktande av sin resolution av den 10 september 2015 om migration och flyktingar
i Europa10,
–
med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2015 om förnyelsen av EU:s
handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet11,
–
med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2015 om dödsstraffet12,
–
med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 oktober 2014 till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2014–201513,
–
med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 8 mars 2011 från unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen till
1
Antagna texter, P7_TA(2013)0394.
Antagna texter, P7_TA(2013)0420.
3
Antagna texter, P7_TA(2014)0252.
4
Antagna texter, P8_TA(2015)0079.
5
Antagna texter, P7_TA(2014)0259.
6
Antagna texter, P7_TA(2014)0206.
7
Antagna texter, P8_TA(2015)0076.
8
Antagna texter, P8_TA(2015)0272.
9
Antagna texter, P8_TA(2015)0288.
10
Antagna texter, P8_TA(2015)0317.
11
Antagna texter, P8_TA(2015)0350.
12
Antagna texter, P8_TA(2015)0348.
13
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_sv.pdf
2
RR\1080184SV.doc
5/72
PE567.654v02-00
SV
Europeiska rådet, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd
med södra Medelhavsområdet1,
–
med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 25 maj 2011 från unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén Ny respons på ett grannskap i förändring2,
–
med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 30 april 2014 om ett
rättighetsbaserat tillvägagångssätt för EU:s utvecklingssamarbete, med inbegripande av
alla mänskliga rättigheter3,
–
med beaktande av resolutionen av den 26 juni 2014 från FN:s råd för mänskliga
rättigheter om inrättande av en öppen mellanstatlig arbetsgrupp som ska utveckla ett
internationellt, rättsligt bindande instrument för reglering av transnationella och andra
företags verksamhet inom ramen för människorätt4,
–
med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om EU:s nya strategi för mänskliga
rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet
för demokrati efter dess inrättande5,
–
med beaktande av årsrapporten från UNFPA – Unicef om det gemensamma
programmet mot kvinnlig könsstympning6,
–
med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,
–
med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från
utskottet för utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män (A8-0344/2015), och av följande skäl:
A.
Enligt artikel 21 i EU-fördraget ska EU utveckla en gemensam utrikes- och
säkerhetspolitik, utgående från principerna om demokrati, rättsstaten, de mänskliga
rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för
människors värde, jämlikhet och solidaritet samt efterlevnad av Förenta nationernas
stadga, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och folkrätten.
B.
Enligt artikel 6 i EU-fördraget ska unionen ansluta sig till den europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
C.
Respekt för samt främjande och skydd av de mänskliga rättigheternas allmängiltighet
och odelbarhet måste utgöra hörnstenarna i EU:s yttre åtgärder.
1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:sv:PDF
3
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
4
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
5
Antagna texter, P8_TA(2015)0274.
6
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf
2
PE567.654v02-00
SV
6/72
RR\1080184SV.doc
D.
Ökad samstämmighet mellan EU:s inre och yttre politik och mellan olika delar av EU:s
yttre politik är en ofrånkomlig förutsättning för en framgångsrik och effektiv EU-politik
för mänskliga rättigheter. Ökad samstämmighet borde göra det möjligt för EU att
reagera snabbare i ett tidigt skede av människorättskränkningar.
E.
EU:s engagemang för effektiv multilateralism, med FN i centrum, är en integrerad del
av EU:s utrikespolitik och grundar sig på övertygelsen att ett multilateralt system som
baseras på universella regler och värderingar är bäst lämpat för att hantera globala
kriser, utmaningar och hot.
F.
Respekten för de mänskliga rättigheterna ifrågasätts och hotas överallt i världen. De
mänskliga rättigheternas allmängiltighet ifrågasätts allvarligt av ett antal auktoritära
regimer, i synnerhet i multilaterala forum.
G.
Mer än hälften av jordens befolkning lever fortfarande under icke-demokratiska
förtrycksregimer, och under de senaste åren har den globala friheten konstant minskat.
Bristen på respekt för mänskliga rättigheter innebär en kostnad för samhället och den
enskilda individen.
H.
Det görs talrika försök runt om i världen, bland annat i FN:s råd för mänskliga
rättigheter, att inskränka utrymmet för det civila samhället.
I.
Ett demokratiskt styre kännetecknas inte bara av att det hålls fria val, utan också av att
myndigheterna bedriver sin verksamhet med insyn, rättsstaten respekteras,
yttrandefrihet råder, de mänskliga rättigheterna efterlevs, rättsväsendet är opartiskt och
internationell rätt och internationella avtal och riktlinjer för mänskliga rättigheter
respekteras.
J.
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik (nedan kallad vice ordföranden/den höga representanten) konstaterade,
när den nya gemensamma handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati
föreslogs, att mänskliga rättigheter skulle bli en av de övergripande prioriteringarna för
hennes mandat och en ledstjärna för alla förbindelser, såväl med EU-institutioner som
med tredjeländer, internationella organisationer och det civila samhället. Under 2017
kommer det att göras en halvtidsöversyn av handlingsplanen för mänskliga rättigheter
och demokrati, samtidigt med en halvtidsöversyn av de yttre finansieringsinstrumenten,
något som bör till ökad samstämmighet i EU:s yttre åtgärder.
K.
Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten), kommissionen, rådet och
medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av den nya handlingsplanen. EU:s
uppdrag och EU:s företrädare i tredjeländer kan spela en viktig och kompletterande roll
för att handlingsplanen ska fungera ordentligt.
L.
Lämpliga resurser måste anslås till ett bättre främjande av mänskliga rättigheter och
demokrati i tredjeländer, och dessa medel måste användas så effektivt som möjligt.
M.
EU bör göra mer för att mäta hur dess egen politik påverkar mänskliga rättigheter,
maximera de positiva effekterna, begränsa och lindra skadeverkningarna och ge de
invånare som drabbas förstärkt tillgång till rättsmedel.
RR\1080184SV.doc
7/72
PE567.654v02-00
SV
N.
Kontakter med tredjeländers ansvariga ledare och myndigheter inom alla bilaterala och
multilaterala forum är ett av de effektivaste redskapen för att ta upp människorättsfrågor
i tredjeländer. De civilsamhälleliga organisationerna i tredjeländer utgör viktiga
samtalspartner då EU:s politik för mänskliga rättigheter ska utformas och genomföras.
O.
EU anser ett nära samarbete med det civila samhället i tredjeländer och med
människorättsförsvarare i dessa länder som en av sina huvudsakliga prioriteringar i
arbetet mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
P.
Internationellt samarbete bör spela en utökad roll för att förstärka både respekten för
grundläggande rättigheter och en effektiv parlamentarisk tillsyn över
underrättelsetjänster som använder digital övervakningsteknik.
Q.
EU och dess medlemsstater har varit nära bundsförvanter till Internationella
brottmålsdomstolen sedan den inrättades, ger den ekonomiskt, politiskt, diplomatiskt
och logistiskt stöd och arbetar samtidigt för att göra Romstadgan allmängiltig och
försvara dess integritet i syfte att stärka brottmålsdomstolens oberoende.
R.
Politiken för mänskliga rättigheter och demokratistöd bör integreras i all EU-politik
med inriktning på omvärlden, såsom utvecklings-, migrations-, säkerhets-,
terrorbekämpnings-, utvidgnings- och handelspolitiken, i syfte att kontinuerligt främja
respekten för de mänskliga rättigheterna.
S.
Enligt artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska den
gemensamma handelspolitiken föras inom ramen för principerna och målen för
unionens yttre åtgärder.
T.
Migrationen i sina olika former är en viktig utmaning för EU:s utrikespolitik som kräver
omedelbara, effektiva och varaktiga lösningar för att garantera att människor i nöd, t.ex.
de som flyr undan krig och våld, ska tillförsäkras respekt för sina mänskliga rättigheter,
i linje med de europeiska värderingarna och med internationella människorättsnormer.
U.
Den globala ekonomin genomgår en allvarlig kris, med konsekvenser som – i förening
med vissa åtgärder, inte minst drastiska budgetnedskärningar – urholkar de mänskliga
rättigheterna och framför allt de ekonomiska och sociala rättigheterna. Krisens
konsekvenser försämrar också befolkningens levnadsvillkor (arbetslösheten,
fattigdomen, ojämlikheten och de otrygga anställningsförhållandena ökar samtidigt som
kvaliteten på tjänsterna försämras och tillgången till dessa begränsas). Detta medför att
befolkningens välbefinnande minskar.
V.
Tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten bör, utgående från allmängiltiga och
odelbara värden, bli en av EU:s prioriteringar och måste ovillkorligen stödas. Dessa
rättigheter är fortsatt hotade i hög grad, och antalet relaterade kränkningar har ökat
markant.
W.
Det allmänna avskaffandet av dödsstraffet kvarstår som en av EU:s prioriteringar i dess
yttre politik för mänskliga rättigheter. I juni 2016 kommer den sjätte världskonferensen
mot dödsstraffet att hållas i Oslo i Norge.
PE567.654v02-00
SV
8/72
RR\1080184SV.doc
X.
Barn, kvinnor och personer som tillhör minoriteter ställs inför växande, specifika hot,
våldsdåd och sexuellt våld, framför allt i krigsområden.
Y.
Sacharovpriset 2014 tilldelades dr Denis Mukwege, för att han oavlåtligen, såsom
läkare och människorättsförsvarare, ställt upp för offren för sexuellt våld och
könsstympning. Kvinnlig könsstympning är en kränkning av kvinnors och barns
grundläggande rättigheter och kampen mot kvinnlig könsstympning och sexuellt våld
måste ovillkorligen ställas i centrum för EU:s yttre politik och politik för mänskliga
rättigheter.
Z.
Under 2014 utsattes uppskattningsvis 230 miljoner barn, som för närvarande bor i
länder och områden som påverkas av väpnade konflikter, för extremt våld, trauma och
tvångsrekrytering eller togs med avsikt som måltavla av våldsbenägna grupper.
AA. Enligt artikel 25 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna erkänns alla
människors rätt till en tillräcklig levnadsstandard för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive hälsovård, varvid mödrar och barn är berättigade till särskild
omvårdnad och hjälp. Resolution 26/281 från FN:s råd för mänskliga rättigheter (MRrådet) innehåller ett krav att MR-rådets kommande sociala forum ska inriktas på tillgång
till läkemedel inom ramen för alla människors rätt till den bästa fysiska och psykiska
hälsa som går att uppnå. Enligt WHO:s stadga är rätten till den bästa hälsa som går att
uppnå en av de grundläggande rättigheterna för varje enskild människa utan åtskillnad
på grund av ras, religion, politisk uppfattning eller ekonomisk eller social ställning.
AB. Klimatförändringarna går ut över de mest grundläggande mänskliga rättigheterna,
såsom tillgången till vatten, naturresurser och livsmedel.
AC. Olika terroristorganisationer och krigförande grupper förintar avsiktligen och
systematiskt värdefulla arkeologiska fyndplatser som tillhör det gemensamma
världsarvet, och deras syfte är att destabilisera befolkningarna och beröva dem deras
kulturella identitet. Detta bör inte bara betraktas som ett krigsbrott utan också som ett
brott mot mänskligheten.
Allmänna överväganden
1.
Europaparlamentet uttrycker djup oro över att hotet mot mänskliga rättigheter och
demokratiska värden, såsom yttrande-, tanke-, samvets-, religions-, mötes- och
föreningsfriheten, växer alltmer i många delar av världen, inklusive under auktoritära
regimer. Parlamentet är också djupt oroat över att utrymmet för det civila samhället i
offentligheten krymper och att allt fler människorättsförsvarare utsätts för angrepp
överallt i världen.
2.
Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater till förstärkta insatser för att
mänskliga rättigheter och demokratiska värden faktiskt ska stå i centrum för deras
förbindelser med omvärlden, i enlighet med deras utfästelser i EU-fördraget.
Parlamentet konstaterar att EU särskilt när det gäller auktoritära regimer bör vidta
lämpliga åtgärder mot allvarliga människorättskränkningar i tredjeländer, bland annat
via handels-, energi- eller säkerhetsförbindelser.
1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/G1408606.pdf?OpenElement
RR\1080184SV.doc
9/72
PE567.654v02-00
SV
3.
Europaparlamentet upprepar hur oerhört viktigt det är att EU:s inre och yttre politik görs
mer samstämmig när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska
värden. Parlamentet framhåller här att denna rapport handlar om EU:s yttre politik för
främjande av mänskliga rättigheter, men att parlamentet också antar en årsrapport om
situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, vilken
sammanställs av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
inrikes frågor. Parlamentet betonar också betydelsen av ökad konsekvens och
samstämmighet, liksom av att man undviker dubbelmoral, i EU:s utrikespolitik och alla
dess styrmedel.
4.
Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att effektivt ta itu med interna
utmaningar rörande de mänskliga rättigheterna, såsom romernas situation, behandlingen
av flyktingar och migranter, diskriminering mot hbti-personer, rasism, våld mot
kvinnor, förhållandena för förvarstagna och mediefriheten i medlemsstaterna, för att
kunna upprätthålla trovärdigheten och konsekvensen i den externa
människorättspolitiken.
5.
Europaparlamentet håller fast vid att EU måste föra en konsekvent politik mot problem
som ockupation eller annektering av territorier, och påminner om att internationell
humanitär rätt bör vara ledstjärnan för EU:s politik i alla dylika situationer.
6.
Europaparlamentet tar bestämt avstånd från annekteringar, ockupationer och
kolonialiseringar av territorier och vidhåller folkens oförytterliga rätt till
självbestämmande.
7.
Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna, för att infria sin utfästelse om att
främja mänskliga rättigheter och demokrati i världen, måste iaktta konsekvens och
samstämmighet i sina uttalanden och se till att deras budskap vinner gehör.
8.
Europaparlamentet framhåller dessutom vikten av ett fördjupat samarbete mellan
kommissionen, rådet, utrikestjänsten, parlamentet och EU-delegationerna, för att EU:s
politik för mänskliga rättigheter och demokrati överlag ska bli mera konsekvent och
mer markant stå i centrum för all EU-politik med inriktning på omvärlden, framför allt
inom de områden som hänger samman med utveckling, säkerhet, sysselsättning,
migration, handel och teknik.
9.
Europaparlamentet uppmanar EU att förbättra och systematisera den fulla omfattningen
av hur dess egen politik påverkar mänskliga rättigheter och att se till att dessa analyser
används för omläggning av politiken såsom en konsekvens. Parlamentet uppmanar EU
att ta fram effektivare mekanismer för att dess politik ska få maximal positiv inverkning
på mänskliga rättigheter samt för att skadeverkningarna ska begränsas och lindras och
för att de invånare som drabbas ska ges bättre tillgång till rättsmedel.
10.
Europaparlamentet påpekar sitt långvariga engagemang för främjande av mänskliga
rättigheter och demokratiska värden, något som framgår bland annat av den årliga
utdelningen av Sacharovpriset för tankefrihet, av det arbete som görs i underutskottet
för mänskliga rättigheter och av de månatliga plenardebatterna och resolutionerna om
fall av brott mot mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatsprincipen.
PE567.654v02-00
SV
10/72
RR\1080184SV.doc
11.
Europaparlamentet uttalar sin djupa oro över att värdefulla arkeologiska fyndplatser
som är en del av världens gemensamma kulturarv avsiktligen och systematiskt
utplundras och förintas av terroristorganisationer och krigförande grupper som bekostar
sina våldshandlingar genom illegal handel med stulen konst med syftet att destabilisera
befolkningarna och undergräva deras kulturella identitet. Parlamentet uppmanar därför
kommissionen att, i samverkan med FN och Unesco, motverka den illegala handeln
med konstskatter från konfliktområden samt ta fram initiativ för att skydda kulturarvet i
konfliktområden. Parlamentet uppmanar kommissionen att betrakta avsiktligt förintande
av mänsklighetens kollektiva arv som brott mot mänskligheten och således också vidta
rättsliga åtgärder mot det.
EU:s politiska instrument för främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati runt om i
världen
EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen
12.
Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter
och demokrati i världen 2014. Parlamentet anser årsrapporten som ett oumbärligt
redskap för granskning av, information om och debatt kring EU:s politik för mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatlighet i världen. Utrikestjänsten och kommissionen
uppmanas att säkerställa en övergripande uppföljning av de problem som tas upp i
årsrapporten, medräknat konkreta förslag för att lösa dem, samt ökad samstämmighet
mellan de olika rapporterna om EU:s yttre åtgärder för mänskliga rättigheter och
demokrati.
13.
Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga
representanten att föra en diskussion med ledamöterna av Europaparlamentet vid två
plenarsammanträden per år, den ena gången när EU:s årsrapport läggs fram och den
andra gången såsom svar på parlamentets rapport. Parlamentet understryker att skriftliga
svar från kommissionen och utrikestjänsten på parlamentets resolution om årsrapporten
om mänskliga rättigheter och demokrati spelar en viktig roll i de interinstitutionella
förbindelserna, eftersom de möjliggör en systematisk och djupgående uppföljning av
alla punkter som tagits upp av parlamentet.
14.
Europaparlamentet berömmer utrikestjänsten och kommissionen för deras uttömmande
rapportering om vad EU under 2014 gjort inom området mänskliga rättigheter och
demokrati. Parlamentet menar ändå att det skulle gå att förbättra det nuvarande formatet
för årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati, genom att man gav en bättre
överblick över de konkreta resultaten av EU:s verksamhet för mänskliga rättigheter och
demokrati i tredjeländer samt de framsteg som gjorts, och gjorde formatet mera
läsarvänligt. Dessutom efterlyser parlamentet rapportering om åtgärder som vidtagits
som svar på parlamentets resolutioner om fall av brott mot mänskliga rättigheter,
demokratin och rättsstatsprincipen.
15.
Europaparlamentet rekommenderar med tanke på detta att utrikestjänsten ska gå mera
analytiskt till väga vid sammanställandet av årsrapporten och samtidigt fortsätta att
rapportera om genomförandet av EU:s strategiska ram och av handlingsplanen.
Parlamentet menar att årsrapporten inte bara bör framhålla EU:s resultat och bästa
praxis inom området, utan också ange dels vilka utmaningar och begränsningar som EU
stöter på i sitt arbete för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i tredjeländer,
RR\1080184SV.doc
11/72
PE567.654v02-00
SV
dels vilka lärdomar som kan dras med tanke på konkret verksamhet under kommande
år.
16.
Europaparlamentet håller fast vid att landsrapporterna i årsrapporten bör vara mindre
beskrivande och mindre statiska och i stället bättre återspegla genomförandet av
landstrategierna för mänskliga rättigheter, samt ge en överblick av resultatet av EU:s
verksamhet på ort och ställe.
EU:s strategiska ram och (den nya) handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati
17.
Europaparlamentet upprepar sin åsikt att antagandet av EU:s strategiska ram och den
första handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati 2012 var en viktig
milstolpe för EU:s arbete med att undantagslöst integrera mänskliga rättigheter och
demokrati i sina förbindelser med omvärlden.
18.
Europaparlamentet välkomnar att rådet i juli 2015 antog en ny handlingsplan för
mänskliga rättigheter och demokrati för perioden 2015–2019. Parlamentet berömmer
utrikestjänsten för dess samråd med kommissionen, parlamentet, medlemsstaterna, det
civila samhället samt regionala och internationella organisationer vid utvärderingen av
den första handlingsplanen och utarbetandet av den nya handlingsplanen.
19.
Europaparlamentet välkomnar att EU på nytt utfäst sig att främja och skydda mänskliga
rättigheter och stödja demokratin i hela världen. Parlamentet konstaterar att syftet med
handlingsplanen är att EU ska kunna gå mera fokuserat, systematiskt och samordnat till
väga inom området mänskliga rättigheter och demokrati samt förstärka effekterna av
EU:s politik och redskap på ort och ställe. Parlamentet stöder i detta sammanhang att
fem strategiska åtgärdsområden prioriterats.
20.
Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten,
utrikestjänsten, kommissionen, rådet och medlemsstaterna att se till att den nya
handlingsplanen genomförs effektivt och konsekvent. Parlamentet uppmärksammar
särskilt att man måste få de redskap som EU använder för att främja respekten för
mänskliga rättigheter och demokrati i världen att fungera mera effektivt och maximera
deras lokala inverkan. Parlamentet betonar nödvändigheten av snabba och lämpliga
reaktioner på kränkningar av de mänskliga rättigheterna och upprepar vikten av
förstärkta insatser för att integrera mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s alla yttre
åtgärder, också på hög politisk nivå.
21.
Europaparlamentet betonar att det är en förutsättning för att de ambitiösa målen i den
nya handlingsplanen ska uppnås, att EU anslår tillräckligt med resurser och sakkunskap
för detta ändamål, både i form av mänskliga resurser i delegationerna och högkvarteren
och i form av penningmedel till projekt.
22.
Europaparlamentet upprepar att det behövs en fast samsyn och bättre samordning
mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna för att man på ett enhetligt och
konsekvent sätt ska kunna främja agendan för mänskliga rättigheter och demokrati.
Parlamentet påminner om att handlingsplanen gäller både EU och medlemsstaterna.
Därför betonar parlamentet med eftertryck att medlemsstaterna utan undantag bör
engagera sig mera i att genomföra handlingsplanen och EU:s strategiska ram, och ta
dem som modell för sitt eget arbete för mänskliga rättigheter och demokrati, både
PE567.654v02-00
SV
12/72
RR\1080184SV.doc
bilateralt och multilateralt. Parlamentet ser positivt på den planerade
interimsutvärderingen av den nya handlingsplanen och betonar betydelsen av
allomfattande samråd för att konsekvent ge uttryck för de resultat som uppnåtts med
integrering av människorättsfrågor.
23.
Europaparlamentet uppmanar här med kraft rådet (utrikes frågor) att regelbundet dryfta
frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar än en gång rådet
(utrikes frågor) att årligen hålla en offentlig debatt om EU:s verksamhet inom området
mänskliga rättigheter och demokrati.
24.
Europaparlamentet berömmer utrikestjänsten och kommissionen för deras rapportering
om genomförandet av den första handlingsplanen och väntar sig att denna rapportering
ska fortsätta inom ramen för den nya handlingsplanen. Parlamentet påminner dessutom
om sin fasta föresats att nära anknytas till och rådfrågas om genomförandet av den nya
handlingsplanen.
25.
Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att, i
samverkan med samtliga kommissionsledamöter, utarbeta ett program som integrerar
mänskliga rättigheter i olika delar av EU:s verksamhet, i synnerhet på områdena
utveckling, migration, miljö, sysselsättning, uppgiftsskydd på internet, handel,
investeringar, teknik och näringsliv.
En översikt av EU:s andra politiska instrument
Uppdraget för EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter
26.
Europaparlamentet påminner om att EU:s särskilda representant för mänskliga
rättigheter har ett viktigt uppdrag för att unionen ska bli mera synlig och effektiv när det
gäller att skydda och främja mänskliga rättigheter och demokratiska principer runt om i
världen. Parlamentet berömmer den nuvarande uppdragsinnehavaren för hans betydande
resultat och för att han regelbundet stått i kontakt med parlamentet och det civila
samhället.
27.
Europaparlamentet välkomnar att den särskilda representantens uppdrag förlängts till
februari 2017 och upprepar sin begäran att uppdraget ska göras bestående. Parlamentet
vill därför att uppdraget ses över, så att den särskilda representanten får initiativrätt,
lämpliga personalresurser och ekonomiska resurser samt möjlighet att uttala sig
offentligt, rapportera om resultaten av besök i tredjeländer och meddela EU:s
ståndpunkt i människorättsfrågor, för att stärka den särskilda representantens roll genom
att göra den mera synlig och effektiv.
28.
Europaparlamentet uppmanar än en gång rådet att i uppdraget för EU:s särskilda
representanter för olika geografiska områden föreskriva att de ska samarbeta nära med
EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.
Landstrategier för mänskliga rättigheter och EU-delegationernas roll
29.
Europaparlamentet konstaterar att kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik har
godkänt 132 landstrategier för mänskliga rättigheter efter samfällda insatser från EUdelegationerna, EU-institutionerna och medlemsstaterna. Parlamentet upprepar sitt stöd
RR\1080184SV.doc
13/72
PE567.654v02-00
SV
för målet med dessa strategier, som består i att anpassa EU:s verksamhet efter den
särskilda situationen och de särskilda behoven i varje enskilt land. Parlamentet påpekar
att dessa strategier hela tiden måste utvärderas och vid behov anpassas, och efterlyser
ytterligare förbättring av samarbetet, informationsgången och uppgiftsutbytet mellan
EU-delegationerna, medlemsstaternas ambassader och EU-institutionerna när det gäller
att utarbeta och genomföra landstrategierna för mänskliga rättigheter.
30.
Europaparlamentet upprepar att ledamöterna av Europaparlamentet bör få ta del av
innehållet i strategierna i lämplig form, för att de vederbörligen ska kunna utföra sina
uppgifter på ett insynsvänligt sätt. Parlamentet rekommenderar att utrikestjänsten och
kommissionen går ut med information om målet för varje enskild strategi för att
förbättra insynen i landstrategierna för mänskliga rättigheter. Parlamentet håller fast vid
att utrikestjänsten bör ta med tydliga och mätbara framstegsindikatorer i varje enskild
strategi.
31.
Europaparlamentet understryker med kraft vikten av att det tas hänsyn till
landstrategierna för mänskliga rättigheter på alla nivåer av politiskt beslutsfattande
gentemot tredjeländer, också vid förberedandet av politiska högnivådialoger,
människorättsdialoger, landstrategidokument och årliga åtgärdsprogram.
32.
Europaparlamentet välkomnar att alla EU-delegationer och alla uppdrag inom ramen för
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP-uppdrag) utsett
kontaktpunkter för mänskliga rättigheter och/eller kontaktpunkter för jämställdhet.
Parlamentet konstaterar dock att den information som finns offentligt tillgänglig på
internet ofta är föråldrad och efterlyser därför en snabb översyn av den.
33.
Europaparlamentet påminner om sin rekommendation till vice ordföranden/den höga
representanten och till utrikestjänsten, om att ta fram klara och tydliga
verksamhetsriktlinjer för delegationernas kontaktpunkter, för att de ska kunna fungera
som verkliga rådgivare i frågor om mänskliga rättigheter och arbeta effektivt,
samstämmigt och i en inkluderande anda för att optimera delegationernas arbete.
Parlamentet anser att det arbete som görs av kontaktpunkterna för mänskliga rättigheter
i lika mån bör stödas av medlemsstaternas diplomatiska personal. Parlamentet anser att
kontaktpunkterna för mänskliga rättigheter bör kunna arbeta fullständigt självständigt,
utan politisk inblandning och trakasserier från nationella myndigheter i tredjeländer,
framför allt i sina kontakter med människorättsaktivister och det civila samhället.
Dialoger och samråd om mänskliga rättigheter
34.
Europaparlamentet erkänner att människorättsdialoger med tredjeländer kan vara ett
effektivt verktyg för bilateralt engagemang och samarbete för att främja och skydda
mänskliga rättigheter, under förutsättning att dialogerna inte blir ett självändamål utan
ett sätt att utverka särskilda åtaganden och resultat från motparterna. Därför välkomnar
och uppmuntrar parlamentet att det inletts människorättsdialoger med allt flera länder,
såsom Myanmar/Burma. I detta sammanhang ser parlamentet t.ex. positivt på den sjätte
omgången i människorättsdialogen mellan EU och Moldavien.
35.
Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten och
utrikestjänsten att låta sina människorättsdialoger och motsvarande seminarier med det
civila samhället präglas av en tydlig resultatinriktning som återspeglar landstrategierna
PE567.654v02-00
SV
14/72
RR\1080184SV.doc
för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft utrikestjänsten att
konsekvent ta med en förberedande dialog med det civila samhällets organisationer,
vilken automatiskt bör bli en del av själva människorättsdialogen. Vidare håller
parlamentet fast vid att vice ordföranden/den höga representanten, EU:s särskilda
representant för mänskliga rättigheter och utrikestjänsten under människorättsdialogerna
systematiskt ska ta upp enskilda fall som berör människorättsförsvarare som är utsatta
för risker eller sitter i fängelse, politiska fångar och människorättskränkningar, och göra
det på ett ansvarsfullt och insynsvänligt sätt. Parlamentet anser det centralt att
utrikestjänsten systematiskt ser till att alla utfästelser som gjorts under var och en av
människorättsdialogerna faktiskt också infrias.
36.
Europaparlamentet uppmanar på nytt utrikestjänsten att i samarbete med det civila
samhällets organisationer och människorättsorgansationer utveckla en heltäckande
mekanism för övervakning och översyn av hur människorättsdialogerna fungerar, för att
resultaten av dem ska kunna förbättras. Parlamentet anser att man, om dessa dialoger
ideligen misslyckas, bör dra politiska slutsatser och tillgripa alternativa redskap som
stöd till människorättsfrämjandet i det berörda landet. I detta avseende konstaterar
parlamentet att människorättsdialogen med Ryssland inställdes 2014 och att
människorättsdialogerna med Kina och Vitryssland inte har gett något resultat.
Parlamentet uppmanar därför med kraft utrikestjänsten att genomgripande ompröva sin
strategi för mänskliga rättigheter gentemot Ryssland och Kina.
37.
Europaparlamentet uppmanar EU och dess delegationer att tillsammans med det civila
samhället intensifiera sin politiska dialog med stater som gör sig skyldiga till
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen.
Parlamentet vidhåller att den politiska människorättsdialogen mellan EU och
tredjeländer måste omfatta en mer inkluderande och heltäckande definition av förbudet
mot diskriminering av bl.a. hbti-personer och diskriminering på grund av religion eller
övertygelse, kön, ras eller etniskt ursprung, ålder, funktionshinder eller sexuell
läggning. Parlamentet understryker att utvecklingsbiståndet, i synnerhet till länder med
svaga resultat vad gäller både utveckling av och respekt för de mänskliga rättigheterna,
visserligen bör upprätthållas och rentav stärkas, men att det företrädesvis bör förmedlas
via organisationer i det civila samhället och icke-statliga lokala partner samt bör
övervakas systematiskt och åtföljas av åtaganden från regeringarnas sida om att
förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna på plats.
38.
Europaparlamentet erkänner vikten av kompletterande åtgärder mot enskilda personer i
auktoritära regimer (målinriktade sanktioner såsom frysning av tillgångar eller
reseförbud), om dialogerna hela tiden skulle misslyckas.
EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter
39.
Europaparlamentet välkomnar att rådet i maj 2014 antog EU:s riktlinjer om mänskliga
rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline. Parlamentet påminner dock om
sin begäran om att utrikestjänsten ska förtydliga urvalsprocessen för vilka ämnen som
ska omfattas av EU:s riktlinjer och även samråda med parlamentet och det civila
samhället om denna fråga innan urvalet sker.
RR\1080184SV.doc
15/72
PE567.654v02-00
SV
40.
Europaparlamentet uppmanar än en gång vice ordföranden/den höga representanten och
utrikestjänsten att effektivt genomföra EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt,1
också i anslutning till konflikter i länder som Syrien, Irak, Libyen och Ukraina. Här
rekommenderar parlamentet att utrikestjänsten ska stödja sådana civilsamhälleliga
organisationer som verkar för att statliga och icke-statliga aktörer ska respektera
internationell humanitär rätt, och uppmanar dessutom med kraft EU att aktivt använda
alla styrmedel som unionen förfogar över för att statliga och icke-statliga aktörer bättre
ska respektera internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar EU och dess
medlemsstater att bidra till det aktuella initiativet från Schweiz/Internationella
rödakorskommittén om att utöka efterlevnaden av internationell humanitär rätt.
41.
Europaparlamentet understryker med kraft vikten av att genomförandet av EU:s
riktlinjer om mänskliga rättigheter, och också genomförandet av EU:s riktlinjer för
främjande och skydd av barnets rättigheter, systematiskt bedöms med hjälp av
väldefinierade riktmärken. Parlamentet anser att det måste vidtas ytterligare åtgärder för
att öka medvetenheten om innehållet i dessa riktlinjer bland utrikestjänstens och EUdelegationernas samt medlemsstaternas utlandsbeskickningars personal, för att
riktlinjerna ska genomföras som sig bör. Parlamentet begär på nytt att både
organisationer i det civila samhället och människorättsorganisationer ska få medverka
aktivare vid urvalet, utarbetandet, utvärderingen och översynen av riktlinjerna.
Mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s strategier och instrument för yttre förbindelser
42.
Europaparlamentet påminner om att EU förbundit sig att ställa mänskliga rättigheter och
demokrati i centrum för sina förbindelser med tredjeländer. Därför betonar parlamentet
att främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska principer behöver stöd via all
EU-politik och alla lämpliga finansieringsinstrument med inriktning på omvärlden,
såsom utvidgnings- och grannskapspolitiken, den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken, liksom politiken för utveckling, handel, migration samt rättvisa och
inrikes frågor. I detta sammanhang välkomnar parlamentet EU:s senaste insatser för att
inkludera människorättskränkningar i matrisen för tidig varning i samband med
krisförebyggande åtgärder.
43.
Europaparlamentet betonar EU:s fördragsenliga skyldighet att se till att hela dess yttre
politik och verksamhet utformas och genomförs på ett sätt som befäster och stöder
mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.
44.
Europaparlamentet anser att EU:s finansieringsinstrument för yttre åtgärder är ett viktigt
redskap för att främja och försvara värden med anknytning till demokrati och mänskliga
rättigheter utomlands. Parlamentet upprepar att det behövs bättre konsekvens mellan
olika temainriktade och geografiska instrument.
45.
Europaparlamentet noterar kommissionens insatser för att infria sin utfästelse om att ta
med bestämmelser om de mänskliga rättigheterna i sina konsekvensbedömningar av
lagstiftningsförslag och förslag utan lagstiftningskaraktär, genomförandeåtgärder och
handelsavtal. Kommissionen uppmanas med eftertryck att förbättra
konsekvensbedömningarnas kvalitet, omfattande karaktär och uppföljning samt se till
1
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
PE567.654v02-00
SV
16/72
RR\1080184SV.doc
att frågor om de mänskliga rättigheterna systematiskt tas med i dem. Parlamentet
framhåller den roll som det civila samhället skulle kunna ha för detta arbete.
Utvidgnings- och grannskapspolitiken
46.
Europaparlamentet påminner om att EU:s utvidgningspolitik är ett av de starkaste
redskapen för att stärka respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer.
Parlamentet beklagar att Junckerkommissionen uttryckligen lagt utvidgningen på is,
men välkomnar att man under anslutningsförhandlingarna, i samband med de kapitel
som behandlar rättsväsendet och de grundläggande rättigheterna samt rättvisa, frihet och
säkerhet, har börjat tillämpa den nya strategin, där vederbörlig hänsyn tas till den tid
som behövs för att dessa reformer ska hinna genomföras ordentligt.
47.
Europaparlamentet uttrycker oro över att yttrandefriheten och mediefriheten försämrats
i vissa utvidgningsländer och i ett antal europeiska grannskapsländer. Parlamentet
framhåller det akuta behovet av ökat oberoende för medierna i dessa länder och bättre
insyn i vem som äger dem, samt av åtgärder mot att journalister utsätts för politiska och
ekonomiska påtryckningar som ofta leder till censur och självcensur. Kommissionen
uppmanas att i samband med anslutningsförhandlingar fortsätta övervaka och prioritera
respekten för yttrandefriheten och mediefriheten.
48.
Europaparlamentet beklagar djupt att det fortfarande innebär en utmaning att få de
rättsliga ramarna för skyddet av minoriteter att tillämpas som sig bör, något som
framhölls i kommissionens utvidgningsstrategi för 2014–20151. Parlamentet uppmanar
utvidgningsländerna att öka sina insatser för att skapa en kultur där minoriteter
accepteras, genom att man stärker deras deltagande i beslutsfattandet och förbättrar
deras integration i utbildningsväsendet, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt
romska barn. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU att under hela
utvidgningsprocessen noggrant övervaka genomförandet av bestämmelserna om skydd
för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheterna för personer som tillhör
minoriteter, och om bekämpning av alla former av diskriminering, inklusive hatbrott på
grund av sexuell läggning och könsidentitet.
49.
Europaparlamentet konstaterar med oro att den demokratiska politiska kulturen
försämrats i vissa kandidatländer och potentiella kandidatländer samt i ett antal
europeiska grannskapsländer. Parlamentet påminner om att god samhällsstyrning,
respekt för rättsstaten, rätten till yttrandefrihet, respekt för de mänskliga rättigheterna,
den politiska dialogen, kompromissande och medverkan från alla berörda parters sida i
beslutsprocessen står i centrum för demokratiskt styre. Parlamentet konstaterar med lika
stor oro att det gått trögt för utvidgningsländerna att förbättra rättsväsendets oberoende
och bekämpa korruptionen. Liksom kommissionen uppmanar parlamentet med
eftertryck utvidgningsländerna att påvisa att de har genomfört utredningar, lagföringar
och slutliga fällande domar på ett trovärdigt sätt.
50.
Mot bakgrund av den pågående översynen av den europeiska grannskapspolitiken
påminner Europaparlamentet om att det i EU-fördraget föreskrivs att unionen med
närbelägna länder ska utveckla särskilda förbindelser som grundar sig på unionens
1
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_sv.pdf
RR\1080184SV.doc
17/72
PE567.654v02-00
SV
värderingar, i vilka ingår respekt för mänskliga rättigheter och demokrati1. Parlamentet
påminner även om att EU efter den arabiska våren 2011 har omformulerat sin
grannskapspolitik utgående från principen om ”mer för mer”. Syftet med detta var att
stärka de demokratiska institutionerna och främja de mänskliga rättigheterna.
Parlamentet understryker att de avsevärda utmaningar som unionens grannskap ställts
inför under senare år i hög grad har påverkat respekten för mänskliga rättigheter och
demokratiska principer. Hit hör t.ex. att instabilitet och konflikter sprider sig i
Mellanöstern och Nordafrika och att problemen utnyttjas av extremist- och
jihadistgrupper, och också det mänskliga lidande som Rysslands agerande har
förorsakat.
51.
Europaparlamentet uttrycker därför sin övertygelse om att den reviderade europeiska
grannskapspolitiken bör fortsätta att ha främjandet av mänskliga rättigheter och
demokratiska principer i centrum för sin verksamhet. Parlamentet upprepar att
främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati samtidigt ligger i både
partnerländernas och EU:s intresse.
52.
Europaparlamentet betonar att EU bör fortsätta att i grannländerna aktivt stödja såväl
demokratiska och effektiva människorättsinstitutioner som det civila samhället och de
fria medierna. Som en ljuspunkt i detta sammanhang noterar parlamentet det fortsatta
omfattande stödet från det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga
rättigheter och faciliteten för det civila samhället. Parlamentet välkomnar likaledes att
det europeiska initiativet för demokrati konsekvent och effektivt har gått in för att i
EU:s östra och södra grannskap främja demokrati och respekt för grundläggande frioch rättigheter, något som konstateras i parlamentets första årsrapport om utvärdering
av den verksamhet som bedrivits av detta initiativ2. Parlamentet uppmuntrar
eftertryckligen EU och dess medlemsstater att fortsätta att erbjuda kraftfulla incitament
och kunskaper från sina egna övergångsprocesser till stöd för demokratiska
reformprocesser i EU:s grannskap.
53.
Europaparlamentet betonar att det är oerhört viktigt att det blir slut på Rysslands
aggression i Ukraina och att säkerställa stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter genom handel
54.
1
2
Europaparlamentet upprepar sitt stöd för systematiskt införande av
människorättsklausuler i samtliga internationella avtal mellan EU och tredjeländer, bl.a.
med beaktande av dialogen mellan arbetsmarkandens parter i EU och ILO:s
arbetsnormer. Kommissionen uppmanas att effektivt och systematiskt övervaka och
utvärdera genomförandet av människorättsklausuler samt att regelbundet rapportera till
parlamentet om partnerländernas respekt för mänskliga rättigheter. Parlamentet
välkomnar rådets mer systematiska användning av restriktiva åtgärder mot tredjeländer
som avsiktligt kränker mänskliga rättigheter. I detta avseende rekommenderar
parlamentet att EU, alltid när det förekommer ett grovt människorättsbrott i ett
tredjeland med vilket ett avtal har ingåtts, ska vidta konkreta åtgärder för att verkställa
lämpliga åtgärder i enlighet med människorättsklausulerna.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
Antagna texter, P7_TA-PROV(2015)0274.
PE567.654v02-00
SV
18/72
RR\1080184SV.doc
55.
Europaparlamentet välkomnar att den nya förordningen om det allmänna
preferenssystemet (GSP) (förordning (EU) nr 978/2012) trädde i kraft den 1 januari
2014. Parlamentet ser positivt på att 14 länder hade beviljats GSP+-förmåner vid
utgången av 2014 och påminner om att länderna är skyldiga att upprätthålla
ratificeringen av 27 internationella nyckelkonventioner samt se till att de genomförs
effektivt, i linje med de kriterier som fastställs i dessa konventioner och av EU.
Parlamentet ser fram emot att kommissionen senast vid utgången av 2015 ska bedöma
detta på ett ärligt och öppet sätt samt rapportera tillbaka till parlamentet och rådet om
hur GSP+-förmånstagarna ratificerat och i praktiken genomfört konventionerna.
Parlamentet upprepar sin rekommendation att Romstadgan bör inkluderas i den framtida
förteckningen över konventioner.
Företag och mänskliga rättigheter
56.
Europaparlamentet anser att handel och mänskliga rättigheter kan gå hand i hand och att
näringslivet spelar en viktig roll när det gäller att främja mänskliga rättigheter och
demokrati. Parlamentet anser att främjandet av de mänskliga rättigheterna bör bygga på
samarbete mellan myndigheterna och den privata sektorn. Parlamentet bekräftar i detta
sammanhang på nytt att europeiska företag bör vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att deras verksamhet i tredjeländer bedrivs med respekt för
människorättsnormerna. Parlamentet bekräftar likaså än en gång vikten av att EU
främjar företagens sociala ansvar främjas och att europeiska företag går i spetsen för att
främja internationella normer i fråga om företag och mänskliga rättigheter. Dessutom
uppmanar parlamentet EU att aktivt delta i det tolfte mötet i FN:s arbetsgrupp för
mänskliga rättigheter och transnationella bolag och andra företag, och att stödja insatser
för att anpassa sin politik till OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Parlamentet
uppmanar EU och dess medlemsstater att delta i debatten om ett rättsligt bindande
internationellt instrument för företagande och mänskliga rättigheter inom ramen för FNsystemet.
57.
Med beaktande av ovanstående anser Europaparlamentet att utrikestjänsten bör kräva att
EU-delegationerna samarbetar med EU-företag som är verksamma i tredjeländer för att
de ska tillförsäkra respekten för mänskliga rättigheter i sin företagsrelaterade
verksamhet. Vidare påminner parlamentet om sin begäran att EU-delegationerna ska
låta respekten för mänskliga rättigheter i samband med företagsverksamhet ingå såsom
en prioritering i lokala förslagsinfordringar inom ramen för det europeiska instrumentet
för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR), och att EU-delegationerna ska göra
allt som behövs för att skydda människorättsförsvarare i enlighet med EU:s riktlinjer för
människorättsförsvarare.
58.
Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att före utgången av
2015 rapportera om EU-medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer
för företagande och mänskliga rättigheter1,
59.
Europaparlamentet uppmanar EU att göra en samordnad insats mot markrofferi, genom
att främja lämpliga skyddsgarantier för att förhindra markrofferi i de berörda länderna
och bland EU-företag och övriga europeiska företag som är verksamma i dessa länder.
1
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
RR\1080184SV.doc
19/72
PE567.654v02-00
SV
60.
Europaparlamentet uppmanar EU att utveckla ett pilotprojekt om de mänskliga
rättigheternas odelbarhet, om markfrågor (markrofferi och tvångsförflyttning) och om
hur konsekvent EU:s politik är i detta hänseende. Parlamentet uppmanar EU att
rapportera om sina överväganden när det gäller anslutning till det fakultativa protokollet
till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
såsom EU utfäst sig i sin handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–
2019.
Mänskliga rättigheter och utveckling
61.
Europaparlamentet anser att utvecklingssamarbete bör gå hand i hand med främjande av
mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Här påminner parlamentet om FN:s
uttalande att utvecklingsmålen inte kan uppnås fullt ut om man inte har ett
människorättsbaserat tillvägagångssätt. Parlamentet påminner också om att EU utfäst
sig att stödja partnerländerna och att i det sammanhanget ta hänsyn till deras situation i
utvecklingshänseende och deras framsteg med mänskliga rättigheter och demokrati.
Parlamentet uppmuntrar att tydligt definierade resultatramar tas med i alla instrument
för att säkerställa integrering av marginaliserade och utsatta grupper och för att
integrera ett människorättsbaserat tillvägagångssätt i all politik.
62.
Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbetsdokument om ett rättighetsbaserat
tillvägagångssätt för EU:s utvecklingssamarbete, med inbegripande av alla mänskliga
rättigheter, också kvinnors och flickors rättigheter, vilket offentliggjordes i april 2014
och välkomnades av rådet. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att övervaka
genomförandet av det rättighetsbaserade tillvägagångssättet och se till att mänskliga
rättigheter och utvecklingssamarbete förstärker varandra ömsesidigt på ort och ställe.
Parlamentet uppmanar kommissionen att stå till tjänst med en insynsvänlig och offentlig
bedömning av hur EU:s verktygslåda för det rättighetsbaserade tillvägagångssättet har
genomförts. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stärka sin roll som ihärdig
förespråkare för de mänskliga rättigheterna i världen genom att på ett effektivt, enhetligt
och genomtänkt sätt använda samtliga tillgängliga styrmedel för att främja och skydda
de mänskliga rättigheterna och deras försvarare samt bedriva en effektiv politik för
utvecklingsbistånd, i linje med mål nr 16 i målen för hållbar utveckling.
63.
Europaparlamentet välkomnar att den ambitiösa agendan för hållbar utveckling fram till
2030 antagits vid FN:s särskilda toppmöte i New York och att EU spelat en ledande roll
i denna process. Parlamentet välkomnar framför allt att sådana grundläggande värden
för EU som mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning har tagits med. Parlamentet
ser positivt på att den nya agendan har en klar förankring i åtaganden om mänskliga
rättigheter och att dess 17 mål och 169 delmål syftar till att mänskliga rättigheter ska bli
verklighet för alla. Parlamentet delar den uppfattning som ligger till grund för detta
dokument, nämligen att vi behöver en värld med allmän respekt för de mänskliga
rättigheterna och människans värdighet, rättsstatsprincipen, rättvisa, jämlikhet och ickediskriminering, liksom respekt för ras, etnisk tillhörighet och kulturell mångfald samt
för lika möjligheter, så att mänsklighetens potential fullt ut kan förverkligas och så att vi
får ett bidrag till delat välstånd. Parlamentet betonar att man måste se till att
Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess övervakningsåtgärder och kommande
genomförandeåtgärder från alla berörda parters sida, inklusive det civila samhället och
den privata sektorn, underbyggs av en människorättsstrategi och en
PE567.654v02-00
SV
20/72
RR\1080184SV.doc
jämställdhetsbaserad strategi samt målen med fattigdomsutrotning, bekämpning av
ojämlikhet och socialt utanförskap och demokratisering av ekonomin.
64.
Europaparlamentet understryker vikten av en konsekvent politik för utveckling för att vi
ska kunna förverkliga den nya agendan för hållbar utveckling. Parlamentet påpekar att
det människorättsbaserade tillvägagångssättet bör leda till en fördjupad förståelse av
vad en konsekvent politik för utveckling innebär, eftersom det inte går att göra framsteg
i riktning mot hållbar utveckling och fattigdomsutrotning om man inte åtgärdar hindren
för förverkligandet av rättigheter.
65.
Europaparlamentet bekräftar än en gång det akuta behovet av åtgärder mot den
världsomfattande börda som fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar innebär.
Parlamentet efterlyser en ambitiös och långsiktig politisk strategi och handlingsplan för
global hälsa, innovation och tillgång till läkemedel, som bland annat omfattar
investeringar i forskning och utveckling, för att slå vakt om rätten till en
levnadsstandard som är tillräcklig för att alla människor ska vara friska och må bra, utan
någon diskriminering på grund av ras, religion, politisk övertygelse, ekonomiska eller
sociala villkor, könsidentitet eller sexuell läggning.
66.
Europaparlamentet betonar att man i handlingsplanen från Addis Abeba åtog sig att
säkerställa ett universellt socialt grundskydd, ett allmänt sjukvårdssystem och
grundläggande offentliga tjänster för alla, inbegripet hälso- och sjukvård och utbildning.
67.
Europaparlamentet ser positivt på det vägledningsdokument om terroristbekämpning
som sammanställdes av utrikestjänsten och kommissionen och godkändes av rådet i
syfte att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter vid planering och genomförande av
projekt om stöd till terroristbekämpning tillsammans med tredjeländer. Parlamentet
uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att se till att dokumentet genomförs
effektivt, inledningsvis genom att ge det en omfattande spridning. I detta sammanhang
påpekar parlamentet att respekten för de grundläggande rättigheterna och friheterna är
grunden för en framgångsrik terrorismbekämpningspolitik, inbegripet användningen av
digital övervakningsteknik. Parlamentet stöder de internationella insatserna för att få ett
slut på de människorättskränkningar som begås av Isis/Daish.
Urbefolkningars rättigheter
68.
1
Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att
stödja översynen av uppdraget för expertmekanismen om urbefolkningarnas rättigheter,
i överensstämmelse med slutdokumentet från världskonferensen om urbefolkningar
(FN:s generalförsamlings resolution 69/21), i syfte att övervaka, utvärdera och förbättra
genomförandet av förklaringen om urbefolkningars rättigheter. Parlamentet uppmanar
med eftertryck medlemsstaterna att begära att alla innehavare av mandat för särskilda
förfaranden ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som rör kvinnor och flickor i
urbefolkningar, och att systematiskt rapportera om sådana frågor till FN:s råd för
mänskliga rättigheter. Utrikestjänsten och medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att
aktivt stödja utvecklingen av den systemomfattande handlingsplanen för urbefolkningar,
i enlighet med begäran i FN:s generalförsamlings resolution från september 2014,
särskilt när det gäller att anordna regelbundna samråd med urbefolkningar som ett led i
http://wcip2014.org/wp-content/uploads/2013/03/N1446828.pdf
RR\1080184SV.doc
21/72
PE567.654v02-00
SV
denna process. Parlamentet beklagar djupt att personer med psykiska störningar i vissa
västafrikanska områden kedjas fast vid träd i skogarna eller överges på gatan, eftersom
detta är en vitt utbredd praxis som lokalsamhällena godtar.
EU-åtgärder i fråga om migration och flyktingar
69.
Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över och sin solidaritet med de talrika
flyktingar och migranter som utsätts för svåra människorättskränkningar eftersom de är
offer för konflikter, förföljelse, misslyckanden från statsmakternas sida, liksom för
nätverk som verkar för olaglig invandring, människohandel, människosmuggling,
extremistgrupper och förbrytarligor. Parlamentet uttrycker sin djupa sorg över de
tragiska dödsfallen bland människor som försökt nå EU:s yttre gränser.
70.
Europaparlamentet betonar att de bakomliggande orsakerna till migrationsströmmar
akut måste åtgärdas och att man därför måste gripa sig an flyktingkrisens yttre
dimension, bland annat genom att finna varaktiga lösningar på konflikter i vårt
grannskap, genom att bygga upp samarbete och partnerskap med berörda tredjeländer
samt genom EU:s utrikespolitik. Parlamentet understryker att det behövs ett heltäckande
och människorättsbaserat tillvägagångssätt när det gäller migration, och uppmanar EU
att stärka sitt samarbete med FN och dess organ, regionala organisationer, regeringar
och icke-statliga organisationer, för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till
migrationsströmmar och förbättra situationen i flyktingläger i närheten av
konfliktområden. Parlamentet uppmanar än en gång EU att se till att alla avtal om
migrationssamarbete och återtagande som ingås med tredjeländer respekterar folkrätten.
Parlamentet påminner om att en global migrationsstrategi är nära förknippad med
utvecklingspolitik och humanitär politik, däribland inrättandet av humanitära korridorer
och utfärdandet av visum av humanitära skäl, liksom andra utrikespolitiska strategier.
Parlamentet noterar uppdraget Eunavfor Med, som utförs i Medelhavsområdet av EUländernas sjöstridskrafter mot människosmugglare och människohandlare. Parlamentet
betonar även det akuta behovet av att utveckla en kraftfullare politik på unionsnivå för
att ta itu med de trängande frågorna rörande migranter och flyktingar och finna en
effektiv, rättvis och hållbar mekanism för bördefördelning bland medlemsstaterna.
Parlamentet understryker de åtgärder som kommissionen föreslog den 9 september 2015
för att åtgärda flyktingkrisen, t.ex. den planerade översynen av Dublinförordningen.
71.
Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att utöka sitt stöd för kampen
mot människohandel genom utrikespolitiken, med särskilt fokus på skydd av offer och i
synnerhet minderåriga. Parlamentet är starkt av den åsikten att EU bör förstärka
samarbetet med tredjeländer och andra relevanta aktörer för att utbyta bästa praxis och
bidra till att upplösa internationella nätverk för människohandel. Parlamentet upprepar
att alla EU-medlemsstater måste genomföra EU:s direktiv om förebyggande och
bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer1 och strategin för
utrotande av människohandel 2012–20162.
1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_201
2-2016_1.pdf
2
PE567.654v02-00
SV
22/72
RR\1080184SV.doc
72.
Europaparlamentet påminner om att 17,5 miljoner personer fördrevs 2014 på grund av
klimatrelaterade katastrofer. Folkomflyttningarna påverkar framför allt de södra
regionerna, som är mest utsatta för konsekvenserna av klimatförändringarna. 85 procent
av dessa omflyttningar sker i utvecklingsländer, främst inom ett land eller inom delar av
länder. Parlamentet påpekar att EU:s medlemsstater enligt millennieutvecklingsmålen
åtagit sig att öronmärka 0,7 procent av BNP för att finansiera utvecklingsbiståndet.
73.
Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt delta i diskussionen om begreppet
”klimatflykting”, inbegripet dess eventuella juridiska definition enligt folkrätten eller
alla rättsligt bindande internationella avtal.
74.
Europaparlamentet upprepar sitt krav på en gemensam ståndpunkt från EU om
användningen av bestyckade drönare, där mänskliga rättigheter och internationell
humanitär rätt upprätthålls och som bör ta upp frågor som den rättsliga ramen,
proportionalitet, ansvarsskyldighet, skydd av civila och öppenhet. Parlamentet
uppmanar än en gång eftertryckligen EU att förbjuda utveckling, produktion och
användning av helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker utan
mänsklig medverkan. Parlamentet uppmanar EU att motsätta sig och förbjuda
utomrättsliga och riktade dödanden och att åta sig att säkerställa lämpliga åtgärder i
enlighet med nationella och internationella rättsliga förpliktelser när det finns rimliga
skäl att anta att en person eller en grupp inom dess jurisdiktion kan knytas till ett
olagligt riktat dödande i utlandet.
Internationella kultur- och idrottsevenemang och de mänskliga rättigheterna
75.
Europaparlamentet är allvarligt oroat över att vissa stora idrottsevenemang allt oftare
anordnas i auktoritära stater där det förekommer kränkningar av de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet betonar att det behövs
kampanjer för att öka medvetenheten bland allmänheten om nödvändigheten av att
säkerställa bestämmelser om mänskliga rättigheter i anslutning till idrottsevenemang,
som även tar upp problemet med tvångsprostitution och människohandel. Parlamentet
uppmanar EU och dess medlemsstater att aktivt ta upp denna fråga i FN:s råd för
mänskliga rättigheter och andra multilaterala forum, liksom med nationella
idrottsförbund, näringslivsaktörer och organisationer i det civila samhället för att
säkerställa fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna under sådana evenemang,
bland annat genom att respekten för mänskliga rättigheter görs till ett utslagskriterium
vid tilldelningen av värdskapet för stora internationella idrottsevenemang. I detta
avseende uppmärksammar parlamentet framför allt fotbolls-VM i Ryssland 2018 och i
Qatar 2022 samt OS i Beijing 2022.
EU:s verksamhet inom multilaterala organisationer
76.
Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till EU:s starka engagemang för främjande av
mänskliga rättigheter och demokratiska principer genom samarbete med FN:s och dess
fackorgans strukturer samt med Europarådet, OSSE och OECD, i enlighet med
artiklarna 21 och 220 i EU-fördraget. Parlamentet välkomnar därför antagandet av
målen för hållbar utveckling.
77.
Europaparlamentet upprepar dessutom vikten av att EU aktivt och konsekvent
engagerar sig i alla FN-mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt FN:s
RR\1080184SV.doc
23/72
PE567.654v02-00
SV
generalförsamlings tredje kommitté och FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet
erkänner de insatser som gjorts av utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och
Genève och medlemsstaterna för att EU ska bli mer konsekvent i människorättsfrågor
på FN-nivå. Parlamentet uppmanar EU att göra mer för att få sin röst hörd, också genom
att intensifiera de allt oftare förekommande tvärregionala initiativen samt genom att
agera som medförslagsställare till resolutioner och gå i bräschen för dem.
78.
Europaparlamentet påminner om vikten av att bibehålla den institutionaliserade
praxisen med att sända en parlamentarisk delegation till FN:s generalförsamling.
Parlamentet välkomnar att denna praxis återupptagits 2015, inför det 28:e mötet i FN:s
råd för mänskliga rättigheter.
79.
Europaparlamentet framhåller att det är en absolut förutsättning för att FN:s råd för
mänskliga rättigheter ska framstå som mera trovärdigt och legitimt att alla dess
medlemmar rättar sig efter de högst ställda normerna för mänskliga rättigheter och
fullgör sina åtaganden på detta område. Parlamentet anser att mänskliga rättigheter
måste främjas, utvecklas och befästas i alla internationella forum. Parlamentet
uppmanar kommissionen att offentligt rapportera om den verksamhet den bedriver för
att främja agendan för mänskliga rättigheter och stärka redovisningsskyldigheten och
ansvaret i fråga om mänskliga rättigheter inom internationella organisationer som WTO
och Världsbanken (BIRD, IFC, MIGA).
80.
Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt starka engagemang till förmån för att de
allvarligaste brott som berör det internationella samfundet inte längre ska få gå
ostraffade och för att offren för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord ska
ges rättvisa, och upprepar därför sitt starka stöd till Internationella brottmålsdomstolen.
Parlamentet anser det beklagligt att ingen stat ratificerat Romstadgan under 2014. Man
har ett ansvar för att det ska bli slut med straffriheten och för att de som gjort sig
skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott ska lagföras, vilket även
omfattar brott som handlar om sexuellt våld. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över att
ett flertal arresteringsorder fortfarande inte har verkställts. Parlamentet uppmanar
eftertryckligen EU att fortsätta sitt kraftfulla diplomatiska och politiska stöd till att
stärka och bygga ut förhållandet mellan Internationella brottmålsdomstolen och FN,
särskilt inom FN:s säkerhetsråd, liksom i sina bilaterala förbindelser och alla andra
forum. EU och dess delegationer och medlemsstater uppmanas att utöka sina insatser
för att främja Romstadgans universalitet samt ratificeringen och ett verkningsfullt
genomförande av den. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge Internationella
brottmålsdomstolen de resurser den behöver och att förbättra deras stöd till det
internationella straffrättssystemet, bland annat via ekonomiskt stöd till aktörer i det
civila samhället t.ex. inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och
mänskliga rättigheter (EIDMR). Parlamentet yrkar på att EU:s verktygslåda för
komplementaritet mellan internationell och nationell rätt från 2013 ska genomföras.
81.
Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i dialoger av alla slag med
tredjeländer aktivt arbeta för Internationella brottmålsdomstolen och för att dess beslut
måste verkställas.
PE567.654v02-00
SV
24/72
RR\1080184SV.doc
Att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen
Tankefrihet, samvetsfrihet och religions- eller trosfrihet
82.
Europaparlamentet påminner om att tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten är en
grundläggande mänsklig rättighet, något som erkänts i den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna och dessutom garanterats i artikel 18 i FN:s internationella
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet påminner också om
att denna rättighet står i växelverkan med andra mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter och innefattar rätten att tro eller inte tro och friheten att utöva
teistisk, icke-teistisk eller ateistisk övertygelse samt rätten att fritt välja, ändra och
överge eller återvända till sin övertygelse. Parlamentet uttrycker sin oro över att vissa
länder fortfarande inte följer FN:s normer och tillgriper förtryck från statens sida, vilket
kan innefatta kroppsstraff, fängelsestraff, skyhöga böter och rentav dödsstraff. Allt detta
är något som kränker religions- eller trosfriheten. Parlamentet är oroat över den ökande
förföljelsen av religiösa grupper eller trossamfund, medräknat kristna, och den olaga
skadegörelsen på deras mötesplatser.
83.
Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att öka sina insatser i syfte att
bidra till utrotning av alla former av religiös diskriminering och att främja den
interreligiösa dialogen i sina kontakter med tredjeländer. Parlamentet begär konkreta
åtgärder för skydd av religiösa minoriteter, icke-troende, apostater och ateister som fallit
offer för hädelselagar, och uppmanar EU och medlemsstaterna att gå in för att sådana
lagar ska upphävas. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande att främja religions- och
trosfrihet i internationella forum, bland annat genom att stödja mandatet för FN:s
särskilda rapportör om religions- och trosfrihet. Parlamentet ger sitt fulla stöd till EU:s
praxis att gå i ledningen för tematiska resolutioner om detta ämne i FN:s råd för
mänskliga rättigheter och i FN:s generalförsamling. Parlamentet efterlyser konkreta
mått och steg för att EU:s riktlinjer för främjande och skydd av religions- och trosfrihet
ska genomföras effektivt och förbättras. Parlamentet framhåller att åtgärder bör vidtas
både i internationella och regionala forum genom att man i enlighet med artikel 17 i
EUF-fördraget upprätthåller en öppen, tydlig och regelbunden dialog med religiösa
sammanslutningar och samfund, bland annat via EU:s delegationer. Parlamentet
framhåller likaledes att EU:s personal vid högkvarter och i delegationer bör tillförsäkras
systematisk och konsekvent utbildning.
EU:s insatser mot dödsstraffet
84.
1
Europaparlamentet välkomnar det gemensamma uttalandet från vice ordföranden/den
höga representanten och Europarådets generalsekreterare1 i oktober 2014, där de
kraftfullt och ovillkorligt motsatte sig dödsstraffet i samtliga fall och under alla
omständigheter. Parlamentet vidhåller att EU bör ha som ett av sina centrala mål när det
gäller mänskliga rättigheter att dödsstraffet ska avskaffas i hela världen. Parlamentet
konstaterar att stödet till tredjeländer för bekämpning av narkotikabrottslighet bör syfta
till att avskaffa dödsstraffet för narkotikarelaterade brott. Parlamentet yrkar på att EU
och medlemsstaterna vid den sjätte världskongressen mot dödsstraffet, avsedd att hållas
i Oslo i juni 2016, otvetydigt ska uttala sig mot dödsstraffet, intensifiera sitt
http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
RR\1080184SV.doc
25/72
PE567.654v02-00
SV
engagemang för att dödsstraffet ska avskaffas, och stödja offentliga
informationskampanjer om detta ämne.
85.
Europaparlamentet uttrycker oro över det stigande antalet dödsdomar och avrättningar
runt om i världen och beklagar djupt att vissa tredjeländer fortfarande har dödsstraffet
kvar i sin lagstiftning. Det är beklagligt att Vitryssland på nytt börjat med avrättningar,
efter två års uppehåll. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till Vitryssland att
införa ett moratorium för dödsstraffet, som i slutänden bör leda till dess avskaffande.
Parlamentet konstaterar att homosexualitet enligt lag är belagt med dödsstraff i
åtta stater.
86.
Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen utrikestjänsten, kommissionen och rådet
att utforma riktlinjer för en omfattande och effektiv europeisk strategi i fråga om
dödsstraff, med hänsyn till att tiotals unionsmedborgare i tredjeländer står under hot om
avrättning. Denna strategi bör omfatta kraftfulla och förstärkta mekanismer för
identifiering, tillhandahållande av juridiskt bistånd och diplomatisk representation.
87.
Europaparlamentet uppmanar EU till fortsatta kontakter med länder som har kvar
dödsstraffet, och att använda alla de redskap som diplomatin och samarbetet erbjuder
för att se till att dödsstraffet avskaffas. Parlamentet uppmanar vidare EU att fortsätta
övervaka under vilka betingelser avrättningar verkställs i de länder som fortfarande
använder dödsstraff.
Kampen mot tortyr och misshandel
88.
Mot bakgrund av 30:e årsdagen av FN:s konvention mot tortyr och med beaktande av
att tortyr och misshandel fortsätter runt om i världen anser Europaparlamentet att EU
bör stärka sina insatser för att utrota dessa grova kränkningar av de mänskliga
rättigheterna. Parlamentet betonar att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt
medlemmar av utsatta grupper, såsom barn och kvinnor eller etniska, språkliga och
religiösa minoriteter, som utsätts för tortyr eller behandlas illa då de är frihetsberövade.
Därför uppmanas utrikestjänsten och vice ordföranden/den höga representanten
eftertryckligen att mera kraftfullt gå in i kampen mot tortyr och annan grym, omänsklig
och förnedrande behandling eller bestraffning, med hjälp av utökade diplomatiska
insatser och mer systematiska offentliga ställningstaganden som speglar de värden och
principer EU åtagit sig att efterleva. Parlamentet rekommenderar att utrikestjänsten,
EU-delegationerna och medlemsstaterna använder alla tillbudsstående instrument,
såsom EU:s riktlinjer om tortyr, och låter deras potential komma till sin fulla rätt 1. I
detta sammanhang rekommenderar parlamentet att man konsekvent förbättrar
mekanismerna för exportkontroll av droger som kan användas för avrättningar eller
tortyr, medräknat en riktad slutanvändningsklausul som skulle skjuta upp eller stoppa
överföring av varor med säkerhetsanknytning som uppenbart inte har något annat
praktiskt ändamål än dödsstraff eller tortyr.
89.
Europaparlamentet understryker att det finns länder som inte har gjort någonting för att
åtgärda det akuta behovet av planer med tillhörande fullständiga resurser, inriktade på
förhållandena i fängelser. Parlamentet noterar att det gjorts mycket få framsteg för att se
till att fängelserna följer internationella människorättsnormer och för att tillförsäkra
1
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
PE567.654v02-00
SV
26/72
RR\1080184SV.doc
fångarna rättigheterna till liv, fysisk okränkbarhet och människovärde. Parlamentet
framhåller att fängelseförhållandena måste förbättras, av omsorg om respekten för de
mänskliga rättigheterna, samt att frihetsberövade inte bör utsättas för omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
Diskriminering
90.
Europaparlamentet poängterar att ingen form av diskriminering, våld,
vedergällningsstraff, tortyr, sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor,
könsstympning, barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnohandel, diskriminering eller
social utestängning på grund av samhällsklass eller härkomst, och inte heller våld i
hemmet, får rättfärdigas med hänvisning till samhälleliga, religiösa eller kulturella
övertygelser eller traditioner.
91.
Europaparlamentet fördömer på det skarpaste alla former av diskriminering, medräknat
diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, könsidentitet, språk,
kultur, religion eller övertygelse, socialt ursprung, kast, börd, ålder,
funktionsnedsättning eller någon annan status. EU uppmanas med eftertryck att stärka
sina insatser för att utrota all slags diskriminering, rasism och främlingsfientlighet
genom människorättsdialoger och politiska dialoger samt genom EU-delegationernas
arbete och offentlig diplomati. EU uppmanas också eftertryckligen att fortsätta arbeta
för ratificering och fullständigt genomförande av alla FN-konventioner som stöder
denna sak, såsom den internationella konventionen om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering eller FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Rättigheter för hbti-personer
92.
Europaparlamentet anser att EU bör fortsätta att arbeta för ökad respekt för rättigheterna
för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), i linje
med EU:s riktlinjer om detta ämne1. Parlamentet rekommenderar att riktlinjerna ska
genomföras, bland annat genom utbildning av EU-personal i tredjeländer. Parlamentet
beklagar att homosexualitet fortfarande är straffbart i 75 länder, varav åtta föreskriver
dödsstraff, och anser att metoder och våldshandlingar mot personer på grund av deras
sexuella läggning inte bör få passera ostraffat. Parlamentet stöder det fortsatta arbete
som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter gör för att bekämpa dessa
diskriminerande lagar, och även arbetet inom övriga FN-organ. Parlamentet är oroat
över begränsningarna av de grundläggande friheterna för människorättsförsvarare som
arbetar med hbti-personers rättigheter, och uppmanar EU att stärka sitt stöd till dem.
Parlamentet anser att hbti-personers rättigheter med större sannolikhet kommer att
respekteras om de har tillgång till juridiska institutioner, möjligen genom registrerade
partnerskap eller äktenskap.
93.
Europaparlamentet framhåller att minoritetsbefolkningar i tredjeländer har särskilda
behov och att man bör arbeta för deras fullkomliga likställdhet inom alla områden av
det ekonomiska, sociala och politiska livet samt kulturlivet.
Diskriminering baserad på kasttillhörighet
1
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf
RR\1080184SV.doc
27/72
PE567.654v02-00
SV
94.
Europaparlamentet är mycket oroat över omfattningen av den diskriminering och de
människorättskränkningar som baseras på kasttillhörighet samt följderna av detta, bland
annat i form av att man inte kan anlita rättsväsendet eller få anställning, samt i form av
fortgående segregering, fattigdom och stigmatisering. Parlamentet vill att EU ska anta
ett instrument för att förebygga och eliminera sådan diskriminering. Parlamentet
rekommenderar att detta tema integreras i utrikestjänstens och kommissionens riktlinjer
och handlingsplaner, framför allt i EU:s kamp mot alla slag av diskriminering, samt i
insatserna för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor och alla former av
diskriminering av dem.
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
95.
Europaparlamentet välkomnar ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Parlamentet ger på nytt uttryck för vikten av ett
effektivt genomförande från både medlemsstaternas och EU-institutionernas sida.
Parlamentet betonar framför allt vikten av att man i EU:s samtliga berörda
politikområden, däribland området för utvecklingssamarbete, på ett trovärdigt sätt
integrerar principen om allmän tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
samt alla deras rättigheter, och understryker frågans normgivande och övergripande
karaktär.
96.
Europaparlamentet uppmuntrar vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta
stödja ratificeringen och genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning i de länder som ännu inte har ratificerat eller genomfört den.
97.
Europaparlamentet framhåller att världssamfundet har betecknat situationen för kvinnor
med funktionsnedsättning som en prioriterad fråga. Parlamentet påminner om
slutsatserna från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, där det
anges att strategier och program för att motverka våld mot kvinnor och flickor med
funktionsnedsättning bör tas fram i nära samarbete med dessa personer, som ett
erkännande av deras självständighet, och med handikapporganisationer. Parlamentet
framhåller behovet av regelbunden tillsyn över institutioner och adekvat fortbildning för
vårdgivare. Parlamentet uppmanar EU att ta med kampen mot diskriminering på grund
av funktionsnedsättning i sina yttre åtgärder, samarbetet och utvecklingsstödet, bland
annat i EIDMR.
Kvinnors och flickors rättigheter
98.
Europaparlamentet påminner om att Sacharovpriset tilldelades dr Denis Mukwege för
hans kraftfulla engagemang för offer för sexuellt våld samt kontinuerliga arbete för
kvinnors och flickors rättigheter, som ökat medvetenheten om att våld mot och
könsstympning av kvinnor, flickor och barn används i krigföringens tjänst. Parlamentet
fördömer skarpt alla former av övergrepp och våld mot kvinnor, flickor och barn,
särskilt användningen av sexuellt våld i krigföringens tjänst, liksom kvinnlig
könsstympning, barnäktenskap, tidiga och påtvingade äktenskap, sexuellt slaveri,
våldtäkt inom äktenskapet och alla andra former av skadliga traditionella sedvänjor.
Parlamentet betonar att mer måste göras för att kvinnor, flickor och barn som råkat ut
för övergrepp under konflikter ska få hälso- och sjukvård och psykisk vård, i linje med
folkrätten. I detta sammanhang noterar parlamentet skrivelsen från vice
ordföranden/den höga representanten om politiken för humanitärt bistånd, framförallt
PE567.654v02-00
SV
28/72
RR\1080184SV.doc
för att förebygga sexuellt våld och ge kvinnor som våldtagits i väpnade konflikter
lämpligt stöd samt tillgång till hälso- och sjukvård och psykisk vård. Europarådets
medlemsstater uppmanas att underteckna och ratificera Istanbulkonventionen om
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.
99.
Europaparlamentet understryker att utrikestjänsten måste utbyta bästa praxis för att
bekämpa den bristande tillgången till rättvisa för offer för sexuella våldsbrott.
Parlamentet fördömer starkt den bristande tillgången till rättvisa för kvinnor i
tredjeländer och särskilt för offren för könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar
kommissionen att inta en aktiv roll när det gäller att lagföra sådana brott i tredjeländer,
och i vissa fall, av medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas med eftertryck att arbeta
tillsammans med utrikestjänsten för att förbättra stödet till offren, ta med åtgärder mot
könsrelaterat våld i EU:s humanitära insatser och prioritera humanitära EU-åtgärder mot
könsrelaterat och sexuellt våld i konflikter. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande att
följa upp världstoppmötet mot sexuellt våld i konflikter, som hölls i London i juni 2014,
och uppmanar därför eftertryckligen kommissionen att vidta konkreta åtgärder.
100. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av en förebyggande politik mot könsrelaterat
våld och bristen på stöd till offer samt att förövare så ofta går ostraffade i många länder.
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att utbyta god praxis med tredjeländer om
lagstiftningsförfaranden och utbildningsprogram för polis, domstolspersonal och
statstjänstemän. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stödja de organisationer i
det civila samhället som arbetar för att försvara de mänskliga rättigheterna och främja
jämställdhet i tredjeländer, och att aktivt samarbeta med internationella organisationer
som är engagerade i jämställdhetsfrågor, såsom ILO, OECD, FN och Afrikanska
unionen, i syfte att skapa synergieffekter och främja kvinnors egenmakt.
101. Europaparlamentet är djupt oroat över att det könsrelaterade våldet ökar i många delar
av världen och över det ökade antalet kvinnomord i Latinamerika, som sker i ett klimat
av allmänt utbrett våld och strukturell diskriminering. Parlamentet fördömer kraftfullt
alla former av könsrelaterat våld och det avskyvärda brottet kvinnomord samt den
straffrihet som fortsätter att råda för dessa brott, vilket kan bidra till att våldet och
morden ökar ytterligare.
102. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de eventuella människorättskränkningar
som drabbat kvinnor och flickor i flyktingläger i Mellanöstern och Afrika, där fall av
sexuellt våld mot, och ojämlik behandling av, kvinnor och flickor har rapporterats.
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att verka för strängare regler och välbeprövade
metoder i tredjeländer i syfte att sätta stopp för ojämlik behandling av flyktingar,
oavsett kön.
103. Europaparlamentet beklagar djupt att hälften av världens befolkning utsätts för
lönediskriminering och att kvinnor globalt sett tjänar mellan 60 och 90 procent av
männens genomsnittliga inkomst.
104. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och vice ordföranden/den
höga representanten till fortsatt arbete för kvinnors och flickors politiska och
ekonomiska egenmakt genom att integrera jämställdheten i all sin yttre politik och i alla
sina program, bland annat genom att föra strukturerade dialoger med tredjeländer,
offentligen föra jämställdhetsfrågor på tal och säkerställa tillräckliga resurser för detta
RR\1080184SV.doc
29/72
PE567.654v02-00
SV
ändamål. Parlamentet ser positivt på den nya ramen för jämställdhet och kvinnors
egenmakt för perioden 2016–20201, och understryker behovet av en inriktning på den
horisontella pelaren, vars syfte är att kommissionen och utrikestjänsten mer effektivt
ska förverkliga EU:s åtagande om att stärka kvinnors och flickors rättigheter via yttre
förbindelser.
105. Europaparlamentet beklagar djupt den bristande jämställdheten i den politiska sfären.
Parlamentet påminner om att kvinnor och män är jämlika och bör åtnjuta samma
politiska rättigheter och medborgerliga friheter, och beklagar också djupt att kvinnor är
underrepresenterade i de ekonomiska, sociala och politiska beslutsprocesserna.
Parlamentet understryker behovet av verkningsfulla skyddsmekanismer för kvinnliga
människorättsförsvarare. Parlamentet rekommenderar införandet av ett kvotsystem, som
ett instrument för att främja kvinnors deltagande i de politiska organen och i den
demokratiska processen, främst som kandidater.
106. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att stödja kvinnors ekonomiska, sociala
och politiska egenmakt som ett verktyg för att hjälpa dem att åtnjuta sina rättigheter och
grundläggande friheter fullt ut samt att fästa största vikt vid tillgången till högkvalitativ
utbildning för flickor, medräknat flickor från de fattigaste och mest marginaliserade
befolkningsgrupperna. Parlamentet efterlyser stöd för genomförande av
yrkesutbildningar för kvinnor, ökat deltagande i högre utbildning inom områden såsom
vetenskap och teknik samt utveckling av utbildningsprogram om jämställdhet för lärare
i tredjeländer. Man bör också vidta åtgärder för att förhindra att stereotyper överförs
genom utbildningsmaterialet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att ha med
denna prioritering i all verksamhet som rör diplomati, handel och utvecklingssamarbete.
107. Europaparlamentet understryker behovet av kontinuerlig utbildning för flickor i
flyktingläger, i konfliktområden och i områden som präglas av extrem fattigdom och
extrema miljöförhållanden, såsom torka och översvämningar.
108. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta integrera stödet till kvinnor och flickor
inom uppdragen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och FN:s
fredsbyggande struktur samt fortsätta arbetet för genomförandet och stärkandet av FN:s
säkerhetsråds resolution 1325(2000)2 och 1820(2008)3 om kvinnor, fred och säkerhet.
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att på internationell nivå erkänna det
mervärde som uppstår genom att kvinnor deltar i konfliktförebyggande och
konfliktlösning, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter
konflikter samt demokratiska övergångsprocesser som leder till varaktiga och stabila
politiska lösningar. Parlamentet understryker likaledes betydelsen av att man
tillförsäkrar kvinnor samtliga mänskliga rättigheter och bidrar till deras egenmakt, bland
annat inom ramen för agendan för perioden efter 2015 samt genom stöd till
handlingsplattformen från Peking och till Istanbulkonventionen. Parlamentet välkomnar
EU:s stöd för FN:s resolutioner om könsrelaterade frågor, framför allt om yttrande- och
1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
3
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
2
PE567.654v02-00
SV
30/72
RR\1080184SV.doc
åsiktsfrihetens roll för kvinnors egenmakt. Parlamentet ser positivt på slutsatserna från
det 59:e sammanträdet för FN:s kvinnokommission1.
109. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt inkludera konkreta
åtgärder för att inom ramen för samtliga EU-valobservatörsuppdrag öka kvinnors
deltagande i val, i enlighet med EU:s riktlinjer på detta område och med beaktande av
de slutsatser som nåddes vid seminariet med valexperter i Bryssel i april 2014 samt
erfarenheterna från tidigare uppdrag.
110. Europaparlamentet välkomnar utrikestjänstens insatser i tredjeländer för att påskynda
genomförandet av de skyldigheter och åtaganden avseende kvinnors rättigheter som
härrör från konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
Pekingplattformen samt Kairoförklaringen om befolkning och utveckling inom ramen
för utvecklingsagendan för perioden efter 2015.
111. Europaparlamentet betonar vikten av att inte undergräva regelverket i
Pekingplattformen om tillgång till utbildning och hälsa som en grundläggande mänsklig
rättighet och skyddet av sexuella och reproduktiva rättigheter. Parlamentet understryker
att en universell respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande
rättigheter samt tillgång till relevanta tjänster bidrar till att minska barn- och
mödradödligheten. Parlamentet påpekar att familjeplanering, mödravård och enkel
tillgång till preventivmedel och säkra aborter är viktiga faktorer för att rädda livet på
kvinnor och hjälpa dem att återskapa sina liv om de är våldtäktsoffer. Parlamentet
betonar vikten av att låta dessa strategier vara centrala delar av utvecklingssamarbetet
med tredjeländer.
112. Europaparlamentet anser att tidiga äktenskap kränker de grundläggande mänskliga
rättigheterna och påverkar alla delar av en flickas liv: det komprometterar utbildningen,
vilket begränsar hennes framtidsutsikter, äventyrar hennes hälsa och ökar risken för att
hon utsätts för våld och övergrepp.
113. Europaparlamentet konstaterar med stark oro att branschen med så kallade
postorderfruar har vuxit i en alarmerande takt sedan 80-talet. Parlamentet konstaterar
med oro att det finns flera dokumenterade fall där postorderfruar har blivit angripna
och/eller mördade av sina män efter det att de gift sig. Parlamentet beklagar det stora
antalet minderåriga flickor som finns med på postorderwebbplatser och betonar att det
måste betraktas som övergrepp mot barn när de används för sexuella syften.
114. Europaparlamentet fördömer surrogatmoderskap såsom stridande mot kvinnans
människovärde, eftersom hennes kropp och dess reproduktiva funktioner utnyttjas som
en handelsvara. Parlamentet anser att surrogatmoderskap – som innebär att
förökningsförmågan, framför allt hos utsatta kvinnor i utvecklingsländerna, utnyttjas
och att människokroppen används för ekonomisk eller annan vinning – ska förbjudas
och i brådskande ordning behandlas i instrument för de mänskliga rättigheterna.
1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27
RR\1080184SV.doc
31/72
PE567.654v02-00
SV
Barns rättigheter
115. Europaparlamentet bekräftar än en gång att FN:s konvention om barnets rättigheter och
dess fakultativa protokoll snabbt måste ratificeras och effektivt tillämpas. Parlamentet
uppmanar alla stater att åta sig att utrota de värsta formerna av barnarbete enligt
definitionen i artikel 3 i ILO:s konvention nr 182, vilken omfattar barnslaveri,
människohandel med barn, prostitution och farligt arbete som påverkar ett barns fysiska
och psykiska hälsa.
116. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om främjande och skydd av barnets
rättigheter1, vilka antogs i december 2014, och uppmanar EU att fortsätta stödja
partnerländerna i kampen mot alla former av våld mot barn, medräknat sexuell
exploatering, samt att stärka deras förmåga att skydda barnens rättigheter. Parlamentet
välkomnar att EU:s och Unicefs verktygslåda för barns rättigheter togs i bruk 20142.
Parlamentet noterar uttalandet från Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter från maj 2014 om intersexuella barns rättigheter.
117. Europaparlamentet upprepar på nytt kommissionen att föreslå en heltäckande strategi
för barnets rättigheter och en handlingsplan för de kommande fem åren, i syfte att
prioritera barnets rättigheter inom EU:s utrikespolitik och stödja EU:s insatser för att
främja dessa rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barnens tillgång till
vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning genom att säkerställa rehabilitering
och återanpassning av barn som värvats till väpnade styrkor. Detta bör uppnås genom
att utrota barnarbete, tortyr, problemet med att barn anklagas för trolldom,
människohandel, barnäktenskap och sexuellt utnyttjande samt genom att hjälpa barn i
väpnade konflikter och trygga deras tillgång till undervisning i konfliktområden och
flyktingläger. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant att
årligen rapportera till parlamentet om de resultat som har uppnåtts med avseende på
fokuseringen på barn i EU:s yttre åtgärder. Parlamentet berömmer kampanjen ”Children
No Soldiers”, och uppmanar EU och medlemsstaterna att öka sitt stöd för att de ska
uppnå målet om att det senast 2016 ska bli slut på att statsmakters väpnade styrkor
värvar barn och använder dem i konflikter.
118. Europaparlamentet välkomnar EU:s samarbete med Unicef, som resulterat i en
verktygslåda för integrering av barns rättigheter i utvecklingssamarbetet och stöd till
viktiga millennieutvecklingsmål och barnskyddsprogram för att genomföra barns
rättigheter, särskilt i känsliga situationer och med UNWRA.
119. Europaparlamentet välkomnar EU:s aktiva samarbete med många av FN:s särskilda
rapportörer som arbetar med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, bland annat
den särskilda rapportören för den mänskliga rättigheten till säkert dricksvatten och till
sanitet, den särskilda rapportören för rätten till utbildning, den särskilda rapportören för
rätten till livsmedel, den särskilda rapportören för extrem fattigdom och mänskliga
rättigheter och den särskilda rapportören för adekvata bostäder. Parlamentet konstaterar
som en ljuspunkt att främjandet av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har
förstärkts i EIDMR:s fleråriga vägledande program 2014–2017, som bland annat syftar
till att bidra till starkare fackföreningar, ökad medvetenhet om lönefrågor, skydd av
1
2
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%2015559%202014%20INIT
http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf
PE567.654v02-00
SV
32/72
RR\1080184SV.doc
kulturarvet i form av mark och fastigheter, främjande av social integrering genom
ekonomisk egenmakt samt minskad ekonomisk diskriminering och mindre våld på
arbetsplatserna.
Att stärka demokratin runt om i världen
120. Europaparlamentet framhåller att EU går in för att upprätthålla och främja respekten för
mänskliga rättigheter och demokratiska värden i sina förbindelser med omvärlden och
påminner om att ett demokratiskt styre inte enbart kännetecknas av fria och rättvisa
valprocesser, utan också bland annat av yttrande-, press- och föreningsfrihet,
rättsstatlighet och ansvarsskyldighet, ett oberoende rättsväsen och en opartisk
förvaltning. Parlamentet betonar att demokrati och mänskliga rättigheter oupplösligt hör
samman och är ömsesidigt stärkande, vilket det erinras om i rådets slutsatser av den 18
november 2009 om stöd för demokrati i EU:s yttre förbindelser. Parlamentet välkomnar
att den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati ägnar skärpt
uppmärksamhet åt demokratistödjande verksamhet.
Att försvara yttrandefriheten och stärka det civila samhället
121. Europaparlamentet upprepar att yttrandefriheten är ett livsviktigt inslag i varje
demokratiskt samhälle, eftersom den ger näring åt en kultur av åsiktsmångfald som gör
det möjligt för det civila samhället och för medborgarna att hålla sina regeringar och
beslutsfattare ansvarsskyldiga, och som stöder respekten för rättsstaten. Parlamentet
uppmanar därför med kraft EU till förstärkta insatser för att främja yttrandefriheten
genom sina utrikespolitiska strategier och instrument.
122. Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och dess medlemsstater att intensifiera
övervakningen av alla slags begränsningar av yttrandefriheten och mediefriheten i
tredjeländer och att snabbt och systematiskt fördöma sådana begränsningar, även när de
används för legitima syften såsom terrorismbekämpning, statens säkerhet och
brottsbekämpning. Parlamentet betonar vikten av att EU:s riktlinjer för yttrandefrihet
online och offline genomförs effektivt och att resultaten av dem regelbundet övervakas.
Parlamentet påminner om EU:s mål att säkerställa och skydda alla människors tillgång
till information och yttrandefrihet både på och utanför internet, utan diskriminering.
123. Europaparlamentet anser att informations- och kommunikationstekniken (IKT) genom
att göra informationen optimalt tillgänglig erbjuder möjligheter till bättre mänskliga
rättigheter, demokratisk praxis samt social och ekonomisk utveckling. Parlamentet
framhåller också de bidrag som IKT ger till det civila samhällets arbete, särskilt i länder
med odemokratiska regimer. Det är oroande att IKT används av vissa auktoritära
regimer, något som utgör ett allt större hot mot människorätts- och demokratiaktivister.
Parlamentet betonar att det krävs ökat stöd för att främja mediefriheten, skydda
oberoende journalister och bloggare, minska den digitala klyftan och underlätta
oinskränkt tillgång till information. Kommissionen uppmanas att under översynen av
EU:s exportkontrollsystem fästa särskild uppmärksamhet vid människorättsaspekterna
när det gäller produkter med dubbla användningsområden.
RR\1080184SV.doc
33/72
PE567.654v02-00
SV
EU:s stöd till människorättsförsvarare
124. Europaparlamentet beklagar djupt att det civila samhället och människorättsförsvarare i
allt högre grad utsätts för angrepp runt om i världen. Parlamentet är djupt oroat över att
allt fler länder, t.ex. Ryssland och vissa centralasiatiska länder, stiftar stränga lagar för
att förkväva icke-statliga organisationers verksamhet genom att begränsa deras tillgång
till utländsk finansiering och införa betungande rapporteringskrav och stränga straff för
överträdelser. Parlamentet påminner om att mötes- och föreningsfrihet i väsentlig grad
är utmärkande för ett demokratiskt, öppet och tolerant samhälle. Parlamentet efterlyser
förnyade insatser mot de begränsningar och den skrämseltaktik som överallt i världen
drabbar människor som arbetar för civilsamhälleliga organisationer, och uppmanar EU
att föregå med gott exempel när det gäller att skydda och främja de berörda
rättigheterna.
125. Europaparlamentet ser positivt på att vice ordföranden/den höga representanten i den
nya handlingsplanen än en gång har bekräftat att EU gått in för egenmakt till lokala
aktörer och det civila samhällets organisationer. Parlamentet betonar att det civila
samhällets handlingsfrihet blir alltmer inskränkt, och att EU därför måste ägna skärpt
uppmärksamhet åt det civila samhället, framför allt människorättsförsvarare, och
förstärka sina insatser till förmån för dem. EU och dess medlemsstater uppmanas därför
eftertryckligen att utveckla ett konsekvent och heltäckande svar på de stora utmaningar
som det civila samhället, framför allt människorättsförsvarare, stöter på i hela världen.
126. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att oavlåtligt övervaka och på
alla nivåer av den politiska dialogen påtala fall av kränkningar av mötes- och
föreningsfriheten, också när de tar formen av olika slags förbud mot och begränsningar
för det civila samhällets organisationer och den verksamhet som bedrivs av dem.
127. Vidare uppmanar Europaparlamentet EU och dess medlemsstater att använda alla
tillbudsstående medel för att systematiskt ta upp enskilda fall med riskutsatta
människorättsförsvarare och aktivister inom det civila samhället, framför allt de
personer som för närvarande sitter i fängelse. Parlamentet uppmuntrar EUdelegationerna och medlemsstaternas diplomatiska personal att fortsätta med sitt aktiva
stöd till människorättsförsvarare, genom att systematiskt övervaka rättegångar, besöka
frihetsberövade aktivister och uttala sig om enskilda fall, samt att föra kränkningar av
de mänskliga rättigheterna på tal med sina relevanta motparter. Parlamentet insisterar på
att höga EU-representanter, främst vice ordföranden/den höga representanten,
kommissionsledamöterna, EU:s särskilda representanter och medlemsländernas
regeringstjänstemän, systematiskt ska sammanträffa med människorättsförsvarare när
de reser till länder i vilka det civila samhället utsätts för påtryckningar.
128. Europaparlamentet ser det som positivt att EU ger stöd till människorättsförsvarare och
det civila samhället runtom i världen i form av medel via EIDMR. Parlamentet
framhåller att det är särskilt viktigt att EIDMR används för att skydda de mest
riskutsatta människorättsförsvararna, och betonar tillika att stödet till riskutsatta
människorättsförsvarare i första hand bör ges med hänsyn till effektivitetskriterier och
att alltför föreskrivande villkor bör undvikas. Parlamentet uppmanar kommissionen,
utrikestjänsten och EU-delegationerna att se till att de medel som är tillgängliga för
människorättsförsvarare används som sig bör.
PE567.654v02-00
SV
34/72
RR\1080184SV.doc
Stöd till valprocesser och främjande av rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende och
opartisk förvaltning i tredjeländer
129. Europaparlamentet välkomnar de åtta valobservatörsuppdrag och de åtta
valexpertuppdrag som EU sänt ut till olika håll av världen under 2014. Parlamentet
upprepar sin positiva syn på EU:s fortsatta stöd till valprocesser och på att EU hjälper
till vid val och stöder inhemska observatörer.
130. Europaparlamentet påminner om vikten av att valobservatörsuppdragens rapporter och
rekommendationer får vederbörlig uppföljning, eftersom detta är ett sätt att förbättra
deras resultat och stärka EU:s stöd till demokratiska normer i de berörda länderna.
131. Europaparlamentet rekommenderar att EU ska förstärka sina insatser för att utveckla en
mera heltäckande syn på demokratiseringsprocesser, i vilka fria och rättvisa val bara
utgör ett enskilt inslag, för att ge ett positivt bidrag till starkare demokratiska
institutioner och ökat allmänt förtroende för valprocesser runt om i världen.
132. I detta sammanhang ser Europaparlamentet positivt på att man inlett en andra
generation av pilotprojekt om demokratistöd i tolv utvalda EU-delegationer under 2014
till följd av ett åtagande i rådets slutsatser från november 2009 och i handlingsplanen
för mänskliga rättigheter och demokrati från 2012. Parlamentet framhåller med skärpa
hur viktiga dessa pilotprojekt är för att det demokratistöd som EU ger via sina
utrikespolitiska strategier och instrument ska bli mera konsekvent.
133. Europaparlamentet välkomnar den utfästelse som kommissionen, utrikestjänsten och
medlemsstaterna gjort i den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter och
demokrati, nämligen att mera beslutsamt och konsekvent gå in för kontakter med
valadministrationsorgan, parlamentariska institutioner, lokala icke-statliga
organisationer, människorättsförsvarare och organisationer inom det civila samhället i
tredjeländer, i syfte att involvera dem mer intensivt i valövervakning och bidra till deras
egenmakt och därmed till stärkta demokratiska processer.
134. Europaparlamentet påminner om att de erfarenheter av och de lärdomar från övergångar
till demokrati inom ramen för utvidgnings- och grannskapspolitiken, vilka förvärvats av
EU, politiker, akademiker, medierna, icke-statliga organisationer och det civila
samhället, kan ge ett positivt bidrag till fastställande av bästa praxis som skulle kunna
användas för att stödja och befästa andra demokratiseringsprocesser runtom i världen.
135. Europaparlamentet påminner om att korruptionen dels hotar möjligheterna att på
likvärdiga villkor ta del av mänskliga rättigheter, dels undergräver demokratiska
processer såsom rättsstatsprincipen och en opartisk rättsskipning. Parlamentet påminner
också om att EU gjort anspråk på exklusiv behörighet för att underteckna FN:s
konvention mot korruption.
136. Europaparlamentet anser att EU i alla forum för dialog med tredjeländer bör framhålla
vikten av öppenhet, tillgänglighet, integritet, ansvar och en korrekt förvaltning av
offentliga angelägenheter, allmänna medel och allmän egendom, såsom det föreskrivs i
den FN-konventionen. Parlamentet anser att korruption i alla dess former undergräver
demokratiska principer och påverkar den sociala och ekonomiska utvecklingen negativt.
Parlamentet efterlyser uppföljning av sin begäran om bättre övervakning av FN:s
RR\1080184SV.doc
35/72
PE567.654v02-00
SV
konvention mot korruption och vederbörlig hänsyn till OECD:s rekommendationer. EU
bör vara mer systematiskt och konsekvent i sitt stöd till tredjeländers åtgärder mot
korruptionen, med hjälp av sakkunskap vid inrättande och befästande av oberoende och
effektiva korruptionsbekämpande institutioner, inklusive proaktivt samarbete med den
privata sektorn. Det rekommenderas även att man utvecklar innovativa finansiella
mekanismer för att stärka kampen mot alla typer av korruption. I detta sammanhang
noterar parlamentet kravet på bättre reglering av finansiella transaktioner på
internationell nivå.
137. Europaparlamentet anser att EU bör förstärka sina insatser för att främja
rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende på multilateral och bilateral nivå.
Parlamentet uppmanar EU att stödja opartisk rättsskipning överallt i världen genom stöd
till arbetet med lagstiftningsreformer och institutionella reformer i tredjeländer.
Parlamentet uppmanar också EU-delegationerna och medlemsstaternas ambassader till
systematisk övervakning av rättegångar för att främja rättsväsendets oberoende.
Stärkande av Europaparlamentets insatser för de mänskliga rättigheterna
138. Europaparlamentet välkomnar den översyn av riktlinjerna för parlamentets
interparlamentariska delegationer om främjande av mänskliga rättigheter och demokrati
som gjorts av delegationsordförandekonferensen, i samarbete med underutskottet för
mänskliga rättigheter. Parlamentet rekommenderar här en mer systematisk och öppen
metod för att ta upp människorättsfrågor vid delegationsbesök i tredjeländer, särskilt de
enskilda fall som det hänvisas till i parlamentets resolutioner, liksom för skriftlig
rapportering till underutskottet för mänskliga rättigheter om vilka åtgärder som
vidtagits, varvid det i politiskt motiverade fall kan bli aktuellt med en särskild
avrapporteringssession.
139. Europaparlamentet framhåller att man ständigt måste överväga de lämpligaste sätten att
få parlamentets resolutioner om brott mot mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatsprincipen att bli så trovärdiga, synliga och verkningsfulla som möjligt.
140. Europaparlamentet uppmuntrar en diskussion om att de olika verktyg som parlamentet
förfogar över för att stödja och främja mänskliga rättigheter ska sammanföras i ett enda
strategidokument som ska antas av parlamentet under ett plenarsammanträde.
***
141. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen, till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga
rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s
generalsekreterare, ordföranden för FN:s 70:e generalförsamling, ordföranden för FN:s
råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och EU:s
delegationschefer.
PE567.654v02-00
SV
36/72
RR\1080184SV.doc
12.11.2015
YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
till utskottet för utrikesfrågor
över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska
unionens politik på området
(2015/2229(INI))
Föredragande av yttrande: Doru-Claudian Frunzulică
FÖRSLAG
Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga
följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet betonar att respekt för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, god
samhällsstyrning, rättsstatsprincipen och fred och säkerhet är såväl en förutsättning för
fattigdomsutrotning och bekämpning av ojämlikhet som av central betydelse för att man
ska kunna uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet påminner om att de mänskliga
rättigheterna är universella, oförytterliga, odelbara och samverkande, och att kulturell
mångfald därför inte får användas som en förevändning för kränkningar av de mänskliga
rättigheter som garanteras genom internationell rätt och baseras på naturrätt.
2. Europaparlamentet vidhåller att skadliga sedvänjor som kvinnlig könsstympning, barnoch tvångsäktenskap, könsmord – inbegripet mord på nyfödda flickor och aborter av
flickfoster – hedersrelaterade brott och förvägran av ordentlig utbildning för kvinnor
därför bör förbjudas, och att brott mot dessa förbud bör bestraffas hårt. Parlamentet
fördömer den fortsatta användningen av våldtäkt mot kvinnor och flickor som ett
krigsvapen. Mer måste göras för att internationell rätt ska respekteras och för att kvinnor
och flickor som råkat ut för övergrepp under konflikter ska få hälso- och sjukvård och
psykisk vård, inbegripet alla olika tjänster på området sexuell och reproduktiv hälsa för
personer som fallit offer för krigsvåldtäkter.
3. Europaparlamentet betonar att man måste se till att Agenda 2030 för hållbar utveckling
och dess övervakningsåtgärder och kommande genomförandeåtgärder från alla berörda
parters sida, inklusive det civila samhället och den privata sektorn, underbyggs av en
människorätts- och jämställdhetsbaserad strategi och av principerna om
fattigdomsutrotning, bekämpning av ojämlikhet och socialt utanförskap och en
demokratisering av ekonomin, varvid man även bör inbegripa kvinnors rättigheter,
däribland sexuell och reproduktiv hälsa och andra rättigheter, hbti-personers rättigheter,
RR\1080184SV.doc
37/72
PE567.654v02-00
SV
minoriteters rättigheter, t.ex. rättigheterna för sexuella minoriteter och funktionsnedsatta
personer, barns rättigheter, stärkt politiskt deltagande från medborgarnas sida,
demokratiska värderingar, god samhällsstyrning, främjande av demokrati samt
bekämpning av korruption, straffrihet, skatteundandragande, skatteflykt och skatteparadis.
4. Europaparlamentet understryker att EU bör ta itu med migrationskrisens yttre dimension
och både grundorsakerna till fattigdomen i tredjeländer och grundorsakerna till
migrationen från tredjeländer till Europa, samtidigt som det erkänner att det råder ett
komplext och multidimensionellt samband mellan migration, säkerhet och utveckling
vilket inte kan reduceras till en mekanisk, förenklad koppling mellan mer
utvecklingsbistånd och färre migranter. Parlamentet påminner om vikten av att iaktta
principen om ”non-refoulement” och uppmanar eftertryckligen EU och dess
medlemsstater att inte samarbeta med vissa tredjeländer, i synnerhet länder där det pågår
inbördeskrig och där det inte finns någon väl fungerande eller erkänd regering. Det är värt
att framhålla att barn och kvinnor är särskilt sårbara under den pågående krisen.
5. Europaparlamentet betonar att man inom ramen för handlingsplanen från Addis Abeba
åtog sig att säkerställa ett universellt socialt grundskydd, ett allmänt sjukvårdssystem och
grundläggande offentliga tjänster för alla, inbegripet hälso- och sjukvård och utbildning.
6. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stärka sin roll som stark förespråkare
för de mänskliga rättigheterna i världen genom att på ett effektivt, enhetligt och
genomtänkt sätt använda samtliga tillgängliga verktyg för att främja och skydda de
mänskliga rättigheterna och deras försvarare samt bedriva en effektiv politik för
utvecklingsbistånd, i linje med mål nr 16 i målen för hållbar utveckling. Kommissionen
uppmuntras att övervaka genomförandet av verktygen för det rättighetsbaserade
tillvägagångssättet och att se till att mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete
förstärker varandra ömsesidigt på ort och ställe. Parlamentet anser att EU:s årsrapport om
mänskliga rättigheter bör fästa större vikt vid den roll som utvecklingssamarbete spelar.
7. Europaparlamentet uppmanar EU och dess delegationer att tillsammans med det civila
samhället intensifiera sin politiska dialog med stater som gör sig skyldiga till kränkningar
av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen, samt vidhåller att den
politiska människorättsdialogen mellan EU och tredjeländer måste omfatta en mer
inkluderande och heltäckande definition av förbudet mot diskriminering av bl.a. hbtipersoner och diskriminering på grund av religion eller övertygelse, kön, ras eller etniskt
ursprung, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Parlamentet understryker att
utvecklingsbiståndet, i synnerhet till länder som har en prekär situation vad gäller både
utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna, visserligen bör upprätthållas och
rentav stärkas men att det företrädesvis bör förmedlas via organisationer i det civila
samhället och icke-statliga lokala partner samt bör övervakas systematiskt och att det bör
åtföljas av åtaganden från regeringarnas sida om att förbättra situationen för de mänskliga
rättigheterna på plats.
8. Europaparlamentet påminner om den stora vikten av att respektera principen om en
konsekvent politik för utveckling. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför
eftertryckligen att – med hjälp av bindande människorättsklausuler – säkerställa ett
verkligt skydd för de mänskliga rättigheterna inom ramen för varje avtal som ingås med
tredjeländer och varje sådant avtal som ses över. Parlamentet rekommenderar ett
PE567.654v02-00
SV
38/72
RR\1080184SV.doc
förfarande för samråd mellan parterna, där det anges i detalj vilka politiska och juridiska
mekanismer som ska tillämpas i händelse av en begäran om inställelse av det bilaterala
samarbetet, men som också inbegriper en varningsmekanism och en process för
beskrivning och utvärdering. Det är mycket viktigt att kommissionen genomför
systematiska konsekvensbedömningar i fråga om mänskliga rättigheter i samband med
handels- och investeringsavtal, i syfte att bidra till att de mänskliga rättigheterna
upprätthålls i praktiken. Parlamentet trycker på vikten av ett verkligt genomförande av
GSP plus, parallellt med en lämplig och insynsvänlig rapporteringsmekanism och
finansiering för att möjliggöra övervakning från det civila samhällets sida. Kommissionen
och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att stödja lagstiftningsramar och initiativ som
syftar till att säkerställa insyn och god förvaltning i samband med gruvdrift och inom
andra naturresurssektorer.
9. Europaparlamentet betonar behovet av stärkt ansvarsskyldighet och insynsskapande
åtgärder när det gäller företag samt av initiativ som syftar till ett genomförande av FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Kommissionen uppmanas att
uppmuntra medlemsstaterna att rapportera om detta genomförande. Kommissionen
uppmanas även att ta alla nödvändiga initiativ för att inom FN:s ramar lägga fram ett
rättsligt bindande internationellt instrument om företagande och mänskliga rättigheter.
I synnerhet betonar parlamentet att man måste analysera de konsekvenser som företagens
verksamheter får för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer samt införa effektiva
motåtgärder för att bestraffa företag som gör sig skyldiga till människorättskränkningar
och ge dem som blivit utsatta för sådana kränkningar möjlighet till rättslig prövning.
Parlamentet framhåller också skyldigheten att respektera internationella arbetsnormer, i
linje med uppfyllandet av Internationella arbetsorganisationens agenda för anständigt
arbete.
10. Europaparlamentet understryker vikten av äganderätten och säkert markinnehav när det
gäller att skydda småbrukare och lokalsamhällen mot inkonsekvent markförvärvande från
statliga och icke-statliga aktörers sida, inbegripet företag, och mot oberättigade
markanspråk från statligt håll på nationell nivå. Parlamentet efterlyser ett starkare skydd
för äganderätten i utvecklingsländer, med särskilt fokus på såväl säkert markinnehav som
immateriella rättigheter.
11. Europaparlamentet uppmanar EU och dess delegationer att intensifiera sin politiska dialog
med stater som gör sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, demokratin
och rättsstatsprincipen, så att man sätter alla nu gällande associeringsfördrag och
motsvarande avtal med sådana länder ur kraft. Parlamentet vidhåller också att den
politiska människorättsdialogen mellan EU och tredjeländer måste omfatta en mer
inkluderande och heltäckande definition av förbudet mot diskriminering på grund av bl.a.
religion eller övertygelse, kön, ras eller etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell
läggning eller könsidentitet. Parlamentet upprepar att det är mycket viktigt att det civila
samhället involveras i denna dialog så att man främjar utövandet av de mänskliga
rättigheterna i praktiken, samt betonar den centrala roll som EU kan spela i stärkandet av
det civila samhällets roll i detta avseende.
12. Europaparlamentet konstaterar att de mänskliga rättigheterna, såsom religions-, tanke- och
yttrandefriheten, har en tydlig funktion i främjandet och skyddet av den kulturella
RR\1080184SV.doc
39/72
PE567.654v02-00
SV
mångfalden, och att utövandet av mänskliga rättigheter uppmuntras genom ett pluralistiskt
samhälle.
PE567.654v02-00
SV
40/72
RR\1080184SV.doc
RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
Antagande
10.11.2015
Slutomröstning: resultat
+:
–:
0:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian
Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom,
Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda
McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey,
Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen,
Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská
22
1
1
Slutomröstning: närvarande suppleanter Marina Albiol Guzmán, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim
Zeller
RR\1080184SV.doc
41/72
PE567.654v02-00
SV
12.11.2015
YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN
till utskottet för utrikesfrågor
över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska
unionens politik på området
(2015/2229(INI))
Föredragande av yttrande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
FÖRSLAG
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
– med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet om jämställdhet och kvinnors
egenmakt – omvandling av flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser 2016–
2020, Gender Equality and Women´s Empowerment: Transforming the lives of Girls and
Women through EU External relations 2016–20201,
– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2015 om förnyelsen av EU:s
handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet2,
A. I många delar av världen fortsätter kvinnor och flickor att utsättas för könsrelaterat våld,
inbegripet våldtäkt, slaveri, människohandel, tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott,
kvinnlig könsstympning och grymma och omänskliga tortyrliknande straff, vilket är en
kränkning av deras grundläggande rätt till liv, frihet, rättvisa, värdighet och säkerhet och
av deras fysiska och psykiska integritet samt sexuella och reproduktiva självbestämmande.
Ingen form av diskriminering och våld mot kvinnor får rättfärdigas på politiska, sociala,
religiösa eller kulturella grunder eller av folkliga eller klanrelaterade traditioner.
B. I de länder som tillämpar dödsstraff tar sig metoderna som används mot kvinnor uttryck
som är att likställa med tortyr (till exempel stening) och omfattar förnedring av offrets
1
2
SWD(2015)0182.
Antagna texter, P8_TA(2015)0350.
PE567.654v02-00
SV
42/72
RR\1080184SV.doc
kropp (som vid offentliga hängningar), i syfte att fungera som avskräckande exempel för
andra kvinnor.
C. Våld mot kvinnor och flickor är den mest utbredda kränkningen av de mänskliga
rättigheterna i världen. Det förekommer i alla delar av samhället, oavsett ålder, utbildning,
inkomst, social ställning och ursprungs- eller bosättningsland, och utgör ett stort hinder
mot jämställdhet.
D. Begreppet ”kvinnomord” bygger på den juridiska definitionen av våld mot kvinnor, som
fastställs i artikel 1 i Belém do Pará-konventionen: ”Med våld mot kvinnor avses i denna
konvention varje könsbetingad våldshandling som resulterar i döden, fysisk, sexuell eller
psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, vare sig det sker offentligt eller privat”.
E. EU engagerar sig för att främja jämställdhet och säkerställa jämställdhetsintegrering i alla
sina åtgärder.
F. EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–2019 tar upp ickediskriminering, jämställdhet och kvinnors egenmakt i och utanför EU.
G. Det är mycket vanligt att flickor och kvinnor utestängs från högkvalitativ utbildning. De
tvingas ofta överge studierna om de gifter sig eller får barn.
H. Under konflikter tillhör kvinnor och barn – bland annat kvinnor och barn som är
flyktingar, asylsökande eller statslösa – de mest utsatta grupperna i samhället.
Tonårsflickor som tvingats på flykt i samband med humanitära kriser löper betydligt
större risker än normalt.
I. Tre femtedelar av den miljard människor som lever under fattigdomsgränsen är kvinnor1.
J. Enligt WHO:s stadga är rätten att åtnjuta den bästa hälsa som går att uppnå en av de
grundläggande rättigheterna för varje enskild människa utan åtskillnad på grund av ras,
religion, politisk uppfattning eller ekonomisk eller social ställning2.
K. Två tredjedelar av världens 960 miljoner analfabeter är kvinnor och flickor3.
L. Den ökade terrorismen och de alltfler väpnade konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika
(MENA-regionen) har lett till en avsevärd ökning av dessa former av våld. Våldtäkt och
slaveri av kvinnor och flickor används systematiskt som ett vapen i krig, och handeln med
människor, särskilt kvinnor och barn, som en källa till finansiering av terroristverksamhet.
För att fredsbyggande processer och demokratisk reform ska lyckas är det avgörande att
kvinnor görs delaktiga.
M. Trots den uppenbara skyldigheten att respektera, skydda och förverkliga rättigheter
förknippade med kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa förekommer
fortfarande omfattande kränkningar i många stater.
Källa: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
3
Källa: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf
1
2
RR\1080184SV.doc
43/72
PE567.654v02-00
SV
N. Enligt Unicef dör fler än 500 000 kvinnor världen över i samband med förlossning varje
år1.
O. Trots framsteg de senaste åren fortsätter flickor att vara svårt missgynnade och uteslutas
från utbildningssystemen i många länder. De värst drabbade är flickor från de fattigaste
familjerna.
P. Kvinnor har alltid varit offer för människohandel som syftar till prostitution. I de flesta
fall innebär detta ett slaveri som möjliggörs genom att ta ifrån offren deras handlingar och
hota med mycket svåra konsekvenser för deras släktingar om de skulle få för sig att
protestera.
Q. Kvinnor och flickor utgör 98 procent av offren för människohandel och sexuell
exploatering.
R. Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av våld,
övergrepp, försummelse och diskriminering på flera grunder.
S. I vissa länder i världen har kvinnor fortfarande inte samma ekonomiska, sociala,
kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter, inbegripet mötesfrihet, som män, och
kvinnor är underrepresenterade i lokala och nationella beslutsfattande organ. EU:s
jämställdhetsstrategi innefattar redan jämställdhetsintegrering inom handelspolitiken.
T. Sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter utgör en
grundläggande mänsklig rättighet och är väsentliga delar av människans värdighet2.
Därför är tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård och till sexuell och
reproduktiv hälsa viktiga jämställdhetsaspekter. Dessa rättigheter är ännu inte garanterade
i hela världen.
U. Kvinnor och flickor från kulturella, traditionella, språkliga eller religiösa minoriteter eller
som tillhör en minoritetsgrupp på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning
drabbas av flerfaldig och intersektionell diskriminering på grund av både deras
minoritetsstatus och deras kön.
V. Kvinnliga människorättsförsvarare löper större risk än sina manliga kolleger att utsättas
för vissa former av våld, och de möter även särskilda svårigheter.
1. Europaparlamentet upprepar att religiösa, kulturella och traditionella skillnader aldrig kan
rättfärdiga diskriminering eller någon form av våld, särskilt mot kvinnor och flickor,
såsom kvinnlig könsstympning, sexuella övergrepp mot unga flickor, kvinnomord, tidiga
äktenskap och tvångsäktenskap, våld i hemmet, hedersmord och hedersrelaterat våld eller
andra former av tortyr, till exempel det som dödsstraff genom stening innebär.
2. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att myndigheterna genomför
informationskampanjer, medvetenhetshöjande insatser och utbildning, i syfte att
förebygga och successivt utplåna allt slags könsrelaterat våld, särskilt i de samhällen där
det förekommer könsrelaterade människorättskränkningar. Parlamentet framhåller i detta
1
2
Källa: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html
Se punkt 7.2 och 7.3 i handlingsplanen från den internationella konferensen om befolkning och utveckling.
PE567.654v02-00
SV
44/72
RR\1080184SV.doc
hänseende att det är mycket viktigt att låta människorättsförsvarare, som redan nu kämpar
för att få ett slut på dessa företeelser, delta i framtagandet och genomförandet av dessa
kampanjer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga medlemsstater att ratificera
Istanbulkonventionen, påskynda tillämpningen av de skyldigheter och åtaganden avseende
kvinnors rättigheter som man förbundit sig till enligt konventionen om avskaffande av all
slags diskriminering av kvinnor och Pekingplattformen samt att stödja de organisationer i
det civila samhället som främjar jämställdhet i tredjeländer.
3. Europaparlamentet uppmanar Europarådets samtliga medlemsstater att så snart som
möjligt underteckna och ratificera konventionen om förebyggande och bekämpning av
våld mot kvinnor. EU uppmanas i detta sammanhang att vidta åtgärder för att ansluta sig
till konventionen i syfte att garantera samstämdhet mellan unionens inre och yttre åtgärder
mot våld mot kvinnor.
4. Europaparlamentet konstaterar med stark oro att branschen med så kallade postorderfruar
har vuxit i en alarmerande takt sedan 80-talet. Parlamentet konstaterar med oro att det
finns flera dokumenterade fall där postorderfruar har blivit angripna och/eller mördade av
sina män efter det att de gift sig. Parlamentet beklagar det stora antalet minderåriga flickor
som finns med på postorderwebbplatser och betonar att det måste betraktas som övergrepp
mot barn när de används för sexuella syften.
5. Europaparlamentet är djupt oroat över att det könsrelaterade våldet ökar i många delar av
världen och över det ökade antalet kvinnomord i Latinamerika, som äger rum i ett klimat
av allmänt utbrett våld och strukturell diskriminering. Parlamentet fördömer kraftfullt alla
former av könsrelaterat våld och det avskyvärda brottet kvinnomord samt den straffrihet
som fortsätter att råda för dessa brott, vilket kan bidra till en ökning av våldet och morden.
6. Europaparlamentet framhåller att världssamfundet har betecknat situationen för kvinnor
med funktionsnedsättning som en prioriterad fråga. Parlamentet påminner om slutsatserna
från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, där det anges att
strategier och program för att motverka våld mot kvinnor och flickor med
funktionsnedsättning bör tas fram i nära samarbete med dessa personer, som ett
erkännande av deras självständighet, och med handikapporganisationer. Parlamentet
framhåller behovet av en regelbunden tillsyn över institutioner och adekvat fortbildning
för vårdgivare. Parlamentet uppmanar EU att ha med kampen mot diskriminering på
grund av funktionsnedsättning i sina yttre åtgärder och i samarbetet och utvecklingsstödet,
bland annat i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.
7. Europaparlamentet beklagar djupt den bristande jämställdheten i den politiska sfären.
Parlamentet påminner om att kvinnor och män är jämlika och bör åtnjuta samma politiska
rättigheter och medborgerliga friheter, och beklagar djupt underrepresentationen av
kvinnor i de ekonomiska, sociala och politiska beslutsprocesserna. Parlamentet
understryker behovet av verkningsfulla skyddsmekanismer för kvinnliga
människorättsförsvarare. Parlamentet rekommenderar införandet av ett kvotsystem, som
ett instrument för att främja kvinnors deltagande i de politiska organen och i den
demokratiska processen, främst som kandidater.
8. Europaparlamentet beklagar djupt de människorättskränkningar som begås av tredjeländer
som tillämpar lagstadgade gränser för antal barn per familj.
RR\1080184SV.doc
45/72
PE567.654v02-00
SV
9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt inkludera konkreta åtgärder
för att inom ramen för samtliga EU-valobservatörsuppdrag öka kvinnors deltagande i val,
i enlighet med EU:s riktlinjer på detta område och med beaktande av de slutsatser som
nåddes vid seminariet med valexperter i Bryssel i april 2014 samt erfarenheterna från
tidigare uppdrag.
10. Europaparlamentet upprepar att EU bör föregå med gott exempel på jämställdhetsområdet.
Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att främja kvinnors deltagande i EU:s valprocess
genom att inkludera listor med jämn könsfördelning vid nästa översyn av EU:s
vallagstiftning.
11. Europaparlamentet betonar betydelsen av att stärka kvinnors roll när det gäller
konfliktförebyggande och när det gäller att främja mänskliga rättigheter och demokratisk
reform samt betydelsen av att stödja ett systematiskt deltagande av kvinnor som en viktig
del av fredsprocessen och återuppbyggnaden efter konflikter, genom bättre rådgivning och
samordning med det civila samhället och med EU-institutionerna, för att se till att
konsekvensbedömningarna på området mänskliga rättigheter håller högre kvalitet och är
mer systematiska. Parlamentet motsätter sig all lagstiftning, all reglering och alla
påtryckningar från regeringar som på ett otillbörligt sätt begränsar yttrandefriheten,
framför allt för kvinnor och hbti-personer.
12. Europaparlamentet kräver att främjandet av kvinnors rättigheter, jämställdhet och
bekämpning av våld mot kvinnor systematiskt ska ingå i landsstrategierna för mänskliga
rättigheter och i människorättsdialogerna och de politiska dialogerna med tredjeländer och
kandidatländer. Parlamentet ser positivt på utnämnandet av en rådgivare i
jämställdhetsfrågor inom Europeiska utrikestjänsten samt jämställdhetsinriktade
utbildningsprogram för diplomater och tjänstemän som deltar i EU-delegationer.
Parlamentet påminner om åtagandet att integrera de mänskliga rättigheterna i alla EU:s
konsekvensbedömningar för att se till att EU respekterar, försvarar och tillämpar dessa
rättigheter och att EU:s externa politik och verksamhet utformas och genomförs på ett sätt
som stärker de mänskliga rättigheterna i utlandet. Parlamentet påpekar att jämställdhet
inte enbart handlar om kvinnor och män, utan också måste inkludera hela gruppen av hbtipersoner. Parlamentet framhåller att jämställdhetsfrågorna måste integreras i EU:s
humanitära bistånd.
13. Europaparlamentet uppmanar EU att beakta skyddet av de grundläggande mänskliga
rättigheterna, särskilt kvinnors och flickors, i samband med sina ekonomiska avtal och
handelsavtal med tredjeländer, samt att se över sådana avtal ifall det visar sig att dessa
rättigheter inte respekteras.
14. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de eventuella människorättskränkningar
som drabbat kvinnor och flickor i flyktingläger i Mellanöstern och Afrika, där fall av
sexuellt våld mot, och ojämlik behandling av, kvinnor och flickor har rapporterats.
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att verka för strängare regler och god praxis i
tredjeländer i syfte att sätta stopp för ojämlik behandling av flyktingar på grund av kön.
15. Europaparlamentet erinrar om att EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors
egenmakt i utvecklingssamarbetet är ett av EU:s grundläggande verktyg för att förbättra
jämställdheten i tredjeländer. Parlamentet anser därför att en andra handlingsplan bör ha
PE567.654v02-00
SV
46/72
RR\1080184SV.doc
formen av ett kommissionsmeddelande. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta
parlamentets resolution om förnyelsen av handlingsplanen.
16. Europaparlamentet kräver att man använder kvantitativa och kvalitativa indikatorer med
ett integrerat jämställdhetsperspektiv samt könsuppdelade uppgifter som ett led i
övervakningen och utvärderingen av den nya handlingsplanen.
17. Europaparlamentet beklagar djupt att äktenskap mellan en vuxen och ett barn är tillåtet i
vissa tredjeländer, i vissa fall till och med för barn under nio år (barnbrudar).
18. Europaparlamentet anser att tidiga äktenskap kränker de grundläggande mänskliga
rättigheterna och påverkar alla delar av en flickas liv: det komprometterar utbildningen,
vilket begränsar hennes framtidsutsikter, äventyrar hennes hälsa och ökar risken att hon
utsätts för våld och övergrepp.
19. Europaparlamentet påminner om att kvinnor måste få tillgång till en tillfredsställande och
gratis hälso- och sjukvård vid förlossning, för att minska det ännu alltför höga antalet
mödrar och barn som dör i samband med förlossningen i flera tredjeländer, vilket beror på
en bristfällig eller obefintlig vård.
20. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av en förebyggande politik mot könsrelaterat
våld och bristen på stöd till offer samt att förövare så ofta går ostraffade i många länder.
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att utbyta god praxis med tredjeländer om
lagstiftningsförfaranden och utbildningsprogram för polis, domstolspersonal och
statstjänstemän. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stödja de organisationer i
det civila samhället som arbetar för att försvara de mänskliga rättigheterna och främja
jämställdhet i tredjeländer, och att aktivt samarbeta med internationella organisationer
som är engagerade i jämställdhetsfrågor, såsom ILO, OECD, FN och Afrikanska unionen,
i syfte att skapa synergieffekter och främja kvinnors egenmakt.
21. Europaparlamentet understryker att utrikestjänsten måste utbyta bästa praxis för att
bekämpa den bristande tillgången till rättvisa för offer för sexuellt våld. Parlamentet
fördömer starkt den bristande tillgången till rättvisa för kvinnor i tredjeländer, särskilt för
offren för könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar kommissionen att inta en aktiv roll
när det gäller att lagföra sådana brott i tredjeländer, och i vissa fall, av medlemsstaterna.
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att arbeta tillsammans med utrikestjänsten
för att förbättra stödet till offer, att ha med åtgärder mot könsrelaterat våld i EU:s
humanitära insatser och att prioritera humanitära EU-åtgärder mot könsrelaterat och
sexuellt våld i konflikter. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande att följa upp
världstoppmötet mot sexuellt våld i konflikter, som hölls i London i juni 2014, och
uppmanar därför eftertryckligen kommissionen att vidta konkreta åtgärder.
22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta åtgärder även inom EU för
att bekämpa våld mot kvinnor, genom att lägga fram ett särskilt förslag till direktiv om
detta.
23. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla aktörer i konflikter att ge offren tillgång
till all nödvändig hälso- och sjukvård, inklusive aborter, utan åtskillnad på grund av kön,
under alla omständigheter och oberoende av den lokala lagstiftningen, i enlighet med
Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll.
RR\1080184SV.doc
47/72
PE567.654v02-00
SV
24. Europaparlamentet beklagar djupt att kvinnor och flickor är de värst drabbade av extrem
fattigdom, medan det finns faktamässiga belägg för att satsningar på kvinnor och flickor
och på deras egenmakt genom utbildning är ett av de effektivaste sätten att bekämpa
fattigdom. Parlamentet vidhåller att man måste göra mer för att trygga rätten och
tillgången till utbildning, särskilt för flickor, och att åtgärder måste vidtas för att motverka
påtvingade studieavhopp, då kvinnor ofta tvingas avbryta sina studier om de gifter sig
eller får barn. Parlamentet betonar behovet av åtgärder för att kvinnor och flickor ska
inkluderas i processer för investering och tillväxt i tredjeländer. Parlamentet framhåller
vikten av att fortsätta bekämpa könslönegapet. Parlamentet betonar att europeiska företag
som verkar i tredjeländer spelar en mycket viktig roll för att främja jämställdheten i dessa
länder, eftersom de fungerar som förebilder. Parlamentet uppmuntrar kvinnor att aktivt
delta i fackliga och andra organisationer eftersom det kommer att bidra till att föra in
jämställdhetsfrågorna i förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och i arbetsvillkoren.
25. Europaparlamentet beklagar djupt att kvinnor i vissa länder begränsas av extrema och
fundamentalistiska lagar och sociala, kulturella och religiösa ideologier som hindrar dem
från att utöva vissa yrken.
26. Europaparlamentet beklagar djupt att hälften av världens befolkning utsätts för
lönediskriminering och att kvinnor globalt sett tjänar mellan 60 och 90 procent av
männens genomsnittliga inkomst.
27. Europaparlamentet understryker behovet av kontinuerlig utbildning för flickor i
flyktingläger, i konfliktområden och i områden som präglas av extrem fattigdom och
extrema miljöförhållanden, såsom torka och översvämningar.
28. Europaparlamentet välkomnar utrikestjänstens insatser i tredjeländer för att påskynda
genomförandet av de skyldigheter och åtaganden avseende kvinnors rättigheter som gjorts
i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, inom ramen för
Pekingplattformen, och i Kairoförklaringen om befolkning och utveckling inom ramen för
utvecklingsagendan för tiden efter 2015.
29. Europaparlamentet välkomnar EU:s reviderade politik för humanitärt bistånd, som ger
kvinnor och flickor som våldtagits i väpnade konflikter tillgång till säkra aborter, i
enlighet med internationell humanitär rätt. Parlamentet understryker att den reviderade
politiken måste genomföras snarast.
30. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att stödja kvinnors ekonomiska, sociala och
politiska egenmakt som ett verktyg för att hjälpa dem att åtnjuta sina rättigheter och
grundläggande friheter fullt ut samt att fästa största vikt vid tillgången till högkvalitativ
utbildning för flickor, däribland flickor från de fattigaste och mest marginaliserade
befolkningsgrupperna. Parlamentet efterlyser stöd för genomförande av yrkesutbildningar
för kvinnor, deltagande i högre utbildning inom områden såsom vetenskap och teknik
samt utveckling av utbildningsprogram om jämställdhet för lärare i tredjeländer. Man bör
också vidta åtgärder för att förhindra att stereotyper överförs genom utbildningsmaterialet.
Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att ha med denna prioritering i all verksamhet
som rör diplomati, handel och utvecklingssamarbete.
31. Europaparlamentet understryker vikten av att bekämpa könsstereotyper och
diskriminerande sociokulturella inställningar som förstärker kvinnans underordnade
PE567.654v02-00
SV
48/72
RR\1080184SV.doc
ställning i samhället och utgör en av de främsta orsakerna till bristande jämställdhet,
kränkningar av kvinnors rättigheter och könsrelaterat våld. Parlamentet framhåller att det
krävs ökade insatser för att bekämpa de envisa stereotyperna genom medvetenhetshöjande
kampanjer riktade till samtliga samhällsskikt, ökad mediebevakning, strategier för att
motivera kvinnorna och involvera männen, jämställdhetsintegrering inom utbildningen
och inom EU:s samtliga politikområden och initiativ, i synnerhet yttre åtgärder, samarbete
och utvecklingsstöd samt humanitärt bistånd.
32. Europaparlamentet beklagar att kvinnor alltför ofta diskrimineras genom att inte få
tillgång till finansiella resurser, såsom banklån, lika enkelt som män. Parlamentet
understryker att kvinnors egenmakt inom entreprenörssektorn har visat sig vara avgörande
för att stimulera ekonomin och bekämpa fattigdom på lång sikt.
33. Europaparlamentet beklagar djupt att homosexualitet är straffbart i vissa tredjeländer och i
vissa fall kan leda till dödsstraff.
34. Europaparlamentet beklagar djupt att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter
kränks så ofta, till exempel genom att de förvägras tillgång till familjeplanering.
Parlamentet erinrar om artikel 16 i konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor, som garanterar rätten att välja hur många barn man vill ha och
med vilka intervall liksom tillgången till information, utbildning och medel för att utöva
denna rättighet.
35. Europaparlamentet betonar vikten av att inte undergräva regelverket i Pekingplattformen
om tillgång till utbildning och hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet och skyddet
av sexuella och reproduktiva rättigheter. Parlamentet understryker att en universell respekt
för sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter samt tillgång
till relevanta tjänster bidrar till att minska barn- och mödradödligheten. Parlamentet
påpekar att familjeplanering, mödravård och enkel tillgång till preventivmedel och säkra
aborter är viktiga faktorer för att rädda livet på kvinnor och hjälpa dem att återskapa sina
liv i de fall de är offer för våldtäkter. Parlamentet betonar vikten av att låta dessa strategier
vara centrala delar av utvecklingssamarbetet med tredjeländer.
36. Europaparlamentet beklagar den situation av hjälplöshet och omänskliga
levnadsförhållanden som flyktingarna i Europa befinner sig i. Detta är en särskilt farlig
situation inte bara för barn utan även kvinnor, som löper större risk att utsättas för våld,
övergrepp och till och med människohandel.
37. Europaparlamentet uppmanar EU att ägna uppmärksamhet åt och stärka skyddet för
migrerande kvinnor, och att se till att de ges det stöd de behöver och skyddas mot
människohandel och exploatering för prostitution av kriminella organisationer, något som
är vanligt förekommande.
RR\1080184SV.doc
49/72
PE567.654v02-00
SV
RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
Antagande
12.11.2015
Slutomröstning: resultat
+:
–:
0:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra
Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García
Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar,
Maria Noichl, Margot Parker, Terry Reintke, Liliana Rodrigues,
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská
23
6
0
Slutomröstning: närvarande suppleanter Inés Ayala Sender, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel,
Constance Le Grip, Elly Schlein, Branislav Škripek, Dubravka Šuica,
Monika Vana
Slutomröstning: närvarande suppleanter Seb Dance, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu
(art. 200.2)
PE567.654v02-00
SV
50/72
RR\1080184SV.doc
BILAGA I
INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN
JANUARY AND DECEMBER 2014
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
AZERBAJIAN
Leyla Yunus, Arif
Yunus and Rasul
Jafarov
Intigam Aliyev
Hasan Huseynli
Rauf Mirkadirov
Seymur Haziyev
Leyla Yunus is the well-known director of the
Institute for Peace and Democracy. She has
been imprisoned together with her husband,
the historian Arif Yunus, and Rasul Jafarov,
the chair of Azerbaijan’s Human Rights Club
on apparent politically motivated charges.
Leyla Yunus has been subjected to acts of
violence in prison committed by her cellmate,
and no measures have been taken to punish
the cellmate or to ensure the protection of Ms
Yunus. In addition, Ms Yunus’ health has
deteriorated in prison and no suitable medical
care has been provided.
Intigam Aliyev is the chair of Azerbaijan’s
Legal Education Society and a human rights
lawyer who has defended more than 200 cases
before the European Court of Human Rights
in the areas of infringement of freedom of
speech, the right to a fair trial and electoral
law in Azerbaijan, was arrested on 8 August
2014 and subjected to three month’s detention
on criminal charges.
Hasan Huseynli is another prominent human
rights activist and head of the Intelligent
Citizen Enlightenment Centre Public Union,
was sentenced to 6 years’ imprisonment on 14
July 2014. Rauf Mirkadirov is an investigative
journalist with the leading Russian-language
newspaper ‘Zerkalo’ who held on pre-trial
detention on charges of treason. Seymour
Haziyev is a prominent opposition journalist
who was charged with criminal hooliganism
and held in 2 months' pre-trial custody.
Ilqar Nasibov
Ilqar Nasibov is a journalist who was
viciously beaten in his office on 21 August
2014 and no prompt, effective and thorough
investigation has been carried out.
Ilgar Mammadov
The European Court of Human Rights
(ECHR) has issued numerous rulings in cases
of breaches of human rights in Azerbaijan, the
latest being on 22 May 2014 in the case of
Ilgar Mammadov, chair of the Republican
RR\1080184SV.doc
51/72
In its Resolution, adopted on 18
September 2014, the European
Parliament:
- Condemns in the strongest
possible terms the arrest and
detention of Leyla Yunus, Arif
Yunus, Rasul Jafarov, Intigam
Aliyev and Hasan Huseyni, and
demands their immediate and
unconditional release as well as the
withdrawal of all charges against
them; demands an immediate and
thorough investigation into the
assault on Ilqar Nasibov, and calls
for all those responsible to be
brought to justice
- Calls on the authorities in
Azerbaijan to guarantee the
physical and psychological integrity
of Leyla Yunus, Arif Yunusov and
all human rights defenders in
Azerbaijan, and to ensure the urgent
provision of suitable medical care,
including medication and
Hospitalisation
- Calls on the Azerbaijani
authorities to cease their harassment
and intimidation of civil society
organisations, opposition politicians
and independent journalists and to
refrain from interfering in or
undermining their valuable work
for the development of democracy
in Azerbaijan; also calls on them to
ensure that all detainees, including
journalists and political and civil
society activists, enjoy their full
rights to due process, in particular
access to a lawyer of their
choosing, access to their families,
and other fair trial norms
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
Alternative Civic Movement (REAL); in
which despite it being ruled that his detention
was politically motivated, the authorities
refused to release him.
Anar Mammadli
Bashir Suleymanli
Anar Mammadli is the chair of the Election
Monitoring and Democracy Studies Centre
(EMDS), and Bashir Suleymanli is the
director of the same centre. Both were
sentenced to prison terms of, respectively, 5
years and 6 months and 3 years and 6 months,
on charges ranging from tax evasion to illegal
entrepreneurship.
Omar Mammadov,
Abdul Abilov and
Elsever Murselli
Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever
Murselli are social media activists and were
sentenced to between 5 and 5.5 years’
imprisonment on charges of drug possession.
None of them is having access to a lawyer of
their own choosing and all complaining of ill
treatment in police custody.
BAHRAIN
Nabeel Rajab
Nabeel Rajab is the President of the Bahrain
Centre for Human Rights (BCHR) and Deputy
Secretary General of the International
Federation for Human Rights (FIDH). He was
convicted to three years in prison in August
2012 on charges of calling for and
participating in ‘illegal gatherings’ and
‘disturbing public order’ between February
and March 2011. His sentence was reduced to
two years in prison on appeal. Before this
imprisonment Mr Rajab was repeatedly
detained for peacefully expressing criticism of
the government during the pro-democracy
protests that erupted Bahrain in 2011.
On Friday 29 November 2013 Nabeel Rajab
had served three-quarters of his two year
sentence and had become legally eligible for
release. A third request for early release was
submitted on 21 January 2014 to the Court,
but was rejected.
The United Nations Working Group on
Arbitrary Detention has described the
detention of Mr Nabeel Rajab as arbitrary.
Abdulhadi-alKhawaja
Ibrahim Sharif
PE567.654v02-00
SV
In its Resolution, adopted on 6
February 2014, the European
Parliament:
-Calls for the immediate and
unconditional release of all
prisoners of conscience, political
activists, journalists, human rights
defenders and peaceful protesters,
including Nabeel Rajab, Abdulhadi
Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji
Fateel, and Zainab Al-Khawaja
- Expresses its grave concern
regarding the Bahraini authorities’
treatment of Nabeel Rajab and
other human rights activists, in
addition to their refusal to grant him
the early release for which he is
eligible in accordance with the law
Regarding the situation of Mr
Rajab, a letter of concern was also
sent on 2 October 2014.
Abdulhadi-al-Khawaja, who has Danish
nationality, is the founder of the BCHR and
the regional coordinator of Front Line
Defenders and Ibrahim Sharif is the Secretary
General of the National Democratic Action
Society. On 22 June 2011, they were
52/72
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
sentenced to life in prison by a special military
court. The legal process came to a conclusion
after 3 years of appeals and the sentences were
upheld.
Naji Fateel
Naji Fateel is a Bahraini human rights activist
and a member of the Board of Directors of the
Bahraini human rights NGO Bahrain Youth
Society for Human Rights (BYSHR). He has
been imprisoned since 2007, tortured and also
under death threats during the period of the
Bahraini uprising (dated February 2011)
Zainab Al-Khawaja
Zainab Al-Khawaja is a human rights
defender and leading social media activist in
Bahrain. She has been a crucial figure in the
pro-democracy uprising that started in Bahrain
in February 2011. She has suffered legal
harassment, arrest, imprisonment, denial of
procedural rights, and undertaken hunger
strikes in defence of human rights in Bahrain.
BANGLADESH
Hana Shams Ahmed
Hana Shams Ahmed is the coordinator of the
International
Chittagong
Hill
Tracts
Commission (CHTC). On 27 August 2014 she
and her friend were brutally attacked by 8 to
10 members of Somo Odhikar Andolon during
a private visit to Shoilopropat in Bandarban in
the Chittagong Hill Tracts. Four members of
the police Detective Branch (DB) who were
supposedly providing them with security did
not intervene, and even disappeared while the
assault was taking place.
In its Resolution, adopted on , the
European Parliament:
Pierre Claver Mbonimpa is a leading human
rights defender and President of the
Association for the Protection of Human
Rights and Detained Persons (Association
pour la protection des droits humains et des
personnes détenues, APRODH) who was
arrested on 15 May 2014 and later charged
with ‘threatening the external security of the
state’ and ‘threatening the internal security of
the state by causing public disorder’ and has
been in pre-trial detention since he was taken
in for questioning.
In its Resolution, adopted on 18
September 2014, the European
Parliament:
- Urges the Government of
Bangladesh to bring the state
security forces, including the police
and the RAB, back within the
bounds of the law; strongly calls on
the Bangladeshi authorities to put
an end to the RAB’s impunity by
ordering
investigations
and
prosecutions in respect of alleged
illegal killings by RAB forces.
BURUNDI
Pierre Claver
Mbonimpa
- Firmly condemns the detention of
human rights defender Pierre
Claver Mbonimpa and calls for his
immediate unconditional release;
expresses concern about his
deteriorating state of health and
demands that he be given urgent
medical assistance
Mr Mbonimpa’s work in the defence of
RR\1080184SV.doc
53/72
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
democracy and human rights in Burundi over
the past two decades and more has earned him
several international awards and widespread
recognition domestically and beyond. The
charges against him relate to comments he
made on Radio Publique Africaine (RPA) on 6
May 2014 that the youth wing of the ruling
party CNDD-FDD, also known as the
Imbonerakure, is being armed and sent to the
Democratic Republic of Congo (DRC) for
military training.
A letter of concern was also sent in
this regard on 18 December 2014.
The arrest of Pierre Mbonimpa is
representative of the mounting risks facing
human rights defenders, the harassment of
activists and journalists and the arbitrary arrest
of opposition party members, which according
to human rights groups and the UN Assistant
Secretary-General for Human Rights have
largely been carried out by the Imbonerakure.
CAMBODIA AND
LAOS
Sombath Somphone
(Laos)
Sombath Somphone is a human rights and
environmental rights activist, civil society
leader and co-chair of the 9th Asia-Europe
People’s Forum held in Vientiane in October
2012 ahead of the ASEM 9 Summit. He was
allegedly the victim of an enforced
disappearance on 15 December 2012 in
Vientiane. Sombath Somphone’s family have
been unable to locate him since that day,
despite repeated appeals to the local
authorities and searches in the surrounding
area.
During the visit of the Delegation for relations
with the countries of South East Asia and the
Association of South East Nations (ASEAN)
to Laos on 28 October 2013 the disappearance
of Sombath Somphone was raised with the
Lao authorities. Crucial questions linked to the
case, including whether or not an investigation
has been carried out, remain unsolved more
than a year after his disappearance and the
Lao authorities declined assistance from
abroad for the investigation into the
disappearance.
On 15 December 2013 62 NGOs called for a
new investigation into his disappearance and
on 16 December 2013 the UN Working Group
on Enforced or Involuntary Disappearances
urged the Government of Laos to do its utmost
PE567.654v02-00
SV
54/72
In its Resolution, adopted on 16
January 2014, the European
Parliament:
- Calls on the Lao Government to
clarify the state of the investigation
into the whereabouts of Sombath
Somphone, to answer the many
outstanding
questions
around
Sombath’s disappearance, and to
seek and accept assistance from
foreign
forensic
and
law
enforcement experts
- Considers that the lack of reaction
from the Lao Government raises
suspicions that the authorities could
be involved in his abduction.
- Reiterates its call on the VicePresident / High Representative to
closely
monitor
the
Lao
Government’s investigations into
the disappearance of Sombath
Somphone
- Calls on the Member States to
continue raising the case of
Sombath Somphone with the Lao
Government; stresses that enforced
disappearances remain a major
impediment to Laos joining the UN
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
to locate Sombath Somphone, to establish his
fate and whereabouts, and to hold the
perpetrators accountable. There have been
several other cases of enforced disappearances
where the whereabouts of nine other people –
two women, Kingkeo and Somchit, and seven
men, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone,
Nou, Somkhit, and Sourigna – who were
arbitrarily detained by the Lao security forces
in November 2009 in various locations across
the country remain unknown.
Sam Rainsy and Kem
Sokha (Cambodia)
Sam Rainsy and Kem Sokha are the Cambodia
National Rescue Party (CNRP) leaders who
were summoned to appear at the Phnom Penh
Municipal Court on 14 January 2014 for
questioning. Sam Rainsy and Kem Sokha may
be convicted of incitement to civil unrest. The
King amnestied Sam Rainsy on 14 July 2013,
making it possible for him to return to
Cambodia; however, his right to vote and run
in the elections was not restored.
Human Rights Council
Urges
the
Cambodian
Government to recognise the
legitimate role played by the
political opposition in contributing
to Cambodia’s overall economic
and political development; calls on
the Cambodian authorities to
immediately drop the summonses
issued to the CNRP leaders, Sam
Rainsy and Kem Sokha, and union
leader Rong Chhun of the
Cambodia Independent Teachers’
Association (CITA) and the
Cambodian
Confederation
of
Unions (CCFU)
EGYPT
Alaa Abdel Fattah,
Mohamed Abdel,
Ahmed Maher and
Ahmed Douma.
Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, from the
Egyptian Centre for Economic and Social
Rights and
Ahmed Maher and Ahmed Douma, leaders of
the April 6 movement, are political and civil
society activists who were arrested, convicted
and held in Tora prison. It has been reported
bad conditions of detention and mistreatment
in prison.
In its Resolution, adopted on 6
February 2014, the European
Parliament:
- Strongly condemns all acts of
violence, terrorism, incitement,
harassment, hate speech and
censorship; urges all political actors
and security forces to show the
utmost
restraint
and
avoid
provocation, with the aim of
avoiding further violence in the best
interests of the country; extends its
sincere condolences to the families
of the victims
- Urges the Egyptian interim
authorities and security forces to
ensure the security of all citizens,
irrespective of their political views,
affiliation or confession, to uphold
the rule of law and respect human
rights and fundamental freedoms, to
protect the freedoms of association,
of peaceful assembly, of expression
and of the press, to commit to
dialogue and non-violence, and to
respect and fulfil the country’s
international obligations
- Calls for an immediate end to all
RR\1080184SV.doc
55/72
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
acts of violence, harassment or
intimidation – by state authorities,
security forces or other groups –
against
political
opponents,
peaceful protesters, trade union
representatives,
journalists,
women’s rights activists, and other
civil society actors in Egypt; calls
for
serious
and
impartial
investigations in such cases and for
those responsible to be brought to
justice; calls again on the interim
government to guarantee that
domestic and international civil
society organisations, independent
trade unions and journalists can
operate freely, without government
interference, in the country
Peter Greste
Mohamed Fahmy
Baher Mohamed
Rena Netjes
Alaa Abdul Fattah
Mohamed Adel,
Ahmed Douma,
Mahienour ElMassry, Ahmed
Mahe, Yara Sallam
and Sana Seif
The Australian Peter Greste, the CanadianEgyptian Mohamed Fahmy and the Egyptian
Baher Mohamed are three Al Jazeera
journalists who were, together and, in
absentia, with the Netherlands citizen Rena
Netjes, on 23 June 2014 handed down jail
sentences of between 7 and 10 years under
accusations of ‘falsifying news’ and of
belonging to or assisting a terrorist cell. Rena
Netjes was falsely accused of working for Al
Jazeera.
Alaa Abdul Fattah is a prominent activist who
played a leading role in the 2011 revolution
who was sentenced on 11 June 2014 with
others to 15 years’ imprisonment on charges
of violating Law 107 on the Right to Public
Meetings,
Processions
and
Peaceful
Demonstrations of 2013 (Protest Law).
Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour
El-Massry and Ahmed Maher, Yara Sallam
and Sana Seif are prominent human rights
activists that continue to be detained.
In its Resolution, adopted on 17
July
2014,
the
European
Parliament:
- Expresses its deepest concern over
a series of recent court decisions in
Egypt, including the lengthy jail
terms handed down on 23 June
2014 to three Al Jazeera journalists
and 11 other defendants tried in
absentia,
as
well
as
the
confirmation of death sentences
against 183 people
- Calls on the Egyptian authorities
to immediately and unconditionally
release all those detained, convicted
and/or sentenced for peacefully
exercising their rights of freedom of
expression and association, as well
as all human rights defenders; calls
on the Egyptian judiciary to ensure
that all court proceedings in the
country meet the requirements of a
free and fair trial and to ensure
respect for defendants’ rights; calls
on the Egyptian authorities to order
independent
and
impartial
investigations into all allegations of
ill-treatment and ensure that all
detainees have access to any
medical attention they may require
ETHIOPIA
Andargachew Tsege
PE567.654v02-00
SV
Andargachew Tsege is a British national and
56/72
A letter of concern was sent on 7
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
member of the opposition party Ginbot 7, who
has apparently been held incommunicado and
in an undisclosed location by the Ethiopian
authorities since earlier 2014 after being
arrested while in transit in Yemen, and then
deported to Ethiopia.
August 2014 and on 8 October
2014.
Ms Jabbari was sentenced to death in the
Islamic Republic of Iran and she is at risk of
imminent execution despite evidence that she
has not been granted a fair hearing during the
legal procedures that led to her conviction.
The below-mentioned names belong to Iranian
citizens of the Christian faith that have been
imprisoned, or continue to languish in prison
due to their conversion from Islam to
Christianity:
A letter of concern was sent on 8
October 2014.
IRAN
Ms Reyhaneh Jabbari
Ms Maryam Naghash
Zargaran, Mr Saeed
Abedinigalangashi,
Ms Farhsid Fathi
Malayeri, Mr Alireza
Sayyedian, Mr
Behnam Irani, Mr
Amin Khaki, Mr
Seyed Abdolreza Ali
Hagh Nejad, and the
seven members of the
"Church of Iran":
Mohammad
Roghangir, Suroush
Saraie, Massoud
Rezai, Mehdi
Ameruni, Seyed Bijan
Farokhpour Haghigi,
Eskandar Rezai
A letter of concern was sent on 24
September 2014.
Ms Maryam Naghash Zargaran who was
sentenced to four years in prison in 2013; Mr
Saeed Abedinigalangashi who was sentenced
to eight years in prison in early 2013; Ms
Farhsid Fathi Malayeri who was arrested at
her home in Tehran on 26 December 2010
along with at least 22 other Christians, and
sentenced in 2012 to six years in prison; Mr
Alireza Sayyedian who was convicted in
November 2011 and sentenced to a six year
(reduced to 3 ½ years in May 2013)
imprisonment, 90 lashes and a fine; Mr
Behnam Irani who was arrested and tried on
two occasions (December 2006, April 2010).
Shortly before he was due to be released on 18
October 2011, he was informed by letter that
he was required to serve a five year prison
sentence imposed back in 2008; Mr Amin
Khaki who was arrested in early 2014 and
reportedly transferred to the Ministry of
Intelligence Security Detention; Mr Seyed
Abdolreza Ali Hagh Nejad who was arrested
on 5 July 2014 and finally; the seven members
of the "Church of Iran" who were arrested on
12 October 2012 in Shiraz and condemned on
16 July 2013 to sentences ranging from one
year to six years in prison.
MAURITANIA
Biram Dah Abeid
RR\1080184SV.doc
Biram Dah Abeid is the son of freed slaves
and he is engaged in an advocacy campaign to
eradicate slavery. In 2008 he founded the
Initiative for the Resurgence of the
57/72
In its Resolution, adopted on 18
December 2014, the European
Parliament:
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
Abolitionist Movement (Initiative pour la
Résurgence du Mouvement Abolitionniste).
This organisation is seeking to draw attention
to the issue and to help take specific cases
before courts of law. In addition, Biram Dah
Abeid was awarded the United Nations
Human Rights Prize for 2013.
On 11 November 2014, Biram Dah Abeid was
arrested following a peaceful anti-slavery
march. He has been charged with calling for a
demonstration,
participating
in
a
demonstration and belonging to an illegal
organisation. Some reports suggest that he is
at risk of facing the death penalty. The death
penalty is still provided for in the Mauritanian
Criminal Code, is not restricted to the most
serious crimes, and is imposed following
convictions based on confessions obtained
under torture.
Biram Dah Abeid was voted runner-up in the
2014 Mauritanian presidential elections. His
reputation has made him a prime target for the
Mauritanian authorities. In fact, his arrest and
those of his colleagues represent a crackdown
on political opposition as well as civil society.
- Condemns strongly the arrest and
ongoing detention of anti-slavery
activist Biram Dah Abeid and his
fellow campaigners, and calls for
their immediate release; expresses
concern about reports of violence
used against some of the activists,
and
urges
the
Mauritanian
authorities to prosecute those
officials who have been involved in
the abuse and torture of prisoners
- Calls upon the Mauritanian
Government to stop using violence
against civilians who participate in
peaceful public protests and media
campaigns in support of Biram Dah
Abeid, to cease its crackdown on
civil
society
and
political
opposition, and to permit antislavery activists to pursue their
non-violent work without fear of
harassment or intimidation; urges
the Mauritanian authorities to allow
freedom of speech and assembly, in
accordance
with
international
conventions and Mauritania’s own
domestic law.
MEXICO
Disappearance of 43
teaching students
On 26 September 2014, six people, among
them three students, were killed when the
police opened fire on protesting teaching
students from the Escuela Normal (‘Normal
School’) of Ayotzinapa in Iguala, Guerrero
state. Since then 43 students remain
disappeared. According to various sources
those students were rounded up and driven
away by police officers and handed over to
unidentified armed men linked to a drug
cartel.
According to the Mexican Government, 51
persons linked to the crimes have been
arrested; most of them police agents from the
municipalities of Iguala and Cocula. On 14
October 2014 the Mexican Attorney-General
declared that according to forensic analyses of
the 28 bodies found in clandestine graves near
Iguala on 4 October 2014 the bodies do not
correspond to those of the missing students.
The Mexican authorities have captured the
suspected main leader of the criminal gang
Guerreros Unidos (United Warriors), allegedly
involved in the disappearance of the 43
PE567.654v02-00
SV
58/72
In its Resolution, adopted on 23
October 2014, the European
Parliament:
Strongly
condemns
the
unacceptable forced disappearances
and crimes in Iguala and calls on
the
Mexican
authorities
to
investigate all the crimes, including
the finding of 28 bodies in
clandestine graves; calls on the
relevant authorities to take all
necessary steps to act promptly and
in a transparent and impartial
manner to identify, arrest and bring
to justice the perpetrators of the
crimes, and calls for those
responsible to be identified and
prosecuted, using all available
information
and
resources
internally and externally and with
no margin for impunity; calls for
the investigations to be continued
until the students have been brought
to safety
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
students.
The Mayor of Iguala, his wife, and the police
chief of Iguala are fugitives from justice and
accused of links to the local Guerreros Unidos
drug cartel.
- Extends its sympathy and support
to the families and friends of the
victims, and to the Mexican people,
whom it encourages to continue to
fight by peaceful means to defend
democracy and the rule of law
- Takes note of the detentions that
have taken place; calls for the
search to be continued for the
Mayor of Iguala, his wife and the
police chief of Iguala; is deeply
concerned
at
the
apparent
infiltration of local law enforcement
and administrative entities by
organised crime.
PAKISTAN
Shafqat Emmanuel
and Shagufta Kausar
Sawan Masih
Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar are a
Christian couple who was sentenced to death
on 4 April 2014 for allegedly sending a text
message insulting the Prophet Mohammed,
despite of the fact that the couple denied
responsibility and declared that the phone
from which the text originated was lost a
while before the message was sent.
Sawan Masih is a Pakistani Christian from
Lahore who was sentenced to death on 27
March 2014 for blasphemy against the
Prophet Mohammed. The announcement of
allegations against Masih sparked fierce
rioting in Joseph Colony, a Christian
neighbourhood in the city of Lahore, in which
many buildings, including two churches, were
burnt down.
Asia Bibi
Asia Bibi is a Christian woman from Punjab
who was arrested in June 2009 and received a
death sentence in November 2010 on charges
of blasphemy. After several years, her appeal
has finally reached the high court in Lahore;
however for the two first hearings in January
and March 2014 the presiding judges appeared
to be on leave.
Rimsha Masih
Rimsha Masih is a 14-year-old Christian girl
who was wrongfully accused in 2012 of
desecrating the Quran. She was acquitted after
being found to have been framed and the
person responsible was arrested. However, she
and her family had to leave the country.
RR\1080184SV.doc
59/72
In its resolution, adopted on 17
April
2014,
the
European
Parliament:
- Expresses its deep concern that
the controversial blasphemy laws
are open to misuse which can affect
people of all faiths in Pakistan;
expresses its particular concern that
use of the blasphemy laws, which
were publicly opposed by the late
Minister Shahbaz Bhatti and by the
late Governor Salman Taseer, is
currently on the rise and targets
Christians and other religious
minorities in Pakistan
- Calls on the Pakistani authorities
to release prisoners who are
convicted on the grounds of
blasphemy, and to overrule the
death sentences on appeal; calls on
the
Pakistani
authorities
to
guarantee the independence of the
courts, the rule of law and due
process in line with international
standards on judicial proceedings;
calls furthermore on the Pakistani
authorities to provide sufficient
protection to all those involved in
blasphemy cases, including by
shielding judges from outside
pressure, by protecting the accused
and their families and communities
from mob violence, and by
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
Mohammad Asgar
Masood Ahmad
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
Mohammad Asghar is a UK citizen with a
mental illness living in Pakistan. He was
arrested after allegedly sending letters to
various officials claiming he was a prophet,
and was sentenced to death in January 2014.
Masood Ahmad is a 72-year-old UK citizen
and member of the Ahmaddiya religious
community, who was only recently released
on bail after having been arrested in 2012 on
charges of citing from the Quran, which is
considered as blasphemy in the case of
Ahmaddis who are not recognised as Muslims
and are forbidden to ‘behave as Muslims’
under Section 298-C of the criminal code.
providing solutions for those who
are acquitted but cannot go back to
their places of origin
- Strongly condemns the application
of the death penalty under any
circumstances;
calls
on
the
Government of Pakistan as a matter
of urgency to turn the de facto
moratorium on the death penalty
into the effective abolition of the
death penalty
- Calls on the Government of
Pakistan to carry out a thorough
review of the blasphemy laws and
their current application – as
contained in Sections 295 and 298
of the Penal Code – for alleged acts
of blasphemy, especially in light of
the
recent
death
sentences;
encourages the government to
withstand pressure from religious
groups and some opposition
political forces to maintain these
laws.
A letter of concern was sent on 6
November 2014 and on 16
December 2014 regarding the case
of Asia Bibi.
Shama Bibi and
Shahbaz Masih
Shama Bibi and Shahbaz Masih are Pakistani
Christian couple from Punjab province in
Pakistan, who have been beaten and then
burned to death by a mob under accusations of
insulating and desecrating the Muslim holy
book.
In its resolution, adopted on 27
November 2014, the European
Parliament:
- Is deeply concerned and saddened
by the Lahore High Court’s
decision of 16 October 2014 to
confirm the death sentence handed
down to Asia Bibi for blasphemy;
calls on the Supreme Court to start
its proceedings on the case swiftly
and without delay and to uphold the
rule of law and full respect for
human rights in its ruling
- Strongly condemns the murders of
Shama Bibi and Shahbaz Masih and
offers its condolences to their
families, as well as to the families
of all the innocent victims
murdered as a result of the
blasphemy laws in Pakistan; calls
for the perpetrators of these acts to
PE567.654v02-00
SV
60/72
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
be brought to justice; takes note of
the decision of the Punjab
government to set up a committee
to fast-track the investigation into
the killings of Shama Bibi and
Shahbaz Masih and to order
additional police protection for
Christian neighbourhoods in the
province; underlines, however, the
need to end the climate of impunity
and for broader reforms in order to
address the issue of violence
against religious minorities, which
remains pervasive in Pakistan
RUSSIA
Bolotnaya Square demonstration took place on
6 May 2012 in which, as reported by several
international and Russian human rights
organizations, excessive use of violence and
disproportionate measures have been used
leading to the arrest and detention of hundreds
of "anti-government" protesters.
Mikhail Kosenko
Mikhail Kosenko is an activist who was
sentenced to forced psychiatric treatment by a
Russian court due to his involvement at the
Bolotnaya Square demonstration. In addition,
on 24 February 2014 Russian judicial
authorities handed down guilty verdict against
eight of those demonstrators, ranging from a
suspended
sentence
to
four
years’
imprisonment, following three more severe
prison sentences in 2013.
Boris Nemtov and
Aleksei Navalny
Boris Nemtov and Aleksei Navalny are
opposition leaders who were sentenced to 10day jail terms. Moreover, Aleksei Navalny has
been placed under house arrest for two months
and on 5 March 2014 was fitted with an
electronic bracelet to monitor his activities.
Ilya Yashin, Gleb
Fetisov and Yevgeny
Vitishko
Ilya Yashin is the leader of the Solidarity
movement, Gleb Fetisov is the co-chair of the
Alliance of Greens and Social Democrats, and
Yevgeny Vitishko is an ecological activist and
pre-eminent member of Yabloko. All of them
belong to opposition parties and movements
and have been subject to harassment by the
Russian authorities and detained under various
allegations.
In its Resolution, adopted on 13
March
2014,
the
European
Parliament:
- Calls on the Russian judicial
authorities to reconsider the
sentences in the appeal process and
to release the eight demonstrators,
as well as Bolotnaya prisoner
Mikhail Kosenko, who was
sentenced to forced psychiatric
treatment
- Expresses, equally, its deep
concern over the detention of a
large number of peaceful protesters
following the Bolotnaya verdicts
and calls for the dropping of all
charges against the protesters; calls,
furthermore, on the Russian
Government to respect the rights of
all citizens to exercise their
fundamental
freedoms
and
universal human rights
SERBIA
RR\1080184SV.doc
61/72
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
The case of accused
war criminal Šešelj
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
Vojislav Šešelj is the president of the Serbian
Radical Party who is indicted before the ICTY
for persecutions on political, racial or religious
grounds, deportation, inhumane acts (forcible
transfer) (crimes against humanity), and for
murder, torture, cruel treatment, wanton
destruction of villages or devastation not
justified by military necessity, destruction or
wilful damage done to institutions dedicated
to religion or education, plunder of public or
private property (violations of the laws or
customs of war) in Croatia, Bosnia and
Herzegovina and parts of Vojvodina (Serbia),
committed between 1991 and 1993.
On 6 November 2014, after more than eleven
years of detention and while his trial is still
ongoing, the Trial Chamber of the Tribunal
issued an order proprio motu for the
provisional release of Šešelj on the grounds of
the deterioration of his health, subject to the
conditions that he: (i) does not influence
witnesses and victims; and (ii) appears before
the Chamber as soon as it so orders.
Following his return to Serbia Šešelj made
several public speeches in Belgrade in which
he emphasised that he will not voluntarily
return to the Tribunal when requested to do so,
thereby announcing his intention to violate
one of the two conditions under which he was
released.
In his public statements Šešelj repeatedly
called for the creation of ‘Greater Serbia’,
publicly stating claims on neighbouring
countries, including EU Member State
Croatia, and inciting hatred against non-Serb
people. In a press release he congratulated the
Serbian Chetniks on the ‘liberation’ of
Vukovar, on the 23rd anniversary of the fall of
that Croatian city to Serbian paramilitary
forces and the Yugoslav army in 1991 and the
associated atrocities, thereby violating the
requirement not to influence the victims.
In its Resolution, adopted on 27
November 2014, the European
Parliament:
- Strongly condemns Šešelj’s
warmongering, incitement to hatred
and encouragement of territorial
claims and his attempts to derail
Serbia from its European path;
deplores his provocative public
activities and wartime rhetoric since
his provisional release, which have
reopened the victims’ psychological
wounds from the war and the
atrocities of the early 1990s;
stresses that Šešelj’s recent
statements could have the effect of
undermining the progress made in
regional
cooperation
and
reconciliation and subverting the
efforts of recent years
- Reminds the Serbian authorities of
their
obligations
under
the
framework for cooperation with the
ICTY and of Serbia’s obligations as
an EU candidate country; notes
with concern that the absence of an
adequate political reaction and legal
response by the Serbian authorities
regarding
Šešelj’s
behaviour
undermines the trust of the victims
in the judicial process; encourages
the Serbian authorities and the
democratic parties to condemn any
public manifestation of hate speech
or wartime rhetoric and to promote
the protection of minority and
cultural rights; asks the Serbian
authorities to investigate whether
Šešelj has violated Serbian law and
to strengthen and fully apply the
legislation outlawing hate speech,
discrimination and incitement to
violence; supports all political
parties, NGOs and individuals in
Serbia that fight against hate
speech.
SUDAN
Meriam Yahia
Ibrahim
PE567.654v02-00
SV
Meriam Yahia Ibrahim is the daughter of an
Ethiopian Christian mother and a Sudanese
Muslim father, who was raised as a Christian.
62/72
In its Resolution, adopted on 17
July
2014,
the
European
Parliament:
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
In 2013 she was accused of adultery by her
father’s side of the family after they reported
her to the authorities for her marriage to a
Christian man. In addition, an accusation of
apostasy was added in December 2013. The
verdict of the court of first instance was
delivered on 12 May 2014, sentencing Meriam
Ibrahim, then eight months pregnant, to a
hundred lashes on charges of adultery and to
death by hanging on charges of apostasy, but
giving her three days to renounce Christianity.
Meriam Ibrahim was convicted under Islamic
sharia law, in force in Sudan since 1983,
which outlaws conversions on pain of death.
On 15 May 2014 the verdict was reconfirmed,
as Meriam Ibrahim chose not to convert to
Islam. On 27 May 2014 Meriam Ibrahim gave
birth to a baby girl, Maya, in prison. It is
alleged that Meriam Ibrahim’s legs were kept
in shackles and chains while she was in
labour, seriously endangering the health of
both mother and child. On 5 May 2014 her
case was successfully transferred to the
Appeal Court.
Meriam Ibrahim was released from
Omdurman Women’s Prison on 23 June 2014
after the Appeal Court found her not guilty of
both charges, but she was arrested again at
Khartoum airport as the family was about to
depart for the USA, for allegedly attempting
to leave the country with forged travel
documents issued by the South Sudan
Embassy in Khartoum. Meriam Ibrahim was
freed again on 26 June 2014 and took refuge
in the United States embassy with her family,
and negotiations are ongoing to enable her to
leave Sudan, where she faces death threats
from extremist Muslims.
Dr Amin Mekki
Medani
Dr Amin Mekki Medani is a 76 year-old
renowned human rights activist and former
President of the Sudan Human Rights Monitor
(SHRM) who was arrested by the Sudanese
National Intelligence and Security Services
(NISS) on 6 December 2014 at his house in
Khartoum. The NISS allegedly refused to
allow him to take his medication with him
when he was arrested despite his poor health.
Dr Medani symbolises a strong commitment
to human rights, humanitarianism and the rule
of law, having held high-level positions within
a range of different national and international
institutions, including the Sudan judiciary, the
RR\1080184SV.doc
63/72
- Condemns the unjustified
detention of Meriam Ibrahim; calls
on the Government of Sudan to
repeal
all
legislation
that
discriminates on grounds of gender
or religion and to protect the
religious identity of minority
groups
- Stresses that it is degrading and
inhumane for a pregnant woman to
give birth while chained and
physically detained; calls on the
Sudanese authorities to ensure that
all pregnant women and labouring
women in detention receive
appropriate and safe maternal and
newborn health care
- Reaffirms that freedom of
religion, conscience or belief is a
universal human right that needs to
be protected everywhere and for
everyone; strongly condemns all
forms of violence and intimidation
that impair the right to have or not
to have, or to adopt, a religion of
one’s choice, including the use of
threats, physical force or penal
sanctions to compel believers or
non-believers to renounce their
religion or to convert; highlights the
fact that adultery and apostasy are
acts which should not be considered
to be crimes at all.
In its Resolution, adopted on 18
December 2014, the European
Parliament:
- Strongly condemns the arbitrary
arrest and detention of Dr Medani
and other peaceful activists as an
unlawful breach of their peaceful
and legitimate political and human
rights activities; calls for their
immediate
and
unconditional
release.
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
democratic transitional government of Sudan
(as Cabinet Minister for Peace), and the UN.
He has represented victims of violations and
has persistently spoken out against abuse of
power, and was awarded the ‘Heroes for
Human Rights Award 2013’ by the EU
Delegation in Sudan for his local and
international efforts in promoting human
rights.
Dr Medani was arrested shortly after his return
from Addis Ababa, having signed the ‘Sudan
Call’ on behalf of civil society organisations –
a commitment to work towards the end of the
conflicts raging in different regions of Sudan
and towards legal, institutional and economic
reforms.
Farouk Abu Issa
Farah Ibrahim
Mohamed Alagar
Farouk Abu Issa, the leader of the opposition
National Consensus Forum, and Dr Farah
Ibrahim Mohamed Alagar were arrested in a
similar manner, on 6 and 7 December 2014
respectively, following their involvement with
the ‘Sudan Call’.
SYRIA AND IRAQ
James Foley, Steven
Sotloff and David
Haines
James Foley and Steven Sotloff were
American journalists, and David Haines was a
British aid worker. They were abducted in
2013 and in 2012 in the case of Mr Foley in
Syria and held hostage by the Islamic State
until 2014 when they were murdered.
In its Resolution, adopted on 18
September 2014, the European
Parliament:
Razan Zeitouneh is a Syrian human rights
defender, writer and winner of the Sakharov
Prize in 2011, who was abducted alongside
her husband and other human rights defenders
in Damascus in December 2013 and their fate
remains unknown.
In its Resolution, adopted on 6
February 2014, the European
Parliament:
- Strongly condemns the murders of
the journalists James Foley and
Steven Sotloff and the aid worker
David Haines by IS, and expresses
grave concern for the safety of
others still being held captive by the
extremists; expresses its deep
sympathy and condolences to the
families of these victims and to the
families of all victims of the
conflict.
SYRIA
Razan Zeitouneh
Ioan Ibrahim and
Bulos Jazigi
PE567.654v02-00
SV
Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi are bishops
from Assyrian Orthodox and the Greek
64/72
- Calls for the immediate,
unconditional and safe release of all
political
prisoners,
medical
personnel, humanitarian workers,
journalists, religious figures and
human rights activists, including
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
(Buolos
Yazigi and John
Ibrahim)
Paolo Dall’Oglio
Frans van der Lugt
Bassel Safadi
Khartabil
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
Orthodox respectively, who have been
kidnapped in the context of harassment, arrest,
torture or disappearance against peaceful civil
society activists, human rights defenders,
religious figures by the Syrian regime and
increasingly also of the several rebel groups.
Paolo Dall’Oglio is another religious figure
who has been missing since July 2013.
2011 Sakharov Prize winner Razan
Zeitouneh, and for coordinated EU
action to secure her release; calls on
all parties to ensure their safety;
urges the Syrian Government to
grant immediate and unfettered
access to all its detention facilities
for international documentation
bodies,
including
the
UN
Commission of Inquiry on Syria.
Dutch Jesuit Father Frans van der Lugt had
been living in Syria for many decades and was
well known for refusing to leave the besieged
city of Homs. He was beaten and shot dead by
gunmen on 7 April 2014.
In its Resolution, adopted on 17
April
2014,
the
European
Parliament:
Bassel Safadi Khartabil is a 34 year-old
fervent defender of a free Internet and
promoter of open source culture. He has been
held prisoner since 15 March 2012 by the
Syrian regime of Bashar al-Assad.
- Condemns in the strongest
possible terms the killing of Father
Frans Van der Lugt, an inhumane
act of violence against a man who
stood by the people of Syria amid
sieges and growing difficulties;
pays tribute to his work, which
extended beyond the besieged city
of Homs and continues to help
hundreds of civilians with their
everyday survival needs
- Recalls the pressing need to
release all political detainees, civil
society activists, humanitarian aid
workers,
religious
figures
(including Father Paolo Dall’Oglio,
Greek Orthodox Bishop Boulos
Yazigi and Assyrian Orthodox
Bishop John Ibrahim), journalists
and photographers held by the
regime or by rebel fighters, and to
grant independent monitors access
to all places of detention; urges
once again the EU and its Member
States to make all possible efforts to
achieve the release of 2011
Sakharov Prize winner Razan
Zaitouneh and of all other human
rights activists in Syria, including
internet activist Bassel Safadi
Khartabil.
UKRAINE
Yulya Tymoshenko
RR\1080184SV.doc
Yulia Tymoshenko is one of Ukraine's most
high-profile political figures. In 2011 she was
convicted due to a gas deal arranged and
agreed with Russia and given a seven-year
65/72
In its resolution, adopted on 6
February 2014, the European
Parliament:
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
sentence on charges of abuse of power;
charges that apparently were politically
motivated.
- Calls on President Yanukovych to
order a stop to these practices and
demands the immediate and
unconditional release and political
rehabilitation
of
all
the
demonstrators
and
political
prisoners
illegally
detained,
including Yulya Tymoshenko; calls
for the setting-up of an independent
investigative committee under the
auspices
of
a
recognised
international body, such as the
Council of Europe, in order to
investigate all the human rights
violations that have taken place
since the demonstrations began.
The exercise of the right to freedom of
expression has been deteriorated in the
country. The mentioned group of people,
fifteen well-known human rights activists, five
journalists, four peaceful political opposition
activists and three independent religious
figures have been imprisoned for no reason
other than exercising peacefully their right to
freedom of expression.
In its Resolution, adopted on 23
October 2014, the European
Parliament:
UZBEKISTAN
Human rights activists:
Azam Farmonov,
Mehriniso
Hamdamova,
Zulhumor
Hamdamova,
Isroiljon Kholdorov,
Nosim Isakov,
Gaybullo Jalilov,
Nuriddin
Jumaniyazov,
Matluba Kamilova,
Ganikhon
Mamatkhanov,
Chuyan Mamatkulov,
Zafarjon Rahimov,
Yuldash Rasulov,
Bobomurod
Razzokov, Fahriddin
Tillaev and Akzam
Turgunov
In addition, peaceful protesters including,
Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev,
Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin
Musaev, Davron Tojiey and Ravshanbek
Vafoev were shot and killed by governmental
forces.
- Calls for the immediate and
unconditional release of all persons
imprisoned on politically motivated
charges,
held
for
peaceful
expression of their political views,
civil society activism, journalistic
activity or religious views.
Journalists:
Solijon
Abdurakhmanov,
Muhammad
Bekjanov, Gayrat
Mikhliboev, Yusuf
Ruzimuradov, and
Dilmurod Saidov
Peaceful political
opposition activists:
Murod Juraev,
Samandar Kukanov,
Kudratbek Rasulov
and Rustam Usmanov
PE567.654v02-00
SV
66/72
RR\1080184SV.doc
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
Three independents
religious figures:
Ruhiddin
Fahriddinov,
Hayrullo Hamidov
and Akram
Yuldashev
VENEZUELA
Leopoldo Lopez
Daniel Ceballos,
Vicencio Scarano and
Salvatore Lucchese
Juan Carlos Caldera,
Ismael García and
Richard Mardo
Leopoldo López is the opposition leader who
was arbitrarily detained on 18 February 2014
on charges of conspiracy, instigating violent
demonstrations, arson and damage to property.
Since his detention he has suffered physical
and psychological torture and undergone
solitary confinement.
Daniel Ceballos and Vicencio Scarano are
opposition mayors and Salvatore Lucchese is
a police office. They have been arrested for
failing to end protests and civil rebellion in
their cities, and have been sentenced to several
years in prison. In addition, Juan Carlos
Caldera, Ismael García and Richard Mardo
who are opposition congressmen are facing
investigations and trial proceedings aimed at
their suspension and disqualification from
Congress.
Sairam Rivas,
Cristian Gil and
Manuel Cotiz
Sairam Rivas is the president of the Students’
Centre of the School of Social Work at the
Central University of Venezuela. She has been
unjustly held on premises belonging to the
Bolivarian Intelligence Service for more than
120 days together with Cristian Gil and
Manuel Cotiz. They have been subjected to
torture and ill-treatment in connection with the
protests that took place between February and
May 2014, having been accused of the
offences of instigating crimes and using
minors to commit crimes.
María Corina
Machado
María Corina Machado is a Member of the
National Assembly who had obtained the
largest popular vote in Venezuela. In March
2014 she was unlawfully and arbitrarily
removed from office, deprived of her mandate
and expelled from Parliament by the President
of the National Assembly, Diosdado Cabello,
who accused her of treason because she had
spoken out against the massive and systematic
violation of human rights in Venezuela before
the Permanent Council of the OAS. In the
RR\1080184SV.doc
67/72
In its Resolution, adopted on 18
December 2014, the European
Parliament:
- Urges the immediate release of
those arbitrarily detained prisoners,
in line with the demands made by
several UN bodies and international
organisations
- Strongly condemns the political
persecution and repression of the
democratic
opposition,
the
violations of freedom of expression
and of demonstration, and the
existence of media and web
censorship
- Strongly condemns the use of
violence
against
protesters;
expresses its sincere condolences to
the families of the victims; calls on
the Venezuelan authorities to
investigate these crimes and to hold
those responsible fully accountable
with no margin of impunity.
PE567.654v02-00
SV
COUNTRY
Individual
ACTION TAKEN BY THE
PARLIAMENT
BACKGROUND
course of her political and parliamentary
activity María Corina Machado was subjected
to a series of criminal proceedings, political
persecution, threats, intimidation, harassment
and even physical violence from government
supporters inside the Chamber of the National
Assembly. In addition, she was recently
charged with attempting to assassinate
President Maduro and may face up to 16 years
in prison.
PE567.654v02-00
SV
68/72
RR\1080184SV.doc
BILAGA II
LIST OF RESOLUTIONS
List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2014 and relating
directly or indirectly to human rights violations in the world
Country
Date of adoption
in plenary
Title
Africa
Burundi
18.09.2014
Burundi, in particular the case of Pierre Claver
Mbonimpa
Egypt
06.02.2014
Situation in Egypt
Egypt
13.03.2014
Security and human trafficking in Sinai
Egypt
17.07.2014
Freedom of expression and assembly in Egypt
Libya
18.09.2014
Situation in Libya
Mauritania
18.12.2014
Mauritania, in particular the case of Biram Dah
Abeid
Nigeria
17.07.2014
Nigeria, recent attacks by Boko Haram
Nigeria and Uganda
13.03.2014
Launching consultations to suspend Uganda and
Nigeria from the Cotonou
Agreement in view of recent legislation further
criminalising homosexuality
South Sudan
16.01.2014
Situation in South Sudan
South Sudan
13.11.2014
Humanitarian situation in South Sudan
Sudan
17.07.2014
Sudan, the case of Meriam Yahia Ibrahim
Sudan
18.12.2014
Sudan: the case of Dr Amin Mekki Medani
Ecuador
17.12.2014
Tariff treatment for goods originating from Ecuador
Mexico
23.10.2014
Disappearance of 43 teaching students in Mexico
Venezuela
18.12.2014
Persecution of the democratic opposition in
Venezuela
Azerbaijan
18.09.2014
Persecution of human rights defenders in Azerbaijan
Bangladesh
16.01.2014
Recent Elections on Bangladesh
Bangladesh
18.09.2014
Human rights violations in Bangladesh
Cambodia and Laos
16.01.2014
Situation of rights defenders and opposition activists
in Cambodia and Laos
Americas
Asia
RR\1080184SV.doc
69/72
PE567.654v02-00
SV
Conclusion of the Association agreement with
Georgia
Negotiation of the EU-Japan strategic partnership
agreement
Georgia
18.12.2014
Japan
17.04.2014
North Korea
17.04.2014
Situation in North Korea
Pakistan
17.04.2014
Pakistan: recent cases of persecution
Pakistan
27.11.2014
Pakistan: blasphemy laws
Thailand
06.02.2014
Situation in Thailand
Uzbekistan
23.10.2014
Human rights in Uzbekistan
Moldova
13.11.2014
Association agreement between the European Union
and the Republic of Moldova
Ukraine
06.02.2014
Situation in Ukraine
Ukraine
17.07.2014
Situation in Ukraine
Ukraine
18.09.2014
Russia
13.03.2014
Russia
23.10.2014
Russia
06.02.2014
EU-Russia summit
Serbia
27.11.2014
Serbia: the case of accused war criminal Šešelj
Transnistrian region
06.02.2014
Right to education in the Transnistrian region
Bahrain
06.02.2014
Bahrain, in particular the cases of Nabeel Rajab,
Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif
Iraq
17.07.2014
Situation in Iraq
Iraq
27.11.2014
Iraq: kidnapping and mistreatment of women
Iraq
27.02.2014
Situation in Iraq
Iraq and Syria
18.09.2014
Situation in Iraq and Syria and the IS offensive
including the persecution of
minorities
Syria
06.02.2014
Situation in Syria
Syria
17.04.2014
Syria: situation of certain vulnerable communities
Iran
03.04.2014
EU strategy towards Iran
Israel-Palestine
17.07.2014
Escalation of violence between Israel and Palestine
Israel-Palestine
18.09.2014
Israel-Palestine after the Gaza war and the role of the
EU
Europe
Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia
relations
Russia: sentencing of demonstrators involved in the
Bolotnaya Square events
Closing down of Memorial (Sakharov Prize 2009) in
Russia
Middle East
PE567.654v02-00
SV
70/72
RR\1080184SV.doc
Cross-cutting issues
LGBTI
16.01.2014
Recent move to criminalise LGBTI people
Female genital mutilation
06.02.2014
Elimination of female genital mutilation
25th Session of the UN Human Rights
Council
13.03.2014
EU priorities for the 25th session of the UN Human
Rights Council
Right to food
27.11.2014
Child undernutrition in developing countries
Rights of the child
27.11.2014
Religious and cultural differences
17.04.2014
Crime of aggression
17.07.2014
Crime of Aggression
Use of armed drones
27.02.2014
The use of armed drones
Arms Trade Treaty
05.02.2014
Ratification of the Arms Trade Treaty
EU and global development framework
after 2015
25.11.2014
The EU and the global development framework after
2015
RR\1080184SV.doc
71/72
25th anniversary of the UN Convention on the
Rights of the Child
Resolution on EU foreign policy in a world of
cultural and religious differences
PE567.654v02-00
SV
RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN
I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
Antagande
16.11.2015
Slutomröstning: resultat
+:
–:
0:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver,
Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios
Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis
Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan,
Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek,
Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier
Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula,
Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia
Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, László Tőkés, Johannes
Cornelis van Baalen
47
4
4
Slutomröstning: närvarande suppleanter Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja
Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Norica Nicolai,
Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian
Ungureanu, Marie-Christine Vergiat
Slutomröstning: närvarande suppleanter Beatriz Becerra Basterrechea, Ramona Nicole Mănescu, Claudiu
Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Patricija Šulin
(art. 200.2)
PE567.654v02-00
SV
72/72
RR\1080184SV.doc
Download