Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike

advertisement
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
(MKB)
för
Fördjupad översiktsplan
för Knivsta och
Alsike tätorter
Utställningshandling
2011
MKB - Miljökonsekvenser
Utställningshandling 2011
Miljökonsekvenser
Planalternativen jämförs under respektive
miljöaspekt med nuläget. För jämförelse med
nollalternativet se samlad bedömning.
Miljöaspekter som inte behandlas
i MKB:n
MKB: n fokuserar på de miljöaspekter
som är av vikt och som kan påverkas till
följd av planens genomförande. Övriga
miljöaspekter, som vanligen behandlas i
miljökonsekvensbeskrivningar men som inte
behandlats i denna MKB, redovisas i tabellen
nedan.
Landskapsbild och stadsbild
Bedömningsgrunder
Miljömål för Upplands län
x Planering, byggande och underhåll bidrar
till skönhet och trevnad.
Knivsta kommun översiktsplan
x'HROLNDNDUDNWlUHUVRP¿QQVL
kulturlandskapet ska bevaras och
utvecklas.
x Ett öppet kulturlandskap med hävdade
åkrar, ängar och hagar ska främjas.
x Viktiga siktlinjer och utblickar mot kyrkor,
herrgårdar, dalgångar, sjöar och vattendrag
bör behållas.
x Värdefulla kulturmiljöer och
landskapsbilder ska ses som en resurs att
ta fasta på vid planering och särskilt
värdefulla kulturmiljöer och
landskapsbilder ska värnas och utvecklas.
x Knivsta ska som kommunens huvudort
utvecklas till en modern småstad.
x Alsike ska utvecklas till ett väl fungerande
samhälle med ett attraktivt centrum.
x Knivsta och Alsike ska ha tydliga och
attraktiva identiteter.
)|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQI|U.QLYVWDRFK
Alsike
Knivstas karaktär ska utvecklas mot en modern
småstad och stadsbilden bör utvecklas på ett
sätt som bygger vidare på karaktärsdraget med
natur i och mellan bebyggelseområden.
När Alsike expanderar bör ett koncentrerat och
mot omgivningen tydligt avgränsat
centrumområde, med tydlig småstadskaraktär,
närmast läget för pendeltågshållplatsen
eftersträvas.
Följande aspekter behandlas inte i MKB:n
Avgränsade
aspekter
Nuläge
Bedömning
Luft: påverkan
på hälsan
/XIWNYDOLWHWHQL.QLYVWDRFK
Alsike är för närvarande inte
WLOOUlFNOLJWNDUWODJGPHQNDQ
förmodats vara relativt god.
'HWlUGHWQRUPDODI|UKnOODQGHW
i mindre tätorter i en landsE\JGVGRPLQHUDGNRPPXQ
8SSVNDWWQLQJDUW\GHUSnDWWGHWI|UPRGOLJHQ
inte kommer att bli något påtagligt problem
med luftföroreningar i form av kväveoxider i
Knivsta tätort fram till 2025.
29
MKB - Miljökonsekvenser
Utställningshandling 2011
Förutsättningar
Knivstas kulturlandskap är mycket påtagligt
och nära tillgängligt även i tätorterna.
Teckenförklaring
Områdesgräns
Tätort
Vägar
Tätorterna Knivsta och Alsike ligger
i gränszonen mellan det mosaikartade
sprickdalslandskapet i väster och ett
större skogsområde i öster. Båda orterna
JHQRPNRUVDVDYHQÀDFNGDOJnQJLYDUV
centrum järnvägen går. Järnvägen bildar en
fysisk barriär i landskapet och kan endast
korsas på ett fåtal platser.
Sprickdalslandskapet är småkuperat,
mosaikartat och relativt öppet. Det småskaliga
landskapet varvas med relativt tydliga
större dalgångar och ett mer slättliknande
landskapsavsnitt som hänger samman i
”nätverk”.
Särskilt viktiga för att behålla sammanhanget
mellan de tre huvudtyperna tydligt är den
visuell kontakt mellan större landskapsrum och
dalgångar i det öppnare sprickdalslandskapet i
sydväst.
Landskapet rymmer stora kulturmiljövärden
och är rikt på fornlämningar. Bebyggelsen är
utspridd på bergknallar och moränhöjder, oftast
i syd- eller sydvästsluttningar. Utmärkande
är de gamla byarnas läge väl synliga uppe på
K|MGHUQD+lUnWHU¿QQHUYLGDJHQVERQGJnUGDU
I övergångarna till de mer öppna landskapet
nWHU¿QQVYDQOLJHQWRUSHQ'HPRGHUQDUH
enbostadshus som förekommer ligger
huvudsakligen i traditionella lägen.
Bebyggelse
Skogsmark
Vatten
Barriär (Järnväg) - svår att korsa
Flack dalgång. Delvis värdefull för
upplevelsen av landskapsbilden.
Större landskapsrum. Värdefull för
upplevelsen av landskapsbilden.
Utblick - värdefull upplevelse av
landskapet
Karaktäristiskt för det öppnare
sprickdalslandskapet är de siktlinjer, om än
smala, mellan landskapsrum som medför att
horisonten hamnar i fjärran.
Boängsvägen ligger uppdragen på kanten av
Knivstaåns dalgång med skogen på östra sidan
och den öppna dalgången på västra sidan. Den
öppna dalgången bildar ett landskapsrum med
värdefull landskapsbild som även erbjuder
utblickar mot bland annat Gredelby hage och
Trunsta träsk. Även sydväst om Gredelby
KDJH¿QQVHWWODQGVNDSVUXPPHGYlUGHIXOO
landskapsbild med utblick mot Gredelby hage.
6WUD[XWDQI|U.QLYVWD¿QQV\WWHUOLJDUHWYn
landskapsrum med värdefull landskapsbild
ett norr om Knivsta, väster om järnvägen och
ett bestående av Kölängen, öster om Knivsta.
Även Alsike har Landskapsrum med värdefull
landskapsbild som går längs med dalgången
och järnvägen. Detta landskapsrum är dock
mer uppluckrat.
6|GUD.QLYVWDPHGQDWXUPHOODQEHE\JJHOVHRPUnGHQ
30
MKB - Miljökonsekvenser
Utställningshandling 2011
Landskapsbild, Nuläge - inventering
Alsike
Q\GHODY
Alsike
Bo
äng
svä
gen
Ar
Knivsta
0
137,5 275
275
550
825
5
1 100
°
Meter
er
© Copyright Knivsta kommun. © Lantmäteriet CA2008/1208
31
MKB - Miljökonsekvenser
Utställningshandling 2011
Knivsta
Samhället är småskaligt med
bebyggelseområden och natur av olika
karaktär. Samhället är koncentrerat runt det
relativt öppna stråket längs Knivstaåns dalgång
med järnvägen. Järnvägen bildar en stark
barriär i Knivsta och den kan bara korsas på tre
ställen. Detta gör att Knivsta centrum delas i
två delar.
Karaktäristikiskt för Knivsta tätort är
kombinationen av:
x några få storskaliga inslag (som järnvägen,
Gredelbyleden och Sågentomten)
x villabebyggelse med inslag av omväxlande
små och stora partier av grönytor
x den tydliga känslan av att samhället ligger
i en dalgång med dess siktlinjer tvärs och
längs dalen.
x närvaron av sparade naturpartier i form
av skogsbackar som utgör
karaktärsskapande stadsbyggnadselement
inne i samhället
x de otydliga entréerna
x det oregelbundna vägnätet
När detaljplanen för Sågenområdet (det
gamla industriområdet öster om järnvägen)
genomförts kommer Knivsta centrum att
ändrat karaktär till en modern småstad med
regelbundna kvarter, parker och torg.
*nQJRFKF\NHOXQGHUIDUWL.QLYVWDFHQWUXP
32
Alsike
Alsike består idag av två delar med mycket
olika karaktär; det gamla stationssamhället och
nybyggnadsområdet. Kopplingen mellan dessa
är svag såväl funktionellt som karaktärsmässigt
och rumsligt.
Det gamla stationssamhället ligger i en liten
dalgång i ett halvöppet landskap. Enfamiljshus
ligger samlade i grupper på höjder i dalgången.
Järnvägen präglar det lilla samhället. Vrå gård
liksom en bondgård är väl synliga i landskapet.
Bron över järnvägen skär av dalgången
och bullerplanket öster om järnvägen är
framträdande och skärmar delvis av sikten
tvärs dalgången.
Nybyggnadsområdet ligger på en skogsklädd
bergsplatå öster om stationssamhället.
Området består av uteslutande enfamiljshus
och radhus. Bebyggelsen har tillkommit under
en relativt kort tidsrymd. I den norra delen
av nybyggnadsområdet saknar bebyggelsen
naturlig förankring i landskapet. I den södra
delen anknyter bebyggelse och vägnät
WLOOWRSRJUD¿Q,QRPQ\E\JJQDGVRPUnGHW
förekommer nästan ingen sparad natur.
Infartsvägens (Brunnbyvägen) karaktär av
stor landsväg harmonierar inte med områdets
villakaraktär.
$OVLNHVLQIDUWVYlJ%UXQQE\OHGHQ
MKB - Miljökonsekvenser
Utställningshandling 2011
Stadsbild, Nuläge - inventering
Teckenförklaring
Befintlig bebyggelse
Förslag Bebyggelse, främst bostäder
Förslag Centrum
Förslag Verksamheter, kontor
Teckenförklaring
Befintlig länk
Befintlig Entré
Barriär (Järnväg) - svår att korsa
Vegetaionsgräns - viktig för stadsoch landskapsbilden
Landskapsrum med värdefull
landskapsbild
Utblick - Värdefull upplevelse av
landskapsbilden
Vatten
Alsike
Öppen mark
Q\GHODY
Alsike
Skog
Knivsta
°
© Copyright Knivsta kommun. © Lantmäteriet CA2008/1208
0
125
250
500
750
1 000
Meter
0
137,5 275
550
825
1 100
Meter
33
Download