Agneta Månsson

advertisement
Kristina Vikström
2011-04-09
Läsplan 2011
Barn och unga i Biblioteksplanen
I Knivsta kommuns biblioteksplan som gäller 2008-2011 är biblioteket för barn och
unga ett av nämndens fyra prioriterade områden.
Folkbiblioteket ska
 främja god språkutveckling hos barn och unga
 inspirera till läsning och bidra till ett nyfiket och undersökande
förhållningssätt
 ge barn och unga möjlighet att ta del av och prova olika uttrycksformer
 samverka med den pedagogiska verksamheten
Barn och unga i Kvalitetsdeklarationer för biblioteket
I bibliotekets kvalitetsdeklarationer lovar kommunens politiker att det ska finnas ett
varierat utbud av aktiviteter för barn upp till skolåldern minst en gång per vecka under
skolterminerna.
Föräldrar till de yngsta barnen garanteras att aktivt erbjudas information om böcker
och läsning.
Samarbete med BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek
Alla nyfödda/adopterade barn i Knivsta får en pekbok.
Barnbibliotekarien medverkar i den utvidgade föräldrautbildning som Knivsta
kommun erbjuder. Föräldrautbildningen riktar sig till förstagångsföräldrar.
Samarbete förskola/folkbibliotek
I kommunen finns 14 kommunala och 11 enskilda förskolor. Det finns också
familjedaghem, öppna förskolor och en familjecentral, Fröhuset. Till samlingslokalen
som familjedaghemmen i Lagga disponerar skickas boklådor. Också förskolorna i
kommunens ytterområden får boklådor.
Ett arrangörsstöd till kulturprogram i förskola och skola administreras av biblioteket. I
alla förskolor och skolor, kommunala såväl som enskilda, finns det kulturombud.
Samarbete skola/folkbibliotek
I Knivsta kommun finns 7 grundskolor (en åttonde är under byggnation och hyr för
närvarande lokaler till sexårsklasser av Svenska Kyrkan), två enskilda grundskolor,
Individuella programmet och Lärlingsutbildningar på Sjögrenska gymnasiet samt en
Kulturskola.
Folkbiblioteket erbjuder skolan:
 Biblioteksintroduktion för alla barn i förskoleklass
 Bokprat för åk 2
 Författarbesök för åk 4
Visning för förskoleklass
Alla förskoleklasser i kommunen blir inbjudna till biblioteksintroduktion. I år har
barnbibliotekarien varit biblioteksdetektiv och tillsammans med barnen undersökt
biblioteket.
Bokprat för åk 2
Barnbibliotekarien bjuder in alla elever i årskurs 2 till bokprat.
Författarbesök
I samband med Världsbokdagen bjuds alla fjärdeklassare in till ett författarmöte.
Skolbiblioteksutveckling
I biblioteksplanen är ett av verksamhetsmålen att skolbiblioteken ska byggas upp och
utvecklas så att alla skolor får tillgång till biblioteksverksamhet. Mycket är på gång på
skolorna och folkbiblioteket har ett stödjande och rådgivande uppdrag mot
skolbiblioteken.
Aktiviteter på fritiden
Sagostunder
Barnbibliotekarien har sagostund med teman och ritmöjligheter för barn från tre år
under terminerna.
Barnprogram
Knivsta bibliotek erbjuder teater- och musikprogram på lördagar för barn mellan två
och sju år.
Eget skapande
I vårt programrum Bokfickan finns möjlighet till skapande i samarbete med
företrädare för egna konstarter. Sommaren 2010 hölls en fotokurs för ungdomar och
på höstlovet kunde 10-13 åringar bygga dinosaurier, måla till musik och göra egna
smycken.
Verksamhet för ungdomar
En programgrupp finns där ungdomsbibliotekarien tillsammans med Kulturskolan och
Fritidsgården planerar ungdomsprogram efter en handlingsplan.
Club Cupol hölls om igen på skolavslutningsdagen i juni 2010, denna gång med
målgrupp yngre barn på eftermiddagen och ungdomar på kvällen. Det blev
uppträdande både av lokala förmågor och mer kända artister samt dans. Tanken är
att evenemanget ska bli tradition.
Bokfika för ungdomar från 12 år och uppåt ordnas av ungdoms- och
barnbibliotekarierna.
Download