Ivarsgårdens genomförandeplan

HT 2015-VT 2016
Systematiskt kvalitetsarbete
Genomförandeplan
Förskola: _______Ivarsgårdens förskola_______
Datum:______20150831__________
Arbetslag:_______________
Utifrån Lpfö 98 rev 2010 samt förskolans gemensamma förhållningssätt (dvs. barnsyn, atmosfär
och kunskapssyn) arbetar avdelningen/huset på följande sätt när det gäller:
Normer och värden:
Vi har genom åren diskuterat oss fram till en gemensam värdegrund och barnsyn. Utifrån det
agerar vi under hela dagen när vi är tillsammans med barnen.
Vi finns och vägleder barnen i deras sociala samspel med varandra och med oss vuxna. Vårt arbete
bygger på oss pedagogers förhållnings sätt och bemötande. Vi arbetar utifrån att alla barn har lika
rättigheter och samma möjligheter.
Vi uppmuntrar positiva handlingar vilket stärker barnens självförtroende, och vi är goda förebilder.
Demokratiska värderingar och ett genustänk genomsyrar förskolans verksamhet.
Utveckling och lärande:
VI SER HELA DAGEN SOM ETT LÄRANDE. Vi är tillsammans med barnen och då ser vi vad
barnen pratar om funderar över och kan reflektera tillsammans med dem. Vi kan på så sätt
uppmuntra, stimulera och utmana barnen i deras utveckling. Vi arbetar utifrån Vigotskys teorier att
lära av en ”fiffig” kompis. Barn lär av varandra.
Vi uppmuntrar matematik i vardagen genom räkneramsor, räkne sånger, lägesord, former, att mäta
och sortera m.m.
Vi uppmuntrat skriftspråket genom eget skrivande med penna och papper. Vi omger oss med
planscher med bokstäver på väggarna.
Vi stöder barnens motoriska utveckling genom t.ex. rytmik och daglig utevistelse på en gård som
erbjuder stora variationer.
Vi utvecklar språk och kommunikation bl.a genom att läsa, lyssna på barnen och låta de prata
färdigt. Barnen lyssnar på varandra utan att avbryta.
Genom dokumentation och observationer försöker vi synliggöra barnens lärande.
Barns inflytande:
Barns inflytande över verksamheten är mycket viktig för att barnen ska se en meningsfullhet och
bli inspirerande till lärande
Vi utgår från barnens behov och intressen när vi planerar vår verksamhet.
Vi lyssnar på barnens önskemål både vad det gäller aktiviteter eller material som de vill plocka
fram och använda. Barnen får göra olika val i vardagen för att lägga grunden för förståelsen vad
demokrati är. Genom lekar och samvaro lär sig barnen att ta ansvar, får kunskap och erfarenheter
och upplever en gemenskap och trygghet i barngruppen.
Uppföljning och Utvärdering:
Vi arbetar men systematiskt kvalitetsarbete där vi kontinuerligt tar upp tankar och reflektioner och
utvärderar vårt arbete. Det ligger till grund för fortsatta arbete vad vi gjort och vad vi kan förbättra.
HT 2015-VT 2016
Hem och skola.
En nära samverkan med föräldrar och vårdnadshavare är viktigt för förbarnens trivsel på förskolan.
Vi stävar efter att upprätthålla en positiv daglig föräldrakontakt vid hämtning och lämning samt att
få föräldrarna delaktiga på föräldramöten.
Vi erbjuder föräldrar utvecklings samtal under året vid behov eller på förälders önskemål där vi
pratar om barnens utveckling.
En bra dialog med föräldrar och vårdnadshavare är mycket viktig för oss och vi erbjuder
föräldrarna goda möjligheter till samverkan och delaktighet
Vi använder oss av Unikum där vi bloggar om verksamheten och gör inlägg i barnens lärlogg.
Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet:
Vid behov överlämning av information i samrådan med föräldrar.
Likabehandlingsplan: Varje terminstart gör vi en kartläggning av barngruppens behov. Utifrån det
planerar vi vår verksamhet.