37-arsanalys-2015

advertisement
Årsanalys 2015
1 (15)
Servicenämnden
Datum
2016-02-12
1 Inledning
Årsanalysen redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av
verksamhetens resultat för 2015.
Efter denna inledning följer en sammanfattning av årsanalysen.
Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag samt
prioriteringar för 2015.
Härefter redovisas nämndens måluppfyllelse för 2015. För respektive effektmål anges
indikatorer samt vilka aktiviteter som planerats för att målen ska uppnås.
Sedan anges nämndens ramar för 2015 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett
ekonomiskt resultat, dels nämndens investeringar.
Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år.
2 Sammanfattning
Verksamheterna inom servicenämndens ansvarsområde har i stort sett bedrivits utan större
avvikelser från ordinarie uppdrag.
Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan har avslutats. Etablering av samarbetsytor
mellan de olika nämnderna och förvaltningarna har skett för att öka möjligheterna för
tillhandahållande av rätt lokaler i rätt tid till verksamheterna. Serviceförvaltningen har arbetat
intensivt med att finna lokaler för bl a förstärkt LSS barnboende, etableringsboende för
ensamkommande barn.
Under perioden har en omfattande vattenskada inträffat på Klämmans förskola vilket inneburit
att ersättningslokaler, paviljonger, har etablerats.
Under hösten arbetade serviceförvaltningen inom flera av de olika verksamheterna; lokalvård,
måltidsservice, fastighetsskötsel och vissa ledningsfunktioner med flyktingsituationen som
uppstod för Trelleborgs kommun.
Förslag till revidering av Upphandlingspolicyn, Kostpolicy och förslag till Bilpool/cykelpool med
tillhörande Fordonspolicy har behandlats i servicenämnden under hösten.
Första spadtaget för Anderslövsbadet grävdes under försommaren.
Investeringsprojekt som fortskred var Granlunda förskola och Pilevallskolans till- och
ombyggnad. Projektet för Pilevallskolan avvikelserapporterades och avbröts under senare delen
av året i avvaktan på fortsatt användning utifrån lokalutredningens intentioner.
Projekteringsarbeten för Skegrie förskola/skola och Lillevång/Vannhög avslutades och under
2016 kommer investeringsanslag att begäras.
3 Verksamhet
I detta avsnitt presenteras verksamhetens olika delar, prioriteringar för året samt hur
verksamheten utvecklats.
3.1 Verksamhetsbeskrivning
Servicenämnden har ansvar för kommunens samlade organisation avseende intern service till
kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar för frågor beträffande kommunens fastigheter
med lokaler för kommunal verksamhet, den totala lokalförsörjningen via internuthyrning till de
kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och
tillbyggnadsverksamhet. Vidare ansvarar nämnden för kommunens måltidsverksamhet som
producerar måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och äldreomsorgen. Lokalvård,
tryckeri/vaktmästeri på Rådhuset samt IT och telefoniservice är annan intern service samt den
kommunövergripande upphandlingsverksamheten, som nämnden ansvarar för.
3.2 Viktiga händelser
Fastighetsavdelningen
Stort arbete har under 2015 lagts vid framtagande av projekteringsanvisningar i syfte att
rationalisera projektering och att säkerställa att drift och förvaltningsaspekter tillgodoses i
byggprojekt.
Arbetet med långsiktig underhållsplan har fortgått under året med implementeringar i
fastighetssystem och beställningsrutiner.
Arbetet med energieffektiviseringsåtgärder som kommer att leda till lägre driftskostnader och
mindre miljöpåverkan är en naturlig del av förvaltningen av fastighetsbeståndet.
Stort fokus har under året legat på nya och förnyade upphandlingar för avdelningens behov. Ett
tjugotal upphandlingar har genomförts under året och ytterligare kommer genomföras under
2016.
Under året har arbete bedrivits för samordning av fordon och maskiner samt hantering av bil
och cykelpool.
Avdelningen har under året hanterat ett antal investeringsprojekt (byggprojekt) i olika faser,
bland dessa kan nämnas.






Om- och tillbyggnad av Pilevallskolan
Om- och tillbyggnad Granlunda förskola
Nybyggnad utomhusbad Anderslöv
Projektering för om- och tillbyggnad av Lillevång/Vannhögsskolan
Projektering för om- och tillbyggnad av Skegrie skola/förskola
Projektering nybyggnad av Trygghetens hus
Inom ramen för underhåll har utöver löpande underhållsåtgärder ett antal större projekt
genomförts såsom exempelvis:





Takrenovering Söderslättshallen
Tak och fönsterrenovering Gertrudsgårdens förskola
Tak och fönsterrenovering Badhuset
Takrenovering Albäckshallen
Underhållsarbeten Sandmöllan
Lokalyta i m² BRA yta
Lokalytor
2013
2014
2015
Totala ytor i kommunen
247 373 m² BRA
251 155 m² BRA
252 933 m² BRA
- Varav egna fastigheter
184 146 m² BRA
186 390 m² BRA
185 703 m² BRA
- Varav inhyrda fastigheter
63 227 m² BRA
64 765 m² BRA
67 290 m² BRA
TYP AV LOKAL
LOKALAREA I M² BRA
2013
2014
2015
Industri- och föreningslokaler
3 356
3 357
3 357
Bostadsverksamhet
1 860
1 723
1 723
Affärsfastigheter
2 634
2 634
2 634
Barnomsorgslokaler
24 669
24 989
25 444
Äldreomsorgslokaler
43 430
43 770
43 770
Skollokaler
107 860
105 758
101 807
Kulturella fastigheter
12 922
12 922
12 922
Förvaltningsfastigheter
12 393
16 649
21 416
Omsorgslokaler
12 367
13 355
13 922
Fritidslokaler
25 881
25 998
25 998
247 373
251 155
252 933
Totala lokalytor
Kostnader i kr per m² för olika åtgärder
Löpande drift- och underhållskostnader är i allt väsentligt att hänföra till det egna beståndet, för
vilket genomsnittskostnaden är beräknad. I externa hyror ingår även kostnad för drift och
underhåll och i förekommande fall även så kallad hushållsel.
Typ av åtgärd
2013
2014
2015
Kr per m²
Kr per m²
Kr per m²
Fastighetsskötsel
136
117
116
Mediaförsörjning
183
157
160
81
91
83
404
386
445
Externa hyror
1305
1244
1249
Skadegörelse
3
3
3
Planerat underhåll
Kapitalkostnader
Lokalförsörjningsavdelningen
Ny internhyresmodell togs i bruk 2015 avseende hyresavtal med gränsdragningslista.
Året har präglats av omfattande sökande av lokaler till verksamheter inom
arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden.
Uppdraget för lokalvården har utökats under året pga att bildningsnämnden köpt ytterligare
tjänster inom förskola.
Måltidsservice
Måltidsservice arbetarar vidare utifrån en ekonomisk ansträngd situation som även försvåras
genom en i vissa kök föråldrad maskinpark och övriga inventarier. Det finns även lokaler som är
i behov av renovering såväl utifrån arbetsmiljömässiga och verksamhetsmässiga krav. Detta har
delvis inneburit något högre reinvesteringar i maskinparken än budgeterat.
Nya avtal om livsmedel, delvis med lokala leverantörer började gälla from april och har också
bidragit till en ökad ekologisk satsning.
Måltidsservice har ökat den ekologiska andelen till 34% ekologiska inköp av
livsmedelsbudgeten. Det innebär att Trelleborg för tredje året i rad kommer att klassa in i
Ekomatsligan som rankar de bästa kommunerna och landstingen i Sverige vad gäller ekologiska
livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel var tidigare satt till 25%, men den har nu höjts till 30%
ekologiskt. År 2014 var det 97 kommuner och landsting som hade minst 25 % ekologiskt.
Under året utvecklades samverkansformen med personalen för att skapa ökad delaktighet.
IT-avdelningen
Införandet av det centrala utskriftshanteringssystemet är slutfört, det omfattar 116 skrivare
över hela kommunen.
Utveckling av identitetshanteringslösningen är inte genomförbar i nuläget då det krävs stora
förändringar i uppbyggnaden av personalsystemet. Ett nytt personalsystem är under
upphandling och skall tas i drift under 2017 vilket gör att utvecklingen av
identitetshanteringslösningen kan fullföljas.
Projektet med kommungemensamt ID-kort med e-legitimation ligger som en aktivitet i
handlingsplanen till e-strategin, men något beslut om påbörjande har inte tagits under året.
Införande av mobil växelanknytning (MEX) i stor skala har fortsatt under året. MEX har
funktioner som ger mobiltelefonen samma funktionalitet som en fast anknytning. Detta innebär
att behovet av att samtidigt ha både fast anknytning och mobiltelefon minskar. Totalt har 360st
MEX anknytningar tagits i drift under året. Antalet MEX anknytningar är nu 837st av totalt
1.358.
Andra större händelser är bildningsförvaltningens införande av drygt 2.000 elevdatorer i
gymnasieskolan och grundskolans högstadie, större uppgraderingar med nya funktioner för
socialförvaltningens verksamhetssystem samt installation av nytt system för hantering av
konsumtionsavgifter till tekniska förvaltningen. Driftsättning av säkerhetssystem för automatisk
kontroll av all nätverkstrafik till och från kommunen, vilket gör att vårt skydd mot säkerhetshot
utifrån stärkts ytterligare.
Från september till december har det startats upp över 20 st transitboenden och en
registreringscentral vilket innebar att boendena skulle utrustas med datorpaket, telefoni och
kommunikation.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Registrerade
ärenden i
Helpdesken
9194
10400
10900
10750
14646
16827
Anmälning av
användare
1 122
1 143
1080
785
893
1176
Inköp av datorer,
stationära
295
442
198
247
91
117
Inköp av datorer,
bärbara
496
649
603
833
528
549
Inköp av läsplattor
11
86
630
1005
1417
446
Datorer i
pedagogiska nätet
2 350
2 500
2700
2900
3150
2700
883
906
1020
1081
1151
1185
Datorer i
administrationsnätet
Elevdatorer i grundoch gymnasieskola
2100
Administrativa avdelningen
Avdelningen har arbetat vidare med att säkerställa, effektivisera och erbjuda stöd i de
administrativa rutinerna inom förvaltningen.
Investeringsuppföljningen har prioriterats under året. Arbetet med komponentavskrivning har
inletts.
Medarbetare har medverkat i kommunövergripande projekt avseende ”beställning till betalning”
samt genom omprioritering inom avdelningen avlastat ekonomiavdelningen,
arbetsmarknadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen vid arbetsanhopning.
Under året har en omorganistaion medfört att upphandlingsverksamheten sorterar under
administrativa avdelningen from 1 april.
Upphandlingsenheten har inlett ett förändringsarbete vilket bl a innebär att definiera
upphandlingsprocessen, tydliggöra kommunikationen och tillgänglighet inom och utanför
Trelleborgs kommun.
3.3 Särskilda satsningar
Servicenämnden har inte haft några särskilda satsningar under 2015.
4 Måluppfyllelse
I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende
måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och
aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.
Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:
Rött: Målet ej uppnått
Gult: Målet delvis uppnått
Grönt: Målet helt uppnått
Streck: Uppgift saknas
4.1 Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens
lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina
kunder/hyresgäster.
Effektmålet är inte uppfyllt.
Enkäter för att mäta servicenämndens kunders nöjdhet avseende lokaler, lokalvård och måltider
har inte genomförts under året pga att ett större utvecklingsarbete avseende mätningar av
nöjdhet kommer att bedrivas under 2016.
Måttet för lokaleffektivitet har uppnåtts och tangerar 100% delvis pga lokalytor avseende fd
DUX/Bogsprötet 1, Skyttsgården och fd Modeshögs resursskola nyttjats till transitboende under
hösten.
Indikator
Målvärde
Utfall
NBI - Lokaler
minst 75%
0%
Enkäten har inte genomförts och därför är målvärdet inte uppfyllt.
.
Indikator
Målvärde
Utfall
NBI - Måltider
minst 70%
0%
Enkäten har inte genomförts och därför är målvärdet inte uppfyllt.
Lokaleffektivite
t
minst 95%
99%
Målvärdet är uppfyllt för perioden.
Aktivitet
Status
Slutdatum
Kommentar
Utveckla/avveckla tomma lokaler
Avslutad
2015-12-31
Samverkan mellan övriga förvaltningar
Avslutad
2015-12-31
NöjdKundIndex enkäter
Ej påbörjad
2015-12-31
Enkäter för att mäta kundernas nöjdhet
har inte genomförts under året.
Matråd på skolorna
Ej påbörjad
2015-12-31
Aktiviteten är inte påbörjad.
Åtgärder utemiljö lekmiljöer
Avslutad
2015-12-31
Samarbete med övriga nämnder för att ge
effektiva och ändamålsenliga lokaler
Avslutad
2015-12-31
Automatiserad användarhantering och
självbetjäningsfunktioner för IT-system
Ej påbörjad
2015-12-31
Införande MEX samt integrering telefonis
hänvisningssystem till outlook
Avslutad
2015-12-31
Aktivieteten med att automatisera ITsystem är framflyttad beroende på
anpassningar i nuvarande personalsystem
eller implementering av nytt
personalsystem.
4.2 Genom snabb och god service till våra kunder ska
underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och
ungdomar blir bättre.
Effektmålet är inte uppfyllt.
Trelleborgs kommun har under 2015 drabbats av en ökning av klotter vilket även drabbat de
kommunala fastigheterna. Samarbete mellan Trelleborgs kommun och polisen leder på sikt till
större möjligheter att minska klottret.
Indikator
Målvärde
Utfall
Antal
skadetillfällen/1
000 invånare Antalet klotter
och
skadegörelse
på
fastigheterna
max 6,8st
11,9st
Målvärdet har inte kunnat uppnås. Orsaken är en markant ökning av klotter i Trelleborg under året vilket också drabbat kommunens
fastigheter. Klottret har utförts av ett fåtal individer vilka i vissa fall har identifierats av polis med påföljande rättsprövning.
Aktivitet
Status
Slutdatum
Mobil kameraövervakning och
störutrustning
Avslutad
2015-12-31
Informations- och samverkansmöten hålls
med främst bildnings och
fritidsförvaltningen
Avslutad
2015-12-31
Analys av skadegörelse
Avslutad
2015-12-31
Genomföra underhållsåtgärder enligt
underhållsplan
Avslutad
2015-12-31
Samarbete för att förhindra klotter
Avslutad
2015-12-31
Kommentar
4.3 Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare
som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen.
Effektmålet är uppfyllt.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med möjligheten att kunna erbjuda praktikplatser inom de
olika verksamheterna. Under 2015 erbjöds praktikplatser inom lokalvården och måltidsservice.
Förvaltningen arbetar alltid för att tillgodose medarbetarnas önskemål om ökad
sysselsättningsgrad i de fall detta är möjligt.
Indikator
Målvärde
Utfall
Antal
praktikplatser
(ungdomar,
studerande,
trainees)
minst 5st
6st
Målvärdet är uppfyllt för perioden. Praktikanter har haft platser inom lokalvården och måltidsservice.
Indikator
Målvärde
Utfall
Sysselsättnings
graden för
deltidsanställda
ska öka
minst 78%
78%
Målvärdet är uppfyllt för perioden.
Aktivitet
Status
Slutdatum
Kommentar
Dialog med arbetsmarknadsförvaltningen,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen för
att öka sysselsättningsgraden inom
förvaltningen
Ej påbörjad
2015-12-31
Aktiviteten är inte påbörjad.
Samverkan inom och över
förvaltningsgränser för att öka
sysselsätttningsgraden inom förvaltningen
Avslutad
2015-12-31
4.4 Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen
samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens
fastigheter.
Effektmålet är uppfyllt.
Arbetet med att sänka energiförbrukningen och nyttja gynnsamma energikällor i
fastighetsbeståndet pågår ständigt.
Indikator
Målvärde
Utfall
Energiförbrukni
ngen i kWh/m2
i kommunens
fastigheter
max190kWh/m
2
190kWh/m2
Målvärdet är uppfyllt. Resultatet innebär en rejäl sänkning mot 2014 års nivå. Ur miljöhänseeende innebär detta en minskad
klimatpåverkan om närmare 200 ton CO2. Resultatet kan i första hand härledas till genomförda eneribesparande åtgärder i
fastigheter, utöver det har 2015 även varit ett klimatmässigt gynnsamt år med medeltemperaturer över normalår.
Aktivitet
Status
Slutdatum
Energieffektiviseringsåtgärder
Avslutad
2015-12-31
Kommentar
4.5 Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn
Effektmålet är inte uppfyllt.
Trots att indikatorerna inte är fullt uppnådda har en ökning av andelen ekologiska livsmedel
skett i förhållande till 2014, från 29% till 34%.
Indikator
Målvärde
Utfall
Andelen
inköpta
ekologiska
livsmedel
minst 35 %
34 %
Målvärdet är i princip uppfyllt om man summerar hela måltidsserivce. Bryter man ut målvärdet för endast verksamheterna förskola,
grund- och gymnasieskola är det uppfyllt, 38%.
Andelen inköpt
ekologiskt
kaffe och the
100%
98%
Målvärdet är i princip uppfyllt.
Andelen
inköpta
ekologiska
bananer
100%
95%
Mälvärdet är inte helt uppfyllt, delvis pga felaktiga leveranser under kvartal 3 och 4.
Andelen
inköpta
ekologisk övrig
frukt och
grönsaker
minst 50 %
27 %
Målvärdet är inte uppfyllt.Bryter man ut vissa livsmedel som har hög konsumtion så är målvärdet uppfyllt, tex morötter 88%, vitkål
66% och äpplen 54%.
Indikator
Målvärde
Utfall
Andelen inköpt
MSC märkt fisk
100%
55%
Målvärdet är inte uppfyllt pga att de fiskarter som används inte är MSC märkta på avtalen, tex lax.
Aktivitet
Status
Slutdatum
Öka andelen ekologiska livsmedel
Avslutad
2015-12-31
Säsongsanpassa livsmedelsinköpen
Avslutad
2015-12-31
Kostpolicy
Avslutad
2015-12-31
Kommentar
5 Ekonomi
I detta avsnitt redovisas verksamhetens ekonomiska resultat och investeringar för året.
5.1 Resultat
Servicenämndens redovisade resultat uppvisar ett underskott på 1,4 mnkr.
Måltidsservice samt vaktmästeri, tryckeri och internpost som redovisar underskott på 3,7 mnkr
respektive 1,6 mnkr är de verksamheter som tynger resultatet. Fastighetsavdelningen redovisar
delvis pga det milda vädret, ett positivt resultat för helåret på 3,5 mnkr.
Resterande avdelningar visar; överskott lokalvård 1,2 mnkr, underskott IT-avdelningen 0,4
mnkr, underskott nämnden 0,3 mnkr, underskott verkstaden 0,1 mnkr. Övriga kostnader som
till största del består av administrationen uppvisar ett underskott på ca 0,2 mnkr vars resultat är
justerat med 1,3 mnkr. Kostnaderna på 1,3 mnkr avser Fenix ungdomsboende och därmed har
även fastighets resultat justerats med samma belopp på intäktssidan.

Måltidsservice har redovisat ett underskott på 3,7 mnkr:

Avtal med bildningsförvaltningen ej tecknat vilket gett mindre intäkter än väntat.

Fastighetsavdelningen uppvisar ett överskott på 3,5 mnkr:

Driftmedia och uppvärmning uppvisar tillsammans ett överskott på 2,6 mnkr pga
gynnsamt väder samt energisbesparande åtgärder





Drift av fastigheter, åtgärder pga myndighetskrav samt larm och bevakning uppvisar ett
överskott på 2,3 mnkr medan planerat underhåll uppvisar ett underskott på 1,5 mnkr
Verkstad och drivmedel uppvisar ett underskott på 0,1 mnkr
Inom lokalvården redovisas ett överskott på 1,2 mnkr pga samordning av personal
vilket ger lägre personalkostnader än budgeterat.
Vaktmästeri/tryckeri och internpost underskott 1,6 mnkr som beror på felaktig
prissättning och minskad efterfrågan av tryckeritjänster pga införandet av digital
nämndshantering och omstrukturering därefter.
Årsbokslut
Utfall (tkr)
Budget (tkr)
Avvikelse (tkr)
Utfall 2014 (tkr)
Verksamhetens intäkter
419 681
403 171
16 510
390 884
-varav bidrag
7 078
7 801
-723
7 671
-varav taxor och
avgifter
430
0
430
597
-varav övriga intäkter
412 173
395 370
16 803
382 617
Verksamhetens
kostnader
-434 770
-416 888
-17 881
-405 347
-varav
personalkostnader
-106 702
-105 320
-1 383
-102 541
-varav lokalkostnader
-91 987
-88 956
-3 031
-82 387
-varav kapitalkostnader
-82 711
-75 802
-6 908
-74 721
-varav övriga kostnader
-153 370
-146 810
-6 560
-145 698
Summa nettokostnader
-15 089
-13 717
-1 372
-14 463
5.2 Investeringar
Projekt som under 2015 varit pågående och inte avslutats är:
Projekt
43390 Ny förskola Skegrie
Status
Projektet avser om och tillbyggnad av Skegrie skola inklusive idrottshall med fritidsgård samt
nybyggnad av förskola enligt bildningsnämndens framförda behov. Under 2015 har
bildningsnämnden beslutat att senarelägga förskoledelen till förmån för andra projekt härav
kommer projektet etappindelas. Yttre miljö och trafiklösningar ingår som del i projektet.
Projektering och detaljplanearbete pågår. Beslut om investering och påföljande upphandling
hanteras våren 2016
Övrig information
Total budget för projektet inklusive förskoledel beräknas till ca. 131 mkr. Upparbetade kostnader
4 mkr
Projekt
43890 Pilevallskolan om och tillbyggnad
Status
Projektet avser om, till och nybyggnad av berörda byggnader samt ombyggnad av utemiljö.
Ombyggnad av byggnad B och nybyggnad av byggnad D är genomförd. Ombyggnad av byggnad
av utemiljö har genomförts. Projektering för omfattande om och tillbyggnad av huvudbyggnaden
(byggnad A) har genomförts. Projektet är avvikelserapporterat till kommunfullmäktige då
bildningsnämnden framfört att behov och inriktning för skolan förändrats. Vidare hantering
avvaktas
Övrig information
Total budget 77 mkrUpparbetade kostnader 39,5 mkr
Projekt
43900 Trygghetens hus
Status
Projektet avser nybyggnad av ”Trygghetens hus” innehållande funktioner för räddningstjänst,
säkerhets/beredskapsfunktioner m.m. Projektering pågår och kommer färdigställas under 2016 i
samverkan med Myndigheten för säkerhet och beredskap. Detaljplaneförfarande pågår. Vidare
beslut om genomförandetid avvaktas
Övrig information
Total budget för projektet 70 mkrUpparbetade kostnader 2 mkr
Projekt
43910 Vannhög/Lillevång om och tillbyggnad
Status
Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom befintligt skolområde, efter färdigställande
kommer befintliga byggnader rivas och ge plats för ny utemiljö. Projektet är mycket omfattande
och berör såväl skolverksamhet som fritidsverksamhet. Ny detaljplan för området har antagits.
Beslut om investering och påföljande upphandling hanteras våren 2016
Övrig information
Kostnadskalkylering av total projektbudget pågårUpparbetade kostnader 9,3 mkr
Projekt
43920 Anderslövs utomhusbad
Status
Projektet avser nyanläggning av utomhusbad i Anderslöv med tillhörande funktioner i anslutning till
skola/idrottsanläggning. Produktion pågår för färdigställande sommaren 2016
Övrig information
Total budget för projektet 27 mkrUpparbetade kostnader 19,4 mkr
Projekt
44640 Granlunda förskola
Status
Projektet avser om och tillbyggnad av Granlunda förskola enligt bildningsnämndens framförda
behov. Efter åtgärder kan tillfällig paviljong tas bort. Omfattning av åtgärder i C - byggnad har
utökats till följd av fuktproblem i byggnaden. Med anledning av detta har projektet
avvikelserapporterats till kommunfullmäktige. Omarbetning av utemiljö ingår i projektet. Produktion
pågår för färdigställande hösten 2016
Övrig information
Total budget för projektet 32 mkrUpparbetade kostnader 20 mkr
Projekt
44850 bullerdämpning Maglarps skytte
Status
Projektet avser bullerdämpande åtgärder enligt genomförd bullerutredning. Åtgärder består i
huvudsak av om och nybyggnad av bullervallar och bullerplank samt ombyggnad av skjutskjul.
Projektet förelås minkas i omfattning av kostnadsbesparingsskäl. Vidare beslut i projektet avvaktas
Övrig information
Total budget för projektet 6 mkrUpparbetade kostnader 0,2 mkr
Projekt
45280 Byte tak Söderslättsgymnasiet
Status
Projektet avser utbyte av befintligt yttertak på Söderslättsgymnasiets huvudbyggnad. Befintligt
koppartak har rivits, skador på underliggande träpanel har åtgärdats och taktäckning med ny
infärgad aluminiumplåt pågår. Produktion pågår, projektet färdigställs våren 2016
Övrig information
Total budget för projektet 7,5 mkrUpparbetade kostnader 5,1 mkr
Projekt
43380 Ny förskola Östra kusten – Smygehamn samt åtgärder inom skola och yttre
miljö
Status
Projektet avser projektering för om och tillbyggnad av Smygehamns förskola och skola enligt
bildningsnämndens framförda behov. Yttre miljö och trafiklösningar ingår som del i projektet.
Förstudie är genomförd. Detaljplanearbete pågårBildningsnämnden har 2015 framfört att tidigare
framförda behov inte föreligger här kommer projektet avvikelserapporteras och stängas
Övrig information
Upparbetade kostnader 0,7 mkrTotal budget 1, 5mkr – avser projektering
Under året har ett par investeringsprojekt avslutats; Klagstorps förskola/skola och Ombyggnad
kök måltidsservice. Projekten redovisas som slutredovisningar i separata bilagor.
I och med den förändrade investeringsprocessen hanterade servicenämnden egen
investeringsram from 2015 på 15 mnkr. Servicenämnden beslutade på sammanträdet i februari
regelverket för investeringsramen med disponering och återrapportering.
Projekten inom investeringsramen, 8XXXX, avslutas under året i mesta möjliga mån. Projekt
80051 Bullervall Östra skolan, 80124 Förvaltningshus Öster säkerhetsåtgärder och 80125
Bastionen 1 paviljong kommer att färdigställas under 2016.
Nämndens investeringar
Ack utfall
2014(tkr)
Utfall
2015(tkr)
Årsbudget
(tkr)
Prognos
(tkr)
Avvikelse
(tkr)
Budget
Totalt
(tkr)
Prognos
total
Avvikelse
(tkr)
40 651
Garantibesiktningar
Service
326
279
0
279
-279
0
279
-279
42 290 Klagstorps
förskola
25 112
2 298
0
2 298
-2 298
39 000
41 700
-2 700
42 330 Uppförande
gruppbostäder LSS
7 806
642
600
642
-42
16 500
15 088
1 412
43 380 Ny förskola
Östra kusten
91
587
1 359
587
772
1 500
800
700
43 390 Ny förskola
Skegrie
193
3 560
0
3 560
-3 560
0
4 500
-4 500
43 410 Ombyggn kök
måltidsverksamhet
3 513
712
691
712
-21
7 000
7 000
0
43 890 Pilevall ABD
18 805
20 079
32 551
20 079
12 472
77 000
40 000
37 000
43 900 Trygghetens
hus
23
2 023
0
2 023
-2 023
0
2 500
-2 500
Projekt
Ack utfall
2014(tkr)
Utfall
2015(tkr)
Årsbudget
(tkr)
Prognos
(tkr)
Avvikelse
(tkr)
Budget
Totalt
(tkr)
Prognos
total
Avvikelse
(tkr)
43 910 Vannh/Lillev
om- o tillbyggnad
5 931
1 948
0
1 948
-1 948
5 000
11 000
-6 000
43 920 Utomhusbad
Anderslöv
333
18 864
12 000
18 864
-6 864
27 000
27 000
0
44 640 Granlunda
förskola
3 629
14 463
14 430
14 463
-33
25 500
32 000
-6 500
44 850
Bullerdämpning
Maglarps skytte
82
95
6 000
95
5 905
6 000
6 000
0
45 280 Byte tak
Söderslättsgymnasiet
0
5 128
7 500
5 128
2 372
7 500
7 500
0
80 000 Omb kontor
kult-frit.förvaltn
0
100
100
100
0
100
100
0
80 001
Familjerådgivningen
0
72
75
72
3
75
72
3
80 002 Staket
Kullagården
0
142
110
142
-32
110
142
-32
80 003
Stadsparksscenen
0
408
400
408
-8
400
408
-8
80 004 Bilar
fastighetsavdelningen
0
901
900
901
-1
900
901
-1
80 024 Bastion
fordlokal till elprog
0
35
35
35
0
35
35
0
80 034
Drivmedelsanläggning
Sjövik
0
551
600
551
49
600
551
49
80 050 Söderslättsh
fläktrum
0
3 287
3 200
3 287
-87
3 200
3 287
-87
80 051 Buller Östra
skolan
0
2 184
2 800
2 184
616
2 800
2 800
0
80 052 Borgen
paviljong
0
1 403
1 100
1 403
-303
1 100
1 403
-303
80 053 Styr badhuset
0
707
900
707
193
900
707
193
80 054 Prästkragen
ventilation
0
500
500
500
0
500
500
0
80 103
Fåbelbäckskolan
brandlarmsanl
0
349
400
349
51
400
349
51
80 104 Bastionskolan
brandlarmsanl
0
413
550
413
137
550
413
137
80 105 Alstadhem
brandlarmsanl
0
413
450
413
37
450
413
37
80 106
Garavaregården
utbyte av hiss
0
338
370
338
32
370
338
32
80 124 Förvaltn hus
Öster åtgärder
0
500
952
500
452
952
952
0
80 125 Bastionen 1
paviljong
0
94
2 500
94
2 406
2 500
981
1 519
80 126 Sadeln 2
paviljong
0
683
2 000
683
1 317
2 000
683
1 317
90 065
Investeringsram
Service
0
0
2 058
2 058
0
2 058
0
2 058
Totalt:
65 844
83 758
95 131
85 816
9 315
232 000
210 402
21 598
Projekt
6 Personal
I detta avsnitt redovisas verksamhetens personalresurser och sjukfrånvaro.
Antalet anställda inom förvaltningen ligger ganska konstant de senaste åren, likaså
uppdelningen mellan könen där kvinnliga medarbetare uppgår till 78%.
Sjukfrånvaron har ökat även under 2015, i likhet med föregående år. Det är sjukfrånvaron över
60 dagar som ökat mest.
Personalomsättningen i förvaltningen är lägre än inom hela Trelleborgs kommun. Inom den
närmaste femårsperioden kommer ett stort antal medarbetare att lämna sin anställning pga
pension.
6.1 Anställda
Nedan presenteras verksamhetens personalresurser.
Antal anställda
Tillsvidare
2015
Tillsvidare
2014
Tillsvidare
2013
Visstid
2015
Visstid
2014
Visstid
2013
Timavlönad
2015
Timavlönad
2014
266
260
252
11
10
20
50
42
Antalet anställda inom förvaltningen 2015 har ökat marginellt jämfört med 2014. Antalet
visstidsanställda är i princip lika många 2015 som 2014. Antalet timanställda har ökat lite i
jämförelse med 2014. Antalet årsarbetare har ökat från 245,9 för 2014 till 251,3 för 2015.
Medarbetare som fyllt 50 år och däröver utgör 56% av det totala antalet anställda inom
förvaltningen. Endast 5% av det totala antalet anställda inom förvaltningen är under 30 år.
Uppdelat på yrkeskatgorier har fastighetsskötarna/teknikerna en ålderstruktur som innebär att
81% av medarbeterna är 50 år eller äldre. Inom lokalvården är siffran 61% för medarbetare
som fyllt 50 år eller mer.
Fördelningen mellan könen inom förvaltningen innebär att antalet kvinnliga medarbetare
uppgår till 78% och antalet kvinnliga chefer inom förvaltningen uppgår till 57%.
Serviceförvaltningens kvinnliga medarbetare ligger lönemässigt under både medel- och
medianlön i jämförelse med Trelleborgs kommun som helhet och serviceförvaltningens manliga
medarbetare ligger under medianlönen i jämförelse med Trelleborgs kommun som helhet.
Utbildningskostnaderna för serviceförvaltningens medarbetare uppgår till 6.091 kr per
medarbetare, vilket är lägre än genomsnittet totalt per medarbetare inom hela Trelleborgs
kommun som uppgår till 10.422 kr.
6.2 Sjukfrånvaro
Nedan åskådliggörs personalens sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaro (%)
Kvinnor
Män
-29
30-49
50 -
Totalt
Över 60 dgr
7.8
8.7
5.8
5.2
10.3
8.0
62.1
Sjukfrånvaron ska enligt jämställdhetsplanen totalt inte överstiga 5% och sjukfrånvaron för
kvinnor ska inte vara högre än för män. Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökat under året i
jämförelse med 2014 så den totalt uppgick till 6,7% mot 8,0% 2015.
Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och män. 2014 uppgick sjukfrånvaron för kvinnor till
6,8% och för män 6,4%. Detta visar att sjukfrånvaron över åren ökat mest bland männen. Den
totala sjukfrånvaron för Trelleborgs kommun för 2015 uppgick till 6,7%, vilken också har ökat i
jämförelse med 2014 då den uppgick till 6,1%.
Det är framförallt sjukfrånvaron 60 dagar eller mer som ökat under året. Denna utgör 62,1% av
den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen i jämförelse med 2014 då den utgjorde 51,7% av
frånvaron.
Sjukfrånvaron har dessutom ökat bland samtliga åldersintervall i jämförelse med 2014. Högsta
ökningen av sjukfrånvaron återfinns bland medarbetare under 30 år.
6.3 Personalomsättning och pensionsavgångar
Nedan presenteras verksamhetens personalomsättning och pensionsavgångar.
Personalomsättning
Antal tillsv. anställda
som slutat
Antal tillsv.anställda
som slutat (exkl.
pensionsavgångar)
Antal tillsv.anställda
(1/11-2015)
Personalomsättning
Personalomsättning
(exkl.
pensionsavgångar)
20
14
266
7.5
5.3
Personalomsättningen för servicenämnden totalt, dvs 7,5%, är lägre än personalomsättningen
totalt för hela Trelleborgs kommun, vilken uppgår till 8,8%. Däremot är personalomsättningen
exklusive pensionsavgångar, 5,3%, högre än för hela Trelleborgs kommun som uppgår till
4,5%.
Fram till 2020 förväntas 35 medarbetare avsluta sin anställning genom pensionsavgång,
fördelat på 4-8 medarbetare per år.
7 Godkännande
SERVICEFÖRVALTNINGEN
Mats Linderholm, förvaltningschef
SERVICENÄMNDEN
Lina Wedin-Hansson, nämndsordförande
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards