Handlingsplan för ökad måluppfyllelse Norrtullskolan 7

advertisement
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse
Norrtullskolan 7-9
läsåret 2016/17
Norrtullskolan
”På Norrtullskolan känner sig alla trygga och äger sitt eget lärande.”
Norrtullskolan ger alla elever möjlighet att lyckas.
En viktig förutsättning för att eleverna ska lyckas nå så långt det är möjligt i sin utveckling är
att det finns ett gott samspel mellan pedagoger och elever. Ett gott klimat där trygghet,
delaktighet och glädje är grunden. I vår verksamhet strävar vi efter att varje elev ska få
uppleva att deras skolsituation och skolarbete är meningsfullt och begripligt och att social och
intellektuell utveckling sker parallellt. Pedagogerna på vår skola skapar detta genom god
ledning, stimulans och stöd. De elever som går här idag ska ha goda kunskaper och minnas
skolan med glädje imorgon.
Rektors ansvar och förväntningar
Som rektor på skolan ansvarar jag för att vår verksamhet styrs av statliga och kommunala
styrdokument och att arbetet i klassrummen utgår ifrån dessa. I mitt pedagogiska ledarskap är
det viktigt att på bästa sätt utveckla undervisningens innehåll och kvalitet genom att se till att
lärare har goda kunskaper och gör sitt bästa för att skapa undervisning som skapar lust och
lärande. Varje elev ska känna sig trygg i skolan. All personal i skolan arbetar därför medvetet
med skolans plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling och agerar själva
som goda förebilder.
Prioriterade fokusområden
Söderhamns kommuns skolor verkar för jämlikhet – elevinflytande, likvärdighet och
likabehandling. Elevinflytande där alla elever har ett verkligt inflytande över verksamhetens
innehåll, sin arbetssituation samt det egna lärandet och att alla elever känner sig delaktiga och
ses som medarbetare i skolan. Likvärdighet och likabehandling där alla elever värdesätts lika
och bemöts utifrån sina förutsättningar och behov och där alla har en god arbetsmiljö som
präglas av glädje, trygghet och likabehandling. Alla medarbetare har höga förväntningar och
visar tilltro till alla barn och elevers förmåga att lära.
Detta ska alla pedagoger arbeta med läsåret:
- Att utveckla undervisningen med fokus på jämlikhet -elevers delaktighet och likabehandling.
- Att tydliggöra mål samt göra säkra bedömningar.
- Att fortsätta utveckla undervisningen med särskilt fokus på språkutvecklande arbetssätt.
-Att utveckla bra former för dokumentation om elevers utveckling (systematiskt
kvalitetsarbete.)
- Att utveckla arbetet med att skapa trygghet och studiero.
-Att utveckla samarbetet mellan lärare/pedagoger vad gäller elevhälsa och barn i behov av
särskilt stöd.
Förutsättningar
Rektor ansvarar för att organisera arbete på ett sätt som gynnar elevernas utveckling. På
Norrtullskolan C finns i år ca 345 elever fördelade på fyra klasser i åk7, fem klasser åk 8 och
fyra klasser åk 9. Här finns också en förberedelseklass. Lärare är legitimerade och undervisar
i sina ämnen så långt det är möjligt. Gemensam mötestid för lärarna finns på måndagar och
onsdagar för att utveckla samarbete, föra pedagogiska samtal och kollegialt lärande.
1
Norrtullskolan
Elevhälsa
Alla i skolan är insatta i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan
har elevhälsoteam (EHT) med skolsköterska, kurator, specialpedagog, elevkonsulent och
studie- och yrkesvägledare. Dessa tillsammans med lärarrepresentanter och skolans rektor och
bildar stommen vid våra elevhälsoteamsmöten som sker 1gång/vecka. Vi har även tillgång till
skolpsykolog.
Rose-Marie Larsson, rektor
2
Download