Landstingets HR

advertisement
HR strategi
politikerutbildning
2014
Landstingets ledningskontor
Stor bredd på verksamheter
Medarbetare
”Här växer kunskap och människor”
Medarbetare
Länets näst största arbetsgivare
Cirka 11 000 anställda
130 olika yrkeskategorier
77 procent kvinnor
72 procent arbetar på Akademiska sjukhuset
Medelåldern är 46 år
Cirka 51 procent av landstingets totala kostnader är
personalkostnader
Sjukfrånvaron är 4,7 procent
Karriärwebben
Antal anställda, totalt 11 050
Akademiska sjukhuset, 8 230
Lasarettet i Enköping, 570
Primärvården, 760
Hälsa och habilitering, 390
Folktandvården, 520
Antal anställda
Landstingsservice, 260
Kultur och bildning, 80
Kollektivtrafikförvaltningen /UL, 90
Landstingets ledningskontor, 310
Patientnämnden, 3
Varuförsörjningen, 30
GUB AB, 430
HR organisation/roller inom LUL
1 januari 2012
Politiken
Landstingsdirektör
LUL
Landstingets
resurscentrum
HR-direktör
Förhandlingschef
HR-strateg
HR-råd
Lönechef
HR-administration
Akademiska sjukhuset
Förv
Förv
Förv
Förv
Förv
Akademiska
sjukhuset
Förv
Lasarettet i Enköping
HR-direktör AS
HR-specialist
HR-råd
FÖRVALTNINGARNA
Primärvården
HR-chef
Folktandvården
HR-konsult
Hälsa och habilitering
Kultur och bildning
Kollektivtrafikförvaltningen/UL
Landstingsservice
Landstingets ledningskontor
Div
Div
Div
Div
Div
Div
HR-chef
HR-konsult
Fokusområden enligt landstingsplan, HR strategi
och styrkort
Kompetensförsörjning
Arbetsgivarfrågor/lönebildning
Arbetsmiljö/medarbetarskap
Ledarskap
Landstingets ledningskontor
Framgångsfaktorer för HR arbetet
Kompetensförsörjningsplan
Åtgärder för att behålla
Kompetensförsörjning genomsyrar alla fokusområdena
Verksamhetsfokuserat HR arbete
Samarbete internt och externt, regionalt och nationellt
Samarbete med universitet, högskolor och andra
utbildningsanordnare och aktörer.
Landstingets ledningskontor
HR-råd Kompetensförsörjning inkl arbetsgivarvarumärke uppdrag 2014
Kompetensförsörjningsplanen för LUL och förvaltningarna fr o m 2015 och framåt
Ekonomiska styrmodeller som gagnar strategisk kompetensförsörjning
Arbetsgivarvarumärket inkl. informationen för olika student-målgrupper
Inventering och samordning av de aktiviteter/grupper som redan finns idag säkerställa att de viktigaste frågorna tas om hand i rådet eller i arbetsgrupper
Samlad information för ”alla” om landstingets förmåner jmf Primärvårdens broschyr.
Utbildningsplatser – hur säkerställa att vi uppfyller avtalen konsekvenser av vårdval
Landstingets ledningskontor
HR-råd Arb.givfrågor/lönebildning - uppdrag 2014
Strategisk lönebildning - skapa struktur på landstingets analysarbete rörande
lönebildning på kort och lång sikt, inkl. framtagande av mallar.
”Tolkning” av lönepolicyn – framtagande av riktlinjer för att förtydliga lönepolicyns
innehåll samt kartläggning av effekter av detta inkl. chefens förutsättningar. Syftet är
samsyn inom landstinget som en arbetsgivare.
Samverkan – tydliggöra vad som ska samverkas och se över rutiner och kunskapsnivå
inom HR. Agera referensgrupp till översynen av Samverkansavtalet som sker i en
partsgemensam grupp.
Landstingets ledningskontor
Lönebildningens årscykel 2015
Medarbetarsamtal
Löneanalys – inför
budget 16
Samråd HR
okt - feb
Överläggningar
samtliga fack
jan 2015
Upptakt LÖV 2015
nov. Fackliga
Lönesamtal inför
Koncernledningens
ställningstagande
Ny lön 1 april 2015
LÖV 15 13 nov
Förvaltningarnas
analys
senast 30 sept
Avstämning samtliga fack
maj – juni 2014
Löneseminarium/
samråd
Fackliga
yrkanden 2015
senast 1 sept
Landstingets ledningskontor
Arbetsgivarens analys
inför LÖV 2015
juni – okt 2014
Uppföljning LÖV 2014
HR juni
Medveten lönebildning
Avtal
Kommunikation
Budget
Koncernledning
Prioriteringar
Förvaltningschef
Ledningsgrupp
Analys/
återkoppling
Omvärld
Struktur för analys och
fördelning av det
ekonomiska utrymmet
hanteras av resp.
förvaltning
Chefens uppgift
Bedöma prestation
Analysera lönebild/behov
Förmedla prioriteringar
Landstingets ledningskontor
Prioriteringar
Chef
Prioriteringar
Individuell och differentierad
lönesättning av
medarbetarna utifrån
prestation
Vad är lön?
Löneöversyn
Erf./kunskap
Prestation
Individuell
Bedömningsbaserad
lön
Ekonomiskt
utrymme
Marknad
Lönepolitik
Befattning
Strukturbaserad
lön
Ex: Intro. år
Studielön
Kompetensutv.
Kompetensförsörjning
Verksamhetens mål
Landstingets ledningskontor
Lön
HR-råd Arbetsmiljö/Medarbetarskap
Uppdrag 2014
Paraplyet för gruppens arbete:
”Friskt och hållbart arbetsliv”
Psykisk ohälsa – analys och förslag på åtgärder
Översyn av friskvårdsbidrag inom landstinget
Utveckling av Dialogverktyg inom rehabilitering och
likabehandling
Framtagande av medarbetarskapspolicy
Landstingets ledningskontor
HR-råd Ledarskap - uppdrag 2014
Inriktning på tre huvudområden;
Chefspolicy – ett styrdokument för chefs- och ledarskapet inom LUL som tydliggör
landstigets riktlinjer för ett gott ledarskap
Mentorskap – riktlinjer och rutiner för ett Mentorprogram i LUL:s regi ska utarbetas
Chefens ledningsplattform – att processorientera ledningsplattformen innebär ett
tydliggörande av landstingets strategiska inriktning på chefsfrågorna i enlighet med
direktiven i LPB för 2015 - 2017
Landstingets ledningskontor
Chefsprogrammen
Chefsintroduktion
Morgondagens ledare
Nya chefer - Operativa chefsprogrammet
Erfarna chefer - Strategiska chefsprogrammet
Landstingets ledningskontor
Övriga aktiviteter som leds av HR/LLK
Medarbetarenkäten 2014
Personal med utländsk utbildning
Uppdatering chefssajten på Navet
Arbetstidsfrågor och ersättningar kopplat till detta
Landstingets ledningskontor
Genomförda aktiviteter inom likabehandling
Ny policy kring diskriminering, trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling
Översyn av förvaltningars/divisioners likabehandlingsarbete
Utbyggnad av Navet-sidor för medarbetare, chefer och HR
Utbildning av 954 chefer och medarbetare (t o m 27 nov 2014)
Landstingets ledningskontor
Pågående aktiviteter inom likabehandling
Arbete utifrån inriktningsbeslutet från 2011 vad gäller
människor med funktionsnedsättning
Rekryteringskompendium för chefer
Nya Dialogverktyg inom arbetsklimat och samarbete
Likabehandlings- och mångfaldsstrategi för LUL
Omvärldsbevakning och kunskapsspridning
Landstingets ledningskontor
HR utbildning
Kick off /introduktion
Att leda i förändring
Arbetsmiljö och arbetsrätt vid förändring
Organisationspedagogik
Projektledningsmetodik &
processkartläggning
5. Ekonomi och systemkunskap
Fördjupningar/Extra tillval (ex vis arbetsrätt/
arbetsmiljö/konflikthantering)
Avslutning/Diplomering?
1.
2.
3.
4.
Landstingets ledningskontor
8½ dag
Utbildning för förtroendevalda
Introduktion ½ dag, två möjliga tillfällen (5 nov och 1 dec 2014)
2 dagar - roller, lagar och regler, förvaltningarna m.m. – utformas i
dialog med politiska sekreterarna.
Landstingets ledningskontor
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards