Oxycodone Depot Teva 20 mg 40 mg 80 mg prolonged

Läkemedelsverket 2015-04-08
Bipacksedel: Information till användaren
Oxycodone Depot Teva 20 mg depottablett
Oxycodone Depot Teva 40 mg depottablett
Oxycodone Depot Teva 80 mg depottablett
oxikodonhydroklorid
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Oxycodone Depot Teva är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Oxycodone Depot Teva
3.
Hur du använder Oxycodone Depot Teva
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Oxycodone Depot Teva ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Oxycodone Depot Teva är och vad det används för
Oxycodone Depot Teva är ett kraftigt smärtstillande läkemedel från gruppen opioider och påverkar
centrala nervsystemet.
Oxycodone Depot Teva används för att behandla svår smärta som endast kan behandlas
tillfredsställande med smärtstillande opioider.
Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone Depot Teva kan också vara godkänd för att behandla
andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsooch sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Oxycodone Depot Teva
Använd inte Oxycodone Depot Teva
om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
(anges i avsnitt 6).
om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi)
och/eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet
om du har svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cor pulmonale (hjärtsjukdom på grund
av kronisk överbelastning av lungcirkulationen) eller svår luftrörsastma
om du har tarmstopp (paralytisk ileus)
om du har akuta svåra magsmärtor eller fördröjd tömning av magsäcken.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycodone Depot Teva
om du är äldre eller försvagad
om din lung-, lever- eller njurfunktion är kraftigt nedsatt
om du har myxödem (en viss sjukdom i sköldkörteln) eller nedsatt sköldkörtelfunktion
Läkemedelsverket 2015-04-08
-
om du har nedsatt funktion i binjuren (Addisons sjukdom)
om du lider av berusningspsykos (t.ex. på grund av alkohol)
om du lider av alkoholism eller om du genomgår behandling mot alkoholberoende och problem
uppstår (t. ex. delirium tremens)
om du har ett konstaterat opioidberoende
om du har förstorad prostata (prostatahypertrofi)
om du har bukspottkörtelinflammation (pankreatit)
om du har sjukdomar i gallvägarna, svåra smärtsamma kramper i gallvägarna eller i urinvägarna
om du lider av obstruktiv och inflammatorisk tarmsjukdom
vid sjukdomar med förhöjt hjärntryck, så som huvudskada
om du har störningar i regleringen av cirkulationen
om du har epilepsi eller tendens till krampanfall
om du tar MAO-hämmare (för behandling av depression).
om du nyligen har genomgått en operation i tarmarna eller buken
om du lider av lågt blodtryck (hypotension) eller reducerad blodvolym.
Tala med din läkare om något av det ovan nämnda gäller dig eller har gällt dig tidigare.
Oxycodone Depot Teva kan framkalla beroende. När det används under en lång tid kan tolerans mot
effekten utvecklas och allt högre doser kan behövas för att kontrollera smärtan.
Långtidsanvändning av Oxycodone Depot Teva kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom
kan förekomma om behandlingen med läkemedlet plötsligt avbryts. När en patient inte längre behöver
behandlas med oxikodonhydroklorid kan det vara lämpligt att trappa ner dosen gradvis för att
förebygga abstinenssymtom.
När läkemedlet används enligt föreskrifterna hos patienter med kronisk smärta är risken att utveckla
fysiskt eller psykiskt beroende avsevärt lägre och behöver vägas mot den potentiella nyttan. Diskutera
detta med läkaren.
Ökad känslighet för smärta som inte svarar på dosökning kan utvecklas i sällsynta fall. Om detta
inträffar kommer din läkare att minska dosen eller byta till ett annat smärtstillande medel av opioidtyp.
Oxycodone Depot Teva rekommenderas inte för användning före en operation eller under 12-24
timmar efter en operation.
Oxycodone Depot Teva ska användas med särskild försiktighet till patienter med tidigare eller
nuvarande alkohol- och narkotikamissbruk.
Se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar" för information om motverkande åtgärder som kan användas för
att lindra vissa biverkningar.
Barn
Oxikodonhydroklorid har inte studerats på barn under 12 år. Säkerheten och effekten har inte
fastställts och därför rekommenderas inte användning hos barn under 12 år.
Äldre patienter
Hos äldre patienter som inte har nedsatt njur- och/eller leverfunktion behövs vanligen ingen
dosjustering.
Andra läkemedel och Oxycodone Depot Teva
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra
läkemedel.
Mediciner som dämpar aktiviteten hos centrala nervsystemet, t.ex.
sömnmediciner eller lugnande medel (sedativa, hypnotika)
andra mediciner som påverkar det centrala nervsystemet (fentiaziner, neuroleptika)
Läkemedelsverket 2015-04-08
läkemedel som används vid kirurgi (anestesiläkemedel)
mediciner som används för att behandla depression
muskelavslappnande medel
mediciner som används för att behandla allergier (antihistaminer) eller kräkningar (antiemetika)
andra opioider eller alkohol
Dessa mediciner kan öka biverkningarna av oxikodon, särskilt risken för försämrad andning
(andningsdepression).
Mediciner med antikolinerg effekt, t.ex.
andra mediciner som motverkar parasympatiska och kolinerga nervfibrer i det centrala
nervsystemet (psykotropa mediciner)
mediciner som används för att behandla allergier (antihistaminer) eller kräkningar (antiemetika)
mediciner som används för att behandla Parkinsons sjukdom
Dessa mediciner kan öka vissa biverkningar av oxikodon (t.ex. förstoppning, muntorrhet eller
urineringsstörningar).
Cimetidin (ett läkemedel mot halsbränna) och kinidin (ett läkemedel mot hjärtsjukdomar) kan hämma
oxikodons metabolism. Makrolidantibiotika, vissa läkemedel för behandling av svampinfektioner och
virusinfektioner kan förstärka effekten av oxikodon, så dosen kan behöva justeras om du tar dessa
läkemedel.
Vissa läkemedel mot epilepsi och även det växtbaserade läkemedlet Johannesört kan sänka effekten av
oxikodon.
Inverkan av andra mediciner som påtagligt kan påverka oxikodons metabolism har inte undersökts.
Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) kan öka biverkningarna av oxikodon (t.ex. förhöjt eller
sänkt blodtryck).
I enstaka fall har en kliniskt relevant ökning eller minskning av blodkoagulationen observerats när
antikoagulanter av kumarintyp (blodförtunnande medel) har tagits samtidigt med oxikodon.
Oxycodone Depot Teva med mat, dryck och alkohol
Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxycodone Depot Teva kan det göra att du känner dig
mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för
andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Oxycodone Depot Teva.
Grapefruktjuice kan hämma nedbrytningen av oxikodon, vilket ökar dess effekt. Därför bör du
undvika att dricka grapefruktjuice när du tar Oxycodone Depot Teva.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Graviditet
Använd inte Oxycodone Depot Teva om du är gravid. Det finns begränsade data från användning av
oxikodon hos gravida kvinnor. Oxikodon passerar moderkakan och över till barnets blodcirkulation.
Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos nyfödda.
Nyfödda barn till mödrar som har fått opioider under de sista 3-4 veckorna före förlossningen bör
övervakas för andningsdepression.
Amning
Använd inte Oxycodone Depot Teva vid amning eftersom oxikodonhydroklorid passerar över i
bröstmjölk och kan orsaka andningsdepression hos nyfödda.
Körförmåga och användning av maskiner
Oxikodon kan försämra förmågan att köra bil och använda maskiner.
Läkemedelsverket 2015-04-08
Vid stabil behandling behöver det inte vara nödvändigt att förbjuda bilkörning. Den behandlande
läkaren måste bedöma situationen individuellt. Diskutera med läkaren om och under vilka
omständigheter du kan köra bil.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete
som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är
användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Oxycodone Depot Teva innehåller sackaros
Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan
du tar denna medicin.
3.
Hur du använder Oxycodone Depot Teva
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om
du är osäker.
Rekommenderad dos är:
Vuxna och ungdomar över 12 år
Den vanliga startdosen är 10 mg oxikodonhydroklorid med 12 timmars mellanrum. För detta kan en
depottablett Oxycodone Depot Teva 20 mg delas så en dos på 10 mg oxikodonhydroklorid kan tas.
Läkaren ordinerar den dos som behövs för att behandla smärtan.
Den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och eventuella dosjusteringar under behandlingen
bestäms av den behandlande läkaren och beror på den tidigare doseringen.
Patienter som tidigare har tagit opioider kan med hänsyn till sin erfarenhet av opioidbehandling
påbörja behandlingen med högre doser.
En del patienter som tar Oxycodone Depot Teva depottabletter efter ett bestämt schema behöver
snabbverkande smärtstillande medel som akutmedicin mot genombrottssmärta. Oxycodone Depot
Teva depottabletter är inte avsedda för behandling av genombrottssmärta.
För behandling av icke-cancerrelaterad smärta är det vanligtvis tillräckligt med en daglig dos om 40
mg oxikodonhydroklorid (20 mg två gånger dagligen), men högre doser kan behövas. Patienter med
cancersmärta behöver i regel doser från 80 till 120 mg oxikodonhydroklorid, vilket kan ökas upp till
400 mg i individuella fall. För dessa doser finns det Oxycodone Depot Teva depottabletter 40 mg och
80 mg att tillgå.
Behandlingen bör kontrolleras regelbundet med avseende på smärtlindring och andra effekter i syfte
att uppnå så bra smärtlindring som möjligt, men även för att det ska vara möjligt att behandla
eventuella biverkningar i god tid och avgöra om behandlingen ska fortsätta eller inte.
Användning för barn
Oxycodone Depot Teva rekommenderas inte för barn under 12 år.
Äldre patienter
Äldre patienter utan klinisk relevant nedsatt njur- och/eller leverfunktion behöver vanligtvis ingen
justerad dosering.
Riskpatienter
Om du har nedsatt njur- och/eller leverfunktion eller om du har låg kroppsvikt kan läkaren ordinera en
lägre startdos.
Läkemedelsverket 2015-04-08
Oxycodone Depot Teva får inte tas tillsammans med alkoholhaltiga drycker.
Hur läkemedlet tas och behandlingens längd
Svälj depottabletterna (antingen hela eller delade) med en tillräcklig mängd vätska (1/2 glas vatten)
med eller utan mat på morgonen och kvällen enligt ett bestämt schema (t.ex. kl. 8 och kl. 20).
Tabletterna får inte krossas eller tuggas eftersom detta leder till att oxikodon frigörs snabbt på grund
av skada på egenskaperna för fördröjd frisättning. Att ta tuggade eller krossade Oxycodone Depot
Teva depottabletter leder till en snabb frisättning och ett snabbt upptag av oxikodondosen som därmed
kan bli dödlig (se avsnittet ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone Depot Teva”).
Oxycodone Depot Teva depottabletter är endast avsedda att tas via munnen. Om Oxycodone Depot
Teva injiceras i missbrukssyfte i en ven kan tablettens innehållsämnen (särskilt talk) leda till lokal
vävnadsdöd (nekros), förändringar i lungvävnaden (lunggranulom) eller andra allvarliga, eventuellt
dödliga händelser.
Läkaren justerar dosen beroende på smärtans intensitet och på hur du svarar på behandlingen. Ta det
antal Oxycodone Depot Teva depottabletter läkaren har ordinerat två gånger dagligen.
Om du har använt för stor mängd av Oxycodone Depot Teva
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,
kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken
samt rådgivning.
Följande symtom kan förekomma: sammandragna pupiller (mios), försämrad andning
(andningsdepression), muskelslapphet och blodtrycksfall. I svåra fall kan cirkulationskollaps, mental
och motorisk inaktivitet (torpor), medvetslöshet (koma), sänkt hjärtfrekvens och ansamling av vätska i
lungorna (icke-kardiogent lungödem) förekomma. Missbruk av höga doser av starka opioider så som
oxikodon kan leda till döden.
Utsätt dig under inga omständigheter för situationer som kräver skärpt koncentration, t.ex. bilkörning.
Om du har glömt att använda Oxycodone Depot Teva
Om du tar en mindre dos av Oxycodone Depot Teva än läkaren har ordinerat eller om du glömmer att
ta tabletterna, kommer smärtlindringen att bli otillräcklig eller upphöra helt.
Du kan ta den glömda tabletten om det är minst 8 timmar tills du ska ta nästa vanliga dos. Du kan
sedan fortsätta att ta tabletterna efter föreskrifterna.
Du ska också ta dosen om det är mindre än 8 timmar till nästa vanliga dos, men då ska nästa dos flyttas
fram 8 timmar. Oxycodone Depot Teva bör inte tas oftare än med 8 timmars mellanrum.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.
Om du slutar använda Oxycodone Depot Teva
Avbryt inte behandlingen utan att först diskutera med läkaren.
När behandlingen med Oxycodone Depot Teva inte längre behövs kan det vara lämpligt att trappa ner
dosen gradvis för att förebygga abstinenssymtom. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel
kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Läkemedelsverket 2015-04-08
Utvärderingen av biverkningar baserar sig på följande frekvenser:
Mycket vanliga:
Vanliga:
Mindre vanliga:
Sällsynta:
Mycket sällsynta:
Okänd frekvens:
Förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter
Förekommer hos färre än 1 av 10 behandlade patienter
Förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter
Förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter
Förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter
Frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data
Påtagliga biverkningar eller symtom och åtgärder om dessa biverkningar eller symtom uppträder:
Om du får något av följande symtom ska du sluta ta Oxycodone Depot Teva och kontakta läkaren
genast.
Försämrad andning är den mest väsentliga risken med opioider och uppträder med största sannolikt
hos äldre eller försvagade patienter. Som en följd av detta kan opioider ge kraftigt blodtrycksfall hos
patienter benägna för blodtrycksfall.
Dessutom kan oxikodon orsaka sammandragna pupiller, kramper eller förträngning i luftrören och
koliksmärtor beroende av kramper i glatt muskulatur och dämpad hostreflex.
Övriga eventuella biverkningar
Mycket vanliga:
Trötthet till dåsighet (sedering), yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående,
kräkningar, klåda.
Vanliga:
Svaghetskänsla (asteni), olika psykiska biverkningar så som ändrad
sinnesstämning (t.ex. ångest, depression), ändrat aktivitetstillstånd (oftast
sedering, ibland med dvalliknande tillstånd,; ibland med nervositet och
sömnstörningar) och ändrad prestationsförmåga (tankestörningar, förvirring),
darrningar (tremor), andningssvårigheter (dyspné), luftrörskramper
(andningsvårigheter eller pipande andning), muntorrhet; störningar i
magtarmkanalen så som magont, diarré, matsmältningsbesvär (dyspepsi),
nedsatt aptit till total aptitförlust, hudbesvär så som utslag, i sällsynta fall ökad
ljuskänslighet (fotosensitivitet), i enstaka fall fjällande utslag (exfoliativ
dermatit), ökad svettning, ökat urineringsbehov.
Mindre vanliga:
Allergiska reaktioner, onormal utsöndring av antidiuretiskt hormon, vattenbrist i
kroppen (uttorkning), förändrad personlighet så som att känna sig overklig och
konstig (depersonalisering), hallucinationer, störningar i sexuell funktion
(minskad sexlust), rastlöshet, kraftiga humörsvängningar, en känsla av extrem
upprymdhet, läkemedelsberoende, både ökad och minskad muskelspänning,
ofrivilliga muskelsammandragningar, krampanfall (särskilt hos patienter med
epilepsi eller tendens till krampanfall), nedsatt känsel (hypestesi), talsvårigheter,
svimningar, stickningar eller myrkrypningar (parestesi), koordinationstörningar,
förändrad upplevelse av smak, minnesförlust, ovanligt skarp hörsel
(hyperakusi), känsla av yrsel eller snurrighet (vertigo), ökad puls, känsla av
oregelbunden och kraftig hjärtklappning (i samband med utsättningssymtom),
vidgade blodkärl (vasodilatation), andningsdepression, ökad hosta,
svalginflammation, snuva, röstförändringar; sår i munnen,
tandköttsinflammation, muninflammation (stomatit), gasbesvär, rapning,
svårighet att svälja, tarmstopp (ileus), förhöjda nivåer av leverenzym, torr hud,
problem med att kissa, impotens, skador på grund av olyckor, frossa, smärta
(t.ex. bröstsmärta), vätskeansamling i vävnaderna (ödem), migrän,
utsättningssymtom, läkemedelstolerans, sjukdomskänsla, törst, förändrat
tårflöde, pupillsammandragning, synrubbningar.
Läkemedelsverket 2015-04-08
Sällsynta:
Herpes simplex (sjukdom som drabbar huden och slemhinnorna),
lymfkörtelsjukdom (lymfadenopati), ökad aptit, sänkt blodtryck, yrsel när man
går från en liggande eller sittande ställning till stående, muskelryckningar,
blödande tandkött, tjärliknande avföring, missfärgade och skadade tänder,
kliande hudutslag, blod i urinen (hematuri), förändrad kroppsvikt (minskning
eller ökning), celluliter.
Ingen känd frekvens: Svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner),
aggression, ökad smärtkänslighet som inte svarar på dosökning, karies i
tänderna, smärta på höger sida av buken, gallkolik, utebliven menstruation
(amenorré).
Behandlingsåtgärder
Om du observerar någon av ovan nämnda biverkningar vidtar läkaren lämpliga åtgärder.
Biverkningen förstoppning kan förebyggas med fiberrik kost och ökat intag av vätska.
Om du mår illa eller kräks ordinerar läkaren lämplig medicin.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom
att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Oxycodone Depot Teva ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter Utg.dat..
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Oxycodone Depot Teva 20 mg depottablett:
Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 20 mg
oxikodonhydroklorid motsvarande 17,9 mg oxikodon.
Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, makrogol 6000, talk,
etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, magnesiumstearat, mikrokristallin
cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
Dragering: hypromellos, talk, makrogol 6000, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).
Oxycodone Depot Teva 40 mg depottablett:
Läkemedelsverket 2015-04-08
-
Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 40 mg
oxikodonhydroklorid motsvarande 35,9 mg oxikodon.
Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, makrogol 6000, talk,
etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, magnesiumstearat, mikrokristallin
cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
Dragering: hypromellos, talk, makrogol 6000, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd
järnoxid (E172).
Oxycodone Depot Teva 80 mg depottablett:
Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 80 mg
oxikodonhydroklorid motsvarande 71,7 mg oxikodon.
Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, makrogol 6000, talk,
etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, magnesiumstearat, mikrokristallin
cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
Dragering: hypromellos, talk, makrogol 6000, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Oxycodone Depot Teva 20 mg depottabletter är rosa, bikonvexa, avlånga med en brytskåra på båda
sidorna.
Oxycodone Depot Teva 40 mg depottabletter är orange, bikonvexa, avlånga med en brytskåra på båda
sidorna.
Oxycodone Depot Teva 80 mg depottabletter är gula, bikonvexa, avlånga med en brytskåra på båda
sidorna.
Tabletterna kan delas i två lika stora delar.
Oxycodone Depot Teva 20 mg depottabletter finns i blisterförpackningar om 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,
98, 100, 100 x 1 depottabletter och HDPE-burkar med PP-skruvlock med 50, 100 och 250
depottabletter.
Oxycodone Depot Teva 40 mg och 80 mg depottabletter finns i blisterförpackningar om 20, 28, 30, 50,
56, 60, 98, 100, 100 x 1 depottabletter och HDPE-burkar med PP-skruvlock med 50, 100 och 250
depottabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tillverkare
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland
Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-04-08