Svealandsbanan

advertisement
FLYTTNINGAR
Svealandsbanan
▲
Med moderna tåg på ny snabbtågsanpassad bana tar resan Eskilstuna
– Stockholm inte mer än 65 minuter. Turtätheten är hög och antalet resande
har tiodubblats sedan starten 1997.
Nu ökar befolkningen i kommunerna runt de nya Svealands- och
Mälarbanorna. Eskilstuna, Västerås
och Enköping hör till de kommuner
som erbjuder boende till attraktiva
priser samtidigt som Stockholms
arbetsmarknad har hamnat inom
ett tidsmässigt rimligt pendlingsavstånd.
Av Tor Bengtsson
I
föregående nummer av VälfärdsBulletinen konstaterades att det är främst
de större tätorterna som ökar sin
befolkning. Några tätorter/kommuner
tilldrar sig extra uppmärksamhet. De
ligger i närheten av Svealands- och Mälarbanorna och fick i slutet av 1990-talet
avsevärt förbättrade förbindelser med
Stockholm. Nedan beskrivs utvecklingen för Eskilstuna. Snarlika förhållanden
gäller för Västerås och Enköping.
6
Befolkningen ökar
Eskilstuna är en kommun som har vänt
en tidigare negativ befolkningsutveckling. Under 2000 och 2001 växte kommunen med 270 respektive 727 personer.
Under 1995 och 1996 minskade folkmängden med 336 respektive 737 personer. Vändningen kom 1999 då kommunen hade en tillväxt med 111 personer.
Under många år flyttade betydligt fler
från Eskilstuna kommun till övriga landet
jämfört med det antal som flyttade in till
kommunen. Från och med 1999 gäller det
omvända. År 2001 hade kommunen 471
fler som flyttade in från övriga landet än
som flyttade ut. Befolkningstillväxten
består förutom av ett inrikes flyttningsöverskott av ett lika stort utrikes flyttningsöverskott.
Vinner i nästan alla åldrar
När man studerar åldersstrukturen på
in- respektive utflyttarna ser man att det
främst är i åldrarna 19–21 år som kom-
Snabbtåg norr och
söder om Mälaren
Norr om Mälaren går Mälarbanan från
Stockholm via Västerås till Örebro. Svealandsbanan går söder om Mälaren från
Södertälje via Eskilstuna till Valskog där
den ansluter till Mälarbanan.
munen vinner invånare, vilket hänger
samman med högskolans expansion.
Kommunen förlorar något i åldrarna
22–24. I åldrarna under 12 år och över
24 år är antalet inflyttare större än antalet utflyttare i de flesta åldersklasserna,
vilket är ett nytt fenomen för Eskilstuna.
När man jämför situationen 2001 med
den som rådde 1996 kan man konstatera
att det har skett en stor ökning av antalet
inflyttade barnfamiljer till kommunen,
inflyttningen av 19–20-åringarna har
även den ökat, medan den stora utflyttVälfärdsBulletinen Nr 3 2002
FLYTTNINGAR
Fler inflyttare än utflyttare 2001
Flyttningar till och från Eskilstuna 2001
Antal personer
250
Inflyttare
▲
200
Eskilstuna ”vinner” i nästan alla åldrar.
För ungdomar kring 20 är det högskolan
som drar. Från 22 till 24 år förlorar staden lite men i ”barnfamiljeåldrarna” strax
däröver drar man nu till sig fler än som
flyttar ut.
150
Utflyttare
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Ålder
… men 1996 var det tvärtom
Flyttningar till och från Eskilstuna 1996
Antal personer
250
200
Utflyttare
▲
150
100
För fem år sedan såg Eskilstunas flyttmönster helt annorlunda ut än i dag. Då
var staden en utflyttningskommun och man
”förlorade” både bland barn och unga.
Inflyttare
50
0
0
10
20
30
40
50
ningen i samband med avslutade högskolestudier har minskat.
Fler stockholmare
Från 1995 till 2001 har det årliga antalet inflyttare från Stockholms län ökat
kraftigt, från 357 till 785 personer. Det
har även blivit fler som flyttar in till
kommunen från det egna länet än som
flyttar i omvänd riktning. Arbetskraftspendlingen mellan Eskilstuna kommun
och Stockholms län har ökat med 150
procent mellan 1995 och 2000. Om
det är samma personer som flyttat från
VälfärdsBulletinen Nr 3 2002
60
70
80
90
100 Ålder
Stockholm till Eskilstuna som också
pendlar återstår att belysa.
Förmodligen kommer flyttströmmarna
att vara oförändrade i sin riktning under
de närmsta fem till tio åren. Storleken på
flyttnettona kommer att variera men den
positiva trenden när det gäller inflyttning
från både närområdet och Stockholms län
består. Åldersstrukturen på inflyttarna
medför att andelen i barnafödande åldrar
ökar och därmed kommer även antalet
födda att kunna stiga.
●
Tor Bengtsson arbetar med befolkningsstatistik vid SCB,
tfn 019-17 65 19, e-post:
[email protected]
Lästips
Bengtsson Tor, Stora tätorter vinner
VälfärdsBulletinen 2002:2
7
Download