2/99 Inlaga

advertisement
LÖNER
Uppvärdera jobben
i skola och vård!
Anställda inom olika sektorer på arbetsmarknaden har praktiskt taget samma
uppfattning om hur yrken bör rangordnas
efter lön. I jämförelse med hur det faktiskt
ser ut skulle en sådan rangordning innebära en uppvärdering av yrken inom skola
och vård och en utjämning mellan manslöner och kvinnolöner.
Av Sven Nelander
L
öner för olika jobb bestäms i en avvägning mellan hur man bedömer arbetets
svårighet och karaktär, kravet på skälig
avkastning, på kompetens och erfarenhet,
efterfrågan på arbetskraft och vad som kan
anses rättvist ur social synpunkt. Kunskaper
om hur vanliga människor vill värdera olika
jobb, och hur stora de anser att löneskillnaderna bör vara är mycket begränsade. Men
i en stor intervjuundersökning, som nyligen
genomförts på LO:s uppdrag, har en rad
olika frågor ställts om detta. Anställda har
fått frågor om vad de anser vara rimlig lön
Mindre löneskillnader!
Bedömning av rimlig löneskillnad mellan
lägst och högst betalda yrken
Högsta
Lägsta
Privat 15,5
24,0
Statlig 15,4
23,3
Kommunal 15,2
23,3
Privat 14,9
LO
26,6
Statlig 15,0
24,7
Kommunal 15,0
24,8
Privat 14,4
28,8 SACO
Statlig 14,6
26,2
Kommunal 14,9
26,8
Faktisk löne13,0
spännvidd
våren 1998
10 15
TCO
36,6
20
30 35 40
1000-tals kr
Skillnaderna mellan högsta och lägsta löner
bör vara mindre än vad de är i dag. Det tycker
privat, statligt och kommunalt anställda inom LO-,
TCO- och SACO-yrken.
VälfärdsBulletinen Nr 2 1999
Sven Nelander
är utredare på LO,
tfn 08-796 26 25, e-post:
[email protected]
Uppvärdering av vissa yrken
Det visar sig att olika grupper av anställda
rangordnar de olika yrkena på praktiskt taget
samma sätt när de får ange vad de tycker är
en rimlig lön. Åsiktsöverensstämmelsen är
alltså mycket stor. Rangordningen utfaller på
följande sätt: läkare på vårdcentral, rektor på
en skola, försäljningschef på ett större företag, skogsarbetare som arbetar med motorsåg, lokförare, elektriker, svetsare på en
mekanisk verkstad, förskollärare, sjukvårdsbiträde, sekreterare på ett kontor, städare och
kassörska i livsmedelsaffär.
I jämförelse med hur det faktiskt ser ut skulle
detta innebära vissa intressanta förändringar
av lönerelationer mellan olika yrken.
Dessa är i korthet följande:
– Enligt de anställdas värderingar
bör rektorn på en skola ha ungefär
De tolv yrkena rangordnade:
samma lön som försäljningschefen
1
Läkare
på ett större företag, trots att rektorn
2
Rektor
i verkligheten ligger långt under försäljningschefen.
3
Försäljningschef
– Människor anser att läkaren på en
vårdcentral bör ha klart högre lön än
försäljningschefen. Så är det inte i
verkligheten.
– De vill utjämna skillnaden mellan
sjukvårdsbiträdet och svetsaren så
att det bara är några hundra kronor
i skillnad till svetsarens förmån, i
stället för nästan 3 000 kr i verkligheten.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Skogsarbetare
Lokförare
Elektriker
Svetsare
Förskollärare
Sjukvårdsbiträde
Sekreterare
Städare
Kassörska
– De vill förbättra skogsarbetarens
position i rangordningen efter rimlig
lön.
– För kassörskan och städaren förändras
inte rangordningen, men alla grupper av
löntagare vill kraftigt höja lönerna för
dessa båda yrken (från ungefär13 000 kr
till minst 15 000 kr per månad).
▲
▲
25
för tolv olika yrken som är så valda så att de
finns på olika delar av arbetsmarknaden – på
privat, statlig och kommunal sektor – och
bland yrken organiserade i LO, TCO och
SACO. Den tänkta lönen förutsätts gälla 40åriga heltidsarbetande som arbetat minst 10
år i sitt yrke.
9
LÖNER
Utjämna mellan kvinnor och män!
Synen på kvinnors och mäns löner
Män har för låg
lön i förhållande
till kvinnor
Kvinnor har för låg
lön i förhållande
till män
89
0
LO
81
0
TCO
94
0
0
0
SACO
91
78
0
50
25
0
25
50
▲
Kvinnors löner är för låga i
förhållande till mäns. Det
tycker både män och kvinnor
inom LO-, TCO- och SACOyrken.
79
75 100
Procent
Utjämna mellan yrken!
Synen på löneskillnaderna mellan olika
yrkesgrupper i samhället
För små
skillnader
För stora skillnader
2
LO
91
81
2
2
TCO
85
4
▲
Att löneskillnader mellan
olika yrken är för små tycker
24 procent av män och 11
procent av kvinnor med
SACO-yrken. Men de flesta
anställda tycker att löneskillnaderna är för stora.
10
74
SACO 11
69
24
50
25
42
0
25
50
75 100
Procent
För stora löneskillnader
De anställda anser att det ska finnas klara
och tydliga löneskillnader mellan olika yrken
– och att kompetens och erfarenhet tillhör
de faktorer som bör väga tungt när lönen
bestäms.
Men det finns en fullständig samstämmighet om att löneskillnaderna bör vara betydligt mindre än vad de faktiskt är. Det tycker
LO-, TCO- och SACO-medlemmar, privat
anställda och offentligt anställda, kvinnor
och män samt olika åldersgrupper. Även
grupper som privat anställda SACO-medlemmar har alltså denna uppfattning.
Dessa uppgifter gäller de anställda i undersökningen. Om också de långvarigt arbetslösa hade vägts in i detta underlag, skulle
slutsatsen om att löneskillnaderna bör minska ha blivit ännu mera markerad.
Den ökning av löneskillnaderna mellan
olika grupper av anställda – som förespråkas
av en del människor och organisationer med
ofta stora resurser att påverka – har alltså
inte något som helst stöd hos svenska löntagare. Tvärtom anser de att löneskillnaderna
bör minska.
En jämförelse med två tidigare motsvarande undersökningar från 1988 och 1993,
visar på mycket stor stabilitet i värderingar
om löneskillnadernas storlek.
Vissa internationella jämförelser har gjorts.
I en intressant undersökning som redovisas
av Stefan Svallfors i boken ”Välfärdsstatens
moraliska ekonomi” framgår att i länder som
Sverige och Norge finns en mycket mera
uttalad jämlikhetsorientering än i till exempel USA, Österrike och Tyskland. Man har
här bland annat frågat om hur mycket människor i olika yrken bör tjäna i förhållande
till en fabriksarbetare utan yrkesutbildning.
VälfärdsBulletinen Nr 2 1999
LÖNER
Skicklighet värderas högt
Massiv opinion för jämställdhet mellan könen
I LO:s undersökning speglas också vilka
skillnader som finns mellan kvinnor och
män i synen på lönesättning och löneskillnader. Alla intervjuade har också fått ge sin syn
på förhållandet mellan kvinnors och mäns
löner. Resultaten visar att det finns ett alldeles överväldigande stöd för uppfattningen att
kvinnors löner är alltför låga i förhållande till
mäns. Av samtliga anser 85 procent att
kvinnor har för låg lön i förhållande till män,
10 procent att kvinnors och mäns löner är i
stort sett rättvisa, medan 5 procent ger mera
tveksamma svar. Inte enda en procent menar
att män har för låg lön i förhållande till
kvinnor. Ingen annan fråga har en så massiv
opinion bakom sig.
I de båda tidigare undersökningarna kunde
vi konstatera att kvinnor och män värderade
vissa yrken olika. Männen inom LO, TCO
och SACO angav en lägre rimlig lön än
kvinnorna för yrken som sjukvårdsbiträde,
städare, kassörska i livsmedelsaffär, förskollärare och sekreterare på kontor – alla ganska
utpräglade kvinnoyrken. Dessa olikheter
finns inte längre, vilket är en viktig och
spännande förändring.
Kvinnorna uttrycker i ännu högre grad än
männen att löneskillnaderna mellan olika
yrkesgrupper är alltför stora. Denna åsiktsskillnad mellan könen är allra störst inom SACO.
Faktorer som anses viktiga för lönens storlek bland LO-, TCOrespektive SACO-medlemmar
LO
Stort ansvar för vård och
omsorg av människor
TCO
SACO
Skicklighet i arbetet
Svår fysisk miljö
Psykiskt påfrestande
arbete
Bred och mångsidig
erfarenhet från arbetslivet
Lång tid i yrket
Fysiskt slitsamt
arbete
Arbetsledande uppgifter
Stort ansvar för
dyrbara maskiner
Stor vinst i företaget
Lång anställningstid
hos samma arbetsgivare
Utbildningens längd
Ansvar för vård och omsorg värderas högt
Vilka faktorer bör då främst påverka lönens
storlek? I undersökningen har man fått
gradera vilka faktorer som bör väga tyngst
vid lönesättning. De två faktorer som samtliga anställda anser bör ha störst betydelse för
lönens storlek är stort ansvar för vård och
omsorg av människor och skicklighet i arbetet.
Den senare faktorn får de intervjuade
värdera ur tre olika aspekter. Att ”utföra
arbetet väl” och att ”arbeta självständigt och
ta egna initiativ” värderas utomordentligt
högt, medan delfaktorn ”hinna med mycket
i arbetet” värderas förhållandevis lågt som
enskild faktor.
Medborgarnas och maktelitens syn
När man funderar på resultaten i denna
stora undersökning om hur olika arbeten bör
värderas – och hur stora löneskillnaderna bör
vara – slås man av det gap som alldeles uppenbarligen finns mellan medborgarnas och den
ekonomiska maktelitens syn i olika frågor.
Det är viktigt att åsikter och bilder från
verkligheten kommer fram och synliggörs.
I den nu genomförda stora undersökningen
har vanliga människor, både anställda och
arbetslösa, intervjuats. Deras svar blir viktiga
inlägg i det offentliga samtalet.
●
VälfärdsBulletinen Nr 2 1999
Stor brist på arbetskraft inom yrket
Enformigt arbete
Ålder
0
20
40
60
80
100
Procent
Stort ansvar för vård och omsorg bör liksom
▲
skicklighet i arbetet värderas högst vid lönesättning.
Där är anställda med LO-, TCO- och SACO-yrken
överens. Men de gör olika värderingar av t.ex. lång
utbildning och lång anställningstid eller av arbetsledande uppgifter och fysiskt slitsamt arbete.
O
m undersökningen
Undersökningen genomfördes av SCB våren 1998
på uppdrag av LO. Ett slumpmässigt urval av anställda i åldrarna 18–65 år, inom yrken organiserade i
LO, TCO och SACO, kontaktades för en telefonintervju. I ett tilläggsurval ingick därutöver omkring 500
långvarigt arbetslösa LO-medlemmar. Dessa särredovisas i undersökningsrapporten och ingår inte som
underlag för de huvudslutsatser som dras av undersökningen. Sammanlagt knappt 5 000 personer ingick i urvalet. Svarsfrekvensen var 78 procent.
LÄSTIPS
Sven Nelander, Viveka
Lindgren, Synen på lönesättning och löneskillnader, rapport nr 2 i serien
Röster om facket och
jobbet, LO 1999
Stefan Svallfors 1996,
Välfärdsstatens moraliska
ekonomi
11
Download