Likabehandlingsplan

advertisement
LIKABEHANDLINGSPLAN
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
2015/16
Näktergalens Förskola
Förskolechefen har ordet
Som förskolechef har jag det övergripande ansvaret för arbetet med att främja
likabehandling samt förebygga diskriminering och kränkande behandling. Jag har
ansvaret att en plan årligen upprättas, följs och förankras.
Trygghet och trivsel för alla är grunden för mitt arbete. Om man inte är trygg och
känner trivsel är det svårare att arbeta och lära sig saker. Därför är det viktigt att alla
bemöts med respekt och värme samt känner sig bekräftad.
Jag träffar regelbundet barn och personal när jag besöker förskolan och får då tillfälle
att höra hur de har det. På arbetsplatsträffarna med personalen tar vi också upp
frågan om trivsel och trygghet på förskolan.
Känner barnen sig trygga och sedda både hemma och i förskolan har de goda
förutsättningar att lära sig saker. Känner personalen sig trygga och sedda har de
goda möjligheter att utöva sitt yrke.
Jag arbetar för en trygg förskola för alla.
Marwin Johansson
Förskolechef
Syfte och definition
På Näktergalens förskola tar förskolechef och personal medvetet och engagerat
avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Med kränkande
behandling menar vi ett uppträdande som kränker ett barns värdighet t.ex. fysiskt
våld eller hot, nedsättande tilltal, mobbning (kränkning vid upprepade tillfällen och
under viss tid). Med diskriminering/trakasserier menar vi ett uppträdande som
kränker ett barns värdighet p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller förälders sexuella läggning. All personal
är skyldig att ingripa om någon utsätts för kränkande behandling.
Vår likabehandlingsplan, Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska ge
en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra trakasserier.
Den ska innehålla förskolans rutiner för hantering av trakasserier, kränkande
handlingar och syfta till att främja barnens lika rättigheter. Vi vill med denna plan
arbeta för att förhindra och ingripa om kränkande behandling sker i vår verksamhet.
Vision: På förskolan är man respekterad för den man är!
Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen utgörs av regelbundna samtal med personal, föräldrar och barn. Via
dessa får vi en bra bild av gruppens aktuella stämning. Den enkät som årligen
genomförs bland föräldrarna används som en del av kartläggningen.
Nulägesanalys
Utifrån observationer och reflektioner har vi uppmärksammat att barnens språkbruk
ibland tenderar att bli ovårdat. Personal och barn kommer att arbeta med lite extra fokus
på språket.
Det är av största vikt att vi återkommande arbetar med vårt bemötande och vår attityd
till varandra. Precis som i alla relationer behöver vi se på hur vi bemöter våra
medmänniskor och att vi behandlar alla med respekt och har ett trevligt agerande
tillsammans med andra.
Mål:
 Barnen ska använda sig av ett vårdat, korrekt och välformulerat språk.
 Utifrån ålder och förutsättningar arbeta med extra fokus på vårt bemötande som
vi har – hur vi är mot varandra.
Åtgärder för året:
Att återkommande och tålmodigt samtala kring hur vi använder oss av språket och hur
vi beter oss mot varandra. Det är av stor vikt att vi vuxna använder oss av ett välvårdat,
rikt och nyanserat språk. De vuxnas fysiska närvaro i barngruppen är en förutsättning
för barnens språkutveckling och ett måste för att kunna se och vägleda barnen i de
vardagliga relationerna.
De vuxnas förhållningssätt vad gäller användningen av språket och klimatet på
förskolan måste vara konsekvent. Under året kommer vi att lägga lite extra fokus på
attityd och bemötande. Hur är vi mot varandra? Vi kommer arbeta förebyggande med
bl.a. rollspel och drama. Vi kommer även använda oss av de materialen vi har att tillgå;
Friendy, Haren & Igelkotten, Bamse & hans vänner. Genom olika strategier vill vi öka
barnens förståelse för hur man är mot varandra. Vi lägger stor vikt vid ordet;
TILLSAMMANS. Ett nej är ett nej och det är viktigt att ”Nej sluta-& stoppregeln följs upp
noga.
Verksamhetsmål
Mål
 All personal känner sig väl förtrogna med förskolans likabehandlingsplan.
 Språket är vårdat, korrekt och välformulerat.
 Alla barn och vårdnadshavare känner till förskolans likabehandlingsplan och
vet vart de ska vända sig om de blir utsatta för kränkningar eller trakasserier.
 Förskolan strävar efter att varje barn ska känna trygghet.
Så här ser vi att vi når målen
 Likabehandlingsplanen diskuteras och revideras årligen vid förskolans
utvecklingsdag i augusti.
 Barn och vuxna uppger att språket är vårdat.
 Föräldraenkäter genomförs återkommande. Vårdnadshavare uppger, i den
årliga enkäten, att de känner till likabehandlingsplanen.
 Genom kontinuerliga observationer av verksamheten samt efterföljande
reflektioner blir vi uppmärksamma på miljön och hur vi i förskolan bemöter
varandra.
 Barn och vuxna uppger att det råder en trygg och säker miljö på förskolan.
Insatser för det främjande arbetet
Med främjande insatser menar vi den organisation som verkar utan förekommen
anledning. Den organisationen ska främja att vi når målen i likabehandlingsplanen.
Arbetet sker även om det inte förekommer kränkningar eller mobbning.
Insatser för det förebyggande arbetet
På vår förskola arbetar vi med drama och pedagogiska diskussioner som ett led i att
hjälpa barnen att lära sig hantera konflikter.
På förskolan har vi daglig kontakt med föräldrar. Vi erbjuder även alla föräldrar ett
utvecklingssamtal samt ett trivselsamtal per år.
Varje år genomförs en enkät. En sammanställning av enkäten används som ett
underlag vid den årliga revideringen.
På arbetsplatsträffarna reflekterar vi över de observationer som genomförts i
verksamheten.
Ansvarsfördelning och förankring
Förskolechef har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla barn
och personal samt att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Alla anställda på
enheten har skyldighet och ett kollektivt ansvar för att likabehandlingsplanen följs och
förankras hos barn, personal och föräldrar i verksamheten.
All personal förbinder sig att påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall
genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och
kunskapssyn som förskolans etik vilar på. All personal ingriper om en kollega
uppträder kränkande mot ett barn eller motverkar ett barns rättigheter.
Förskolechefen tar ansvar för utredning, då enligt punkterna under rubriken ”Hur
agerar vi om allvarliga situationer uppstår”.
Åtgärdande arbete
Personalen ingriper om kränkningar förekommer.
Hur agerar vi om allvarliga situationer uppstår?
 Förskolechefen informeras.
 Samtal med den eller de berörda påbörjas. Målet är att snabbt få stopp på
trakasserierna. Uppföljande samtal sker. Arbetslagsledaren ansvarar för att
samtal genomförs.
 Föräldrarna till de barn som är inblandade informeras av berörd personal.
 Anmälan görs på blankett (bil. 1).
 Händelserna dokumenteras skriftligt av berörd personal.
 I samspråk med föräldrarna observerar all personal att trakasserierna upphört,
om så är fallet avskrivs ärendet. Fortsätter kränkningarna tar berörd personal
kontakt med elevhälsoteamet för vidare åtgärder.
 Vid behov anmäls ärendet till socialtjänsten.
Delaktighet
Personal, barn och föräldrar ska informeras om och ges möjlighet att påverka planen
mot diskriminering och kränkande behandling. Det är av stor betydelse att arbetet
förankras bland anställda, elever och föräldrar. Informationen till föräldrarna ges på
föräldramöten samt vid utvecklingssamtal, planen finns även tillgänglig på förskolan
och på Borgholms kommuns hemsida.
Uppföljning och utvärdering
Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas årligen vid förskolans
utvecklingsdagar och vid behov.
Planen skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den revideras för att följa
den aktuella barngruppens sammansättning.
Runstens förskola, Näktergalen 2015-09-22
_________________________________
Marwin Johansson
Förskolechef
Bilaga 1
Utbildningsförvaltningen
Dokumentation av arbetsgång då ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling.
(Skollagen 6 kap. 10 §)
Anmälan till rektor/förskolechef
Kränkande behandling har uppmärksammats för eleven/barnet
Namn
Personnummer Klass
Anmälan görs av
Datum
Anmälan till huvudman
Anmälan görs av
Datum
Utredning
Utredningen genomförs av
Utredningen påbörjas
Utredningen avslutas
Samråd med elevhälsan
Åtgärder
Skola
Bilaga 2
Styrdokument Diskrimineringslagen (2008:567)
Syfte:
Att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett de sju grunderna:
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder
 Förbud mot diskriminering
 Krav på förebyggande arbete
 Regler om tillsyn och sanktioner
Skollagen
6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
6 kap. 7 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
6 kap. 10 § Skollagen (SFS 2010:800)
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
Förståelse och medmänsklighet
Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att
solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten
skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon
anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens
förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors
uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med
andra ska stödjas.
Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter
att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.
Download