Här är det tänkt att rubriken ska skrivas in

advertisement
1(3)
Dokumentnamn:
PARA.DIE
Nutritionsbehandling vid
Peritoneadialys
Utfärdande förvaltning:
Hälso- och sjukvårdsförvalt
Utfärdande enhet:
Paramedicin Sörmland
Framtagen av:
Anna Berglund
Version:
1
Dokumenttyp:
Vårdrutin
Sökord:
Giltig fr.o.m.
2011-11-10
Giltig t.o.m.
2012-11-09
Diarienummer:
PAR 2011-146
Målgrupp:
Dietister Sörmland
Beslutad av:
Rose-Marie Hedlund
Nutritionsbehandling vid Peritonealdialys
Bakgrund
Vid peritoneladialys renas blodet med hjälp av dialysvätska, man utnyttjar kroppens
bukhinna (peritoneum) som dialysfilter. En mjuk silikonkateter opereras in i bukhålan.
Genom katetern fylls bukhålan med vanligtvis 2 liter steril dialysvätska, som byts med jämna
mellanrum. Behandlingen innebär en kontinuerlig absorption av glukos från dialysvätskorna
samt att ca 5-10gram protein förloras vid varje dialysbyte. Behandlingen innebär också
reglering av vätska, natrium, kalium och fosfat.
Syfte/mål med Nutritionsbehandling
Nutritionsbehandlingen syftar till att ge individuellt anpassade råd utifrån de
nutritionsproblem patienten har samt förhindra eller behandla malnutrition.
Utredningsgång/Besök
Nybesök
Avdelningsbesök i samband med dialysstart
ca 30-45min
Återbesök
ca 15-30min
4-8 veckor efter påbörjad dialysstart
Ofta telefonbesök
Återbesök vid behov
Anamnes och status
-längd, vikt, BMI
Nutritionsbedömning
-nutritionsbedömning genom kostanamnes.
-laborationsvärden ex albumin, fosfat, kalium, CRP
Nutritionsbehandling
-kostinformation utifrån laborationsvärden, energioch proteinintag.
Anamnes och status
-vikt och följa laborationsvärden ex albumin, fosfat
och kalium.
-bedöma energi- och proteinintag genom
kostanamnes eller matdagbok.
2(3)
Nutritionsbehandling
Nutritionsbehandlingen utgår från en individanpassad nutritionsbedömning.
Nutritionsbehandling
- Glukos absorberas från dialysvätska och ger ett energitillskott ca 100-200gram
glukos/24timmar om man har en normal peritonela transportkapacitet.
- Energibehov: normalt/yngre aktiva 30-35kcal/kg/dygn inklusive upptag från
dialysvätska. Äldre inaktiva(>60år) 25-30kcal/kg/dygn inklusive upptag från
dialysvätska. Övervikt fetma 25kcal/kg/dygn alt energibehov motsvarar
BMI 25-27. Den basala metabolismen skiljer sig inte från friska. Anpassa
energiintaget individuellt t.ex. ålder, fysiskt aktivitet och viktutveckling.
- Proteinbehov: 1,0-1,2gram/kg/dygn. Proteinintaget bör inte understiga
0,8gram/kg/dygn. Vid beräkning av proteinbehov bör hänsyn tas till
proteinförluster på ca 5-10gram per dialys. Patientens idealvikt bör användas
och vid övervikt/fetma beräknas proteinbehov för en vikt motsvarande
BMI 25-27. Av proteinintaget bör 50 % vara högvärdigt protein dvs. animaliska
livsmedel med bra balans av essentiella aminosyror. Om intaget av högvärdigt
protein är lågt rekommenderas i första hand ökning av proteinrika livsmedel
och proteinrika näringsdrycker. Proteinpulvret Renapro® finns också att
använda.
- Proteinbehov vid peritonit (bukhinneinflammation): 1,5gram/kg/dygn
alternativt 0,1-0,2gram/kg/dag extra utöver rekommenderad nivå på
1,2gram/kg/dygn. Tillför extra energi och protein under de närmaste
efterföljande veckorna.
- Fosfat: begränsa intaget från mat och dryck till 1400mg/dygn. Anpassa råden
så hänsyn tas till proteinbehovet. Fosfatbindande medicin används vanligen
och tas till måltid. I broschyren ”Bra mat vid njursvikt- fosfat/kalcium” finns
exempel på hur mycket fosfat en måltid kan innehålla.
- Kalium: hyperkalemi är sällan ett problem. Tvärtom är det inte ovanligt med
hypokalemi på grund av förluster av kalium via dialysvätska.
- Natrium: patienter med hypertoni och/eller ödem bör eftersträva ett lågt
natriumintag. Helst 1,8-2,5gram/dag det motsvarar ca 1tsk salt/dag.
- Fettlösliga vitaminer A, E och K rekommenderas inte att ges som tillskott.
Vitamin D supplementeras enligt läkarordination.
- Vattenlösliga vitaminer kan i regel ges. Framförallt pyridoxin(B6) och
askorbinsyra(vitamin C). Bedömning av folsyra samt kobalamin(B12) status sker
på indikation.
3(3)
Kosttillägg
- Renilon 7,5 sedan styr valet av kosttillägg beroende på: proteinmängd i
kosttillägget och fosfatvärde hos patienten samt andra sjukdomar(jämförelse
av näringsdrycker finns på Y-patientmaterial- njurar).
Dokumentation. Alla kontakter med patient som angår behandlingen skall dokumenteras i
SysteamCross. Förskrivning av SÄRNÄR och Näringsberäkningar dokumenteras också.
Diagnos: Z492(annan dialys); E83.3W(rubbningar i fosfatomsättningen)
Åtgärdskost: DV056
Patientmaterial
Bra mat vid påsdialys (DRF)
Bra mat vid njursvikt –Mat och medicin vid förhöjda fosfatvärden
Material
Jämförelser av näringsdrycker vid njursvikt finns på Y
Hemsidor:
www.drf.nu
www.rnj.se
Patientföreningar: Riksförbundet för njursjuka
Referenser
DRF –riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys
Download