Här är det tänkt att rubriken ska skrivas in

advertisement
1(5)
Dokumentnamn:
PARA.DIE
Nutritionsbehandling vid
kirurgisk behandling av
ventrikelcancer
Utfärdande förvaltning:
Hälso- och sjukvårdsförvalt
Utfärdande enhet:
Paramedicin Sörmland
Framtagen av:
Frida Segerberg
Version:
1
Dokumenttyp:
Vårdrutin
Sökord:
Giltig fr.o.m.
2011-08-26
Giltig t.o.m.
2011-08-25
Diarienummer:
PAR2011-138
Målgrupp:
Dietister Sörmland
Beslutad av:
Rose-Marie Hedlund
Nutritionsbehandling vid kirurgisk behandling av ventrikelcancer
Bakgrund
Vanligaste formen av ventrikelcancer är adenocarcinom. Andra maligna tumörformer är
lymfom, gastrointestinal stromatumör (GIST) och carcinoid. Incidensen av ventrikelcancer i
västvärlden har minskat senaste decennierna. Denna minskning är parallell med minskning i
utbredning av infektion med Helicobacter pylori. Kronisk infektion med denna bakterie, som
orsakar kronisk gastrit, anses vara den viktigaste orsaken till ventrikelcancer. Incidensen av
ventrikelcancer ökar med åldern och är vanligast i åldrarna över 60 år.
Symtom
Vanligaste symtomet vid ventrikelcancer är smärtor, sveda eller obehag i epigastriet. Tidig
cancer kan även visa sig som blödning. Senare uppträder symtom som viktförlust, anorexi,
kräkningar, tidig mättnadskänsla och trötthet.
Kirugisk och medicinsk behandling
Adenocarcinom, GIST och carcinoid kan behandlas kirurgiskt medan lymfom framför allt
behandlas med cytostatika. Operationerna sker huvudsakligen på Mälarsjukhuset och
Nyköpings lasarett, även om vissa patienter skickas till Gastrocentrum ÖAK Huddinge.
Kirurgiska ingrepp innebär att hela eller delar av ventrikel tas bort så kallad total eller
subtotal gastrektomi. Ventrikelrestens storlek kommer sen att påverka hur mycket patienten
förmår att äta. De två vanligaste rekonstruktionen är antingen Roux-én-Y eller Billroth II.
Syfte/mål med Nutritionsbehandling
Målsättningen med behandlingen beror på om patienten bedöms få kurativ eller palliativ
behandling, och om behandlingen är palliativ beror det på var i den palliativa fasen
patienten befinner sig i. Inför kurativ behandling bör patienten vara i så gott skick som
möjligt och så snabb insats som möjligt eftersträvas. Nutritionsbehandlingen kan innefatta
energiberikning, konsistensanpassning, kosttillägg och parenteral eller enteral nutrition. Idag
finns ingen utarbetad rutin för att patienter med malnutrition får enteral nutrition
preoperativt. Däremot kan en nutritiv jejunostomi anläggas i samband med operationen.
Postoperativt är målet att uppnå ett gott energi och näringsintag. Kosten kan också påverka
olika symtom som dumping och steatorré och justering av matintaget görs utifrån detta .
2(5)
Om sjukdomen ej går att bota är konsistensanpassning, energiberikning, kosttillägg viktiga
instrument men man måste inte alltid sträva efter att nå beräknat energi och näringsbehov.
Om tumören täpper igen magtarmkanalen kan en PEG läggas i avlastande syfte och inte för
nutrition. Då används PEG: en för att magsaft och eventuell dryck ska kunna rinna ut så att
patienten slipper kräkas eller ha ventrikelsond.
Nutritionsbehandling efter ventrikelresektion:
Gastrektomi orsakar för de flesta en viktförlust på 5-10% som sällan återhämtas helt.
Orsaker till denna viktnedgång är att patienten har svårt inta tillräckligt med föda på grund
av den förminskade ventrikel, inte upplever hungerkänsla och har en försämrad nedbrytning
av maten på grund av den förändrade anatomin där galla och pankreassaft inte möter maten
på samma sätt som tidigare. Vanliga tillstånd som drabbar patienten postoperativt är
aptitlöshet, ätsvårigheter av olika slag, dumping och steatorré. Sammantaget finns risk för
undernäringsproblematik och fett och proteinmalabsorption.
Steatorré är inte ovanligt efter total gastrektomi. Diarréerna kan också försämras pga
effekten av vagotomin. Steatorrén kan orsaka energibrist men också leda till kalciumbrist
och osteoporos.
Laktosintolerans kan uppkomma postoperativt.
Alla som gjort total eller subtotal gastrektomi skall stå på livslång substitution med vitamin
B12.
Patienten skall få följande information och råd efter operation:
- Ät långsamt och tugga väl.
- Portionerna blir mindre då ventrikeln är mindre.
- 6-8 måltider per dag.
- Berika maten med fett på olika sätt om ej steatorré
- Mindre mängd grönsaker än normal rekommendation
- Dricka huvudsakligen mellan måltiderna då dryck ger mättnadskänsla.
- Välja drycker som ger energi t ex mjölk, juice, saft, lättöl.
- 2-3 näringsdrycker per dag.
- Vitt bröd eller mjukt bröd kan kännas klumpigt i början. Rostat bröd eller hårt bröd brukar
kännas bättre.
Följande livsmedel skall undvikas 4 veckor efter operationen:
- Frukthinnor av citrusfrukter. Frukten kan ätas filéad eller som juice.
- Ananas
- Torkad frukt
- Skal från tex plommon, vindruvor, äpple, tomat, gurka, paprika
- Svamp
- Lök
- Broccolistjälkar och sparris
- Majs
- Isbergssallad
3(5)
- Rabarber
- Kokos
- Hela nötter och mandlar
- Hela köttbitar. Köttfärs, mixat kött eller fisk går bättre
- Fullkornsbröd med hela korn i.
Det finns inte någon speciell postoperativ kost från Kostservice som passar till denna
patientkategori och därför måste det ses över vad som serveras till patienten vecka för
vecka. Vanligtvis passar det att kombinera Magtarmkost och Lättuggad kost.
Vid dumpingbesvär:
- Många små måltider per dag
- Undvika dryck till måltiderna
- Undvika söta drycker och andra söta livsmedel.
Vid steattoré
- Minska på fettintaget
- Observera energiintaget
Vid misstänk laktosintolerans
- Laktosfri kost i två veckor.
- Observera energiintaget
Kosttillägg och kosttillskott
Kompletta proteinrika kosttillägg är förstahandsval.
Om detta ej accepteras av patienten provas klara kosttillägg samt Calshake/Scandishake
Alla patienter rekommenderas ta ett multivitaminpreparat t.ex. Vitamineral 1x1 alternativt
Mitt val 1x2 alternativt Vitaplex mineral 1x1.
Enteral nutrition
Om nutritiv jejunostomi anlagts i samband med operation har sondmaten vanligtvis
påbörjats under vårdtiden på Huddinge. Fortsatt upptrappning skall eventuellt ske på
hemmasjukhuset. Läs omvårdnadsepikris och dietistanteckning från Huddinge om hur det
gått. Hastigheten höjs vid behov med 10 ml/ timme/dag. Se förslag nedan. Ofta tål patienten
inte mer än 80-90 ml/timme. Trolig maxhastighet är 125 ml/timme.
Sondnäring: Fresubin Original
Dag 1: 10 ml/timme i 20 timmar (200 ml)
Dag 2: 20 ml/timme i 20 timmar (400 ml)
Dag 3: 30 ml/timme i 17 timmar (500 ml)
Dag 4: 40 ml/timme i 20 timmar (800 ml)
Etc
Utredningsgång/Besök
4(5)
Nybesök
På avd, mottagning eller via telefon
15-45 minuter
Anamnes och status
Nutritionsbedömning
Nutritionsbehandling
- Måltidsordning
- Konsistensanpassing
- Energiberikning
- Kosttillägg
- Ev behov av parenteral nutrition
Återbesök
Om patienten är aktuell för kirurgi skall
regelbundna återbesök ske fram till operation.
Om patienten inte är aktuell för kirurgi görs
överrapportering till dietist på onkologkliniken.
Efter två veckors nutritionsbehandling.
Ofta via telefon.
15-30 min
- Anamnes och status
- Utvärdering och uppföljning av insatt behandling.
Vid sviktande behandlingsresultat dvs fortsatt
viktnedgång, dåligt näringsintag eller utebliven
viktuppgång (om detta är målet) så kontakta
ansvarig kirurg för diskussion angående åtgärder
som tex inläggning på avdelning med parenteral
nutrition.
.
Vid strålbehandling och/ eller
cytostatikabehandling inför operation
Om patienten genomgår strålbehandling eller
får cytostatika inför operation görs
överrapportering till dietist på onkologkliniken
som sköter uppföljning fram till operation.
Återbesök efter operation:
Besök på avdelningen efter behov.
Återbesök 2 veckor efter utskrivning.
Mottagningsbesök eller telefon.
Återbesök 1 månad
Återbesök 3 månader
Därefter vid behov
Patienter med enteral nutrition efter
utskrivning:
Återbesök 2 veckor efter utskrivning.
Mottagningsbesök eller telefon.
Återbesök 1 månad
Återbesök 3 månader
Därefter vid behov
- Svält och därefter flytkost första dagarna
postoperativt. Ansvarig läkare beslutar om
upptrappning.
- Se sedan kostråden under rubriken
Nutritionsbehandling efter ventrikelresektion
- Se över näringsintaget och justera vid problem.
5(5)
Den enterala nutritionsbehandlingen kan ofta
avvecklas efter några veckor i hemmet.
Nutritionsbehandling
Nutritionsbehandlingen utgår från en individanpassad nutritionsbedömning.
Dokumentation. Alla kontakter med patient som angår behandlingen skall dokumenteras i
SysteamCross. Förskrivning av SÄRNÄR och Näringsberäkningar dokumenteras också.
Patientmaterial
SD- kostråd till dig som opererat magsäcken
SD- kostråd till dig som behöver extra mycket energi
Referenser
www.internetmedicin.se
Download