Agnesfrids gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande

advertisement
1
Agnesfrids gymnasiums plan mot
diskriminering och kränkande behandling
lå 13/14
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Gymnasieskola, Gymnasiesärskola och Vuxenutbildning
Ansvariga för planen
Likabehandlingsgruppen på Agnesfrids gymnasium bestående av rektor Ida Ihd, kurator
Helena Holmgren, It-tekniker Hassan Riazi, bibliotekarie Jörgen Lundberg, elevassistent Iad
Ibrahim samt lärarna Mikael Palm, Pia Särnevång, Daniel Skarp, Cornelia Jonsland och
Stefan Strömberg.
Vår vision
Agnesfrids gymnasium ska präglas av respekt för människors olikheter och för alla
människors lika värde.
Agnesfrids gymnasium ska vara trygg för elever och fri från diskriminering och annan
kränkande behandling.
Likabehandlingsplanens syfte är att främja lika rättigheter, att motverka diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder samt att motverka all annan kränkande behandling.
Planen gäller från
2013-08-19
Planen gäller till
2014-06-12
Förankring av planen
2
Alla elever på Agnesfrids gymnasium, alla anställda och alla föräldrar ska få information om
skolans likabehandlingsplan.
Mentorerna ansvarar för att informera sina elever om skolans likabehandlingsplan i början av
varje läsår eller när eleven/studerande börjar på skolan under pågående läsår.
Skolans likabehandlingsplan läggs ut i sin helhet på skolans hemsida samt på skolans intranät
(PedNet).
Vid föräldramöten och utvecklingssamtal ska föräldrar informeras om skolans
likabehandlingsplan.
Frågor som rör likabehandlingsarbetet diskuteras med eleverna på schemalagd mentorstid
varje vecka.
Information om skolans likabehandlingsplan ska finnas med i skolans informationshäfte.
Skolan har en s.k. lightversion av likabehandlingsplanen som ska finnas uppsatt i samtliga
klassrum och verkstäder på skolan samt delas ut till alla elever när de börjar på Agnesfrids
gymnasium.
Lightversionen av skolans likabehandlingsplan finns översatt till arabiska, bosniska, engelska,
polska, spanska, persiska, albanska och tyska.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Likabehandlingsplanen för läsåret 12/13 har utvärderats av skolans likabehandlingsgrupp.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Skolledning och personal
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi kom fram till att skolan genomfört i stort sett alla aktiviteter i föregående års
Likabehandlingsplan med undantag för insatsen ”gymnasieprästen och representanter för
andra trossamfund bjuds in till religionslektioner i år 3”. Detta pga att tidigare gymnasiepräst
avslutade sin anställning och kontakt har inte etablerats med den nya gymnasieprästen.
Affischkampanjen mot ett sexualiserat språkbruk som genomfördes på skolan under ht.12 föll
inte väl ut. Budskapet fick inte avsedd effekt hos eleverna och kampanjen uppskattades inte
alls positivt av eleverna.
Vi behöver bli bättre på att kartlägga diskriminering och annan kränkande behandling på
skolan samt aktivt arbeta för att få eleverna att bli mer delaktiga i likabehandlingsarbetet på
skolan.
Årets plan ska utvärderas senast
Juni 2014
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
3
Likabehandlingsplanen ska utvärderas genom att synpunkter från elever och personal
inhämtas under vårterminen 2014.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Kurator Helena Holmgren
Främjande insatser
Främja likabehandling oavsett kön och sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
All verksamhet på Agnesfrids gymnasium ska genomsyras av ett genusperspektiv för att öka
jämställdheten på skolan. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier
på grund av könsidentitet eller sexuell läggning.
Vi följer upp detta genom enkäter till samtliga elever i år 2 i december 2012 samt vid
kontinuerliga mentorssamtal med eleverna.
Insats
Vi arbetar för en jämställd skola genom att beakta könsaspekten vid alla beslut och i
organiseringen av skolans arbete.
Vi fortsätter vårt påbörjade samarbete med organisationen "Tänk Om" som arbetar mot
hedersrealterad problematik kopplad till missbruk och utanförskap. Personal från
organisationen ”Tänk Om” träffar regelbundet en grupp elever och arbetar med frågor som är
kopplade till hedersrealterad problematik.
Vi vill även under det kommande läsåret arbeta aktivt för att stävja och motarbeta ett
nedsättande och diskriminerande språkbruk när det gäller könstillhörighet.
Detta gör vi genom att alltid reagera och agera på ett dylikt språkbruk.
Sex och samlevnadsundervisningen integreras i samtliga kurser som ges på skolan. En grupp
lärare på skolan har tillsammans med personal från SåSant arbetat fram en pedagogisk
planering kopplad till ämnesplanerna.
Tre lärare deltar f.n. i utbildningen ”Genuspiloter” som arrangeras av Gymnasie- och
Vuxenutbildningsförvaltningen.
Ansvarig
Gymnasiechefen och Likabehandlingsgruppen på Agnesfrids gymnasium
Datum när det ska vara klart
Juni 2014
Främja likabehandling oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet
4
Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning
På Agnesfrids gymnasium ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma
rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller
trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet.
Vi följer upp detta genom enkäter till samtliga elever i år 2 under hösten 2013 samt vid
kontinuerliga mentorssamtal med eleverna.
Insats
Vi arbetar med att få alla vårdnadshavare att känna sig delaktiga i sina barns skolgång. Det
gör vi bl.a. genom att vid behov använda oss av tolkar vid utvecklingssamtal odyl.
Skolans Likabehandlingsplan (kortversion) finns översatt till 8 olika språk med syfte att
planen ska vara tillgänglig för så många berörda som möjligt.
Ansvarig
All personal
Datum när det ska vara klart
Juni 2014
Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
På Agnesfrids gymnasium ska alla elever oavsett religion eller annan trosuppfattning ha
samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller
trakasserier pga. religion eller annan trosuppfattning.
Vi följer upp detta genom enkäter till samtliga elever i år 2 under hösten 2013 samt vid
kontinuerliga mentorssamtal med eleverna.
Insats
Gymnasieprästen i Malmö och representanter för andra trosuppfattningar bjuds in till
religionslektioner i år 3.
Ansvarig
Lärare i ämnet Religion
Datum när det ska vara klart
Juni 2014
5
Främja likabehandling oavsett funktionshinder
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
På Agnesfrids gymnasium ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett
funktionshinder. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier pga.
funktionshinder.
Vi följer upp detta genom enkäter till samtliga elever i år 2 under hösten 2013 samt vid
kontinuerliga mentorssamtal med eleverna.
Insats
Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet oavsett
funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med
olika funktionshinder beaktas. All verksamhet i skolans ska vara inkluderande dvs. ingen elev
ska exkluderas pga. funktionshinder.
Vi arbetar aktivt för att på olika sätt inkludera alla skolans elever, oavsett programtillhörighet
och skolform, i skolans verksamhet bl.a. genom att, när så är möjligt, erbjuda eleverna i
gymnasiesärskolan att följa nationella kurser i gymnasieskolan.
Arbetslagen i gymnasiesärskolan och på yrkesintroduktionen har ett nära och tätt arbete för att
kunna ge eleverna bästa möjliga stöd.
Ansvarig
Rektor för gymnasiesärskolan
Datum när det ska vara klart
Juni 2014
Främja trygghet, trivsel och goda relationer för att undvika kränkande
behandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Ingen elev på Agnesfrids gymnasium ska känna sig utsatt för någon form av kränkande
behandling eller mobbning.
Vi följer upp detta genom enkäter till samtliga elever i år 2 under hösten 2013 samt vid
kontinuerliga mentorssamtal med eleverna.
Insats
Vi arbetar aktivt för att eleverna ska lära känna sig själva och sina klasskamrater för att öka
elevernas förmåga till samarbete. Syftet är att eleverna ska se varandras olikheter som
tillgångar samt skapa goda relationer mellan elever och personal.
6
Vi fortsätter vårt påbörjade arbete med att implementera våra gemensamt framtagna ordningsoch trivselregler på skolan för att skapa trygghet och trivsel för alla på skolan.
Vi startar ett elevråd/elevsamverkan för att stärka elevernas möjlighet till delaktighet och
inflytande i sin skola. I elevrådet/elevsamverkan ska det ingå representanter från varje årskurs
och från skolans samtliga program.
Ansvarig
All personal
Datum när det ska vara klart
Juni 2014
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen har genomförts med hjälp av anonyma trygghets- och trivselenkäter till
eleverna i år 2.
Mentorerna diskuterar likabehandlingsfrågor med eleverna på schemalagd mentorstid varje
vecka.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning och Sexuell läggning
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna i år 2 har besvarat en kartläggningsenkät gällande trygghet och trivsel på skolan.
Samtliga elever har deltagit i klassvisa diskussioner på schemalagd mentorstid.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har diskuterat likabehandlingsfrågor på de individuella utvecklingssamtalen med
eleverna samt vid mentorskonferenser en gång/termin.
Resultat och analys
En klar majoritet av skolans elever uppger att de trivs bra på sin skola (88 %) och att de
känner sig trygga på sin skola (90 %).
Eleverna känner också i hög grad till skolans ordningsregler och likabehandlingsplan.
Dessvärre är det en relativt hög andel av eleverna (30 %) som uppger att de inte har arbetsro
under lektioner/arbetspass.
Det förekommer ett nedsättande sexualiserat språkbruk mellan eleverna på skolan.
Den affischkampanj som genomfördes på skolan under hösten 2012, vars syfte var att sätta
fokus på språkbruk och bemötande, föll dessvärre inte väl ut. Eleverna uppfattade den som
tämligen meningslös.
7
Förebyggande åtgärder
Att motverka kränkande behandling och diskriminering i all dess former
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Det ska inte förekomma någon form av kränkande behandling eller diskriminering i
verksamheten på skolan.
Utvärdering sker dels via anonyma enkäter till eleverna under hösten 2013 och dels via
diskussioner på mentorstid och arbetslagsträffar kontinuerligt.
Utvärdering sker också på mentorskonferenser för samtliga klasser på skolan minst en
gång/termin.
Åtgärder
Vid läsårets start arrangeras introduktionsdagar för och med nya elever i år 1. Tillsammans
bygger eleverna lådbilar och dagarna avslutas med ett stort lådbilsrally på skolan. Syftet med
dagarna är att de nya eleverna ska lära känna varandra och att de ska känna trygghet och
trivsel på sin nya skola.
Vi fortsätter vårt koncept med s.k. "elevcoacher" på skolan. Coacherna ska fungera som
positiva förebilder och normöverförare för nya elever på skolan. Coacherna erbjuds kursen
"Ledarskap och organisation" där de får en fördjupad kunskap och träning i ledarskap.
Coacherna planerar och genomför, med stöd av coachledningen, ett arrangemang för samtliga
elever på skolan i december 2013. Arrangemanget kan t.ex. vara (som tidigare år) en pingiseller schackturnering.
Skolan ska fortsätta sitt deltagande i fotbollsturneringen "Fotboll mot våld och rasism", som
är en turnering mellan gymnasieskolor i Malmö. Syftet är att skapa goda relationer mellan
gymnasieskolor i Malmö samt stärka våra elevers identitet som "Agnesfridselever".
Detta läsår kommer vi att prova en ny form av introduktion av de nya elever som följer ett
nationellt program på Agnesfrid. Redan första veckan på läsåret kommer mentorer och annan
personal åka ut i skogen för en övernattning i tält tillsammans med de nya eleverna.
Ansvarig
Mentorer för år 1, coachledningen på skolan, elevhälsan samt idrottsläraren på skolan.
Datum när det ska vara klart
Juni 2014
8
Rutiner för akuta situationer
Policy
Agnesfrids gymnasium präglas av respekt för människors olikheter och lika värde.
Agnesfrids gymnasium ska vara en trygg skola för eleverna och fri från diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Likabehandlingsfrågor diskuteras på schemalagd mentorstid varje vecka.
Elevassistenter rör sig ständigt i skolans korridorer och uppehållsrum där eleverna befinner
sig på lektionsfri tid.
Vaktmästarna har uppsikt över eleverna i skolans matsal under lunchtid (kl.10.30–12.30)
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Eleverna ska i första hand vända sig till respektive mentor om de upplever sig kränkta eller
diskriminerade.
Eleverna kan också vända sig till rektorerna, kurator och/eller skolsköterska som finns
tillgängliga på skolan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
En lärare eller annan skolpersonal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling eller diskriminering i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till rektorn snarast (6 kap 10 § Skollagen).
Skolans företrädare ska vara tydliga gentemot eleverna och visa att kränkningar och
diskriminering är fel och helt oacceptabla på Agnesfrids gymnasium.
Rektor ska omedelbart öppna en formell utredning vid kännedom om kränkande behandling
och/eller diskriminering.
Elevhälsan och rektorerna ansvarar för samtal med de inblandade eleverna och omyndig elevs
vårdnadshavare. Samtalen ska syfta till att få stopp på kränkande behandling och/eller
diskriminering. Skäliga åtgärder ska sättas in för att förhindra fortsatta kränkningar och/eller
diskriminering.
Rektor är skyldig att anmäla alla anhängiggjorda ärenden till Gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden. Det görs till ingrid.på[email protected]
Rektor ansvarar för en eventuell polisanmälan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering av personal på
skolan ska gymnasiechefen alltid ansvara för utredningen.
Gymnasiechefen kan ta hjälp av Elevhälsans personal vid utredningens genomförande. Samtal
ska genomföras med de berörda parterna som syftar till att få stopp på kränkande behandling
och/eller diskriminering.
9
Gymnasiechefen ansvarar för eventuell polisanmälan.
Rutiner för uppföljning
Elevhälsan ansvarar tillsammans med rektorerna för uppföljande samtal med de inblandade
eleverna och är även behjälplig med att göra ett åtgärdsprogram om så krävs.
Elevhälsan och de inblandade elevernas mentorer håller fortlöpande kontakt i samband med
fall av kränkningar och/eller diskriminering.
Rutiner för dokumentation
Varje misstanke om kränkning och/eller diskriminering, varje utredning om misstänkt
kränkning och/eller diskriminering och varje åtgärd mot kränkning och/eller diskriminering
ska dokumenteras.
Även uppföljning av varje fall ska dokumenteras.
Vid dokumentation används Utbildningsförvaltningens blanketter "Intern rapport om
arbetsskada eller tillbud inkl. kränkande behandling" samt "Dokumentation av diskriminering
eller kränkande behandling" (se Arbetsmiljöhandbok aug. 2009)
Ansvarsförhållande
All personal på skolan som får kännedom om att en elev utsätts för kränkande behandling
och/eller diskriminering är skyldig att anmäla detta till rektorn omgående.
Personalen dokumenterar misstänkta kränkningar/diskrimineringar på avsedd blankett (se
ovan).
Rektor är ansvarig för att utredning om eventuell kränkande behandling och/eller
diskriminering påbörjas skyndsamt.
Elevhälsans personal är ansvarig för att tillsammans med rektorerna samtala med de berörda
parterna samt följa upp varje fall i syfte att få kränkningar och/eller diskriminering att
upphöra.
Malmö den 7 augusti 2013
Download
Random flashcards
Create flashcards