Varför är alkohol farligt för unga? Alkohol påverkar unga människor

advertisement
Varför är alkohol farligt för unga?
Alkohol påverkar unga människor mer än vuxna, både fysiskt och psykiskt. Hjärnan är inte
färdigutvecklad och utvecklas ända upp till 25 års ålder. Utifrån det drabbas unga betydligt
hårdare av alkoholens skadliga effekter än den som börjar dricka senare. Ungdomar har
svårare att bedöma konsekvenser av sitt drickande, vilket gör att de kan råka väldigt illa ut.
Undersökningar visar bland annat att




de flesta som hamnar i slagsmål är berusade
risken för att utsättas för brott och olyckor ökar i berusat tillstånd
de flesta som provar narkotika första gången är berusade
de flesta ungdomar som har oönskad och oskyddad sex ä berusade.
Tobak
I cigaretter finns tobak som innehåller ett ämne som heter nikotin,
vilket är giftigt. Det skapar en obalans i hjärnan, som gör att det
uppkommer ett sug efter att röka. Några sjukdomar som kan
orsakas av rökning är till exempel hjärtproblem och cancer i lungor.
När man röker kan immunförsvaret bli sämre och många sjukdomar
som man kan få av rökning kan man dö av.
Är cannabis verkligen så farligt?
Cannabis är namnet på en grupp hampväxter som hasch och marijuana
kommer ifrån. Dessa preparat är olagliga och narkotikaklassade. Det är
betydligt farligare att röka cannabis idag än för 20 år sedan. Växterna
innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) och genom dagens odlingar
har ämnet ökat och det är därför mycket starkare. Priset på cannabis har
halverats och tillgången har ökat, det finns överallt och inte mer än ett sms
bort. Drogromantiska budskapet, som flödar på nätet och på sociala
medier, vilket många ungdomar anser vara tillförlitliga källor.
Påverkan och tecken:
Skövde kommun
Sektor socialtjänst
Datum
Besöksadress
Garpastigen 7
Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00
Enhet/handläggare
Resursenheten/ Jenny Aronsson
Beteckning
Postadress
541 30 Skövde
Webbplats
www.skovde.se
Röda ögon, ökad aptit, långsammare reflexer, förhöjd puls, yrsel, tid och
rum försvinner, försämrat minne och inlärningsförmåga, sömnrubbningar.
Långvarigt bruk påverkar hormonbalansen och ökar risken för
depression, psykotiska tillstånd och schizofreni.
Droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och
det påverkar dem runtomkring. Man kan säga att vi påverkas fysiskt, psykiskt och socialt.
Det som skiljer ut hur unga människor påverkas är att risken för fysiska skador är större
när man är ung. Hjärnan är som ovan nämnt fortfarande under utveckling under hela
tonårstiden.
Undersökningar visar att




tidig debut och regelbunden användning leder till lägre IQ
viktiga funktioner som minne, koncentration, språklig förmåga,
analys- och orienteringsförmåga försämras
hälften av alla som röker regelbundet blir beroende
risken för olyckor, psykisk ohälsa och utanförskap ökar.
Snatteri
Snatteri är samma sak som stöld, men det kallas snatteri om det man stulit har ett mindre
värde. Var gränsen går för snatteri varierar men det brukar handla om värden upp till 1
000 kronor.
Värdegränsen på 1 000 kronor gäller dock inte om man till exempel plockar delar från en
bil eller en cykel. Det räknas som stöld. Det är också stöld om man tar saker från en person
som inte kan skydda sig eller om man tar saker ur någon väska. Då spelar det ingen roll om
det är saker som har ett mindre värde.
Personen som ”snattar” döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär
också att man blir bokförd i polisens belastningsregister. Där ligger belastningen
registrerad under fem års tid. När man finns i belastningsregistret kan det bli svårare att få
vissa jobb, att få körkort och att studera utomlands.
Skövde kommun
Sektor socialtjänst
Datum
Besöksadress
Garpastigen 7
Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00
Enhet/handläggare
Resursenheten/ Jenny Aronsson
Beteckning
Postadress
541 30 Skövde
Webbplats
www.skovde.se
Download