Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt
arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap.
diskrimineringslag (2008:567) och 6 kap. skollagen (2010:800). I Pysslingen Förskolor och Skolor AB gäller
nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Ledningen och all personal har ett
gemensamt ansvar för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla barns
upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska skyndsamt informeras om till berörda
parter, utredas och åtgärdas. Alla barn och elevers upplevelse av diskriminering, trakasserier och kränkning ska
anmälas skyndsamt till rektor tillika förskolechef. Det är rektors tillika förskolechefens ansvar att skyndsamt
(dvs. inom ett dygn) anmäla alla barn och elevers upplevelse av trakasserier och kränkande behandling till
huvudmannen via ett formulär på PyssNet under Barn & Elevhälsan.
Planens ramverk
En plan för varje förskola. Förskolans namn.
Knatteborgen
Gilltighetstiden för planen. (Fyll i aktuellt år).
1/10/14 - 30/09/15
Utvärdering av förra årets plan.
Hur har de planerade åtgärderna genomförts och vad blev resultat av åtgärderna?
Resultat av utvärderingen:
Mål:
Nolltolerans ska råda. Hallar, toaletter, småutrymmen (inne som ute), gården samt
tillhörande skog skall vara säkra för trakasserier och kränkningar.
Åtgärder vi utfört:
Strävat efter att det alltid är vuxna på de platser där barn vistas. Regelbunden
utvärdering av vuxennärvaro och förhållningssätt. Barnen själva har getts möjlighet
att välja var de vill respektive inte vill vara.
Arbetat med kompissolen på alla avdelningar, där barnen blir delaktiga i våra
trivselregler och värdegrundsarbete.
Resultat:
Vi behöver bli bättre på att fördela oss i vår utomhusmiljö (gården, skogen). Vi
behöver även arbeta mer i små barngrupper vid olika aktiviteter, rutiner och
övergångar.
Under våra olika möten, reflektioner och planeringar har vi regelbundet samtalat
om frågor kring barns inflytande.
Genom kompissolen har barnen blivit mer medvetna om hur vi förhåller oss till
varandra (barn-barn, barn-vuxen).
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
1
Beskriv när och hur ni kommer att utvärdera årets plan.
150601 Utvärderingen kommer att ske avdelningsvis. Den sammanställs sedan av
avdelnings ansvariga och förskolechef. Frågor angående planen kommer att mailas ut till
vårdnadshavare under april 2015 och vi har samtal med barnen utifrån kartläggningen.
Främjande del – ”det främjande arbetet ska vara en del av verksamhetens kontinuerliga
värdegrundsarbete och ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till
en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.” Arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd.
Beskriv förskolans lokala ställningstagande mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
Förskolan Knatteborgen ska vara fri från diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.
Vi tar kraftigt avstånd från alla former av mobbning och kränkande behandling.
Alla barn ska känna sig trygga i vår förskola. Trygghet och arbetsro är
grundförutsättningarna för barns utveckling och lärande. Barnen ska med tillförsikt och
glad förväntan kunna gå till förskolan som ska präglas av tillit, respekt och trygghet.
Diskriminering enlig diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 4 §
1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
(”Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.” Arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, s. 8. Skolverkets allmänna råd.)
2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som
kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning,
visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen,
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
(”Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det diskriminering.”
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, s. 9. Skolverkets allmänna råd.)
4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet.
5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
2
ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot
denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
(”Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har lika
rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock
inte alltid att alla barn ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med
någon diskrimineringsgrund kränker ett barns värdighet.” Arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd.)
Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 5 §
1. Kön: att någon är kvinna eller man,
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön,
3. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande,
4. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
5. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,
6. Ålder: uppnådd levnadslängd.
7. Religion och annan trosuppfattning
Beskriv hur ni arbetar främjande utifrån varje diskrimineringsgrund.
På Knatteborgen arbetar vi så här utifrån varje diskrimineringsgrund:
1. Kön:
*möt barnen som enskilda individer.
*använd samma ton och språk mot alla barn.
*använd material, litteratur, sånger, lekar utifrån ett genusperspektiv.
* var observant på egna värderingar.
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck:
*lägg inte fokus på hur människor är klädda.
*erbjud utrymme för den fantasifulla och kreativa leken.
*uppmuntra till att använda olika slags klädesplagg, smycken.
3. Etnisk tillhörighet:
*påverka inte barnen med egna värderingar och uppfattningar.
*ta tillvara alla barns modersmål i olika traditioner, aktiviteter, språk, lekar,
sånger, mat och ta hjälp/involvera familjerna i detta arbete.
*använd litteratur som speglar olika kulturer.
4. Funktionshinder:
*hjälp barnen att lyckas.
*inhämta kunskap om funktionsnedsättningen.
*anpassa miljön, inne som ute.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
3
*samtala med barnen om funktionsnedsättningen, använd litteratur, film,
skådespel.
*använd ordet funktionsnedsättning inte funktionshinder. Det ska inte vara ett
hinder.
5. Sexuell läggning:
*lägg inte fokus på några värderingar i familjers sätt att leva.
*använd litteratur som speglar olika familjekonstellationer.
*möt upp och förklara utifrån barnens funderingar och frågeställningar.
6. Ålder:
*utgå från barnens olika behov och nyfikenhet istället för ålder.
*samtala om att vi är olika, har olika behov och färdigheter.
7. Religion och annan trosuppfattning:
*vara öppen för mångfalden i religion och tro
*använd litteratur som speglar olika kulturer.
*ta till vara alla barns modersmål i olika traditioner, aktiviteter, språk, lekar,
sånger, mat och ta hjälp/involvera familjerna i detta arbete.
Beskriv hur ni arbetar främjande med att förankra respekten för alla människors lika
värde samt hur ni skapar en miljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Se
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 18
Genom lek och samtalssituationer får barnen information och kännedom om hur vi ska vara
mot varandra och de ges möjlighet att visa hur de ska gå till väga om de känner sig kränkta eller
diskriminerade.
Under barnens hela vistelse på förskolan ska vi vuxna vara goda förebilder och visa barnen hur
de kan lösa konflikter och reflektera över sitt handlande genom frågor som:
*Hur kände du?
*Hur tänkte du?
*Hur tror du att din/dina kompis/ar kände sig?
*Hur skulle du vilja att det var?
*Hur tänker du att du kan göra för att det ska bli bra?
Arbetet i grupperna ska genomsyras av aktiviteter som främjar jämställdhet, jämlikhet och
likabehandling – där barngruppen skall vara så sammansatt att alla barn får samma möjlighet
till bästa lek och utveckling.
Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska genom personalens och
föräldrars försorg känna till och förstå hur viktigt det är att respektera andra, hjälpas åt, visa
hänsyn och uppträda trevligt mot varandra.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
4
Barns delaktighet – Beskriv hur ni arbetar med varje barns delaktighet i det främjande
arbetet med årets plan.
Genom vårt värdegrundsarbete på förskolan där vi konkret arbetar med kompissolen som
stärker och synliggör det positiva i det främjande arbetet.
I vårt dagliga arbete (rutiner och aktiviteter) med barnen; enskilt, i små eller stora grupper ges
barnen utrymme och möjlighet att komma till tals.
Vid samtalar om ”våra strålar” på solen. Barnen ritar och skapar bilder utifrån deras känslor
och upplevelser. Vi använder oss av ipad, foton och bilder där barnen kan visa hur de känner
och upplever sin situation på förskolan.
Under barnens lek får vi som närvarande pedagoger iaktta vad, var och hur barnen bearbetar
sina känslor och upplevelser och om vid behov gå in och hjälpa, stötta och vägleda barnen.
Barns synpunkter och önskemål kring våra trivselfrågor tas upp på APT och bearbetas av oss
pedagoger.
Beskriv hur barn får kännedom om innehållet i planen dvs. om sina rättigheter till
trygghet och allas lika värde.
Genom ett professionellt förhållningssätt av oss pedagoger och en tydlig struktur på förskolan
och på respektive avdelningar innehållande dagliga rutiner, regler och aktiviteter där våra
värdegrundsfrågor (kompissolen) ingår hela tiden. Vi samtalar, sjunger, läser om hur vi ska
vara mot varandra
Varje hösttermin, med nya barngrupper, startar vi med värdegrundsarbetet som rör
ordningsregler, jämställdhet och likabehandling och om vad som menas med diskriminering
och kränkande behandling. Detta utvärderas regelbundet under året av respektive avdelning
samt på gemensamma möten för all personal.
Beskriv hur ni arbetar med att planen ska vara känd för alla medarbetare.
Förskolechefen går igenom definitionen av kränkande behandling samt utarbetar en ny plan
mot diskrimineringar och kränkningar tillsammans med all personal årligen.
Planen aktualiseras återkommande på APT och på pedagogmöten och ska synas i
verksamheten samt vara med i avdelningarnas planering och reflektionstid.
Beskriv hur ni arbetar med att planen ska vara känd för föräldrar.
- Vi har välkomstsamtal och inskolning med alla nya barn och deras vårdnadshavare
där vi informerar om hur vi arbetar med årliga planen. Den sätts ut i bloggen för alla
föräldrar samt sätts in i Föräldrapärmen (finns tillgänglig på varje avdelning).
- I samverkan med samtliga barn och deras vårdnadshavare upprättas IUP. Här
delger vi föräldrar om hur det går med den årliga planen och föräldrar får möjlighet
att berätta hur de gör hemma.
- Förskolechef informerar vid första föräldramötet om planen.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
5
Förebyggande del – ”För att ha effekt är det viktigt att det förebyggande arbetet bedrivs
systematiskt. Ett första steg är att kartlägga risken för diskriminering och kränkande behandling från
förskolans eller skolans sida.” Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverkets
allmänna råd.
Beskriv hur ni har arbetat med årets kartläggningar i förskolan. Se Skolverkets allmänna råd
om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 24.
*Varje avdelning har gjort en riskbedömning var i lokalen inne/ute det kan förekomma/finns
störst risk för kränkande behandling, trakasserier och mobbning.
Beskriv resultatet av årets kartläggningar. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling s. 25.
Resultat: *Vi har sett att:
*risk för kränkande behandling, trakasserier och mobbning kan förekomma på toaletter, i hallar
och småutrymmen samt i rum där dörrar kan stängas. Riskområden ute: I skogen, inne i
lekstugan, bakom förråd och andra mindre utrymmen.
*vi behöver arbeta mer med barn i mindre grupper vid våra rutiner och aktiviteter och vid våra
övergångar för att minska risken för konflikter.
*vi behöver vara mer närvarande i barnens lek för att kunna stimulera barnens samspel och
hjälpa dem att reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
Sätt upp konkreta och uppföljningsbara mål som utgår från resultatet av kartläggningar.
Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 25.
1. Alla barn ska känna sig trygga var de än är på förskolan dvs även på toaletter, i hallar, i
småutrymmen, i skogen, bakom förråd, mm., både ute som inne.
2. Göra barnen mer delaktiga i trivselregler och möjlighet att påverka verksamheten inne som
ute.
3. Dela upp barnen i mindre grupper vid övergångar, rutiner och aktiviteter.
4. Öka barnens möjlighet att i leken samspela och respektera varandra.
5. Få vårdnadshavarna mer delaktiga i kartläggningen, använda frågeformulär och samtal.
Beskriv de insatser som ni ska genomföra. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling s. 25.
1.Mål: Alla barn ska känna sig trygga var de än är på förskolan på toaletter, i hallar, i
småutrymmen, i skogen, bakom förråd, mm., både ute som inne.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
6
Åtgärd: Alla avdelningar gör handlingsplaner för att förebygga detta. Vi ska sträva efter att det
alltid är närvarande vuxna där barn befinner sig.
Klart: november 2014
Ansvarig: Avdelningsansvariga har huvudansvaret.
2.Mål: Göra barnen mer delaktiga i trivselregler och möjlighet att påverka verksamheten inne
som ute.
Åtgärd: Starta barn råd som kontinuerligt tar upp trivselregler utifrån ett barnperspektiv. Alla
barn är delaktiga i trivselregler och har möjlighet att påverka verksamheten.
Klart: December 2014.
Ansvarig: Avdelningsansvariga och förskolechef.
3. Mål: Dela upp barnen i mindre grupper vid våra övergångar, rutiner och aktiviteter.
Åtgärd: Pedagogerna ska arbeta mer med barnen i mindre grupper vid alla olika moment för
att minska risken för konflikter.
Klart: Juni 2015
Ansvarig: Alla pedagoger men avdelningsansvariga har huvudansvaret.
4. Mål: Öka barnens möjlighet att i leken samspela och respektera varandra.
Åtgärd: Pedagogerna ska vara mer närvarande i barnens lek för att kunna stimulera barnens
samspel och hjälpa dem att reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
Klart: Oktober 2014.
Ansvarig: Alla pedagoger.
5.Mål: Öka vårdnadshavarnas delaktighet i kartläggningen genom att ställa ”månadens fråga!”
Åtgärd: Utforma olika frågeställningar kring vår plan. Ex. Vad betyder noll tolerans för er?
Klart: Juni 2015
Ansvarig: Förskolechef och avdelningsansvariga det ska dock genomföras av alla.
Barns delaktighet – Beskriv hur barn har varit delaktiga i det förebyggande arbetet med
årets plan. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 25.
*Genom intervjuer och samtal med barnen kontinuerligt och i arbetet med våra trivselfrågor
och kompissolen har de blivit mer delaktiga i det förebyggande arbetet.
*Vid samtal med barnen där konflikter uppstått har barnen berättat med egna ord vad, var och
hur de upplevt situationen/händelsen. Vi tillsammans med barnen följer upp det som hänt vid
fler samtal alternativt vid samlingar.
Åtgärdande del – ”Om ett barn eller en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling
måste åtgärder vidtas snabbt. Därför är det viktigt att rutinerna för hur personalen ska agera i sådana
situationer är väl förankrade i verksamheten.” Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
Skolverkets allmänna råd.
Beskriv era rutiner för att tidigt upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande
behandling. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s.
27.
All personal på Knatteborgens förskola ska arbeta för att motverka alla former av kränkande
behandling och trakasserier. Den som uppmärksammar en kränkande handling eller
trakasserier ingriper omedelbart och tar därefter kontakt med respektive förskolepersonal och
alltid förskolechef. Så snart förskolan får kännedom om att kränkningar och trakasserier
förekommer görs en anmälan och en utredning sätts igång.
Rutiner för att tidigt upptäcka:
Kommunikation med föräldrar
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
7




Vi är tillgängliga och berättar för föräldrarna om det enskilda barnet.
Vi fångar upp föräldrarnas eventuella oro och erbjuder samtal.
Vi är noga med att använda ett värdegrundat språk.
Den årliga planen finns på alla avdelningar och är tillgänglig för föräldrarna.
Pedagogernas förhållningssätt
 Vi är aktiva och har fokus på barnen.
 Vi reflekterar över det vi ser och hör.
 Vi är närvarande i barnens lek och vägleder dem.
 Vi observerar och dokumenterar, vilket är ett underlag för reflektion och samtal på
avdelnings- och personalkonferenser.
Det är viktigt att all personal känner till rutinerna om hur ett ärende ska hanteras. Det är också
viktigt att barn och vårdnadshavare vet var de ska vända sig samt hur ärendet kommer att hanteras.
Anmäla:
 Om en pedagog får kännedom eller ser/upplever att något barn har utsatts för trakasserier
eller kränkande behandling så ska detta anmälas till förskolechefen.
 Pedagogen fyller i en incidentrapport som finns på Pyssnet.
 Rapporten sparas på förskolan.
 Berörda Föräldrar informeras om händelsen.
 Förskolechefen, i sin tur, anmäler till huvudman. Detta görs på avsedd blankett på Pyssnet under”Barn och elevhälsa”- Rutin för att anmäla till huvudman kränkning, trakasserier, barn och olycksfall – Fyll i
webformuläret ”anmälan till huvudman ” – skicka. Detta gäller alla händelser och inga värderingar
görs utifrån hur allvarlig händelsen är. Inga bevis behövs.
Beskriv era rutiner för att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och
kränkande behandling. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling s. 31.
Ansvarig pedagog dokumenterar det den har observerat vid eventuell misstanke om någon
form av kränkande behandling eller trakasserier. Ansvarig pedagog informerar omgående
förskolechef som vidtar utredning och lämpliga åtgärder beroende på ärendets karaktär.
Rutiner för att utreda och dokumentera
1. Den som upptäcker en händelse eller blir uppsökt av ett barn anmäler detta till
förskolechef.
2. Förskolechef ansvarar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring angivna
uppgifter. (Detta kan delegeras till annan personal. Vilket är kommunicerat till samtliga).
Förskolechef kallar till samtal med berörda personer, inklusive vårdnadshavare vid behov,
samlar fakta från de inblandade. Barnsamtal sker utan bedömning och moralisering.
En utredning påbörjas. Detta gäller alla händelser dvs. det ska inte göras någon
värdering av ur allvarligt en händelse är. Inga bevis behövs. Barnens egna berättelse,
som formuleras av dem själva eller deras föräldrar, måste tas på allvar.
3. Utredning påbörjas och var och en berättar sin upplevelse av händelsen.
Ansvarig pedagog alt förskolechef agerar objektivt.
4. Samtalet och utredningen dokumenteras på avsedd blankett som finns på Pyssnet.
5. Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall. Ibland
räcker några frågor för att få händelsen utredd. Ibland kan de bli mer långtgående och
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
8
omfatta många barn. I vissa fall även involvera barnens vårdnadshavare.
6. Utredningen dokumenteras på avsedd blankett. VAD har inträffat?
.
Beskriv era rutiner för att åtgärda trakasserier och kränkande behandling utifrån ett
a, barn – barn och b, vuxen – barn perspektiv. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling s. 36.
a). Åtgärder vid trakasserier och kränkningar mellan barn-barn:
Pedagog uppmärksammar och pratar med barnen om vad som hänt använder ”öppna” frågor.
Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabelt. Involvera alltid
förskolechef och föräldrarna vid upprepade trakasserier eller kränkningar. Dokumentera
åtgärder som görs. Följ alltid upp det som hänt.
b). Åtgärder vid trakasserier och kränkningar mellan vuxen-barn:
Medarbetare observerar och dokumenterar vid misstanke om någon form av kränkning sker
och informerar omgående och skyndsamt förskolechefen. Förskolechefen anmäler upplevelser
av kränkningar och trakasserier till huvudman skyndsamt.
Åtgärd:
 Åtgärder vidtas snabbt och vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.
 Åtgärderna baseras på den analys som gjorts av utredningen och riktas till både den som
utsatts och den som utfört kränkningen. Om behov finns så konsulteras förskolepsykolog
eller specialpedagog.
 Åtgärderna dokumenteras av förskolechef eller ansvarig pedagog.
Följa upp:
 Förskolechef alternativt ansvarig pedagog kallar till uppföljningssamtal med inblandade.
 Åtgärdsprogrammet utvärderas.
 Ett nuläge identifieras och finns behovet så upprättas en ny plan samt nytt datum för
uppföljning.
När vuxen kränker barn:
 Den som får kännedom om att ett barn känner sig kränkt eller diskriminerad av vuxen
anmäler det skyndsamt till förskolechefen.
 Förskolechefen informerar berörda vårdnadshavare.
 Förskolechefen anmäler skyndsamt till huvudmannen.
 Förskolechefen ansvarar för att anmäla till huvudman, dokumentera, utreda, åtgärda och
följa upp.
Pysslingen Förskolors rutiner för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Förskolechefens ansvar
Att Pysslingen Förskolors rutin för att anmäla diskriminering, barnolycksfall och
kränkande behandling följs och är känd av alla på förskolan.
Att alla barnolycksfall, barns upplevelse av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling anmäls skyndsamt till huvudman.
Rutiner för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
9
Alla medarbetare på förskolan
1. Alla upplevelser barn anser sig ha gällande diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling ska dokumenteras och skyndsamt anmälas till
förskolechef.
2. Alla barnolycksfall dokumenteras och rapporteras skyndsamt till förskolechef.
Förskolechef
3. Förskolechef rapporterar skyndsamt och avidentifierat alla barnolycksfall, barns
upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling till
huvudman.
4. Ett webbformulär på PyssNet ska fyllas i av förskolechef. Under Barn &
Elevhälsan och rubriken ”rapportera kränkning och olycksfall” görs rapporten
till huvudman.
5. Rapporten sparas automatiskt i ett arkiv och kan skrivas ut. Ett mail om att en
rapport är gjord, går automatiskt till ansvarig verksamhetschef och PyssO.
6. Vid allvarliga eller brådskande incidenter bör förskolechef även ha
direktkontakt med verksamhetschef.
7. Förskolechef ansvarar för att händelsen utreds, berörda informeras och att
åtgärder vidtas skyndsamt enligt lag. Händelser utreds och dokumenteras på
förskola.
Huvudman
8. Verksamhetschefen följer upp händelser med förskolechef.
9. PyssO - sammanställer företagsövergripande, rapporter om diskriminering,
barnolycksfall och kränkande behandling och rapporterar till verksamhetschef
och utbildningsdirektör på Pysslingen Förskolor.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
10
Download