Riktlinje ledarskap på KTH

advertisement
RIKTLINJE
Dokumentdatum
2015-11-02
Diarienummer
V-2015-0769 ks kod 1.2
Skapat av
Personalavdelningen
Riktlinje Ledarskap
Sammanfattning
Gott ledarskap är strategiskt viktigt för KTH.
Arbetet vid KTH grundar sig i den akademiska traditionen med frihet, kunskapssökande och
kollegialitet. Ledarskap med personligt ansvar är nödvändigt för att skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Personer i ledande ställning tar ansvar inte bara för den dagliga verksamheten utan också för
medarbetarnas välbefinnande och den strategiska utvecklingen.
Ledarskapet handlar om att söka kreativa lösningar, att ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och
om att samarbeta – utanför universitetet, men också inom vår egen organisation. KTH är en
arbetsplats fylld med kompetenta, kreativa och professionella medarbetare från olika områden. Ett
tydligt ledarskap gynnar vår verksamhet och klargör förväntningarna som ställs på chefer/ledare i
arbetet för att nå KTH:s mål och visioner. 1
Chef/ledare ska säkerställa att gällande regelverk följs, riktlinjen Ledarskap ska fungera som ett av flera
stöd i ledarskapet.
En Ledare vid KTH leder och fördelar arbetet inom det område hon eller han ansvarar för men oftast
utan direkt personalansvar.
En chef har personalansvar, leder och fördelar arbetet inom den egna personalgruppen och är
arbetsgivarrepresentant. Personalansvaret innebär ansvar för att lagar och avtal som rör anställda och
medarbetare följs.
Som medarbetare ses alla anställda vid KTH samt andra verksamma, exempelvis Professorer Emeriti,
affilierade, adjungerade, stipendiater och konsulter.
1 Utvecklingsplan 2013-2016 och Vision 2027
1 (4)
RIKTLINJE
Dokumentdatum
2015-11-02
Ev. diarienummer
V-2015-0769
Ledarskap
Bra ledarskap är en förutsättning för att KTH ska kunna nå de mål och visioner som anges i
Utvecklingsplan 2013-2016 och Vision 2027:
”KTH år 2027 är ett av Europas ledande tekniska universitet. Hög kvalitet i utbildning, forskning och
samverkan och tydlig identitet skapas av de bästa lärarna, forskarna och studenterna. KTH värnar om teknikens
roll i samhället och tar ansvar för dess påverkan. Här skapas innovativa lösningar på globala utmaningar.” 2
”KTH ska genom excellens i forskning och utbildning och nära samverka med det omgivande samhället fortsätta
att stärka sin position som ett av Europas främsta tekniska universitet” 3
Väl utvecklat ledarskap och ett väl utvecklat medarbetarskap är grunden för en fungerande verksamhet
och en förutsättning för att förstå varandras funktioner och olika perspektiv. Ett gott ledarskap och
medarbetarskap utövas av medarbetare som vill påverka resultat och utveckling utifrån
verksamhetsmålen. Grunden ligger i förhållningssätt och arbetsformer och utgår från ansvar,
förtroende, delaktighet, samarbete, öppenhet och respekt för varandra, varandras roller och
arbetsuppgifter. Innehåll och ansvar i rollen som ledare/chef beror på var i organisationen man arbetar
och vilka uppgifter som är delegerade.
För att kunna utöva ett gott ledarskap erbjuder KTH möjlighet att utveckla egna förmågor, bland annat
att hantera olika typer av förändringar, arbeta för fortsatt utveckling, leda framgångsrika team, knyta
samarbetsallianser, kommunicera, hantera konflikter och obekväma situationer samt upprätta goda
relationer.
Ledare vid KTH leder och fördelar arbetet inom det egna området, men oftast utan ett direkt
personalansvar. Exempel på ledarroller utan formellt personalansvar är grundutbildningsansvarig,
studierektor, forskarutbildningsansvarig, projektledare och handledare för doktorander.
Chef vid KTH har personalansvar, leder och fördelar arbetet inom den egna personalgruppen och är
arbetsgivarrepresentant. Personalansvaret innebär ansvar för att lagar och avtal som rör anställda och
medarbetare följs. Exempel på chefsroller är skolchef, administrativ chef, avdelningschef och
gruppchef.
Som medarbetare ses alla anställda vid KTH samt andra verksamma, exempelvis Professorer Emeriti,
affilierade, adjungerade, stipendiater och konsulter.
2
3
Vision 2027
Utvecklingsplan 2013-2016
2 (4)
RIKTLINJE
Dokumentdatum
2015-11-02
Ev. diarienummer
V-2015-0769
Ledare och chefer ska ansvara för att…
•
utifrån verksamhetens mål driva verksamheten framåt med planering och uppföljning
•
utveckla verksamheten så att jämställdhet och mångfald ökar
•
upprätta ett gott samarbete mellan chef/ledare
•
sätta upp konkreta, tydliga och uppnåbara mål för den egna gruppen/avdelningen och att
kommunicera dem tydligt
•
rätt kompetens finns tillgänglig för att uppnå verksamhetens mål
•
kommunicera fattade beslut, överenskommelser och annan relevant information till
medarbetarna
•
ha kunskap om arbetsmiljöuppgifter och agera förebyggande för att förhindra missförstånd,
konflikter, diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling
•
tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer arbeta för samverkan och
samarbete inom och över gruppgränser beroende på frågans karaktär
•
arbeta för ett tryggt arbetsklimat, där medarbetare och studenter vill och vågar dela med sig av
nya idéer samt ge konstruktiv feedback som kan utveckla verksamheten
•
utveckla den egna kompetensen som ledare/chef och däribland din egen kompetens i
jämställdhets- och mångfaldsarbete, och ta del av de kurser som KTH arrangerar
•
vid behov av stöd rådgöra i första hand med närmaste chef eller skolans HR-ansvarig och i
andra hand med en HR-specialist från personalavdelningen
och medarbetare
3 (4)
RIKTLINJE
Dokumentdatum
2015-11-02
Ev. diarienummer
V-2015-0769
Chef med personalansvar ska dessutom ansvara för att…
•
leda och fördela arbetet
•
arrangera regelbundna tillfällen för information och diskussioner för att uppmuntra samarbete
och meningsutbyten som följer upp driver verksamheten framåt, till exempel i form av
arbetsplatsträffar och avdelningsmöten
•
tillsammans med medarbetarna utveckla vars och ens kompetens och potential
•
regelbundet erbjuda och genomföra medarbetar- och löne-/lönesättande samtal
•
nya medarbetare får en väl genomtänkt introduktion till arbetsplatsen och till KTH:s
värdegrund och verksamhet
•
regelbundet och tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbeta med det systematiska
arbetsmiljöarbetet
•
uppfylla arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
•
vara uppmärksam och ta tag i alla former av personalproblem
•
medarbetare med lärarbefattning känner till skyldigheten att rapportera sina bisysslor
•
arbeta långsiktigt med kompetensutveckling och personalförsörjning, rekrytera nya
medarbetare, avsluta medarbetares anställning vid pensionering, övergång till annan
verksamhet eller vid tillfällen då anställningen upphör av andra skäl och att då hålla
avslutningssamtal.
4 (4)
Download