STORFÖRETAG IV/2016 - S

advertisement
EUROPEISKA
STORFÖRETAG IV/2016
TECKNINGSPERIOD: 12.9–17.10.2016
Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Anbudet ges av: S-Banken Ab (”S-Banken”) Privatkunder kan
lämna in teckningsförbindelsen på S-Bankens webbank och företagskunder hos S-Bankens företagsfinansieringschefer.
Underliggande
Aktiekorg som består av 10 börsföretag
tillgångar
Obligationens lånespecifika villkor och emittentens grundprospekt
av 8.7.2016 (Structured Note and Certificate Programme)
inklusive kompletteringar finns på S-Banken och
www.s-banken.fi/europeiska-storforetag.
Minimiteckning 1 060 € (med beaktande av teckningspriset på 106 %)
Teckningskurs
Placeringstid
S-BANKEN.FI
106 %
5 år
SÄKER AVKASTNING
PÅ DITT SPARKAPITAL
S-PLACERINGSOBLIGATION EUROPEISKA
STORFÖRETAG IV/2016
S-Banken lanserar en kapitalskyddad placeringsobligation för teckning. Genom
att placera i den kan du nu dra nytta av en eventuell värdeuppgång i aktier i
olika europeiska storföretag på ett lätt och säkert sätt. Den kapitalskyddade
placeringsobligationen lämpar sig för dig om du vill få en högre avkastning på
ditt sparkapital än vad en tidsbunden insättning ger men inte vill ta risker som
direkta placeringar på aktiemarknaden medför.
Tack vare placeringsobligationens kapitalskydd är ditt sparkapital tryggat: oberoende av hur aktiekurserna utvecklas får du tillbaka det placerade nominella
beloppet på förfallodagen. Villkoret för återbetalningen av det nominella beloppet (kapitalskyddet) gäller endast på förfallodagen och täcker inte den betalda överkursen. Återbetalningen är behäftad med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Även eventuell avkastning som baserar sig på aktiekorgens
värdeuppgång betalas på förfallodagen. Du behöver alltså inte följa med marknadsutvecklingen.
Genom att placera i placeringsobligationen Europeiska Storföretag kan du dra
nytta av tio europeiska storföretags aktieutveckling via en enda placering. Företagen i aktiekorgen är ledande aktörer med långa anor i sina branscher. Den
branschvisa och geografiska diversifieringen minskar aktiekorgens risk.
2
S-PLACERINGSOBLIGATION
EUROPEISKA STORFÖRETAG IV/2016
PLACERING SOM ÄR BUNDEN TILL AKTIEUTVECKLINGEN I TIO EUROPEISKA FÖRETAG
Lyhyesti
En kapitalskyddad1 placering, där
avkastningen fastställs utifrån utvecklingen i en aktiekorg med tio
europeiska börsföretag.
Företagen i aktiekorgen är AstraZeneca plc, AXA S.A., Bayerische
Motoren Werke AG, Daimler AG,
GlaxoSmithKline plc, Royal Dutch
Shell plc, Swiss Re AG, Telefonica
S.A., Total S.A. och Vivendi S.A.
Som värdeutveckling för de fyra
aktier som utvecklas bäst fixeras
en fast avkastning på 20 % (ersättningsnivå). Utvecklingen för de resterande aktierna är inte begränsad.
Placeringen har en preliminär avkastningsfaktor på 75 %2 för en positiv avkastning som beräknats enligt lånevillkoren för aktiekorgen
Placeringstiden är 5 år.
Miksi sijoittaa?
Riskitekijöitä
Placeringsobligationen ger dig möjlighet att på ett tryggt sätt ta del av
värdeutvecklingen för en aktiekorg
bestående av aktier i olika europeiska företag. Ditt kapital är skyddat1, och du drar nytta av aktiernas
eventuella värdeuppgång.
Avkastningen på obligationen beror
på de underliggande tillgångarnas
utveckling. Om de underliggande
tillgångarna inte utvecklas på önskvärt sätt kan placeraren gå miste
om avkastningen eller få en lägre
avkastning än väntat.
De företag som har valts till aktiekorgen är ledande företag med
långa anor i sina branscher.
Placeringsobligationen tecknas till
en överkurs på 6 %. Överkursen
återbetalas inte. Om avkastningen
på placeringsobligationen är mindre än överkursen förlorar placeraren den betalda överkursen helt eller delvis.
Den branschvisa och geografiska
diversifieringen minskar aktiekorgens risk.
Kapitalskydd1 100 % för det nominella kapitalet på förfallodagen.
Priset på andrahandsmarknaden
kan variera kraftigt under placeringstiden på grund av bland annat
räntenivån och de underliggande
tillgångarnas utveckling.
Återbetalningen av obligationen är
förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Om
emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade nominella beloppet och eventuell avkastning helt eller delvis. Dessutom
förknippas återbetalningen av obligationen med risker som beskrivs
närmare i punkten Centrala riskfaktorer på sida 10.
1
Villkoret gällande återbetalningen av det nominella beloppet, dvs. kapitalskyddet, gäller endast på förfallodagen. Villkoret täcker ingen eventuell överkurs eller teckningsprovision. Före förfallodagen kan obligationens värde vara högre eller lägre än det placerade nominella beloppet. Återbetalningen av det nominella beloppet är förknippad
med risk för emittentens återbetalningsförmåga.
2
Den slutgiltiga avkastningsfaktorn fastställs senast på emissionsdagen. Emissionen återkallas om avkastningsfaktorn inte kan fastställas på en nivå som är minst 65 %.
3
KORT MARKNADSÖVERSIKT
Den ekonomiska tillväxten fortsätter i euroområdet
Trots resultatet av Storbritanniens folkomröstning om utträde ur
EU (Brexit) i somras, har den ekonomiska utvecklingen i euroområdet varit fortsatt försiktigt positiv. Resultatet har främst påverkat
utsikterna för Storbritanniens hemmamarknad. Utifrån industrins
konfidensindikatorer är utsikterna för euroområdet nu starkast
jämfört med andra betydande ekonomier.
Europeiska centralbanken bedriver en mycket
expansiv penningpolitik
euroområdet sjunkit till rekordlåga nivåer, som förväntas hålla i
sig långt in i framtiden. Europeiska centralbankens positiva förhållningssätt mot stimulansåtgärder har bidragit till en fortsatt låg
eurokurs, vilket i sin tur främjar konkurrenskraften för företag i
euroområdet.
Utsikter som håller ekonomin fortsatt stabil, samt en låg avkastning på ränteplaceringar, gör att många placerare fortsättningsvis
väljer aktier i stället för ränteplaceringar. Vi anser att detta gynnar
särskilt solida storföretag som erbjuder en måttlig risk som alternativ till låg ränteavkastning.
Samtidigt har de betydande centralbankerna i världen fortsatt
den expansiva penningpolitiken. Till följd av detta har räntorna i
Källa: S-Banken 2.9.2016
Jämförelse av den historiska utvecklingen av aktiekorgen S-Placeringsobligation Europeiska Storföretag IV/2016 med
EURO STOXX 50 Index som beskriver utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden 2.9.2011–2.9.2016
180 %
220
Aktiekorg
Osakekori
EURO STOXX 50 Index
-indeksi
180 %
140 %
140 %
100 %
100 %
60 %
60 %
20 %
09/2005
09/2011
09/2007
09/2012
09/2009
09/2013
09/2011
09/2014
09/2013
09/2015
09/2015
09/2016
Källor: S-Banken, information om underliggande tillgångar från Bloomberg, 5.9.2016. Startnivån är indexerad till 100 %. Vid beräkningen av aktiekorgens utveckling har
överkursen, snittvärderingen enligt lånevillkoren, ersättningsnivån för de fyra bästa aktierna eller avkastningsfaktorn inte beaktats. Avkastningen enligt lånevillkoren kan avvika
betydligt från aktiekorgens utveckling.
OBSERVERA ATT DEN HISTORISKA UTVECKLINGEN INTE ÄR EN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING ELLER VÄRDEÖKNING
4
AKTIEKORG
Aktiekorgen består av tio företags aktier med jämna vikter.
Företag
Bransch
Land
Fördelning enligt rekommendationer av Bloombergs analytiker
AstraZeneca plc
Läkemedel
Sverige/Storbritannien
37 %%
45,4
31,5 %
AXA S.A.
Försäkring
Frankrike
42 %%
80,7
50 %
8,0 %
%
3,2
Bayerische Motoren Werke AG
Bilindustri
Tyskland
26,5 %
%
51,5
50 %
23,5
%
9,1 %
Daimler AG
Bilindustri
Tyskland
41 %%
63,6
50 %
%
18,29 %
GlaxoSmithKline Plc
Läkemedel
Storbritannien
34,5 %
%
29,0
48,5 %
17 %
%
19,4
Royal Dutch Shell Plc
Energiförsörjning
Nederländerna
47 %%
59,4
47 %
%
6,26 %
Swiss Re AG
Försäkring
Schweiz
58,5 %
%
31,3
31 %
10,5 %
%
18,7
Telefónica S.A.
Telekom
Spanien
38,5 %
%
50,0
48,5 %
13 %
%
10,5
Total S.A.
Energiförsörjning
Frankrike
42,5 %
%
48,6
32,5 %
25 %
%
14,3
Vivendi S.A.
Medier
Frankrike
26,5 %
%
34,5
47 %
26,5 %
%
20,7
Köp
Osta
Behåll
Pidä
31,5 %
%
15,2
Sälj
Myy
Källa: Bloomberg, 5.9.2016
FÖRETAGSBESKRIVNINGAR
AstraZeneca plc
Daimler AG
AstraZeneca är ett världsledande företag inom läkemedelsforskning och utveckling av innovativa receptbelagda läkemedel. Företaget finns i över 100 länder och tillverkar sina produkter i 16
länder. Omsättningen 2015 var cirka 24,7 miljarder US-dollar och
vinsten före skatt cirka 3,1 miljarder dollar. Företaget har cirka
61 000 anställda. Ytterligare information: www.astrazeneca.com
Daimler är en av de största biltillverkarna i världen. Exempel
på företagets varumärken är Mercedes-Benz, AMG, Maybach,
Smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra och
Thomas Built Buses. Företaget har produktionsenheter i 19 länder. Omsättningen 2015 var cirka 149,5 miljarder euro och vinsten före skatt cirka 12,7 miljarder euro. Företaget har cirka
284 000 anställda. Ytterligare information: www.daimler.com
AXA S.A.
AXA är ett av de största försäkringsbolagen i världen och tillhandahåller också finansieringstjänster. Till företagets viktigaste tjänster hör egendoms- och skadeförsäkringar, livförsäkringar, hälsoförsäkringar och kapitalförvaltning. Företaget finns i 64 länder.
Omsättningen 2015 var cirka 98,5 miljarder euro och vinsten före
skatt cirka 8,2 miljarder euro. Företaget har 166 000 anställda.
Ytterligare information: www.axa.com
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
BMW:s affärsverksamhet fokuserar på utveckling och tillverkning
av högklassiga fordon. Företaget har 30 produktionsenheter och
år 2015 tillverkade företaget cirka 2,2 miljoner fordon. Omsättningen 2015 var cirka 92,2 miljarder euro och vinsten före skatt
cirka 9,2 miljarder euro. Företaget har cirka 122 000 anställda.
Ytterligare information: www.bmwgroup.com
GlaxoSmithKline Plc
GlaxoSmithKline tillverkar läkemedel, vacciner och egenvårdsläkemedel. Företaget har 89 produktionsanläggningar samt produktutvecklingscenter i Storbritannien, USA, Belgien och Kina.
Företagets omsättning 2015 var cirka 23,9 miljarder brittisk pund
och vinsten före skatt cirka 10,5 miljarder pund. Företaget har
cirka 101 000 anställda i mer än 100 länder. Ytterligare information: www.gsk.com
Royal Dutch Shell Plc
Royal Dutch Shell är ett bolag som fokuserar på prospektering
och förädling av olja och naturgas samt försäljning och marknadsföring av oljebaserade produkter. Företaget har verksamhet
i över 70 länder. Omsättningen 2015 var cirka 265,0 miljarder
US-dollar och vinsten före skatt cirka 2,0 miljarder dollar.
Företaget har cirka 93 000 anställda. Ytterligare information:
www.shell.com
5
Swiss Re AG
Swiss Re tillhandahåller försäkrings- och återförsäkringstjänster.
Företaget finns i 25 länder. År 2015 var företagets omsättning cirka 35,7 miljarder US-dollar och vinsten före skatt cirka 5,3 miljarder dollar. Företaget har närmare 13 000 anställda. Ytterligare information: www.swissre.com
Telefónica S.A.
Telefónica tillhandahåller telekom- och IT-tjänster i 16 länder.
Företagets omsättning 2015 var cirka 47,2 miljarder euro och
vinsten före skatt cirka 310 miljoner euro. Företaget har närmare 130 000 anställda runt om i världen. Ytterligare information:
www.telefonica.com
marknadsföring av oljeprodukter. Företaget tillverkar också specialkemikalier för kemisk industri. Företaget har verksamhet i
över 130 länder samt prospektering och förädling av oljeprodukter i över 50 länder. Företagets omsättning 2015 var cirka 143,4
miljarder US-dollar och vinsten före skatt cirka 6,4 miljarder dollar. Företaget har cirka 96 000 anställda. Ytterligare information:
www.total.com
Vivendi S.A.
Vivendi är ett medieföretag vars dotterbolag är bland annat Canal+ och Universal Music. Företagets omsättning 2015 var cirka 10,8 miljarder euro och vinsten före skatt cirka 1,2 miljarder
euro. Företaget har över 16 000 anställda. Ytterligare information:
www.vivendi.com
Total S.A.
Total är ett världsledande oljebolag. Företaget fokuserar på prospektering och förädling av olja och naturgas samt försäljning och
Källor: S-Banken, företagens webbplatser, 5.9.2016.
HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?
Avkastningen på placeringsobligationen baserar sig på utvecklingen av en aktiekorg som består av tio börsföretags aktier med
jämna vikter. Avkastningen på aktiekorgen beräknas som medelvärde av aktieavkastningen genom att multiplicera värdeförändringen för respektive aktie med aktiens vikt (1/10) i aktiekorgen
och räkna ihop dessa siffror. Värdeförändringen för respektive aktie beräknas som procentuell förändring mellan aktiens start- och
slutvärde, dock så att värdeförändringen för de fyra aktier som utvecklats bäst ersätts med fast avkastning som är 20 % (ersättningsnivå) oberoende av hur dessa aktier faktiskt har utvecklats under placeringstiden. De resterande sex aktierna beaktas
enligt deras faktiska värdeutveckling, och avkastningen på dem
kan inverka positivt eller negativt på aktiekorgens avkastning.
Startvärdet på respektive aktie fastställs genom en observation
26.10.2016 och slutvärdet som medelvärde av aktiens månatliga observationsvärden under placeringstidens sista år, dvs. från
8.10.2020 till 8.10.2021 (sammanlagt 13 månatliga observatio-
ner). Eventuell utdelning beaktas inte vid beräkningen av avkastningen på aktiekorgen.
På förfallodagen betalas eventuell positiv avkastning multiplicerat
med avkastningsfaktorn till placeraren. Den preliminära avkastningsfaktorn är 75 %. Den slutliga avkastningsfaktorn fastställs
enligt marknadsläge senast på emissionsdagen och är minst
65 %. Om aktiekorgens avkastning är noll eller negativ betalas
ingen avkastning på placeringen.
Oberoende av aktiekorgens utveckling återbetalas det placerade
nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Villkoret för
återbetalningen av det nominella beloppet gäller endast på förfallodagen och omfattar inte den betalda överkursen, och den är
förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Före
förfallodagen kan obligationens värde på andrahandsmarknaden
vara lägre eller högre än det nominella värdet.
Sijoitusobligaation takaisinmaksu eräpäivänä
Återbetalning
på förfallodagen
6
=
Nominellt belopp
+
Nominellt belopp
Avkastningsfaktor
Aktiekorgens avkastning enligt
lånevillkoren (minst 0 %)
EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV AVKASTNING SOM BASERAR SIG
PÅ HYPOTETISKA SIFFROR
Exempel 1: stigande marknad
Exempel 2: sjunkande marknad
Värdeförändring
som beaktas i
beräkningen av
avkastningen2
Startvärde
Slutvärde1
Aktiens värdeförändring
1
100
175
75 %
20 %
2
100
150
50 %
20 %
3
100
142
42 %
4
100
140
5
100
137
6
100
7
100
8
Värdeförändring
som beaktas i
beräkningen av
avkastningen2
Startvärde
Slutvärde1
Aktiens värdeförändring
1
100
145
45 %
20 %
2
100
105
5 %
20 %
20 %
3
100
95
-5 %
20 %
40 %
20 %
4
100
90
-10 %
20 %
37 %
37 %
5
100
85
-15 %
-15 %
131
31 %
31 %
6
100
80
-20 %
-20 %
126
26 %
26 %
7
100
67
-33 %
-33 %
100
118
18 %
18 %
8
100
58
-42 %
-42 %
9
100
103
3 %
3 %
9
100
57
-43 %
-43 %
10
100
95
-5 %
-5 %
10
100
43
-57 %
Aktie
Aktie
-57 %
Avkastning på aktiekorgen
19,00 %
Avkastning på aktiekorgen
-13,00 %
Avkastning på aktiekorgen
19,00 %
Avkastning på aktiekorgen
19,00 %
Avkastningsfaktor3
x 75 %
Avkastning på placeringsobligationen
Avkastningsfaktor3
14,25 %
Årlig avkastning4
x 75 %
Avkastning på placeringsobligationen
1,51 %
Årlig avkastning4
14,25 %
1,51 %
Värde som beräknats enligt lånevillkoren och som baserar sig på medelvärden på slutvärdet.
Värdeförändringen för de fyra aktier som utvecklats bäst ersätts med en fast ersättningsnivå som är 20 %.
3
Avkastningsfaktorn är preliminär och den fastställs senast på emissionsdagen och är minst 65 %. Om den slutliga avkastningsfaktorn är lägre än den preliminära är den
slutliga avkastningen lägre än i exemplen.
4
Med beaktande av teckningspriset på 106 %.
1
2
KALKYL S-BANKEN.
OBSERVERA ATT BERÄKNINGSEXEMPLEN BASERAR SIG PÅ HYPOTETISKA SIFFROR SOM INTE ÅTERSPEGLAR
DEN HISTORISKA ELLER FÖRVÄNTADE UTVECKLINGEN.
BERÄKNINGSEXEMPEL PÅ OLIKA UTFALL
Aktiekorgens avkastning
enligt lånevillkoren
Placerat nominellt
belopp
40 %
10 000 €
30 %
10 000 €
25 %
20 %
Placerat totalt
belopp1
Återbetalning
på förfallodagen2
Årlig avkastning
på placerat kapital1
10 600 €
13 000 €
4,17 %
10 600 €
12 250 €
2,94 %
10 000 €
10 600 €
11 875 €
2,30 %
10 000 €
10 600 €
11 500 €
1,64 %
10 %
10 000 €
10 600 €
10 750 €
0,28 %
5 %
10 000 €
10 600 €
10 375 €
-0,43 %
0 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-5 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-10 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-25 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-40 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
Exemplen ovan utgår från att placeringen behålls till förfallodagen. Eventuella skatter som placeraren åläggs att betala beaktas inte i kalkylerna i detta marknadsföringsmaterial.
1
Med beaktande av teckningspriset på 106 %.
2
Återbetalning som beräknats enligt lånevillkoren med den preliminära avkastningsfaktorn på 75 %.
7
ERBJUDANDETS HUVUDDRAG
Tidtabell
Teckningsperiod
12.9–17.10.2016
Emissions/likviddatum
26.10.2016
Placeringstid
5 år, 26.10.2016–26.10.2021
Förfallodag
26.10.2021
Obligation
Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody’s Aa3, S&P A+, Fitch AA-)
Emittentens grundprospekt och
lånespecifika villkor
Grundprospektet av 8.7.2016 (Structured Note and Certificate Programme) inklusive kompletteringar och de
lånespecifika villkoren (på engelska, inkl. en sammanfattning på svenska) samt en lånespecifik sammanfattning på
finska finns på www.s-banken.fi/europeiska-storforetag.
Anbudet ges av
S-Banken Ab
Teckningsställen
Privatkunder kan lämna in teckningsförbindelsen på S-Bankens webbank och företagskunder hos S-Bankens
företagsfinansieringschefer.
Produkttyp
Placeringsobligation avsedd att tecknas av allmänheten (strukturerat masskuldebrevslån)
Säkerhet
Ingen säkerhet har ställts för återbetalningen av det nominella beloppet eller eventuell avkastning. Obligationen är
förenad med risk avseende emittentens återberbetalningsförmåga.
Valuta
Euro
Minimiteckning
1 060 euro (med beaktande av teckningspriset på 106 %) som motsvarar en obligation med ett nominellt värde på
1 000 euro
Nominellt värde
1 000 euro per obligation.
Teckningspris
106 % av det nominella värdet, varav överkursen är 6 %.
Teckningsavgift
Ingen teckningsavgift
Betalning av teckning
Betalas vid teckning
Struktureringskostnad
I teckningspriset ingår en årlig struktureringskostnad som debiteras i samband med teckningen och som är cirka
0,6 % av det nominella värdet (total kostnad cirka 3,0 %). Att struktureringskostnaden ingår i teckningspriset
innebär att den inte avdras från den avkastning eller det nominella belopp som betalas på förfallodagen.
Värdeandelssystem
Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem.
Registrering på ett värdeandelskonto
Obligationen registreras på placerarens värdeandelskonto uppskattningsvis på emissionsdagen.
Förvarsavgift
Inga avgifter tas ut för öppnande av värdeandelskonto och förvar av obligationen hos S-Banken.
ISIN-kod
FI4000220181
Börsregistrering
Ansökan om notering av obligationerna lämnas till Irlands börs (Irish Stock Exchange), förutsatt att emissionen
genomförs.
Tillämplig lag
På de villkor och anvisningar enligt vilka placerarna tecknar S-Bankens produkt tillämpas finsk lag. På obligationen
tillämpas engelsk lag.
Andrahandsmarknad
Under normala marknadsförhållanden strävar S-Banken efter att fastställa ett köpepris på varje sådan dag som är
bankdag i både Helsingfors och London. Den dagliga indikativa värderingen är tillgänglig på S-Bankens webbplats
www.s-banken.fi.
8
UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR
Aktiekorg
Aktie i
Bloomberg-kod
Värdepappersbörs
Vikt i aktiekorgen
AstraZeneca plc
AZN LN Equity
London Stock Exchange
1/10
AXA S.A.
CS FP Equity
Euronext Paris
1/10
Bayerische Motoren Werke AG
BMW GY Equity
Xetra
1/10
Daimler AG
DAI GY Equity
Xetra
1/10
GlaxoSmithKline plc
GSK LN Equity
London Stock Exchange
1/10
Royal Dutch Shell plc
RDSA NA Equity
Euronext Amsterdam
1/10
Swiss Re AG
SREN VX Equity
SIX Swiss Exchange
1/10
Telefonica S.A.
TEF SQ Equity
Bolsa de Madrid
1/10
Total S.A.
FP FP Equity
Euronext Paris
1/10
Vivendi S.A.
VIV FP Equity
Euronext Paris
1/10
BERÄKNING AV AVKASTNING
Återbetalning på förfallodagen
På förfallodagen betalas obligationens nominella belopp och aktiekorgens eventuella positiva avkastning multiplicerad
med avkastningsfaktorn till placeraren. Om aktiekorgens avkastning är noll eller negativ, återbetalas endast det
nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Överkursen återbetalas inte.
Avkastning på aktiekorgen
Aktiekorgen består av 10 börsnoterade aktier med jämna vikter (1/10). Efter den sista observationsdagen för slutvärdet
beräknas värdeförändringen mellan respektive akties start- och slutvärde, och resultatet multipliceras med aktiens vikt
i aktiekorgen, dock så att värdeförändringen för de fyra aktier som utvecklats bäst ersätts med en fast avkastning på
20 % (ersättningsnivå). De resterande sex aktierna beaktas enligt deras faktiska värdeutveckling, och avkastningen på
dem kan inverka positivt eller negativt på aktiekorgens avkastning. Eventuell utdelning beaktas inte vid beräkningen av
avkastningen på aktiekorgen.
Ersättningsnivå
20 %
Avkastningsfaktor
Preliminärt 75 %, fastställs senast på emissionsdagen till minst 65 %.
Startkursen för aktie i
Dagens slutkurs för aktie i 26.10.2016
Slutvärdet för aktie i
Medelvärde av dagens slutkurser för Aktie i varje månad från 8.10.2020 till 8.10.2021 (sammanlagt 13 månatliga
observationer).
Kapitalskydd
100 % av det nominella beloppet på förfallodagen (se punkt Emittentrisk, Överkursrisk och Andrahandsmarknadsrisk på
sida 10).
9
CENTRALA RISKFAKTORER
Placeringsobligationer lämpar sig för placerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna med placeringen och
vars placeringsmål sammanfaller med produktens risk, placeringstid och övriga egenskaper. Placeraren ska ha tillräckliga resurser för
att täcka de eventuella förlusterna på placeringen. Placering på värdepappersmarknader är alltid förknippad med risker, och placeraren ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut. Därför bör placeraren före placeringsbeslutet utöver detta
marknadsföringsmaterial omsorgsfullt ta del av bland annat de lånespecifika villkoren och emittentens grundprospekt av 8.7.2016
(Structured Note and Certificate Programme) inklusive kompletteringar. Grundprospektet på engelska inklusive kompletteringar och de lånespecifika villkoren (med en sammanfattning på svenska) samt en
lånespecifik sammanfattning på finska finns på kampanjsidan för
S-Placeringsobligation Europeiska Storföretag IV/2016 på www.s-banken.fi/europeiska-storforetag. Detta marknadsföringsmaterial beskriver
på en allmän nivå riskerna relaterade till denna obligation. Riskerna
relaterade till obligationen och dess emittent beskrivs dessutom i emittentens grundprospekt och i de lånespecifika villkoren.
Emittentrisk
Med risk förknippad med emittentens återbetalningsförmåga avses
risken för att emittenten blir insolvent och därför inte kan ansvara
för sina förbindelser och återbetala obligationen. Ingen säkerhet har
ställts på betalningen av det nominella värdet på obligationerna eller
deras avkastning. Om emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade kapitalet samt eventuell avkastning helt eller delvis.
Placeraren bör ta hänsyn till emittentens ekonomiska ställning och
kreditvärdighet vid placeringsbeslutet. Kreditrisken kan till exempel
bedömas med hjälp av kreditbetyg. Bland annat Fitch, Moody’s och
Standard & Poor’s publicerar kreditbetyg.
Avkastningsrisk
Avkastningen på placeringsobligationen beror på de valda underliggande tillgångarnas utveckling. Värdet på de underliggande tillgångarna
kan variera under placeringstiden. Om de underliggande tillgångarna
inte utvecklas på önskvärt sätt kan placeraren gå miste om avkastningen eller få en lägre avkastning än väntat. Dessutom beskriver värdet på
de underliggande tillgångarna på en viss dag inte nödvändigtvis obligationens realiserade eller framtida utveckling. En placering i obligationen motsvarar inte en direkt placering i vissa eller alla underliggande
tillgångar eller i en placering som direkt är bunden till de underliggande tillgångarna. De aktier som ingår i de underliggande tillgångarna eller de företag som emitterat aktierna kan bli föremål för bolagshändelser på grund av vilka aktien kan ersättas med en annan aktie eller
justeringar kan göras i beräkningen av slutkurserna för aktierna. Placeraren ska också beakta att placeraren inte får eventuell utdelning på de
aktier som utgör underliggande tillgångar och inte nödvändigtvis till fullo kan dra nytta av bolagshändelser relaterade till dem.
1
10
Överkursrisk
Teckningspriset på obligationen är 106 % av det nominella värdet, vilket betyder att obligationen tecknas till en överkurs på 6 %. Överkursen, dvs. den del av teckningspriset som överstiger obligationens nominella värde återbetalas inte. Om avkastningen på obligationen är
mindre än överkursen förlorar placeraren den betalda överkursen helt
eller delvis.
Andrahandsmarknadsrisk
En placering i obligationen rekommenderas endast om placeraren
inte behöver det investerade kapitalet före obligationens förfallodag.
Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och omfattar inte en
eventuell överkurs eller teckningsprovision. Om placeraren dock vill
sälja obligationen före förfallodagen sker det till det rådande marknadspriset som kan över- eller understiga obligationens nominella
värde. Risken att förlora en del av det investerade kapitalet är desto
högre ju närmare emissionsdagen försäljningen på andrahandsmarknaden sker. Marknadspriset påverkas av bland annat utvecklingen
av de underliggande tillgångarna och relaterade derivatmarknader,
struktureringskostnaden och förändringarna i den allmänna räntenivån. En uppgång i räntenivån sänker i allmänhet obligationens värde
på andrahandsmarknaden, medan en nedgång i marknadsräntorna i
allmänhet höjer obligationens värde på andrahandsmarknaden. Förändringar i värdet på placeringsobligationen motsvarar inte förändringar i värdet på den underliggande tillgången före förfallodagen.
Det är möjligt att ingen daglig andrahandsmarknad uppstår för obligationen under lånetiden. Placeraren bör också vara medveten om
att priset på andrahandsmarknaden i allmänhet endast noteras på
ett ställe, anbudsgivaren S-Banken. S-Banken strävar efter att notera
ett köpepris på obligationen under normala marknadsförhållanden på
varje bankdag under lånetiden, men S-Banken garanterar inte en andrahandsmarknad.
Risk för förtida återbetalning
Emittenten har rätt att lösa in obligationen före förfallodagen i särskilda situationer som nämns i grundprospektet och/eller lånevillkoren,
till exempel på grund av väsentliga lagändringar. En förtida återbetalning kan leda till att den slutliga avkastningen på obligationen blir lägre än väntat, att placeraren endast får tillbaka en del av det placerade
kapitalet eller att det placerade kapitalet går förlorat i sin helhet.
Skatterisk
Förändringar i beskattningen av placeringsprodukten eller avkastningen på den kan påverka placerarens nettoavkastning. Obligationens beskattnings- och lagstiftningsmässiga ställning kan förändras
under placeringstiden.
RISKKLASS: LÅG RISK. KAPITALSKYDD. Strukturerade placeringsprodukter vars nominella kapital återbetalas på förfallodagen ifall emittenten är solvent. Överkursen för placeringen kan vara högst 15 %. Kapitalskyddet gäller endast på
förfallodagen och omfattar inte överkursen eller de arvoden och avgifter som placeraren betalat. Risken för emittentens återbetalningsförmåga beskrivs i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen undanröjer inte placerarens skyldighet att omsorgsfullt ta del av denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet samt riskerna beskrivna där. Ytterligare information om riskklassificeringen finns på Suomen
Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:s webbplats www.sijoitustuotteet.fi.
BESKATTNING
I detta marknadsföringsmaterial beskrivs den aktuella beskattningen av obligationen endast i korthet för allmänt skattskyldiga personer
i Finland. Obligationens ställning i beskattningen och lagstiftningen
kan förändras under lånetiden och medföra negativa konsekvenser
för placeraren. Obligationens emittent eller S-Banken fungerar inte
som skatterådgivare för kunden, utan varje placerare ska själv konsultera sin skatteexpert avseende de bestämmelser som tillämpas på
hans eller hennes situation.
Den avkastning som betalas på obligationen behandlas som kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535). Förskottsinnehållning verkställs på avkastningen enligt kapitalskattesatsen (för närvarande 30 %).
Vinst på överlåtelse av obligationen före förfallodagen betraktas som
överlåtelsevinst, som beräknas genom att avdra anskaffningspriset
samt anskaffnings- och försäljningskostnaderna från överlåtelsepriset (eller alternativt en presumtiv anskaffningsutgift på 20 % av överlåtelsepriset).
Förlust på grund av överlåtelse av obligationen behandlas som överlåtelseförlust. Även förluster i samband med återbetalningen på förfallodagen behandlas sannolikt som överlåtelseförlust. Avdragsgilla
överlåtelseförluster som uppstått 2016 och därefter kan i första hand
avdras från överlåtelsevinster och den överstigande delen av kapitalinkomsten under det skatteår då överlåtelsen eller återbetalningen
har skett och under de därpå följande fem åren.
VIKTIG INFORMATION
S-Banken Ab (FO-nummer 2557308-3) har sammanställt detta marknadsföringsföringsmaterial till följd av S-Bankens anbud på
en obligation till placerare. S-Banken kan dessutom ta emot teckningar via FIM Investeringstjänster Ab. S-Banken lämnar anbudet i
eget namn och för sin räkning. S-Banken är medlem i ersättningsfonden för investerare. S-Banken övervakas av Finansinspektionen,
Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, tfn (09) 010 831 51,
e-post: [email protected]).
Detta marknadsföringsmaterial får inte kopieras, distribueras eller
publiceras i något syfte utan förhandstillstånd av S-Banken. All obligationsrelaterad information i detta marknadsföringsmaterial utgör
endast en sammanfattning och inte en fullständig beskrivning av obligationen. Placeraren bör ta del av all information om obligationen i de
lånespecifika villkoren och emittentens grundprospekt av 8.7.2016
(Structured Note and Certificate Programme) inklusive kompletteringar. Detta marknadsföringsmaterial är inte ett prospekt som avses i EU:s prospektdirektiv eller den finska värdepappersmarknadslagen. De lånespecifika villkoren och grundprospektet är tillgängliga på
S-Banken och på kampanjsidan för S-Placeringsobligation Europeiska Storföretag IV/2016 på www.s-banken.fi/europeiska-storforetag.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller någon part i dess
närmaste krets, inklusive syster- eller dotterbolag, har inte utarbetat
eller godkänt detta marknadsföringsmaterial. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller någon part i dess närmaste krets, ledning,
tjänstemän eller ombud ger inga som helst garantier eller löften eller
tar något som helst ansvar för hela eller en del av informationen visavi
andra parter. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller någon
part i dess närmaste krets, ledning, tjänstemän eller ombud bär inget
som helst ansvar för innehållet i detta marknadsföringsmaterial.
Försäljningsbegränsningar
Detta anbud riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer vars deltagande kräver åtgärder som inte regleras av finsk lag. Lagstiftningen i vissa länder kan ställa begränsningar för distribution eller tillhandahållande av detta material. Detta försäljningsmaterial eller kopior av
det får inte distribueras i USA eller till en mottagare i USA i strid med
amerikansk lagstiftning. Uppgifterna i denna broschyr är inte avsedda för distribution i Kanada och kan därför inte betraktas som en ekonomisk rekommendation enligt kanadensisk lagstiftning. Lagar och
myndighetsbestämmelser i andra länder kan begränsa distributionen
av materialet.
Genomförande av anbudet och begränsningar
S-Banken eller emittenten har rätt att återkalla anbudet om det totala beloppet av placeringarna är under det nominella värdet på 2 000
000 euro eller om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till minst
65 %. Om lagstiftningen eller beslut av domstolar eller myndigheter eller motsvarande omständigheter i Finland eller utomlands gör
det omöjligt eller svårt att genomföra anbudet eller försvårar genomförandet väsentligt, eller om det sker väsentliga negativa förändringar i marknadsläget kan anbudet avslutas på förhand eller återkallas.
Om anbudet återkallas och S-Banken tagit emot en teckningsavgift av placeraren återbetalar S-Banken tillångarna på placerarens
konto utan ränta. S-Banken informerar alla placerare som lämnat in
en teckningsförbindelse om att anbudet återkallas. Vid överefterfrågan allokerar S-Banken obligationer till placerarna i den ordning som
teckningsblanketter tagits emot och registrerats.
Kompletteringar av prospektet
Om emittenten under anbudstiden offentliggör en komplettering av grundprospektet eller av de lånespecifika villkoren enligt EU:s prospektdirektiv,
har placerare som gett en teckningsförbindelse enligt värdepappersmarknadslagen rätt att återkalla sitt beslut genom att inom två bankdagar efter
offentliggörandet av kompletteringen skriftligen underrätta S-Banken om
detta (eller vid en senare tidpunkt som angetts av S-Banken).
Distansförsäljning och information om tjänsteleverantören
Information om tjänsteleverantören och preliminär information om
distansförsäljning, avtalsvillkor och kundtjänsten ges på finska (med
undantag för prospektet av den utländska emittenten av det finansiella instrumentet och övrigt material som är tillgängligt för kunden på
engelska). Information om tjänsteleverantören och distansförsäljning
finns på www.s-banken.fi.
Återkallande av teckning
Inlämnandet av teckningsblanketten är bindande och enligt lag har
placeraren inte rätt att återkalla det (se punkten Kompletteringar av
grundprospektet avseende rätt att återkalla teckning i samband med
komplettering av grundprospektet). Om S-Banken måste förkasta en
förbindelse till följd av en orsak som beror på placeraren är placeraren skyldig att ersätta S-Banken de orsakade kostnaderna och förlusten. Om hela beloppet inte betalas inom den utsatta tiden har S-Banken rätt att förkasta teckningsförbindelsen eller överföra eller sälja en
bokad obligation till en annan placerare.
11
HUR PLACERAR JAG?
1. Ta del av prospektet
Före placeringsbeslut ska placeraren ta del förutom av detta
marknadsföringsmaterial även av de lånespecifika villkoren och emittentens
grundprospekt av 8.7.2016 (Structured Note and Certificate Programme)
inklusive kompletteringar. Grundprospektet inklusive kompletteringar och
de lånespecifika villkoren (med en sammanfattning på svenska) samt
en lånespecifik sammanfattning på finska finns på S-Banken och på
kampanjsidan för S-Placeringsobligation Europeiska Storföretag IV/2016
på www.s-banken.fi/europeiska-storforetag.
2. Lämna teckningsförbindelsen till S-Banken
Privatkunder ska lämna in teckningsförbindelser på S-Bankens
webbank och företagskunder hos bankens företagsfinansieringschefer
senast 17.10.2016. Teckningen betalas vid teckning.
KONTAKTUPPGIFTER
S-Bankens Kundtjänst, tfn 010 76 5810
Öppet må–fr kl. 8–20
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
S-BANKEN.FI
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards