GENETIK – ÄRFTLIGHETSLÄRA

advertisement
Nyboda skola
No –institutionen
Biologi Åk9 Vt 09
GENETIK – ÄRFTLIGHETSLÄRA
&
EVOLUTION
Mål:




Att känna till hur ärftliga egenskaper kan föras vidare mellan generationer samt
förklara oregelbundenheter i ärftligheten.
Att få förståelse för genetikens betydelse för människan.
Att känna till hur jorden har gått igenom stor förändring innan den blev en lämplig
plats för liv.
Att få förståelse för hur livsformerna har förändrats på jorden och för människans
utveckling.
När du är klar med avsnittet ska du :


Ha studerat sidorna 271 – 302
Ha gjort ett prov
För att bli godkänd ska du:






Kunna förklara hur en egenskap kan föras vidare till nästa generation
Kunna förklara varför det uppstår genetisk variation
Känna till någon nytta kunskapen om ärftlighet har för människan
Känna till något om utvecklings läran
Känna till något om människans utveckling
Kunna förklara livets uppkomst
För mer än godkänd ska du:










Ha uppnått godkänt
Tydligt kunna förklara nedärvningen av arvsanlag
Ha kunskap om könets nedärvning och könsbundna sjukdomar
Känna olika sätt att förädla växter och husdjur
Veta på vilket sätt arvsanlagen kan vara en drivkraft för livets utveckling på jorden
Utvärdera gentekniks fördelar och nackdelar
Tydligt kunna förklara hur arterna förändrats
Kunna förklara vad mutationer är
Tydligt kunna förklara livets uppkomst därmed växternas och djurens utveckling.
Kunna förklara människan utveckling fram tills idag
Arbetssätt.
- Laborationer
- Teori.
Nyboda skola
No –institutionen
Biologi Åk9 Vt 09
Examinering:
- Att du nått dessa mål utvärderas på följande sätt: ett skriftligt prov som innehåller Gnivå och mer än G -nivå.
Provet kommer fredag i vecka 11
laborationsredogörelser :
För G lämna in i mist två labrapporter.
För mer än -G lämna in i mist två labrapporter där rapporterna innehåller en
teoretiskt bakrund.
- aktiv medverkan under lektionerna
Ämnesområde
Vecka
Antal lektioner
Arv och miljö, DNA.
Hur anlag ärvs,
Arvsanlag förändras.
Växt och djurförädling,
Genteknik.
3
4
2
1+
Genetikövning 1
2 + Laboration
Läxförhör +
(Vi är olika).
Labbrapport
271 – 277
276 – 283
Evolution : Arter
förändras,
Livets uppkomst.
Repetition
6
1 + film
Labbrapport
(Jurassic Park).+
studiebesök
1 + laboration
Labbrapport
(Laboration
Prov fre
DNA ur kiwi). +
prov
289 - 302
5
7
Läxor
Sidor i boken
284 – 288
Repetition
271 – 302
Obs!
Förutom de läxor som står nämnda i schemat ovan måste ni ta eget ansvar för att läsa de
sidor jag angett.
Jörgen Thullberg
Ma/No lärare.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards