Läsanvisningar, termodynamik

advertisement
Läsanvisningar, termodynamik
”Heat and Thermodynamics” Zemansky/Dittman
”Energilära” Beckman/Kjöllerström/Sundström
Zemansky:
Beckman:
Kapitel 1-11
följande kursivt:
1.12-1.15, 2.5-2.8
4.13,8.3,11.5-11.7
Kapitel 1-13 resten kursivt
Även följande kan skippas/läsas kursivt:
7.1-7.5, 7.7, hela kap 9.
Mycket av detta pensum kan ersättas/kompletteras med texter på
studentportalens termodynamiksidor, men för att få gott sammanhang och en
flytande text är någon av böckerna ovan bra att ha. Speciellt är Zemansky en bra
bok att ha som uppslagsbok senare i karriären.
Texterna på portalen täcker kursen någorlunda men är skrivna var för sig och
saknar sammanbindande stoff.
På portalen finns även exempel på tentor på kursen samt liknande kurser för
civilingenjörerna och NVP allt från året 2002.
På lektionstimmarna räknar vi tal från ett problemhäfte som numera finns även
det på portalen tillsammans med lösningar/tips.
Uppsala 101025
Sveinn Bjarman
Download